Pobierz prezentację - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Komentarze

Transkrypt

Pobierz prezentację - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Instytut Biofizyki
Pawilon Biologii Molekularnej (Budynek D) Wydziału BiOŚ
ul. Pomorska 141/143
Jeśli chcesz:






zmieniać przyszłość medycyny
eksperymentować z nowymi nanolekami i nanocząsteczkami
poszukiwać skuteczniejszych sposobów do walki z chorobami
cywilizacyjnymi XXI wieku
pracować w nowocześnie wyposażonych laboratoriach
stosować najnowsze techniki biologii molekularnej i hodowli
komórkowych
badać zmiany metaboliczne i molekularne u pacjentów
z różnymi syndromami chorobowymi…..
PRZYJDŹ DO NAS !
Instytut Biofizyki
Pawilon Biologii Molekularnej (Budynek D) Wydziału BiOŚ
Ul. Pomorska 141/143
Oferujemy:
wszechstronne kształcenie teoretyczne i praktyczne
na najwyższym poziomie w zakresie wybranej
specjalności oraz wszechstronną pomoc
dydaktyczną i naukową podczas studiów
i wykonywania pracy dyplomowej
Instytut Biofizyki
Pawilon Biologii Molekularnej (Budynek D) Wydziału BiOŚ
ul. Pomorska 141/143
ETAPY KSZTAŁCENIA:
BIOLOGIA, STUDIA
STACJONARNE I STOPNIA
Studia licencjackie
Blok licencjacki
Biofizyczny
BIOLOGIA STUDIA
STACJONARNE II STOPNIA
Studia magisterskie
Specjalność: Biofizyka
medyczna i Bioinformatyka
STUDIA III STOPNIA
Stacjonarne Studia Doktoranckie
Genetyki Molekularnej,
Cytogenetyki i Biofizyki
Medycznej.
Stacjonarne Studia Doktoranckie
Biochemiczno
–Biofizyczne
w

Instytucie Biofizyki
możesz liczyć na:
Indywidualną opiekę merytoryczną i praktyczne kształcenie
w zakresie najnowszych metod i technik badawczych.
 Uczestniczenie w badaniach naukowych związanych
z realizacją grantów badawczych i projektów
międzynarodowych.
 Współautorstwo w publikacjach z wyników tych badań
w czasopismach krajowych i zagranicznych.
 Indywidualną pracę z opiekunem naukowym w ramach
zajęć w Studenckim Kole Naukowym Młodych Biofizyków.
 Wyjazdy na konferencje studenckie i inne z prezentacją
własnych wyników.

Wyjazdy na staże krajowe i zagraniczne.
Jakie przedmioty kształcenia teoretycznego obejmuje program
licencjackiego bloku biofizycznego?
Wykłady :











Biofizyka medyczna
Biofizyka radiacyjna
Biofizyka biopolimerów
Biochemia
Biochemia kliniczna
Cytobiochemia
Podstawy immunologii
Podstawy biotechnologii
Metody instrumentalne
Ewolucjonizm
Fizyko-chemiczne skażenia środowiska
Jakie przedmioty kształcenia praktycznego obejmuje program
licencjackiego bloku biofizycznego ?
Pracownie specjalistyczne z:
 Biologii molekularnej
 Podstaw technik hodowli komórek
 Podstaw biotechnologii
 Biochemii klinicznej
 Biofizyki biopolimerów
 Biofizyki medycznej
 Biofizyki radiacyjnej z elementami fizyki jądrowej
 Metod instrumentalnych
Przedmioty humanistyczne, lektorat języka
angielskiego, seminaria
Przedmioty (wykłady i pracownie specjalistyczne) programu studiów
magisterskich specjalności Biofizyka medyczna i bioinformatyka

Genetyka i genom człowieka

Przekazywanie informacji w komórce, regulacja
ekspresji genów

Struktura i funkcja błon

Wolne rodniki i antyoksydanty

Zastosowanie kultur tkankowych w badaniach
biomedycznych

Techniki mikroskopowe

Fizyczne metody obrazowania tkanek i narządów

Projektowanie i modelowanie oddziaływania leków

Biofizyka zmysłów

Biofizyka układu krążenia

Toksykologia

Radiobiologia z elementami radioterapii

Oddziaływanie promieniowania niejonizującego
i fal dźwiękowych z układami biologicznymi

Bioinformatyka

Bioinformatyka w genomice i proteomice

Podstawy modelowania związków biologicznych

Podstawy informatyki i elementy teorii informacji

Techniki znakowania cząstek biologicznych
Przedmioty (wykłady i pracownie specjalistyczne) programu studiów
magisterskich specjalności Biofizyka medyczna i bioinformatyka
……a poza tym
Projekty badawcze
oraz
zajęcia praktyczne
i wykłady
z przedmiotu
Nanotechnologie w badaniach medycznych
prowadzone w języku angielskim przez prof. AMIR FAHMI
z Innovative Manufacturing Research Centre (NIMRC) University of
Nottingham and Rhein-Waal University of Applied Sciences.
Na zajęciach w pracowniach specjalistycznych
studenci mają możliwość zapoznania się
z następującymi metodami eksperymentalnymi :
Cytometria przepływowa
Spektrofluorymetria
300
250
po dodaniu mitochondriów
IF JC1
200
150
100
50
0
510
530
550
570
590
610
630
[nm]
Spektrofotometria
Oksygrafia
Mikroskopia
fluorescencyjna
cd.
Spektroskopia EPR
Mikroskopy z cyfrową rejestracją obrazu
(fluorescencyjne, z odwróconym obiektywem)
Techniki elektroforetyczne
cd.
Hodowle komórkowe
(testy cytotoksyczności i inne)
Czytniki płytek ELISA
Szafy laminarne
praca w warunkach sterylnych
…..jak również z podstawowymi technikami
biologii molekularnej stosowanymi w:
Badaniach DNA
Badaniach białek
Diagnostyce medycznej
Sądownictwie
Opracowaniu nowych leków i terapii
-
izolowanie i analiza DNA, RNA i białek
reakcja PCR i RT-PCR (projektowanie primerów)
ocena ekspresji genów i białek
hybrydyzacja kwasów nukleinowych,
analiza mutacyjna DNA i RNA
sekwencjonowanie i klonowanie DNA
metody immunohistochemiczne.
Inne formy działalności studentów
Instytutu Biofizyki
Instytut Biofizyki współpracuje z wieloma
krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi
i uczelniami,
… do których istnieją możliwości wyjazdów szkoleniowobadawczych studentów w ramach bezpośrednich umów
o współpracę Instytutu Biofizyki lub w ramach programu
Socrates/Erasmus
Współpraca międzynarodowa
(Wybrane Instytuty)
Katedra Fizjologii Molekularnej i Fizyki Biologicznej,
University of Virginia, USA (3 studentów naszej
specjalności wykonywało tam prace magisterskie).
Macquarie University, School of Medicine, Sydney,
Australia
Katedra Patologii Komórkowej i Molekularnej, Zakład
Fizyki Medycznej, Dundee University, Szkocja
Instytut Nielsa Bohra w Kopenhadze, Dania
Uniwersytet Camerino, Włochy
Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie, Izrael
Instytut Fizyki Medycznej, Uniwersytet w Erlangen,
Niemcy
Uniwersytet w Giessen, Niemcy i wiele innych
"SUSZEK„ w Parku Krajobrazowym
Prace naukowe, zawierające
wyniki tych badań ukazują się
w wydawanej corocznie
monografii, a studenci są
współautorami opublikowanych
prac naukowych zawierających
wyniki tych badań
Kole Naukowym Młodych Biofizyków
Oto nasi studenci z Koła Młodych
Biofizyków w czasie pokazów
w ramach ogólnopolskiej akcji:
„Noc Biologów”
… oraz podczas zorganizowanej
przez członków koła konferencji
ogólnopolskiej pt:
„STUDENCKA KONFERENCJA
BIOLOGII MOLEKULARNEJ”
Już trzy razy odbywało się w Naszym
Instytucie to wydarzenie naukowe, w 2012,
2013 i 2014 r.
Jakie możliwości pracy ma absolwent
studiów specjalności biofizyka medyczna ???
I. Kariera naukowa
Studia
magisterskie
Instytuty
naukowe PAN
lub inne
Studia
doktoranckie
Uczelnie wyższe
Studia magisterskie:
Biofizyka medyczna
i bioinformatyka
II. Firmy farmaceutyczne, medyczne, kosmetyczne,
biotechnologiczne, placówki ochrony zdrowia, ochrony
przyrody, rolnictwo, przemysł
III. Laboratoria badawcze: biochemiczne, diagnostyczne,
ochrony środowiska, uzdatniania wody, rolnictwo, przemyśl
itp.
IV. Praca w szkole: podstawowej i gimnazjum (licencjat),
liceum (studia magisterskie), placówki oświatowe
Dyrektor: dr hab. Aneta Koceva-Chyła, prof. nadzw. UŁ
KATEDRA BIOFIZYKI
MOLEKULARNEJ
KATEDRA BIOFIZYKI
OGÓLNEJ
KATEDRA
TERMOBIOLOGII
KATEDRA BIOFIZYKI
SKAŻEŃ ŚRODOWISKA
Kierownik:
prof. dr hab. Grzegorz Bartosz
Kierownik:
dr hab. Aneta Koceva-Chyła,
prof. nadzw. UŁ
Kierownik:
prof. dr hab. Maria Bryszewska
Kierownik:
prof. dr hab. Maria Koter-Michalak
Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Bartosz
Zakład
Biofizyki
Błon
Kierownik:
prof. dr hab.
Grzegorz Bartosz
Pracownia
cytometrii
Kierownik:
dr Błażej Rychlik
Zakład
Radiobiologii
Kierownik:
prof. dr hab.
Mieczysław Puchała
Zakład Badań
Struktur
Biopolimerów
Kierownik:
prof. dr hab. Krzysztof
Gwoździński
Pracownicy Zakładu Biofizyki Błon
Imię i nazwisko
Telefon
e-mail
Budynek/
pokój
D/Bfi 9
Konsultacje
Prof. dr hab. Grzegorz Bartosz
(Kierownik Zakładu)
+48 42 635 44 76
[email protected]
Prof. dr hab. Mirosław Soszyński
+48 42 635 45 10
[email protected]
D/Bfi 51-53
pn. 1030 – 1230
Dr hab. Łukasz Pułaski,
prof. nadzw. UŁ(*)
+48 42 665 56 93;
+48 42 665 50 04
[email protected]
A/041
Projekt POIG
Dr Aneta Balcerczyk
+48 42 635 45 10
[email protected]
D/Bfi 51-53
śr. 1000 - 1200
Dr Agnieszka Grzelak
+48 42 635 41 00
[email protected]
A/041
Projekt POIG
Dr Agnieszka Gajewska
+48 42 635 45 10
[email protected]
D/Bfi 51-53
śr. 1330 - 1500
Dr Ewa Macierzyńska
+48 42 635 45 10
[email protected]
D/Bfi 51-53
Projekt POIG
Dr Błażej Rychlik
+48 42 635 41 00
[email protected]
A/041
Projekt POIG
Dr Andrzej Błauż(*)
+48 42 635 41 00
[email protected]
A/041
Projekt POIG
Dr Aneta Grębowska(*)
+48 42 635 41 00
[email protected]
A/041
Projekt POIG
Dr Katarzyna Janik(*)
+48 42 665 50 74
[email protected]
A/42B
Projekt POIG
Dr Izabela Jatczak-Pawlik(*)
+48 42 665 56 93
[email protected]
A/39, 42B
Projekt POIG
Dr Dominik Strapagiel(*)
+48 42 665 50 74
[email protected]
A/42B
Projekt POIG
Mgr inż. Maciej Kobza(*)
+48 42 635 40 70
[email protected]
B/22
Projekt POIG
Mgr Damian Krzyżanowski(*)
+48 42 635 41 00
[email protected]
A/39, 42B
Projekt POIG
Mgr Barbara Maj(*)
+48 42 635 41 00
[email protected]
A/041
Projekt POIG
Mgr Małgorzata Majewska(*)
+48 42 665 50 74
[email protected]
A/39, 42B
Projekt POIG
Mgr inż. Błażej Marciniak(*)
pn. 1000 - 1200
+48 42 635 40 70
[email protected]
B/22
Projekt POIG
Pajor(*)
+48 42 665 56 93
[email protected]
A/39, 42B
Projekt POIG
Mgr Anna Siewierska(*)
+48 42 665 50 74
B/22
Projekt POIG
Mgr inż. Marta Sobalska(*)
+48 42 665 50 74
[email protected]
A/39, 42B
Projekt POIG
Mgr Maciej Studzian(*)
+48 42 665 56 93
[email protected]
A/39, 42B
Projekt POIG
Mgr Beata Sudak(*)
+48 42 635 40 70
[email protected]
B/22
Projekt POIG
Mgr Magdalena
Doktoranci Zakładu Biofizyki Błon
Imię i nazwisko
Telefon
e-mail
Mgr Monika Caban
+48 42 635 45 10
[email protected]
Mgr Katarzyna Solarska-Ściuk
+48 42 635 45 10
[email protected]
Mgr Aleksandra Żal
+48 42 635 45 10
[email protected]
Mgr Mariusz Żuberek
+48 42 635 45 10
[email protected]
Zakład Biofizyki Błon
kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Bartosz
Tematyka badań Zakładu Biofizyki Błon:
Mechanizmy uszkodzeń komórek przez reaktywne
pochodne tlenu.
Mechanizmy działania antyoksydantów.
Oksydacyjne modyfikacje białek i ich zapobieganie.
Oporność wielolekowa, biologia i działanie
transporterów ABC zaangażowanych w oporność
wielolekową.
Mechanizmy starzenia się komórek i organizmów.
Biologiczne efekty nanocząstek.
Katedra Biofizyki Molekularnej
Zakład Biofizyki Błon
 Biochemia stresu oksydacyjnego
Antyoksydanty w zapobieganiu
potranslacyjnym modyfikacjom
białek.
(Modyfikacje te przyczyniają się do procesu
starzenia się organizmów i patogenezy wielu
chorób związanych z wiekiem, takich jak
cukrzyca typu 2, choroby neurodegeneracyjne
i miażdżyca).
Katedra Biofizyki Molekularnej
Zakład Biofizyki Błon
Molekularno-biochemiczne
podłoże dysfunkcji
śródbłonka naczyniowego
• Epigenetyczna regulacja
procesu angiogenezy
warunkowana statusem
metylacji białek
histonowych.
• Kontrola aktywacji
komórek śródbłonka naczyniowego z punktu
widzenia zmian w konformacji chromatyny.
Katedra Biofizyki Molekularnej
Zakład Biofizyki Błon
 Zastosowanie powierzchniowo
zmodyfikowanych nanoproszków
diamentowych do transportu
leków przeciwnowotworowych.
 Diament wnika do komórek na drodze
endocytozy - nie jest substratem dla
białek ABC związanych z opornością
wielolekową.
Katedra Biofizyki Molekularnej
Zakład Biofizyki Błon
•
Zjawisko oporności wielolekowej (MDR;
Multidrug Resistance) – ocena interakcji
substancji o potencjale farmakologicznym
z białkami oporności wielolekowej
• Oporność wielolekowa, rozwijająca się w trakcie
chemioterapii nowotworów, jest istotnym
klinicznie problemem przyczyniającym się do
wysokiego odsetka zgonów z powodu chorób
nowotworowych.
Katedra Biofizyki Molekularnej
Zakład Biofizyki Błon
Działalność Zakładu Biofizyki Błon
finansowania jest projektami:
• POIG.01.01.02-10-005/08 – „Rola transporterów oporności
wielolekowej w farmakokinetyce i toksykologii – testy in vitro
w praktyce farmaceutycznej i klinicznej”- 2008-2014.
• NCN 08/11/2010-07/11/2014, Akcja COST CM1001 – “Chemistry
of non-enzymatic protein modification – modulation of protein
structure and function”– 2010-2014.
• Iuventus Plus IP2012039072 – ”Rola reorganizacji chromatyny
limitowanej statusem metylacji histonów w kontrolowaniu
aktywacji komórek śródbłonka naczyniowego” – 2013-2015.
• NCN 2012/05/B/NZ2/01663 - ”Epigenetyczna regulacja procesu
angiogenezy indukowana zmianami w obrębie metylacji białek
histonowych, jako szansa dla nowych interwencji terapeutycznych
w chorobie nowotworowej” – 2013-2016.
Katedra Biofizyki Molekularnej
Zakład Biofizyki Błon
Współpraca naukowa Zakładu Biofizyki Błon
• Współpraca krajowa:
Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet
Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie.
• Współpraca międzynarodowa:
Institute of Organic Synthesis, Riga, Institute of Experimental
Pharmacology and Toxicology, Bratislava, Friedrich-Schiller
University, Jena, Macquarie University, Sydney, University of
Otago, Christchurch.
Katedra Biofizyki Molekularnej
Zakład Biofizyki Błon
Przykładowe tematy prac licencjackich i magisterskich
realizowanych w Zakładzie Biofizyki Błon:
Prace licencjackie
1.
2.
3.
4.
5.
Rola reaktywnych form tlenu w funkcjonowaniu układu krążenia.
Epigenetyczna regulacja procesu angiogenezy.
Rola metylacji DNA w etiologii procesu nowotworzeni.
Metylacja białek histonowych i niehistonowych a proces starzenia.
Przegląd znaczników fluorescencyjnych stosowanych do wykrywania reaktywnych form
tlenu.
6.
Charakterystyka transporterów ABC grzybów, ich rola w nabywaniu oporności wielolekowej
i przegląd związków modulujących aktywność pomp.
7.
Komercyjne testy oceny stresu oksydacyjnego.
8.
Reaktywne formy tlenu i ich rola w etiologii chorób cywilizacyjnych.
9.
Biotechnologiczne zastosowania nanoproszków diamentowych.
10. Zastosowania nanocząstek złota.
Prace magisterskie
1. Oddziaływanie pochodnych dihydropirydyny na komórki w warunkach in vitro.
2. Analiza porównawcza oddziaływania etopozydu i kompleksu etopozydu z nanodiamentem
na funkcjonowanie komórek raka piersi.
3. Wpływ berenilowych pochodnych cisplatyny na wybrane parametry homeostazy redoks
komórek raka piersi.
4. Reaktywność wybranych związków wobec nadtlenoazotynu.
Katedra Biofizyki Molekularnej
Zakład Biofizyki Błon
Doktoranci:
Katedra Biofizyki Molekularnej UŁ
Zakład Radiobiologii
Kierownik: prof. dr hab. Mieczysław Puchała
Imię i nazwisko
Telefon
e-mail
Budynek/
pokój
Konsultacje
Prof. dr hab. Mieczysław Puchała
(Kierownik Zakładu)
+48 42 635 44 80 [email protected]
D/Bfi 50
śr. 1200- 1400
Dr hab. Anita Krokosz
+48 42 635 44 57 [email protected]
D/Bfi 10
pn. 1230-1400
Dr Aleksandra Rodacka
+48 42 635 44 57 [email protected]
D/Bfi 10
pn. 1300-1500
Dr Katarzyna Nowak
+48 42 635 44 57 [email protected]
D Bfi 10
pn. 1100-1300
Imię i nazwisko
Telefon
e-mail
Budynek/
pokój
Mgr Jacek Grębowski
+48 42 635 44 05
[email protected]
D/ Bfi 12
Mgr Joanna Strumiłło
+48 42 635 44 05
[email protected]
D/ Bfi 12
Katedra Biofizyki Molekularnej
Zakład Radiobiologii
Tematyka badań:
Naturalnie występujące antyoksydanty
w przeciwdziałaniu procesom agregacji białek związanych
z chorobami neurodegeneracyjnymi
Nanostruktury węglowe (fulerenole C60(OH)x) i ich
właściwości biologiczne
Badania wpływu promieniowania jonizującego na
komórki (erytrocyty, limfocyty, komórki nowotworowe)
fulerenol
Czarna porzeczka
Morwa
Winogrono
Orzeszki ziemne
Katedra Biofizyki Molekularnej
Zakład Radiobiologii
Projekty badawcze realizowane w Zakładzie Radiobiologii:
1. Projekt NCN Opus nr 2012/05/B/NZ1/00701 „Badanie
indukowanych przez reaktywne formy tlenu i azotu procesów agregacji
GAPDH i innych białek biorących udział w chorobach neurodegeneracyjnych. Ocena antyoksydantów w przeciwdziałaniu tym procesom”,
2013-2016, kierownik projektu prof. dr hab. Grzegorz Bartosz.
2. Projekt NCN Preludium nr 2011/03/N/ST4/01281 „Wyznaczenie
wartości stałych szybkości reakcji wysoko hydroksylowanego fulerenolu
C60(OH)26-33 z produktami radiolizy wody i określenie mechanizmu jego
oddziaływania na erytrocyty człowieka w warunkach stresu oksydacyjnego
generowanego radiacyjnie”, 2012-2013, kierownik projektu mgr Jacek
Grębowski.
Współpraca krajowa Zakładu Radiobiologii:
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii
Nauk w Łodzi, Zakład Chemii Heteroorganicznej; Międzyresortowy
Instytut Techniki Radiacyjnej Politechniki Łódzkiej
Katedra Biofizyki Molekularnej
Zakład Radiobiologii
Tematyka prac dyplomowych
wykonywanych
w Zakładzie Radiobiologii:
dotyczy wpływu promieniowania jonizującego na
układy biologiczne oraz innych zagadnień ściśle
związanych z tematyką prowadzonych badań.
Zakład Badań Struktur Biopolimerów
Imię i nazwisko
Telefon
e-mail
Budynek/
pokój
Kierownik Zakładu: Prof.
dr hab. Krzysztof
Gwoździński
Konsultacje
Prof. dr hab. Krzysztof Gwoździński
(Kierownik Zakładu)
+48 42 635 44 52
[email protected]
D/Bfi-49
śr. 1000-1100
Dr Joanna Brzeszczyńska
+48 42 635 44 10
[email protected]
D/Bfi-48
pn. 900-1000
+48 42 635 44 10
[email protected]
D/Bfi-48
czw. 1200-1300
Dr Grażyna Zaleśna
+48 42 635 44 10
[email protected]
B D/Bfi-48
czw. 1300-1500
Mgr Joanna Bernasińska
+48 42 635 44 10
[email protected]
D/Bfi-48
pn. 1400-1500
Mgr Julita Rochowiak
+48 42 635 44 10
[email protected]
D/ Bfi-48
-
Dr Jan Czepas
Tematyka badań Zakładu Badań Struktur
Biopolimerów:
 Badania związane z kardiotoksycznością leków
przeciwnowotworowych z grupy antracyklin i taksanów in vivo
u zwierząt doświadczalnych. Próby niwelowania tego zjawiska
przez przeciwutleniacze syntetyczne i naturalne (pochodne
polifenolowe, flawonoidy).
 Badania stresu oksydacyjnego inicjowanego przez leki
przeciwnowotworowe z grupy antracyklin i taksanów
w komórkach raka piersi linii MCF-7. Próby niwelowania tego
zjawiska przez przeciwutleniacze syntetyczne i naturalne
(pochodne polifenolowe, flawonoidy).
 Badania stresu oksydacyjnego w organizmie człowieka
indukowanego wysiłkiem.
 Badania uszkodzenia białek osocza w przewlekłej niewydolności
nerek.
 Badania czystość wód jezior położonych na terenie Borów Tucholskich.
Realizowane projekty przez Zakład Badań
Struktur Biopolimerów:
Projekt badawczy nr N N404 178440 finansowany przez NCN.
Wpływ próby wysiłkowej na zmiany w strukturze erytrocytów oraz
wybranych parametrów osocza krwi u mężczyzn z chorobą
niedokrwienną serca poddanych rehabilitacji kardiologicznej
(2011- 2014), kierownik projektu: Prof. Krzysztof Gwoździński.
Projekt badawczy nr N N304 398839 FINANSOWANY PRZEZ NCN
realizowany we współpracy z Katedrą Ekologii Stosowanej UŁ
„Porównywanie aktywności enzymów antyutleniających u pelagicznych
i bentosowych filtratorów w zależności od stężenia toksyn sinicowych w
warunkach naturalnych”, (2010-2013), kierownik projektu: dr Adrianna
Wojtal-Frankiewicz.
Współpraca krajowa Zakładu Badań Struktur
Biopolimerów:
Katedrą Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Medycyny
Pracy im. prof. Jerzego Nofera,
Przykładowe tematy prac licencjackich realizowanych
w Zakładzie Badań Struktury Biopolimerów:
1. Kardiotoksyczność indukowana chemioterapią łączoną
antracyklina – taksan i sposoby jej przeciwdziałania.
2. Potencjalne wykorzystanie flawonoidu kwercetyny w terapii
przeciwnowotworowej.
3. Nowa generacja leków w walce z rakiem sutka.
Przykładowe tematy prac magisterskich realizowanych
w Zakładzie Badań Struktury Biopolimerów:
1. Wpływ kwercetyny na obniżenie kardiotoksyczności
doksorubicyny i docetakselu u szczurów in vivo.
2. Badanie właściwości przeciwutleniających Pirolinu w komórkach
raka piersi MCF-7 po traktowaniu ich paklitakselem,
doksorubicyną i kombinacją obu leków.
Katedra Biofizyki Ogólnej
Kierownik: prof. dr hab. Maria Bryszewska
Profil działalności naukowo-badawczej
BIOMEDYCZNE ZASTOSOWANIE
DENDRYMERÓW
Katedra Biofizyki Ogólnej
Pracownicy :
Imię i nazwisko
Telefon
e-mail
Budynek/
pokój
Konsultacje
Prof. dr hab. Maria Bryszewska
635 44 74
[email protected]
D /37
Śr.10:30-12:00
Prof. dr hab. Teresa Gabryelak
635 44 78
[email protected]
D/43
Czw.12:00-14:00
dr hab. Barbara Klajnert - Maculewicz
635 44 29
[email protected]
D/44
Czw.11:00-12:00
dr Katarzyna Miłowska
635 44 80
[email protected]
D/42
Wt. 11:00-13:00
dr Małgorzata Marszałek
635 41 44
[email protected]
D/38
dr Anna Janaszewska
635 44 29
[email protected]
D/44
dr Elżbieta Pędziwiatr-Werbicka
635 44 80
[email protected]
D/42
dr Maxim Jonov
635 44 80
[email protected]
D/42
Mgr Monika Błaszczyk
635 41 44
[email protected]
D/38
Doktoranci :
Imię i nazwisko
Mgr Aleksandra Szulc
Telefon
635 41 47
e-mail
[email protected]
Mgr Olga Nowacka
„
[email protected]
Mgr Karol Ciepluch
„
[email protected]
Mgr Małgorzata Ferenc
„
[email protected]
Mgr Joanna Łaźniewska
„
[email protected]
Mgr Monika Dąbrzalska
„
[email protected]
Pt. 14:00-15:00
Katedra Biofizyki Ogólnej
W Katedrze Biofizyki Ogólnej prowadzone są badania nad polimerami znanymi
jako dendrymery. Dendrymery posiadają kulistą strukturę i specyficzną budowę,
dzięki czemu mogą mieć wiele biomedycznych zastosowań.
Obecnie realizowane projekty badawcze obejmują:
•oddziaływania dendrymerów różnego typu (PAMAM, PPI, PPI modyfikowanych resztami
cukrowymi, polilizynowych, wiologenowych, fosforowych karbokrzemowodorowych,)
z biomolekułami: DNA, białkami oraz błonami modelowymi i biologicznymi,
•zastosowanie dendrymerów w medycynie, a w szczególności jako czynników przenoszących
leki przeciwnowotworowe, czynników rozbijających białkowe agregaty występujące
w chorobach neurodegeneracyjnych,
•badania różnych typów dendrymerów jako nośników oligonukleotydów antysensowych
(SREV, ANTI TAR, GEM91) i siRNA (siP24, siGAG1), skierowanych przeciw genom wirusa HIV,
•badania tworzenia dendrypleksów, charakterystykę ich fizykochemicznych właściwości –
morfologii, rozmiaru, ładunku powierzchniowego i stabilności (w czasie, w różnym pH,
w obecności białek, w obecności enzymów nukleolitycznych),
•określenie stopnia hemolizy indukowanej wzrastającym stężeniem dendrymerów i wybranych
dendrypleksów oraz określenie wydajności transfekcji i wyciszania genów,
•badanie toksyczności dendrymerów i dendrypleksów (cytotoksyczność w stosunku do
wybranych linii komórkowych oraz toksyczność in vivo),
•badania podstawowych parametrów przeżyciowych komórek, stopnia uszkodzenia DNA
i wpływu dendrymerów na proces apoptozy.
Katedra Biofizyki Ogólnej
przenoszenie DNA
oddziaływanie
z białkami
zastosowanie w chorobach
prionowych
wpływ na mikroorganizmy
oddziaływanie z błoną komórkową
przenoszenie leków
badanie toksyczności
Katedra Biofizyki Ogólnej
Przykładowe tematy realizowanych prac dyplomowych
Prace magisterskie:







Wpływ dendrymerów generacji G2,5 i G3,5 na erytrocyty ludzkie.
Rola dendrymerów wiologenowo-fosforowych w procesie fibrylacji -synykleiny.
Aktywność biologiczna genisteiny w komórkach nowotworu płuc i nerwiaka
płodowego.
Oddziaływanie dendrymerów PAMAM z insuliną wołową.
Toksyczność modyfikowanych krzemionek mezoporowatych typu SBA-15.
Właściwości biologiczne dendrymerów wiologenowych.
Wpływ dendrymerów GATG [G3]-Mor na proces agregacji peptydu amyloidowego
Aβ 1-40.
Prace licencjackie:







Oddziaływanie dendrymerów z białkami.
Zastosowanie pola elektromagnetycznego w medycynie.
Nośniki leków i materiału genetycznego.
Charakterystyka dendrymerów fosforowych.
Rola dendrymerów w terapii przeciw wirusowi HIV.
Toksyczne białka w chorobach neurodegeneracyjnych.
Rola wolnych rodników w chorobach neurodegeneracyjnych.
Katedra Biofizyki Ogólnej
W ramach realizowanych w Katedrze Biofizyki Ogólnej
projektów badawczych studenci mogą brać udział w:
• letnich szkołach dla
studentów
• warsztatach
• konferencjach
• wymianie międzynarodowej
Finland
Sweden
Lithuania
Denmark
Ireland
U.K.
Netherlands
Poland
Germany
Czech
France
Spain
Switzerland
Romania
Italy
Turkey
Greece
Israel
Katedra Biofizyki Ogólnej
Realizowane projekty:
•
•
•
•
•
•
•
FP7-PEOPLE-2012-IRSES „NANOGENE” EU-Belarus-Russia Network in
Nanomaterials-Driven Anti-Cancer Gene Therapy, 1.I.2013 – 31.XII.2016,
koordynator prof. dr hab. Maria Bryszewska.
NCN, HARMONIA, „Mechanizmy oddziaływań pomiędzy dendrymerami a białkami”,
Dwustronna współpraca polsko-białoruska, 2012 – 2015, kierownik: prof. dr hab.
Maria Bryszewska.
NCN – OPUS „Dendrymery – potencjalne leki w przewlekłej białaczce limfocytowej”,
1.XII.2011 – 30.XI.2014, kierownik prof. dr hab. Maria Bryszewska.
MNiSW, Iuventus Plus, „Dendrymery jako nanotransportery leków stosowanych w
terapii genowej skierowanej przeciw genom wirusa HIV”, 2012 – 2013, kierownik
dr Elżbieta Pędziwiatr-Werbicka.
MNiSW – własny (z PAN) „Synteza koniugatów trifosforanów nukleozydylowych
z dendrymerami polipropylenoiminowymi (PPI). Zbadanie ich aktywności
przeciwnowotworowej w hodowlach komórkowych”, 2011-2013 – koordynator PAN.
Akcja COST TD0802 „Biomedical applications of dendrimers” koordynator: dr hab.
Barbara Klajnert oraz towarzyszący projekt międzynarodowy niewspółfinansowany
(dofinansowanie do Akcji COST) „Biomedyczne zastosowanie dendrymerów”, MNiSW,
2010-2013, kierownik prof. dr hab. Maria Bryszewska.
NCBiR, EuroNanoMed 2010-2013, „Peptides-associated dendrimers in dendritic cells
for the development of new nano-HIV vaccines”, kierownik prof. dr hab. Maria
Bryszewska.
Katedra Biofizyki Ogólnej
Współpraca z zagranicą
 Współpraca z Zakładem Biofizyki Autonomicznego Uniwersytetu w Barcelonie,
Hiszpania, „Mechanizmy agregacji białek w chorobach neurodegeneracyjnych”
 Współpraca z Immunomolecular Biology Laboratory w Gregorio Marañon
Hospital w Madrycie i Inorganic Chemistry Dept., Uniwersytet Alcalá de Henares,
Madryt, Hiszpania, „Dendrymery jako nośniki materiału genetycznego”
 Współpraca z Uniwersytetem w Urbino, Institute of Chemical Sciences, Włochy,
„Zastosowanie metod biofizycznych do badania oddziaływań dendrymerów
z układami biologicznymi”
 Współpraca z Laboratoire de Chimie de Coordination, CNRS, Tuluza, Francja,
„Badanie oddziaływań dendrymerów fosforowych z biomolekułami”
 Współpraca z Uniwersytetem w Atenach, Department of Pharmaceutical
Technology, Grecja, „Oddziaływanie dendrymerów o potencjalnym zastosowaniu
w medycynie z modelowymi błonami i ocena ich toksyczności”
 Współpraca z Leibniz, Institut fűr Polymerforschung Dresden e.V., Niemcy
„Badania biologicznych właściwości dendrymerów modyfikowanych
oligosacharydami“
 Współpraca z Uniwersytetem im. Komeńskiego w Bratysławie, Słowacja
„Badania oddziaływań dendrymerów i dendrypleksów z błonami modelowymi
i biologicznymi”
Katedra Biofizyki Ogólnej
Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska
kierownik: prof. dr hab. Maria Koter-Michalak
Profil naukowo-badawczy
Katedry
1) Badania związane ze
skażeniami środowiska i ich
oddziaływanie na organizm
człowieka
2) Badania biomedyczne
Pracownicy i doktoranci Katedry Biofizyki Skażeń Środowiska
Pracownicy
Imię i nazwisko
Telefon
e-mail
Budynek
/pokój
Konsultacje
Prof. dr hab. Maria Koter-Michalak +42 635 4475
[email protected]
D/BFi45
Czw. 10:00-12:00
Dr hab. Bożena Bukowska,
prof. nadzw. UŁ
+42 635 4475
[email protected]
D/BFi47
Śr. 11:00-13:00
Dr hab. Jaromir Michałowicz,
prof. nadzw. UŁ
+42 635 4475
michał[email protected]
D/BFi47
Śr. 11:00-13:00
Dr Agnieszka Robaszkiewicz
+42 635 4475
[email protected]
D/BFi46
Wt. 11:00-13:00
Dr Piotr Duchnowicz
+42 635 4475
[email protected]
D/BFi46
Pt. 13:00-15:00
Dr Paulina Sicińska
+42 635 4475
[email protected]
D/BFi46
Wt. 11:00-13:00
Doktoranci
Imię i nazwisko
Telefon
Mgr Marta Kwiatkowska
+42 635 44 53
Mgr Katarzyna Mokra
+42 635 44 53
Mgr Edyta Pytel
+42 635 44 49
Mgr Bożena Sosnowska
+42 635 44 53
e-mail
[email protected]
Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska
Wybrane tematy prac licencjackich realizowanych
w Katedrze Biofizyki Skażeń Środowiska
1
2
3
4
5
Metabolizm flawonoidów.
Hipertermia w terapii antynowotworowej.
Zastosowanie różnych suplementów diety w zespole metabolicznym.
Akrylamid – występowanie w żywności, metabolizm i toksyczność.
Mechanizmy powstawania, toksyczność i reakcje ograniczające zawartość
akrylamidu w żywność.
8
Rola cholesterolu w erytrocytach.
Związki toksyczne skażające żywność.
Kwas 2,4-dichlorofenoksyoctowy – mechanizm działania, toksyczność
i przemiany w środowisku oraz organizmach żywych.
9
Dioksyny – toksyczność, mechanizm działania, próba oceny zagrożenia dla
ludzi i zwierząt.
6
7
10
11
12
13
14
15
Przeciwzapalne i antyoksydacyjne właściwości ekstraktów z Uncaria
tomentosa (Willd.) DC
Suplementy diety – charakterystyka i działania uboczne.
Nienasycone kwasy tłuszczowe – budowa, źródła, pochodzenia i rola
w organizmie.
Interakcje leków z żywnością.
Pozytywne i negatywne aspekty stosowania glifosatu.
Ksenoestrogeny – charakterystyka i mechanizm działania.
Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska
Uszkodzenia struktury i funkcji erytrocytów
spowodowane czynnikami:
Fizycznymi - hipertermia, krioterapia
Chemicznymi - mutageny środowiskowe, leki
(statyny), polifenole
Stanami chorobowymi (np. hipercholesterolemia,
zespół metaboliczny, choroba niedokrwienna
serca)
Stresem oksydacyjnym
Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska
Modyfikacje błony plazmatycznej erytrocytów
(i innych komórek) spowodowane czynnikami:
Fizycznymi - hipertermia, hypotermia krioterapia,
promieniowanie radiacyjne, laserowe, ultradźwięki
Chemicznymi - mutageny środowiskowe, leki
(statyny), leki przeciwnowotworowe, dendrymery,
fulereny, antyoksydanty (polifenole, nitroksydy, witaminy,
melatonina itp.)
Stanami chorobowymi (hipercholesterolemia,
Alzheimer, choroby nowotworowe)
Procesami starzenia
Stresem oksydacyjnym
OZNACZANE PARAMETRY
•
•
•
•
•
Oksydacyjne uszkodzenia białek
Oksydacyjne uszkodzenia lipidów
Metabolizm erytrocytów
Aktywność enzymów antyoksydacyjnych
Aktywność ATPaz błonowych
Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska
Wpływ temperatury na erytrocyty
człowieka
Temperatura
podwyższona
Badanie zjawiska
termotolerancji
w erytrocytach człowieka
obniżona
Wpływ krioterapii
ogólnoustrojowej na wybrane
parametry erytrocytów
i osocza pacjentów z różnymi
jednostkami chorobowymi
Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska
Interakcje komórek krwi
z wybranymi związkami toksycznymi
Insektycydem bromfenwinfosem
oraz herbicydem glifosatem
a także ich metabolitami
i zanieczyszczeniami
Bisfenolami
bisfenolem A (BPA), bisfenolem F
(BPF), AF (BPAF) i bisfenolem S
(BPS)
bromfenwinfos (związek na
warrozę badany przed
ponowną rejestracją)
Roztocze Varroa
destructor na pszczole
miodnej

Glifosat najpowszechniej stosowany
herbicyd totalny związany z uprawami
GMO
Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska
Interakcje komórek krwi
z wybranymi związkami toksycznymi
Toksynami sinicowymi
Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska
Interakcje erytrocytów i limfocytów
z wybranymi związkami ochronnymi
głównie flawonoidami
Działanie flawonoidów:
• Przeciwnowotworowe – hamowanie proliferacji
i indukcja apoptozy w komórkach nowotworowych;
• Przeciwcukrzycowe
• W profilaktyce i leczeniu miażdżycy
• W terapii AIDS
• Antyalergiczne
• Antymutagenne
• Antyoksydacyjne – zmiatacze wolnych rodników.
Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska
Interakcje erytrocytów z wybranymi
związkami ochronnymi
Flawonoidy:
ekstrakt z kapusty
czerwonej
i brukselki
kwas ferulowy
kwas kumarowy
kwercetyna
3-glukozyd cyjanidyny
baikalina
ekstrakt z aronii
wielkoowocowej
Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska
Interakcje erytrocytów i limfocytów
z wybranymi związkami ochronnymi
ekstraktami z Rhadiola
rosea
Różeniec górski wykazuje
działanie antydepresyjne
i immunomodulujące
ekstraktami z Uncaria
tomentosa
zdrewniałe pnącze, które
figuruje na liście roślin
mających właściwości
lecznicze, m.in. działanie:
- immunostymulujące
- przeciwzapalne
- przeciwnowotworowe
Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska
Zastosowanie flawonoidów suplementów diety oraz statyn
u osób z wybranymi jednostkami chorobowymi:
z zespołem metabolicznym i dyslipidemią oraz chorobą
niedokrwienną serca
Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska
Realizowane projekty przez Katedrę Biofizyki Skażeń
Środowiska:
Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
nr N N304 023240 Ocena bioakumulacji wybranych metali
w bezkręgowcach bentosowych (Chironomidae) o rozmaitych
adaptacjach do środowiska, wykonawca
dr hab. Jaromir Michałowicz, prof. nadzw UŁ (2011-2014).
Ekspertyzy wykonywane przez Katedrę Biofizyki Skażeń
Środowiska:
Prof. dr hab. Maria Koter-Michalak - ekspert w ramach
projektu WROVASC – Zintegrowane Centrum Medycyny SercowoNaczyniowej – Zadanie nr 20 Zastosowanie promieniowania
z zakresu bliskiej podczerwieni do protekcji elementów morfotycznych
krwi w systemach pozaustrojowego obiegu krwi oraz przechowalnictwie
preparatów krwiopochodnych. Projekt prowadzony przez Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy.
Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska
Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska współpracuje z:
 Kliniką Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 Pracownią Spektroskopii Elektronowego Rezonansu
Paramagnetycznego Politechniki Wrocławskie
 Instytutem Biochemii Technicznej Politechniki Łódzkiej
 Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN Uniwersytetu
im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 Instytutem Przemysłu Organicznego w Warszawie
 Pracownią Wysokosprawnej Chromatografii Gazowej
Instytutu Biopolimerów i Włókien Sztucznych w Łodzi.
Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska
Kierownik: dr hab. Aneta Koceva-Chyła, prof. nadzw. UŁ
PROFIL NAUKOWO-BADAWCZY
Pracownicy:
Imię i nazwisko
Telefon
e-mail
Budyne
k/pokój
Konsultacje
Prof. dr hab. Zofia Jóźwiak
+42 635 4479
[email protected]
D/Bfi 36
Śr. 11:30-12:30
Dr hab. Aneta Koceva-Chyła, prof.
nadzw. UŁ
+42 635 4477
[email protected]
D/Bfi 35
Śr. 10:00-12:00
Dr hab. Agnieszka Marczak, prof.
nadzw. UŁ
+42 635 4477
[email protected]
D/Bfi 35
Śr. 11:00-13:00
Dr Magdalena Łabieniec-Watała
+42 635 4481
[email protected]
D/Bfi 34
Pn. 13:00-14:00
Dr Karolina Matczak
+42 635 4481
[email protected]
D/Bfi 34
Dr Anna Pieniążek
+42 635 4481
[email protected]
D/Bfi 34
Śr. 12:00-14:00
Dr Aneta Rogalska
+42 635 4481
[email protected]
D/Bfi 34
Śr. 10:00-12:00
Dr Marzena Szwed
+42 635 4481
[email protected]
D/Bfi 34
Śr. 10:00-12:00
Mgr Marzena Pacholska
+42 635 4481
[email protected]
D/Bfi 34
Śr. 10:00-12:00
Doktoranci:
Imię i nazwisko
Telefon
e-mail
Mgr Joanna Bernasińska
+42 635 4481
[email protected]
Mgr Barbara Bukowska
+42 635 4481
[email protected]
Mgr Marta Denel
+42 635 4481
[email protected]
Mgr Kamil Durka
+42 635 4481
[email protected]
Mgr Arkadiusz Gajek
+42 635 4481
[email protected]
Mgr Paweł Hikisz
+42 635 4481
[email protected]
Mgr Krzysztof Kochel
+42 635 4481
[email protected]
Mgr Paulina Lewarska
+42 635 4481
Katedra Termobiologii
Przykładowe tematy prac licencjackich i magisterskich
realizowanych w Katedrze Termobiologii
Prace licencjackie realizowane w latach 2010-2013
1.
Kardiotoksyczność leków antracyklinowych na przykładzie doksorubicyny – przyczyny,
skutki, przeciwdziałanie.
2.
Rodzaje śmierci komórkowej indukowanej przez taksany.
3.
Terapia celowana raka piersi – zalety i wady.
4.
Zastosowanie przenośników leków przeciwnowotworowych w leczeniu białaczek.
5.
Właściwości biologiczne kurkuminy.
6.
Leki antyangiogenne w terapii przeciwnowotworowej.
7.
Nanoleki- zastosowanie w terapii przeciwnowotworowej.
8.
Rola autofagii w leczeniu nowotworów.
9.
Apoptoza jako nowy cel ukierunkowanej terapii przeciwnowotworowej.
Prace magisterskie realizowane w latach 2010-2013
1.
Indukcja apoptozy przez koniugat doksorubicyny z transferyną w komórkach K562
2.
Genotoksyczność skojarzonego działania doksorubicyny i taksanów na komórki raka piersi
3.
Wpływ kwercetyny i kumaryny na wewnątrzkomórkową akumulację aklarubicyny
i doksorubicyny w komórkach raka piersi.
4.
Mechanizm działania epotilonu B w raku jajnika.
5.
Wpływ głównych flavonoidów Scutellaria Baicalensis Georgi na komórki śródbłonka
ludzkiego HUVEC-ST.
6.
Wpływ naturalnych antyoksydantów na indukcję apoptozy w komórkach nowotworowych.
Katedra Termobiologii
Tematyka badawcza
Molekularne mechanizmy cytotoksyczności
i toksyczności leków przeciwnowotworowych
z grupy antracyklin, taksanów i epotilonów – apoptoza,
autofagia, genotoksyczność
Syntetyczne i naturalne modulatory cytotoksyczności
chemioterapeutyków (flawonoidy, nitroksydy, chelatory)
Kardiotoksyczność chemioterapeutyków - cytoprotektory
Aktywność proapoptotyczna i przeciwnowotworowa
nitroksydów i flawonoidów
Zastosowanie koniugatów doksorubicyny z transferyną
do selektywnego transportu leku do komórek nowotworowych
Nowe pochodne ferrocenylowe o aktywności
przeciwnowotworowej
Nanoleki - nowe związki i nanocząstki o aktywności
przeciwnowotworowej
Bioenergetyka mitochondriów w normie i patologii
(cukrzyca, nowotwory)
Badanie efektywności biomolekuł
w ograniczaniu powikłań późnocukrzycowych
w warunkach in vitro i in vivo
Katedra Termobiologii
Badania obejmują:
 oznaczenia cytotoksyczności związków
 zmiany morfologiczne komórek
 zmiany w strukturze błony plazmatycznej i mitochondrialnej
 zmiany bioenergetyki mitochondriów
 uszkodzenia jądra komórkowego i DNA
 zmiany w cyklu komórkowym
 indukcja apoptozy, nekrozy i autofagii
 ekspresja genów związanych z apoptozą,
 oznaczenia biomarkerów stresu oksydacyjnego
 wpływ antyoksydantów na cytotoksyczność
i kardiotoksyczność leków przeciwnowotworowych
 projektowanie i skrining nowych związków
o aktywności przeciwnowotworowej
Badania modelowe
Badania właściwości leków
i antyoksydantów w roztworach modelowych
Badania ex vivo i in vitro
Badania właściwości leków i antyoksydantów w komórkach o różnym
fenotypie i kariotypie (komórki świeżo wyizolowane oraz hodowle
komórkowe) - krwinki czerwone człowieka, limfocyty, kardiomiocyty; prawidłowe
fibroblasty człowieka, komórki śródbłonka (HUVEC-ST), immortalizowane fibroblasty gryzoni
(B14, NIH3T3, CHO), komórki białaczkowe wrażliwe (HL60, K562) i oporne na działanie
doksorubicyny (HL60/ADR, CCRF-CEM), komórki nowotworów guzów litych: estrogenozależnego
(MCF-7) i estrogenoniezależnego (MDA-MB231) raka sutka, jajnika (SKOV-3, OV-90), wątroby
(linia HepG2) oraz płuc (linia A549)
Badania in vivo
zwierzęce modele (szczury) eksperymentalnego
raka sutka (indukowanego kancerogenem DMBA)
oraz cukrzycy doświadczalnej typu 1 i 2.
Badania ex vivo i in vitro –
hodowle komórkowe (przykłady)
fibroblasty
cukrzycowe C5
fibroblasty
NIH 3T3
kardiomiocyty
komórki raka płuc A549
Krew pobrana od pacjentów
z nowotworem, poddanych
chemioterapii
fibroblasty – linii S2
zespół Downa
fibroblasty
prawidłowe BB
limfocyty
erytrocyty
W Katedrze Termobiologii
poszukujemy sposobów
zwiększania skuteczności
chemioterapii
i obniżenia jej skutków
ubocznych poprzez

Poszukiwanie i badanie nowych związków o aktywności
przeciwnowotworowej

Stosowanie przenośników leków oraz tworzenie
koniugatów leków np. z transferyną

Stosowanie modulatorów cytotoksyczności leków
(cytoprotektory)
Katedra Termobiologii
Skąd się biorą skutki uboczne chemioterapii ?
(głównie wysoka kardiotoksyczność prowadząca często do ciężkiej kardiomiopatii i śmierci)
Leki podawane we wlewach dożylnych z krwią rozprowadzane są po organizmie. Duże ich stężenie
jest w osoczu. Działają na wszystkie komórki, które napotkają na swej drodze.
Niestety celem ich są nie tylko komórki nowotworowe!!!
Śluzówki
Nudności/wymioty
Hepatotoksyczność
Biegunki
Zap. pęcherza
Bezpłodność
Wypadanie włosów
Zwłóknienie płuc
Kardiotoksyczność
Działanie miejscowe
Myalgia
Nefrotoksyczność
Neuropatia
Mielosupresja
Zapalenie żył
Inne: działanie teratogenne,
rakotwórcze; uszkodzenie
gonad i wzroku
Katedra Termobiologii
Chemia biometaloorganiczna i flawonoidy –
nowe perspektywy w leczeniu nowotworów
•
•
•
•
Chemia biometaloorganiczna – efektywne połączenie
biochemii oraz chemii organicznej
Ferroceny jako główni przedstawiciele metalocenów –
nowoczesna chemioterapia
Duża łatwość modyfikacji chemicznej drogą do nowej
perspektywy chemioterapii
Właściwości przeciwgrzybicze, antymalaryczne,
przeciwnowotworowe
Katedra Termobiologii
Epotilony i taksany
–
inhibitory mitozy w walce z nowotworami
Epotilony odkryto w 1987 roku w Afryce
(Zambesi River) podczas fermentacji bakterii
glebowych. Zostały wyizolowane z
miksobakterii Sorangium cellulosum i
zakwalifikowane do grupy związków o
aktywności przeciwgrzybiczej.
W naszej Katedrze oceniana jest ich
potencjalna aktywność przeciwnowotworowa
Pierwszy taksan - Paklitaksel – organiczny związek chemiczny z grupy
alkaloidów terpenowych typu taksanów o działaniu cytostatycznym
został po raz pierwszy (1967 r.) wyizolowany z kory cisa
zachodniego (Taxus brevifolia).
Mechanizm działania epotilonów i taksanów
Katedra Termobiologii
Koniugaty leków przeciwnowotworowych
z transferyną
Podanie doksorubicyny w formie koniugatu
z transferyną może być kolejnym ważnym etapem
w walce z nowotworami.
Porównanie skuteczności działania wolnej DOX
i koniugatu DOX-TRF w różnych liniach komórkowych
Dorota Łubgan, praca doktorska
350 razy
Katedra Termobiologii
Receptory dla transferyny
Jest ich dużo w komórkach nowotworowych
i mało w komórkach prawidłowych
Koniugaty transferyny z lekiem
Wiążą się z receptorami dla transferyny i
wnikają w dużych ilościach do komórek
nowotworowych a w małych ilościach do
komórek prawidłowych
Komórka
prawidłowa
Komórka
nowotworowa
Śmierć komórki
Kumulacja leku w komórce
Katedra Termobiologii
Przykładowe eksperymenty
wykonane
w laboratoriach
Katedry Termobiologii
Katedra Termobiologii
Analiza cyklu komórkowego
Cytometria przepływowa
Zaburzenia cyklu
podziałowego komórek
traktowanych antracyklinami
•
•
•
•
•
Aklarubicyna
NIH 3T3
G0 = faza spoczynkowa
G1 = synteza białek i RNA
S = synteza DNA
G2 = synteza białek
i budowanie aparatu
mitotycznego
M = mitoza
Doksorubicyna
NIH 3T3
B14
B14
K
K
0h
0h
24h
24h
48h
48h
72h
Fig. 1. Individual flow cytometry histograms
of cell cycle distribution of NIH 3T3 and B14
fibroblasts of untreated controls and of ACLtreated cells. Fibroblasts, seeded on plastic
plates, were challenged with ACL for 2h at
1µM concentration. Cell cycles were obtained
at 0, 24, 48 and 72h after challenge.
Koceva-Chyła A., badania własne
72h
Cell-cycle analysis following doxorubicin
treatment. NIH 3T3 and B14 cells incubated
with 1.0 µM of DOX for 2h were harvested
after 0, 24, 48 or 72h and analysed by flow
cytometry. Control cells were grown in the
absence of drug. The distribution of cells in G1,
S and G2/M phases of the cell cycle are shown
on the panels.
Katedra Termobiologii
Indukcja apoptozy - zmiany morfologiczne
komórek i fragmentacja DNA indukowane
przez leki antrachinonowe
C
24h
48h
72h
DOX
ACL
MTX
Koceva-Chyla et al. (2005) Apoptosis 10:1497-1514.
Katedra Termobiologii
Indukcja apoptozy/nekrozy przez leki antracyklinowe w
komórkach raka wątroby, raka płuc i raka piersi
Rogalska, Koceva-Chyła, Jóźwiak (2008) Chem-Biol Interacttion 176:58-70.
Indukcja autofagii i hamowanie depolimeryzacji mikrotubul
w komórkach MCF-7 raka piersi pod wpływem taksanów
Karolina Matczak, praca doktorska, 2014
Katedra Termobiologii
Synergistyczne działanie nowego związku WP 631 oraz
epotilonu B w komórkach raka jajnika SKOV-3
Podwójne barwienie Aneksyna V- FITC/Jodek propidyny
Podwójne barwienie Hoechst/PI
WP 631 + Epo B (1:1)
wczesna apoptoza
Zdjęcia w kontraście fazowym (inkubacja 72 godz.)
późna apoptoza
Kontrola
WP 631
Epo B
Marczak A, Rogalska A, Bukowska B, 2014
WP 631 + Epo B
nekroza
Katedra Termobiologii
Projekty realizowane przez Katedrę Termobiologii w latach 2010-2014:
1. Grant Nr N N405 100939 MNiSzW. Indukcja apoptozy przez epotilon B i analog
doksorubicyny WP 631 w komórkach raka jajnika wrażliwych i opornych na leki
przeciwnowotworowe. (2010-2013) Kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Marczak,
prof. nadzw. UŁ.
2. Grant Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu Ventures.
Zastosowanie nowych pochodnych nitroksylowych w charakterze modulatorów
cytotoksyczności taksanów w komórkach raka sutka. (2011-2012). mgr Krzysztof Kochel;
opiekun naukowy: dr hab. Aneta Koceva-Chyła, prof. nadzw. UŁ.
3. Grant Nr 4256/B/PO1/2010/39 MNiSzW. Ocena aktywności biologicznej
antyoksydantów z grupy pochodnych nitroksylowych i ich wpływ na cytotoksyczność
antracyklin i taksanóww komórkach raka piersi . (2010-2012) Kierownik projektu: dr hab.
Aneta Koceva-Chyła, prof. nadzw. UŁ.
4. Grant Nr N N405 161439 MNiSzW. Charakterystyka apoptozy indukowanej przez koniugat
doksorubicyny z transferyną w wybranych liniach białaczki człowieka.
(2010-2011) Kierownik projektu: prof. dr hab. Zofia Jóźwiak.
5. Grant MNiSzW. Dendrymery poliamidoaminowe (PAMAM) różnych generacji w modelu
streptozotocynowej cukrzycy u szczurów – możliwe implikacje terapeutyczne.
(2009-2012) Kierownik projektu: dr Magdalena Łabieniec-Watała
6. Grant Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, realizowany w ramach programu
Innowacyjna Gospodarka POIG, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1 . Przygotowanie
preparatów polifenolowych pochodzenia roślinnego o właściwościach przeciwpłytkowych
i kardioprotekcyjnych. (2009-2012) Kierownik zadania badawczego w projekcie:
dr Magdalena Łabieniec-Watała
Katedra Termobiologii
Współpraca krajowa Katedry Termobiologii:
Katedra Chemii Organicznej Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Cytobiochemii Uniwersytetu
Łódzkiego, Zakład Medycyny Wewnętrznej, Diabetologii i Farmakologii Klinicznej, Oddział
Kliniczny Pulmonologii i Alergologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. Norberta
Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Zakład Chemii Biomedycznej Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, Zakład Zaburzeń
Krzepnięcia Krwi Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Pracownia Bioenergetyki i Błon
Biologicznych, Instytut Biologii Doświadczalnej im. N. Nenckiego PAN w Warszawie;
Instytutem Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie, Kliniką Chorób Wewnętrznych,
Diabetologii i Farmakologii Klinicznej UM w Łodzi z siedzibą w Zgierzu.
Współpraca międzynarodowa Katedry Termobiologii:
Pharmacobiochemical Laboratory, 3rd Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine,
Comenius University in Bratislava, Slovakia; Medical University of Innsbruck, Department of
Visceral, Transplant and Thoracic Surgery; Innovative Manufacturing Research Centre (NIMRC)
University of Nottingham; Research Laboratory, Mitochondrial Physiology, University of
Innsbruck, Austria; Center for Neuroscience and Cell Biology, University of Coimbra, Portugal);
Institut Bergonie, Bordeaux, Francja.
Katedra Termobiologii
Wybrane osiągnięcia Instytutu
Międzynarodowe projekty (konsorcja międzynarodowe) w ramach programów
ramowych finansowanych przez Unie Europejską (2007-2015)
Projekty badawcze finansowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 2007-2015
Granty przyznane przez firmy farmaceutyczne
Granty przyznane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Granty przyznane przez Narodowe Centrum Nauki
Dr Barbara Klajnert (obecnie prof. nadzw. UŁ) została laureatką konkursu Kobiety
Nauki firmy L’Oreal (stypendium habilitacyjne) (2009)
Dr Magdalena Łabieniec została laureatką Programu Start – rocznego stypendium dla
młodych naukowców przyznanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej (2009 r.)
Krzysztof Kochel (obecnie doktorant w Katedrze Termobiologii) jako student IV roku został
laureatem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i otrzymał grant VENTURE (2011)
Zespół pod kierunkiem prof. Marii Bryszewskiej został laureatem Złotego Medalu
112. Międzynarodowych Targów Wynalazczości "Concours Lepine 2013" w Paryżu
w kategorii wynalazki medyczne za projekt "DENDRYMERY CZWARTEJ GENERACJI ZASTOSOWANIE„ (2013).
Doktorantka Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Genetyki Molekularnej, Cytogenetyki
i Biofizyki Medycznej – mgr Joanna Strumiłło – jest współautorką publikacji, która
ukazała się w styczniowym numerze 2013 r. prestiżowego czasopisma Nature (Zakład
Radiobiologii)
Serdecznie Zapraszamy Studentów
do Instytutu Biofizyki
na blok licencjacki
i studia magisterskie specjalności
BIOFIZYKA MEDYCZNA I BIOINFORMATYKA
Zorza polarna wokół bieguna południowego
87
(Aurora australis) zarejestrowana
11 września 2005 przez satelitę NASA

Podobne dokumenty