KD-G322/KD-G321 Instrukcja monta˝u/pod∏ŕczania przewodów

Komentarze

Transkrypt

KD-G322/KD-G321 Instrukcja monta˝u/pod∏ŕczania przewodów
KD-G322/KD-G321
GET0344-014A
Instrukcja monta˝u/pod∏àczania przewodów
Pfiíruãka pro instalaci a pfiipojení
Szerelési/csatlakoztatási kézikönyv
1105DTSMDTJEIN
PO, CZ, HU
© 2005 Victor Company of Japan, Limited
[EY]
POLSKI
ČESKY
MAGYAR
Urządzenie przystosowane jest do zasilania prądem stałym o
napięciu 12 V z UJEMNYM uziemieniem. Jeśli w samochodzie
zastosowano innego rodzaju instalację elektryczną, konieczne jest
zastosowanie transformatora, który można nabyć u przedstawicieli
handlowych JVC samochodowego sprzętu grającego.
Tento přehrávač je zkonstruován pro provoz v elektrických
systémech 12 V DC s uzemněným záporným pólem. Pokud váš
vůz nemá tento systém, je nutný převodník napětí, který může být
zakoupen u prodejců autorádií JVC.
A vevőkészüléket 12 V egyenfeszültségű, NEGATÍV földelésű
villamos rendszerekhez történő üzemeltetésre terveztük. Ha
a jármű nem ilyen rendszerű, akkor feszültségváltó használata
szükséges, amely a JVC kereskedőktől szerezhető be.
OSTRZEŻENIA
VAROVÁNÍ
FIGYELMEZTETÉSEK
Aby zapobiec zwarciom, zaleca się odłączenie ujemnego
nadbiegunnika akumulatora i wykonanie wszystkich połączeń
elektrycznych przed zainstalowaniem urządzenia.
• Należy uziemnić jednostkę przed podłączeniem jej do
podwozia.
Aby nedošlo ke zkratu doporučujeme odpojit záporný pól baterie
a provést veškerá propojení elektroinstalace před vlastní instalací
přehrávače.
• Po instalaci ještě jednou zkontrolujte, zda je přehrávač
uzemněn ke karosérii vozu.
A rövidzárlat megelőzése érdekében javasoljuk, hogy a
vevőkészülék beszerelése előtt vegye le az akkumulátor negatív
kábelsaruját, és úgy végezze el az összes villamos csatlakoztatást.
• A beszerelés után ne felejtse el a vevőkészüléket ismét
földelni a gépkocsi alvázára!
Uwagi:
• Zastąp bezpiecznik innym o odpowiednim prądzie. Jeśli bezpiecznik
często się przepala, skonsultuj się z przedstawicielem handlowym
JVC samochodowego sprzętu grającego.
• Zaleca się dopasowanie głośników do maksymalnej mocy nie
większej niż 50 W (w tym przypadku zalecane jest użycie mocy od
4 Ω do 8 Ω). Jeżeli maksymalna siła jest mniejsza niż 50 W, zmiana
“AMP GAIN” zapobiega uszkodzeniu głośnika. (Patrz str. 13
INSTRUKCJA OBSŁUGI.)
• Aby zapobiec zwarciu, zabezpiecz zakończenia NIEUŻYWANYCH
przewodów taśmą izolacyjną.
• Podczas pracy urządzenia radiator silnie się nagrzewa. Należy
zachować ostrożność, aby nie dotknąć go podczas demontażu.
Poznámky:
• Vyměňte pojistku za jinou odpovídající hodnoty. Pokud se pojistky
často pálí, informujte se u vašeho prodejce autorádií JVC.
• Je doporučeno připojovat reproduktory s výkonem přes 50 W (jak
zadní, tak i přední, s impedancí 4 Ω až 8 Ω). Pokud je maximální
výkon nižší než 50 W, změňte nastavení „AMP GAIN“, abyste
zabránili poškození reproduktorů (viz strana 13 v PŘÍRUČKA K
OBSLUZE).
• Pro zabránění zkratu pokryjte koncovky NEPOUŽITÝCH kabelů
izolační páskou.
• Během používání se chladič velmi rozžhaví. Buďte opatrní, abyste se
ho nedotkli při vyjímání přehrávače.
Megjegyzés:
• A biztosítékot a megadott áramerősségű biztosítékra kell cserélni.
Ha a biztosíték gyakran kiég, kérjen tanácsot a JVC kereskedőtől.
• A készülékre ajánlatos legalább 50 W maximális terhelhetőségű
(elöl és hátul egyaránt 4 Ω – 8 Ω impedanciájú) hangszórókat
csatlakoztatni. Ha a maximális terhelhetőség kisebb, mint 50 W,
akkor a hangszórók tönkremenetelének a megelőzése végett
változtassa meg az “AMP GAIN” beállítást (lásd az HASZNÁLATI
UTASÍTÁSA 13. oldalát).
• A rövidzárlat megelőzése érdekében a HASZNÁLATON KÍVÜLI
vezetékek csatlakozóit csavarja be szigetelőszalaggal.
• Használat után a hűtőborda nagyon átforrósodik. Vigyázzon,
hogy a készülék kivételekor ne érjen hozzá a hűtőbordához!
Radiator
Chladič
Hűtőborda
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA dotyczące
podłączania zasilania i głośników:
PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ při připojení zdroje
proudu a reproduktorů:
ÓVINTÉZKEDÉSEK az áramellátás és a
hangszóró csatlakoztatásakor:
• NIE podłączać przewodów głośnikowych kabla zasilania do
akumulatora. Może to spowodować poważne uszkodzenie
urządzenia.
• PRZED podłączeniem przewodów głośnikowych kabla zasilania
do głośników sprawdź okablowanie głośników w samochodzie.
• NEPŘIPOJUJTE napájecí šňůru reproduktorů k autobaterii,
mohlo by to přehrávač vážně poškodit.
• PŘED připojením napájecí šňůry k reproduktorům zkontrolujte
elektroinstalaci reproduktorů ve vašem voze.
• NE csatlakoztassa a tápkábel hangszóró-vezetékeit a
gépkocsi akkumulátorára, mert emiatt a vevőkészülék
tönkremehet!
• A tápkábel hangszóró-vezetékeinek a hangszórókra
történő csatlakoztatása ELŐTT ellenőrizze a gépkocsi
hangszóróbekötését.
Lista elementów montażowych i
podłączeniowych
Seznam součástek pro instalaci a připojení
Szerelési és csatlakoztatási alkatrészjegyzék
K tomuto přehrávači jsou dodávány následující součástky. Po jejich
kontrole je správně sestavte.
A vevőkészülékhez az alábbi alkatrészeket biztosítjuk. Kérjük, hogy
ellenőrzésük után helyesen szerelje be az alkatrészeket.
Wraz z urządzeniem dostarczane są następujące elementy. Po
sprawdzeniu należy je właściwie zamontować.
A/B
Futerał/Przedni panel
Krabice/Ovládací panel
Kemény burkolat/Előlap
C
Kieszeń
Pouzdro
Toldat
D
Przednia część obudowy
Rámeček
Szegélylap
E
Kabel zasilania
Napájecí šňůra
Tápkábel
F
Podkładka (Ø5)
Podložka (Ø5)
Alátétkarika (Ø5)
G
Nakrętka (M5)
Pojistná matice (M5)
Biztosítóanya (M5)
H
Wkręt mocujący (M5 × 20 mm)
Upevňovací šroub (M5 × 20 mm)
Szerelőcsavar (M5 × 20 mm)
I
Gumowa nasadka
Gumový tlumič
Gumipárna
J
Uchwyty
Držáky
Karok
1
Instal1-2_KD-G322_014A_1.indd 1
10/26/05 9:06:58 AM
MONTAŻ
(W DESCE ROZDZIELCZEJ)
INSTALACE
(MONTÁŽ DO PALUBNÍ DESKY)
BESZERELÉS (MŰSZERFALBA
TÖRTÉNŐ BESZERELÉS)
Na poniższym rysunku przedstawiono typowy sposób montażu.
Odpowiedzi na wszelkie pytania i innych informacji na temat
zestawów montażowych udzieli przedstawiciel handlowy JVC
samochodowego sprzętu grającego lub firma dostarczająca zestawy.
• W przypadku wątpliwości odnośnie prawidłowego montażu
urządzenia należy zlecić jego wykonanie wykwalifikowanemu
pracownikowi.
Následující obrázek ilustruje obvyklou instalaci. Pokud máte jakékoli
otázky nebo potřebujete informace ohledně instalační sady, zeptejte
se vašeho prodejce autorádií JVC, nebo ve společnosti, dodávající tyto
sady.
• Pokud si nejste jisti, jak přehrávač správně nainstalovat, nechte si
instalaci provést vyškoleným technikem.
Az alábbi ábrán a készülék tipikus beszerelési módja látható.
Ha bármilyen kérdése merülne fel, vagy információkra van
szüksége a szerelőkészlettel kapcsolatban, kérjük, forduljon a JVC
kereskedőjéhez vagy a készletet szállító vállalathoz.
• Ha nem biztos abban, hogyan kell a vevőkészüléket helyesen
beszerelni, akkor szakemberrel végeztesse el a munkát.
Wykonaj niezbędne połączenia elektryczne.
Proveďte potřebná elektrická propojení.
Alakítsa ki a szükséges villamos
csatlakoztatásokat.
Należy wygiać i trzymać sztywno.
Ohněte vhodné záložky tak, aby držely
pouzdro pevně na místě.
Hajlítsa be a megfelelő füleket, hogy a
toldat stabilan a helyén maradjon.
*1 Stawiając urządzenie pionowo należy uważać, aby nie uszkodzić umieszczonego z tyłu
bezpiecznika.
*1 Při postavení přehrávače dávejte pozor, abyste nepoškodili pojistku na zadní straně.
*1 Vigyázzon, hogy a vevőkészülék felállításakor ne sérüljön meg a hátoldalán lévő biztosíték.
Demontaż urządzenia
Vyjmutí přehrávače
A vevőkészülék kivétele
Przed demontażem urządzenia zwolnij tylną cześć.
Před vyjmutím přehrávače uvolněte zadní část.
A vevőkészülék kivétele előtt lazítsa ki a hátsó részt.
Zgodnie z ilustracją należy chwycic za uchwyty i
umieścić jednostkę.
Vložte dva držáky a zatáhněte za ně tak, jak je
uvedeno na obrázku, aby mohl být přehrávač vyjmut.
Helyezze be, majd az ábrán látható módon húzza
meg a két kart, hogy a készülék kivehetővé váljon.
Korzystanie z opcjonalnego uchwytu mocującego /
Použití volitelného držáku / A külön rendelhető tartórúd
használata
Uchwyt mocujący (opcja)
Držák (volitelný)
Tartórúd (külön rendelhető)
Montaż urządzenia bez kieszeni / Instalace přehrávače bez použití pouzdra / A
vevőkészülék beszerelése a toldat nélkül
W niektórych markach samochodów, takich jak np. Toyota, należy najpierw wymontować radioodbiornik i zainstalować
urządzenie.
Například ve voze značky Toyota nejdříve vyjměte autorádio a nainstalujte přehrávač na jeho místo.
Toyota gépkocsi esetében például először vegye ki az autórádiót, és a helyére szerelje be a vevőkészüléket.
Ściana komory silnika
Přepážka mezi kabinou a
motorem
Tűzfal
Wkręty z płaskimi łbami (M5 × 8 mm)*2
Zápustné šrouby (M5 × 8 mm)*2
Süllyesztett fejű csavarok (M5 × 8 mm)*2
Deska rozdzielcza
Palubní deska
Műszerfal
*2 Nie wchodzi w skład zestawu.
*2 Není dodáváno s tímto přehrávačem.
*2 Nincs a vevőkészülék csomagjában.
Uchwyt*2
Podpěra*2
Keret*2
Wkręty z płaskimi łbami (M5 × 8 mm)*2
Zápustné šrouby (M5 × 8 mm)*2
Süllyesztett fejű csavarok (M5 × 8 mm)*2
Śruba (opcja)
Šroub (volitelný)
Csavar (külön rendelhető)
Kieszonka
Přihrádka
Rekesz
Zainstalowac jednostkę pod kątem mniejszym
niż 30 stopni.
Přehrávač instalujte v úhlu, nepřevyšujícím 30°.
30°-nál kisebb szögben szerelje be a
készüléket.
Uchwyt*2
Podpěra*2
Keret*2
Uwaga
: W przypadku montażu urządzenia na wsporniku mocującym należy używać wkrętów 8 mm. Stosowanie
dłuższych wkrętów może spowodować uszkodzenie urządzenia.
Upozornění : Při instalaci přehrávače na montážní držák použijte šrouby dlouhé 8 mm. Pokud jsou použity delší šrouby,
mohou poškodit přehrávač.
Megjegyzés : A vevőkészülék szerelőkeretre történő szerelésekor használja a 8 mm-es csavarokat. Ennél hosszabb
csavar használatakor a vevőkészülék megsérülhet.
2
Instal1-2_KD-G322_014A_1.indd 2
10/29/05 10:47:46 AM
POLSKI
ČESKY
PŘIPOJENÍ K ELEKTROINSTALACI
POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE
A
Jeśli samochód jest wyposażony w złącze ISO
/ Když je váš vůz vybaven konektorem ISO /
Ha gépkocsija rendelkezik ISO csatlakozóval
• Podłącz złącza ISO zgodnie z ilustracją.
• Připojte konektory ISO podle obrázku.
• Csatlakoztassa az ISO csatlakozókat a rajz szerint.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
MAGYAR
Od strony samochodu
Od karosérie
A karosszéria felől
Dla niektórych samochodów marki VW/Audi lub Opel (Vauxhall) / Pro některé vozy VW/
Audi a Opel (Vauxhall) / Egyes VW/Audi vagy Opel (Vauxhall) típusú gépkocsik esetében
Może być konieczna modyfikacja przewodów w dostarczonym kablu zasilania, zgodnie z ilustracją.
• Przed instalacją odbiornika skontaktuj się ze sprzedawcą samochodu.
Je možné, že bude třeba upravit zapojení dodané napájecí šňůry podle obrázku.
• Před instalací tohoto přijímače kontaktujte autorizovaného prodejce automobilů.
Előfordulhat, hogy az ábra szerint módosítania kell a mellékelt tápkábel huzalozását.
• A vevőkészülék beszerelése előtt lépjen kapcsolatba gépkocsi márkakereskedőjével.
Jeśli odbiornik nie włącza się, użyj układu przewodów 2.
Když se přehrávač nezapne, použijte upravenou elektroinstalaci 2.
Használja a 2 módosított kábelezést, ha a készülék nem kapcsolódik be.
Zmodyfikowany układ przewodów 2 / Upravená elektroinstalace 2 /
Módosított kábelezés 2
Y: Żółty
Žlutý
Sárga
3
4
R: Czerwony
Červený
Vörös
Połączenie bez użycia złącza ISO / Pfiipojení bez použití konektorů ISO / Csatlakoztatás az ISO csatlakozók használata nélkül
Przed rozpoczęciem podłączania: Dokładnie sprawdź
okablowanie w samochodzie. Niewłaściwe podłączenie może
spowodować poważne uszkodzenie urządzenia.
Przewody kabla zasilania mogą mieć inne kolory, niż kable
zainstalowane w samochodzie.
1
2
Zmodyfikowany układ przewodów 1 / Upravená elektroinstalace 1 /
Módosított kábelezés 1
Złącze ISO
Konektor ISO
ISO csatlakozó
Widok od strony kabli
Pohled od kabelu
A vezeték felőli nézet
B
VILLAMOS CSATLAKOZTATÁSOK
Oryginalny układ przewodów / Původní elektroinstalace /
Eredeti huzalozás
Złącze ISO dostarczonego kabla zasilania
Konektor ISO dodané napájecí šňůry
A mellékelt tápkábel ISO csatlakozója
РУССКИЙ
Odetnij złącze ISO.
Należy podłączyć kolorowy kabel zgodnie ze wskazówkami z
ilustracji poniżej.
Podłącz kabel antenowy.
Pfied pfiipojením: Pečlivě zkontrolujte elektroinstalaci ve voze.
Nesprávné připojení může znamenat pro přehrávač vážné poškození.
Napájecí šňůry a šňůry pro připojení ke karosérii vozu se mohou
barevně odlišovat.
1
2
3
4
Odřízněte konektor ISO.
A csatlakoztatás előtt: Gondosan ellenőrizze a járművön
a bekötéseket. A hibás csatlakoztatás a vevőkészülék súlyos
károsodását okozhatja!
A tápkábel vezetékei és a kocsiszekrény csatlakozójának vezetékei
eltérő színűek lehetnek.
Připojte barevné šňůry napájení tak, jak je uvedeno níže na
obrázku.
1
2
Vágja le az ISO csatlakozót.
3
4
Csatlakoztassa az antenna-vezetéket.
Připojte anténu.
Nakonec připojte elektrické šňůry k přehrávači.
Podłącz kostkę przyłączową do urządzenia.
Do pilota zdalnego sterowania w kierownicy (patrz schemat
K dálkovému ovládání na volantu (viz schéma )
A kormánykerékre szerelt távirányítóhoz (lásd a ábrát)
Tylny zacisk uziemienia
Konektor zadního
uzemnění
Hátsó földelő
csatlakozó
Gniazdo antenowe
Zdířka pro anténu
Antenna-csatlakozó
Végül a kábelköteget csatlakoztassa a vevőkészülékre.
)
Bezpiecznik 15 A
Pojistka 15 A
15 A biztosíték
*1 Nie wchodzi w skład zestawu.
*1 Není dodáváno s tímto přehrávačem.
*1 Nincs a vevőkészülék csomagjában.
Wyjście liniowe
(patrz schemat )
Výstup Line out
(viz schéma )
Vonalkimenet
(lásd a ábrát)
Czarny
Černý
Fekete
*2 Przewód ten należy podłączyć w celu sprawdzenia
działania urządzenia przed montażem, w przeciwnym
wypadku włączenie zasilania nie będzie możliwe.
*2 Před kontrolou fungování přehrávače předcházející
instalaci, musí být tento kabel připojen, jinak nelze přístroj
zapnout.
*2 A vevőkészülék működésének a beszerelés előtti
ellenőrzése előtt ezt a vezetéket csatlakoztatni kell,
ellenkező esetben az áramellátás nem kapcsolható be.
Do styku w skrzynce bezpieczników połączonego z akumulatorem
(z pominięciem stacyjki) (prąd stały 12 V)
Ke konektoru v pojistné skříňce, připojujícím baterii vozu (přímé propojení,
obcházející zapalování) (konstantní 12 V)
A gépkocsi-akkumulátorára csatlakozó biztosítéktábla egyik feszültség
alatti csatlakozójához (a gyújtáskapcsoló megkerülésével) (állandó 12 V)
Czerwony
Červený
Vörös
Do przyłącza urządzeń dodatkowych w skrzynce bezpieczników
Ke konektoru pro příslušenství v pojistné skříňce
A biztosítéktáblán lévő tartozék-csatlakozóhoz
Niebieski z białym paskiem
Modrý s bílým proužkem
Kék, fehér csíkkal
Szary z czarnym paskiem
Šedý s černým proužkem
Szürke, fekete csíkkal
Lewy głośnik (przedni)
Levý reproduktor (přední)
Bal oldali hangszóró (elöl)
Skrzynka
bezpieczników
Pojistná skříňka
Biztosítéktábla
Do przewodu zdalnego sterowania urządzenia zewnętrznego lub anteny wysuwanej
elektrycznie (maks. 200 mA)
K ovládacímu kabelu jiného příslušenství nebo napájení antény, pokud je k dispozici
(max. 200 mA)
Más készülék vagy motoros antenna (ha van) távkapcsoló-vezetékéhez (max. 200 mA)
Brązowy
Hnědý
Barna
Biały
Bílý
Fehér
Stacyjka
Zámek zapalování
Gyújtáskapcsoló
Do masy (metalowych części) samochodu
Ke kovové části, nebo karosérii vozu
A gépkocsi fémrészéhez vagy alvázához
Żółty*2
Žlutý*2
Sárga*2
Biały z czarnym paskiem
Bílý s černým proužkem
Fehér, fekete csíkkal
A tápkábel színes vezetékeinek csatlakoztatását az alábbi ábrán
meghatározott sorrend szerint végezze.
Do zestawu telefonu komórkowego
K mobilnímu telefonu
Mobiltelefon-rendszerhez
Szary
Šedý
Szürke
Zielony z czarnym paskiem
Zelený s černým proužkem
Zöld, fekete csíkkal
Prawy głośnik (przedni)
Pravý reproduktor (přední)
Jobb oldali hangszóró (elöl)
Zielony Fioletowy z czarnym paskiem
Zelený Purpurový s černým proužkem
Zöld
Bíborvörös, fekete csíkkal
Fioletowy
Purpurový
Bíborvörös
Lewy głośnik (tylny)
Levý reproduktor (zadní)
Bal oldali hangszóró (hátul)
Prawy głośnik (tylny)
Pravý reproduktor (zadní)
Jobb oldali hangszóró
(hátul)
3
Instal3-4_KD-G322_014A_1.indd 3
10/21/05 1:00:55 PM
C
Podłączanie wzmacniacza zewnętrznego / Připojení externího zesilovače / A külső erősítő csatlakoztatása
Istnieje możliwość podłączenia wzmacniacza poprawiającego
nagłośnienie samochodu.
• Podłącz przewód zdalnego sterowania (niebieski z białym
paskiem) do przewodu zewnętrznego urządzenia, aby umożliwić
sterowanie nim za pośrednictwem opisywanego radioodtwarzacza.
• Odłącz głośniki i podłącz je do zewnętrznego wzmacniacza.
Pozostaw przewody głośnikowe niewykorzystane.
A gépkocsi sztereó berendezésének bővítése céljából erősítőt
csatlakoztathat.
• Csatlakoztassa a távkapcsoló vezetéket (kék, fehér csíkkal)
a másik készülék távkapcsoló vezetékéhez úgy, hogy az a
vevőkészüléken keresztül legyen szabályozható.
• Oldja le a hangszórókat a vevőkészülékről, majd
csatlakoztassa őket az erősítőre. Hagyja a vevőkészülék
hangszóróvezetékeit használaton kívül.
Připojením zesilovače můžete rozšířit stereofonní systém vozidla.
• Spojte ovládací kabel (modrý s bílým proužkem) s ovládacím kabelem
dalšího příslušenství, aby mohlo být řízeno přehrávačem.
• Odpojte reproduktory od přehrávače a připojte je k
zesilovači. Kabely pro připojení reproduktorů k tomuto
přehrávači zůstanou nepoužity.
Przewód zdalnego sterowania
Kabel k ovládání
Távkapcsoló vezeték
Rozgałęźnik Y (nie wchodzi w skład zestawu)
Y-spojka (není dodáváno s tímto přehrávačem)
Y csatlakozó (nincs a vevőkészülék csomagjában)
Przewód zdalnego sterowania (Niebieski z białym paskiem)
Kabel ovládání (modrý s bílým proužkem)
Távkapcsoló vezeték (kék, fehér csíkkal)
Do przewodu zdalnego sterowania urządzenia zewnętrznego lub anteny wysuwanej elektrycznie
K ovládacímu kabelu jiného příslušenství nebo napájení antény, pokud je k dispozici
Más berendezés vagy motoros antenna (ha van) távkapcsoló-vezetékéhez
Głośniki tylne
Zadní reproduktory
Hátsó hangszórók
Wzmacniacz JVC
Zesilovač JVC
JVC erősítő
Głośniki tylne
Zadní reproduktory
Hátsó hangszórók
Głośniki przednie (patrz schemat )
Přední reproduktory (viz schéma )
Elülső hangszórók (lásd a ábrát)
*5 Odetnij przewody tylnego głośnika od złącza ISO
samochodu i połącz je ze wzmacniaczem.
*5 Odřízněte kabely zadních reproduktorů od
konektoru ISO ve voze a připojte je k zesilovači.
*5 Vágja le a gépkocsi ISO csatlakozójának hátsó
hangszóró-vezetékeit, majd csatlakoztassa
azokat az erősítőhöz.
*3 Solidnie umocuj przewód uziemiający do masy samochodu, w
*3 Pevně připojte kabel uzemnění ke kovové části kostry karosérie vozu—k
*3 Csatlakoztassa stabilan a földelővezetéket a gépkocsi festetlen
miejscu nie pokrytym lakierem (w razie potrzeby usuń lakier
przed podłączeniem przewodu). Niewłaściwe podłączenie może
spowodować poważne uszkodzenie urządzenia.
*4 Przewód sygnałowy (nie wchodzi w skład zestawu)
místu, nepokrytému lakem (pokud je nalakováno, odstraňte lak před
připojením kabelu). Jinak může dojít k poškození přehrávače.
*4 Propojovací kabel (není dodáváno s tímto přehrávačem)
fémrészére vagy alvázára (festékbevonat esetén távolítsa el a
festéket a vezeték csatlakoztatása előtt). Ennek elmulasztása esetén a
vevőkészülék tönkremehet!
*4 Jelvezeték (nincs a vevőkészülék csomagjában)
D
Podłączanie do pilota zdalnego sterowania w kierownicy / Připojení dálkového ovládání na volantu / Csatlakoztatás a kormánykerékre
szerelt távirányítóra
Jeśli posiadany samochód jest wyposażony w pilota zdalnego
sterowania w kierownicy, można go użyć do obsługi
radioodtwarzacza. Niezbędne jest jednak zastosowanie adaptera
sygnału zdalnego sterowania z kierownicy (nie wchodzi w skład
zestawu) marki JVC, dopasowanego do posiadanego samochodu.
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dystrybutorem
produktów samochodowych JVC.
Pokud je váš vůz vybaven dálkovým ovládáním na volantu, můžete
tento přehrávač ovládat jeho prostřednictvím. Aby toto bylo možné, je
zapotřebí adaptér dálkového ovládání JVC OE (není součástí dodávky),
který odpovídá typu vašeho vozu. Na podrobnosti se zeptejte vašeho
prodejce autorádií JVC.
Wejście sygnału zdalnego sterowania z kierownicy
Zdířka pro dálkové ovládání na volantu
Kormánykerék-távirányító bemenet
Ha a gépkocsi gyárilag a kormánykerékre szerelt távirányítóval
rendelkezik, a vevőkészüléket ezzel a távirányítóval is
működtetheti. Ehhez az ön gépkocsijának megfelelő eredeti
JVC távirányító-adapterre van szükség (nincs a csomagban). A
részletekért forduljon JVC kereskedőjéhez.
Adapter sygnału zdalnego sterowania z kierownicy (nie wchodzi w skład zestawu)
Adaptér dálkového ovládání OE (není součástí dodávky)
Eredeti távirányító-adapter (nincs a csomagban)
Pilot zdalnego sterowania w kierownicy (wyposażenie samochodu)
Dálkové ovládání na volantu (vybavení vozu)
Kormánykerékre szerelt távirányító (a gépkocsiba beszerelve)
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
HIBAELHÁRÍTÁS
• Bezpiecznik przepala się.
* Czy czerwony i czarny przewód podłączono właściwie?
• Spálila se pojistka
* Jsou kabely červený a černý správně připojeny?
• Kiégett a biztosíték.
* A piros és a fekete vezeték helyesen van-e csatlakoztatva?
• Nie można włączyć zasilania.
* Czy podłączono żółty przewód?
• Přístroj nejde zapnout.
* Je připojen žlutý kabel?
• Az áramellátás nem kapcsolható be.
* Csatlakoztatva van-e a sárga vezeték?
• Z głośników nie dochodzi żaden dźwięk.
* Czy na przewodzie głośnikowym nie ma zwarcia?
• Z reproduktorů není slyšet žádný zvuk.
* Není výstupní šňůra z reproduktorů zkratována?
• Nem szólnak a hangszórók.
* Nem ér-e össze a hangszóró két kimenő vezetéke?
• Dźwięk jest zniekształcony.
* Czy przewód głośnikowy jest uziemiony?
* Czy styki “–” terminals głośnika lewego i prawego są razem
uziemione?
• Zvuk je zkreslený.
* Je výstupní šňůra z reproduktorů uzemněna?
* Jsou koncovky „–“ reproduktorů L a R obě uzemněny?
• Torz a hang.
* Földelve van-e a hangszóró kimenő vezetéke?
* Az L (bal) és az R (jobb) hangszóró “–” kivezetése közös ponton
van-e földelve?
• Zmiana barwy dzwięku podczas hałasu.
* Końcowz kabel należy podłączyć do podwozia używając krótszego I
grubszego kabla?
• Urządzenie silnie się nagrzewa.
* Czy przewód głośnikowy jest uziemiony?
* Czy styki “–” terminals głośnika lewego i prawego są razem
uziemione?
• Zvuky jsou rušeny šumem.
* Je zadní koncovka uzemnění připojena ke karosérii vozu pomocí
kratší a silnější šňůry?
• Přehrávač se zahřívá.
* Je výstupní šňůra z reproduktorů uzemněna?
* Jsou koncovky „–“ reproduktorů L a R obě uzemněny?
• Přehrávač vůbec nefunguje.
* Resetovali jste váš přehrávač?
• Radioodtwarzacz nie działa.
* Czy wyzerowałeś pamięć?
• A zaj zavarja a hangzást.
* A hátsó földelő kivezetés rövidebb és vastagabb huzalokkal van-e
a gépkocsi alvázára csatlakoztatva?
• A vevőkészülék melegszik.
* Földelve van-e a hangszóró kimenő vezetéke?
* Az L (bal) és az R (jobb) hangszóró “–” kivezetése közös ponton
van-e földelve?
• A vevőkészülék egyáltalán nem működik.
* Elvégezte a készülék alaphelyzetbe állítását?
4
Instal3-4_KD-G322_014A_1.indd 4
10/21/05 1:01:02 PM

Podobne dokumenty