I Kanclerz 90 680,2 1^ Prace malarskie w obiektach AP

Komentarze

Transkrypt

I Kanclerz 90 680,2 1^ Prace malarskie w obiektach AP
Zc
Załącznik nr 2.2 do uchwały nr R/0004/51/11 Senatu AP
Plan zakupów nakładów i zadań remontowych do pl.rz-f na 2011 rok, aneks nr 1 [tys. zł]
wg źródeł finansowania
Lp
I
Dysponent, nazwa zadania
Kanclerz
1
źr.finans., brutto w tys. zł
ewidencja k.
na koncie z przych.2011 fundusz zasadn
90
680,2
2
1^
2^
3^
4
5
6
7
8
9
II
10^^
11^^
12^^
Prace malarskie w obiektach AP
Interwencyjny zakup mebli do pomieszczeń Uczelni
Bieżąca konserwacja obiektów, drobne zakupy, kol. 5 - usługi remontowe i
inwestycyjne*
Modernizacja drogi wewnętrznej - III etap, współfinansowanie z fpmds. Udział
dydaktyki
Zakup samochodu osobowego
Udział własny w projekcie współfinansowanym z RPO: Przebudowa i
doposażenie laboratorium ECZK w APS
Ogrodzenie wzdłuż ul Arciszewskiego
Adaptacja i wyposażenie sali nr 8 na potrzeby posiedzeń Rady Wydz. M-P
Zakup trzech centrali telefonicznych
finansowanie z przychodów dydaktyki 2011
3
4
5
249-351
249-351
30
10
249-351
50
120
080-4
080-
43
125
080080080-
52,2
270
24,4
45,6
Prorektor ds. rozwoju i finansów, prorektor ds. Nauki
naprawy sieci, awaryjne zakupy komp., dzierżawa serwera i łączy, etc.
249-353
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla dyadktyki
249-350
Rozbudowa i doposażenie sieci internetowej, w tym LAN
249-354
12a Udział włsny - grant z WFOŚiGW "warsztaty edukacyjne" dr Jonczak
249-7
Akademickie Centrum Czystej Energii (kamera termowizyjna), dr Robert
13** Jaworski
249-452
14** Centrum Wychowania i Profilaktyki, mgr Paweł Kozłowski
249-406
finansowanie: z przychodów 2011 i z funduszu zasadniczego
III z up. Rektora, Kierownik Katedry Nauk o Zdrowiu
Zakupy do laboratoriów KNoZ i do praktyk w szpitalu finansowane z dotacji celowej (na
15 świadczenia zdrowotne) i z PO KL (studia pomostowe umowa z MZ i poz. 11 zał. 2.1) POKL
170,0
80
140
0
4
220,0
10
10
840,2
suma
50
^ - ze środków dydaktycznych planowanych na zabezpieczenie bieżącej działaności AP, usługi i zakupy zamawiane u Kanclerza
^^ - ze środków dydaktycznych na zabezpieczenie bieżącej działaności AP, usługi i zakupy zamawiane u Prorektora ds. rozwoju i finansów
* - wykonano: naprawa dachu na budynku prz ul.Partyzantów (instalacja odgromowa i rury spustwowe), alarmy w BKiS i w biurze ds.
niejwanych; remont pomieszczeń dla Zakładu Plastyki w budynku przy ul. Westerplatte 64a; serwerownia i troje drzwi w budynku przy ul.
Westerplatte 64; modernizacja audio-wideo w audytorium przy ul. Westerplatte 64 na kwotę 115 tys. zł.
** - usługi i zakupy zamawiane u prorektora ds. nauki
17.11.2011r.

Podobne dokumenty