pobierz

Komentarze

Transkrypt

pobierz
Język rosyjski
Wymagania edukacyjne do klasy III
Umiejętności- cele
-opisywanie czynności sprzyjających zdrowemu stylowi życia
-nazywanie uroczystości rodzinnych i innych ważnych wydarzeń w życiu człowieka
-formułowanie życzeń
-nazywanie gatunków filmowych
-prowadzenie rozmów na temat wyjścia do teatru i kina
-formułowanie krótkiej recenzji spektaklu, filmu
-nazywanie audycji radiowych
-relacjonowanie przebiegu uroczystości rocznicy ślubu
-wypowiadanie się na temat ulubionego źródła informacji
-czytanie ze zrozumieniem tekstu dotyczącego historii osoby niepełnosprawnej ruchowo
-opisywanie ilustracji przedstawiającej osobę niepełnosprawną
-nazywanie zawodów i opisywanie czynności związanych z ich wykonywaniem
-udzielanie porad dotyczących wyboru zawodu
-pisanie listu formalnego CV i listu motywacyjnego
-uzasadnienie wyboru kierunku studiów
-redagowanie ogłoszeń o pracę
- formułowanie rad dla osób, które straciły pracę
-pisanie listu prywatnego
- opisywanie ilustracji przedstawiającej biznesmena i wyrażanie opinii na temat robienia kariery
-planowanie przebiegu wycieczek, układanie planu wycieczki
-prowadzenie rozmowy z pracownikiem biura podroży na temat oferowanych wycieczek
-pisanie listu fomalnego-reklamacja do organizatora wycieczki
-opisywanie wynajmu mieszkania
-redagowanie ogłoszenia o wynajmie mieszkania
-relacjonowanie planów na wakacje
-nazywanie dzikich i udomowionych zwierząt, ich zachowań
-przeprowadzenie ankiety na temat dbania o środowisko
-opisywanie zagrożeń ekologicznych
-opisywanie zjawisk pogodowych
-określanie dat wydarzeń
-nazywanie sprzętu technicznego
-opisywanie ilustracji dotyczącej ochrony środowiska naturalnego
-relacjonowanie przebiegu manifestacji ekologicznej
-opowiadanie o obowiązkach domowych
- wypowiadanie się na temat społecznych ról kobiet i mężczyzn
-dyskutowanie o konflikcie pokoleń
-udzielanie rad dotyczących problemów młodzieży
-wypowiadanie się na temat korzystania z usług Internetu
-uzyskiwanie informacji na temat korzystania z usług(poczta, bank, kantor, serwis napraw )
-prowadzenie dyskusji na temat służby w wojsku
- wypowiadanie się na temat konfliktów wewnętrznych i międzynarodowych
-rozumienie tekstu czytanego na temat udziału młodych ludzi w polityce, udział w głosowaniu
- zdobywanie informacji kulturoznawczych o Rosji
Materiał leksykalno- gramatyczny
-słownictwo opisujące zdrowy styl życia
-wyrażenia dotyczące zawierania związku małżeńskiego
- zwroty służące do formułowania życzeń
- słownictwo związane z wyjściem do teatru
-nazwy audycji radiowych
- konstrukcje zdań podrzędnych okolicznikowych warunku, przydawkowych
-wyrażenie zaimkowe oznaczające wzajemność
-odmiana czasownika” korzystać z”
-wyrażenia potrzebne do opisu ilustracji na temat życia osoby niepełnosprawnej ruchowo
-nazwy popularnych zawodów i czynności związanych z ich wykonywaniem
-zwroty stosowane w CV i liście motywacyjnym
-słownictwo związane z przyjęciem na studia
-wyrażenia potrzebne do ogłoszeń o pracę
-słownictwo określające warunki pracy
-zaimki przeczące
-czasownik „dostać się na studia”
- słowa stosowane w liście prywatnym
-słownictwo dotyczące opis kariery zawodowej
-słownictwo związane z wycieczkami
-słownictwo stosowane w komunikatach na dworcach kolejowych
-wyjaśnianie skrótów wyrazowych
-słownictwo związane wynajmem mieszkania
-odmiana czasowników „zamówić, wynająć”
-krótkie formy przymiotników służące do opisu mieszkania
-zdania bezpodmiotowe
-rzeczowniki ”kolory, kwiaty”
-słownictwo używane w rozmowie w biurze podróży
-nazwy zwierząt, słowa opisujące ich cechy
-hasła na rzecz ochrony środowiska
-słownictwo o zagrożeniu środowiska
-słownictwo związane z korzystaniem z urządzeń technicznych
-zasady odmiany liczebników złożonych w datach
- tworzenie stopnia najwyższego przymiotnika
-słownictwo związane z opisem obowiązków domowych
-leksyka dotycząca podziału ról kobiet i mężczyzn
-zwroty dotyczące konfliktu pokoleń
-słownictwo związane z problemami młodzieży
-nazwy usług, z których można korzystać za pośrednictwem Internetu
-słownictwo związane z służbą wojskową
-wyrażenia dotyczące napraw, usług
-czasownik ”zakazywać”
-zaimki względne ”każdy, dowolny”
-rzeczowniki żywotne i nieżywotne
-zwroty dotyczące młodych polityków w życiu politycznym
-słownictwo dotyczące życia i twórczości M.A. Bułhakowa, I. Szyszkina
-słownictwo związane ze strukturą i ustrojem politycznym Federacji Rosyjskiej