Dziekan Wydziału Rehabilitacji Wyższej Szkoły Rehabilitacji mgr

Transkrypt

Dziekan Wydziału Rehabilitacji Wyższej Szkoły Rehabilitacji mgr
Warszawa, dnia..........................................
...........................................................................................
nazwisko i imię /numer albumu/
...........................................................................................
numer telefonu
...........................................................................................
adres do korespondencji
...........................................................................................
Dziekan Wydziału Rehabilitacji
Wyższej Szkoły Rehabilitacji
mgr Lidia Nowińska
PODANIE O WZNO WIENIE STUDIÓW NA DZIEŃ EGZAMINU DYPLOMOWEGO
Na podstawie §42 ust 3 Regulaminu Studiów Wyższej Szkoły Rehabilitacji uprzejmie proszę
o wznowienie studiów na dzień egzaminu dyplomowego.
W załączeniu:
1. 3 egzemplarze pracy dyplomowej, w tym jedna w miękkiej oprawie oraz praca dyplomowa
zapisana na płycie CD-ROM, w formacie PDF,
2. wymagane dokumenty (karta obiegowa, komplet 4 zdjęć, dowód opłaty za wydanie
dyplomu)
..................................................
podpis
Uwagi pracownika Dziekanatu, Działu Finansów
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

Podobne dokumenty