REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. „Mój

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. „Mój
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
pt. „Mój wymarzony Dzień Dziecka”
§1
Organizatorem konkursu jest „Miejska Arena Kultury i Sportu” Sp. z o.o. mieszcząca się w
Łodzi przy al. Bandurskiego 7, pod patronatem Prezydent Miasta Łodzi.
§2
Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowania swojego talentu
plastycznego
- rozwijanie kreatywności uczestników konkursu
- kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej
popularyzacja działań plastycznych
§3
Temat konkursu: Mój wymarzony Dzień Dziecka
§4
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, uczestników świetlic
środowiskowych, ognisk wychowawczych i innych organizacji prowadzących pracę
środowiskową na rzecz dzieci w wieku 6-13 lat działających na trenie województwa
łódzkiego.
§5
Uczestnicy konkursu przygotowują prace na kartonach w formatach min. od A-3 do max.A-1,
wykonane dowolną techniką (rysowanie, malowanie, wyklejanie-z wyłączeniem materiałów
sypkich, wydzieranie, grafika itp.)
§6
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Wyklucza się prace zbiorowe.
§7
Prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą: imię i
nazwisko autora, wiek i adres szkoły bądź placówki, do której uczęszcza uczestnik konkursu
oraz nr tel. do placówki.
§8
Prace przekazywane są osobiście lub przesyłką pocztową do dnia 31 maja br. (decydująca
jest data stempla pocztowego) na adres:
„Miejska Arena Kultury i Sportu” Sp. z o.o., al. Bandurskiego 7, 94-020 Łódź,
Z dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY.
§ 9.
Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.
§10
Spośród nadesłanych prac specjalna komisja wybierze i nagrodzi
kategoriach wiekowych:
6 – 9 lat (kl. 0 – III)
10 – 13 lat (kl. IV – VI)
§11
prace w dwóch
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 01 czerwca br., a wręczenie nagród autorom
wyróżnionych prac nastąpi w dniu 02 czerwca br. podczas obchodów Miejskiego Dnia
Dziecka.
§12
Wszystkie nadesłane prace zostaną zaprezentowane w dniu 02 czerwca 2012 roku podczas
obchodów Miejskiego Dnia Dziecka na terenie „Miejskiej Areny Kultury i Sportu” w Łodzi
wokół hali Atlas Arena.
§13
Przesłane prace przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo
publikowania i reprodukowania prac bez wypłacania honorariów autorskich.

Podobne dokumenty