OKRĘGOWY INSPEKTOR PRACY W ŁODZI Andrzej Świderski

Transkrypt

OKRĘGOWY INSPEKTOR PRACY W ŁODZI Andrzej Świderski
OKRĘGOWY INSPEKTOR PRACY
W ŁODZI
Andrzej Świderski
Łódź, d~zia 14.1O.2016r.
(Pani ®n~ara !Ma&
anwodniczqaz ŁÓdz*jej OĘręgowej
Izby Inżynierów (Budownictwa
(Pragnę ser&cznie podzię(ować za zaproszenie do Udziału w uroczystości Wojewódzkjego Święta
cBudow(anycli. 14 imieniu inspe(torów pracy Okręgowego Inspe(toratu
anny
w Łodzi oraz w&snym,
z tej ok,azji skjadzm (Pani ~1rzewodniczqcej i wszyst”Ęim lracowni(om branży buow&nej życzenia
sa Wa(gi z wy(onywanej pracy, daEszego rozwoju zawodiwego oraz wieCu su(cesów.
(Podstawowym cŁem działań (Państwowej Inspe(gi „Pracyjest poprawa stanu ochrony pracy oraz
6ezpieczeństwa i higieny prany. Osi4gnięcie tego ceCu nie ąyłbby jedna( możliwe bez szerokjego wsparcia
sojuszni(&w inspe(cji prany, da (tótych (Państwa Organizacja nafeży. To wSiie &4kJ naszym wspóCnym
inicjatywom np. !Rgdzie ds. (R9RP w (Budownictwie przy O(ręgouym Inspe(torze (Pracy w Łodzi oraz
działaniom infonnacyjno
-
prewency~nym n in. sz(o(eniom dZ~z (Państwa człon(ów. Ęampanii „(Budowa.
Są?)? wjqad~,om!”, (ampanii „Zarzqtzanie (KII??
6ezpiecznił i „(Pracodawca
—
-
prewencja „typadjowa~, (on4(ursonr „(BUdUJ
organizator pracy bezpiecznef, programowi d1~z małych pracodawców
„Z”E?bqdź dypfbm (PI(P” przeciwdzidanry zagrożeniom w miejscu pracy i upowszechniamy wiedzę
o obowiąz(achi pracodawcy i prawach pracownik~. Wasza wspó(praca przyczynia się da wzrostu zdrowia
pracowniĘów ni. in. zmniejszenia i[ości chorób zawodowych, wypadków przy pracy i poprawy
bezpieczeństwa pracy.
W imieniu w(astrym i pracownik~5w O(ręgowego Inspe(toratu (Pracy w Łodzijeszcze raz dzięk”yję
za owocną dotychczasową współpracę i życzę (Państwu bezpiecznej i owocnej codziennej pracy.
%

Podobne dokumenty