Regulamin akcji - Parki Krajobrazowe Warmii i Mazur

Transkrypt

Regulamin akcji - Parki Krajobrazowe Warmii i Mazur
REGULAMIN AKCJI
„ZAPEŁNIAMY PUSTE BRZUSZKI – SZKOLNY KARMNIK”
1. Celem akcji jest propagowanie aktywnych form ochrony ptaków, wyrabianie poczucia
odpowiedzialności u dzieci i młodzieży za otaczające ich środowisko, inspirowanie przedszkolnych
i szkolnych grup oraz osób prywatnych w wieku szkolnym do działań na rzecz ochrony przyrody.
2. Organizatorem akcji jest: Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej.
3. Zakres akcji: dokarmianie i ochrona ptaków w okresie zimy.
4. Warunki uczestnictwa w akcji:
a)
w akcji mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku przedszkolnym, szkolnym, gimnazjalnym,
ponadgimnazjalnym, osoby prywatne w wieku szkolnym, zamieszkujące/uczące się na terenie
Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej i jego otuliny,
b)
każde przedszkole lub szkoła może wytypować do 4 zespołów (maksymalnie 10 osób w
każdym zespole),
c)
karmnik należy umieścić w przedszkolnym, przyszkolnym ogródku lub na posesji osoby
prywatnej zgłaszającej się do udziału w akcji,
d)
uczestnicy akcji sami organizują karmniki oraz właściwy pokarm,
e)
dokarmianie należy prowadzić w sposób ciągły do końca zimy, bez przerw na święta i ferie,
f)
uczestnicy
zobowiązani
są
do
prowadzenia
dokumentacji
z
akcji
dokarmiania
i ochrony ptaków (np. gazetka ścienna, kronika, rysunki, zdjęcia, lista gatunków, prezentacja
multimedialna, filmik, opis dokarmianych ptaków i inne),
g)
dokumentacje z akcji dokarmiania należy dostarczyć w formie papierowej lub elektronicznej
(np. płyta CD),
h)
Termin dostarczania lub nadsyłania prac do siedziby Parku Krajobrazowego Puszczy
Rominckiej upływa z dniem 15.04.2016 r. (piątek).
5. Przy ocenie będą brane pod uwagę:
-
dokumentacja karmnika,
-
lokalizacja karmnika,
-
zaangażowanie,
-
rodzaj stosowanej karmy,
-
estetyka wykonania karmika,
-
zainteresowanie swoją działalnością społeczności lokalnej.
6. Zgłoszenia do udziału w akcji należy przesłać pocztą tradycyjną/emailem/faksem (na
załączonym formularzu - deklaracja uczestnictwa w akcji) do dnia 18.12.2015 r. (piątek).
7. W czasie trwania akcji (18.12.2015 - 01.04.2016), każda szkoła/ osoby w wieku szkolnym, może
zostać kilkakrotnie odwiedzona przez jury powołane przez organizatorów.
8. Oceny akcji i rozdziału nagród dokona jury.
9. Dla najlepszego zespołu przewidziane są nagrody i dyplomy.
10. Dokumentacja zgłoszonych zespołów szkolnych przechodzi na własność organizatora.
11.O dacie rozstrzygnięcia akcji,uczestnicy zostaną powiadomieni osobiście/telefonicznie/emailowo.
12. Zgłoszenia do akcji oraz ewentualne pytania należy kierować na adres:
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Żytkiejmy, ul. Szkolna 1
19-504 Dubeninki
tel./fax (+48) 87 615 97 27
e-mail: [email protected]
osoby do kontaktu: Elżbieta Gumowska, Żaneta Golub
13. Sprawozdania, odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem, powinny być opatrzone opisem
zawierającym imię i nazwisko autorów, opiekuna oraz nazwę i adres szkoły/przedszkola lub
imię, nazwisko osoby prywatnej w wieku szkolnym oraz jej opiekuna przystępującej do akcji.
14. Udział w akcji jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby w nim uczestniczące zgody na
przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby akcji.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i terminów.

Podobne dokumenty