Regulamin Młody Strażnik 2014 nowy

Transkrypt

Regulamin Młody Strażnik 2014 nowy
PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY ROMINCKIEJ
Żytkiejmy, ul. Szkolna 1, 19-504 Dubeninki, tel./fax 87 615 97 27
e-mail: [email protected], strona internetowa: www.pkwim.pl
________________________________________________________________________________________
Regulamin IX edycji konkursu wiedzy
„Młody Strażnik Parku 2014”
Organizator konkursu
Organizatorem konkursu „Młody Strażnik Parku 2014” jest Park
Krajobrazowy Puszczy Rominckiej z siedzibą w Żytkiejmach.
Cel konkursu
Głównym celem konkursu jest poznanie przez uczniów Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej –
w szczególności jego walorów przyrodniczych, turystycznych oraz wybranych zagadnień
dotyczących ochrony przyrody, zainteresowanie uczniów tym terenem i podniesienie ich
świadomości ekologicznej.
Uczestnicy konkursu
Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych powiatu gołdapskiego.
Szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 uczniów, którzy indywidualnie będą rywalizować
o zdobycie odznaki Młodego Strażnika Parku 2014.
Zgłoszenia do konkursu
Aby zgłosić uczniów do konkursu należy wypełnić formularz zgłoszenia (wzór w załączeniu)
i dostarczyć go do organizatora pocztą tradycyjną, faxem lub e-mailem do 7 marca 2014 roku.
Po dokonaniu zgłoszenia przesłany zostanie szczegółowy wykaz zagadnień wraz z materiałami
edukacyjnymi. O ewentualnych zmianach w zgłoszeniu, np. o rezygnacji lub wymianie uczestników,
należy poinformować organizatora najpóźniej na 2 dni przed konkursem.
Termin konkursu
Konkurs odbędzie się we wtorek 29 kwietnia 2014 roku w godz. 10.00-12.30 w siedzibie Parku
Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach. Dowóz uczestników na konkurs szkoły
zapewniają we własnym zakresie.
Zasady konkursu
Konkurs składa się z kilku konkurencji sprawdzających wiedzę o Parku Krajobrazowym Puszczy
Rominckiej i ochronie przyrody. Konkurencje prowadzone są w formie pytań i zadań do wykonania,
za które uczniowie otrzymują punkty. Sześciu najlepszych uczniów przechodzi do konkurencji
finałowej, w której wyłaniana jest trójka zwycięzców.
Nagrody
Zdobywcy I, II i III miejsca otrzymują dyplomy, nagrody oraz odznaki Młodego Strażnika Parku 2014.
Pozostała trójka finalistów otrzymuje dyplomy i nagrody za zdobycie wyróżnienia w konkursie.
Reszta uczestników otrzymuje dyplomy i nagrody za udział. Głównym fundatorem nagród
w konkursie jest Starostwo Powiatowe w Gołdapi.
Dane osobowe
Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu i opiekunów odbywa się zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych. Wypełniając formularz zgłoszenia opiekunowie wyrażają zgodę na
wykorzystanie wizerunku ich oraz uczestników na potrzeby promocji konkursu wraz z podaniem do
publicznej wiadomości imion, nazwisk oraz szkół, które reprezentują.
Sprawy pozostałe
Decyzje w sprawach nieobjętych regulaminem podejmuje organizator konkursu.

Podobne dokumenty