Podlaski Klaster Bielizny Białystok, 23.09.2013r. ul. Legionowa 30

Transkrypt

Podlaski Klaster Bielizny Białystok, 23.09.2013r. ul. Legionowa 30
Białystok, 23.09.2013r.
Podlaski Klaster Bielizny
ul. Legionowa 30 lok. 108
15-281 Białystok
Zapytanie ofertowe
Beneficjent ogłasza postępowanie na zakup majątkowych praw autorskich do 35 utworów
fotograficznych,
1. Przedmiotem postępowania jest zakup majątkowych praw autorskich do 35 utworów
fotograficznych na których będą prezentowane produkty bieliźniarskie dostarczone przez
zamawiającego.
2. Utwory fotograficzne powinny spełniać łącznie następujące cechy:
- Być wykonane w studio – wykonawca jest zobowiązany zapewnić aranżację studio, dodatki
w postaci umeblowania oraz akcesoriów takich jak pończochy, obuwie, biżuteria, etc. oraz dojazd,
zakwaterowanie i wyżywienie zaangażowanych modelek i ekipy zdjęciowej,
- do przygotowania modelek uwiecznianych na utworach fotograficznych należy zapewnić
profesjonalny personel pomocniczy: fryzjera, stylistę, wizażystę.
- do ich realizacji należy zaangażować 2 modelki posiadającą doświadczenie w sesjach zdjęciowych
bielizny;
- modelki powinny spełniać następujące parametry:
Modelka nr 1.: rozmiar biustu: 75 D, rozmiar majtek M, wzrost 172-176 cm, typ urody:
blondynka o kobiecych kształtach, dojrzała, potrafiąca nawiązać kontakt z fotografem,
w sposób naturalny układać ciało, wygimnastykowana, kolor oczu: niebieskie;
Modelka nr 2: rozmiar biustu: 75I/J, rozmiar majtek L/XL, wzrost 170-175 cm, typ urody:
modelka puszysta, blondynka, oczy niebieskie, delikatna uroda, sprawna fizycznie, włosy do
ramion;
- być poddane obróbce cyfrowej do formatu A4 – jakość i rozdzielczość zdjęć musi być na tyle
wysokiej jakości, aby mogły być one następnie przetwarzane i użytkowane w mediach tradycyjnych
oraz elektronicznych;
- być wykonane zgodnie ze Scenariuszem sesji stanowiącym Załącznik nr 1. do ogłoszenia
Wykonawca przeniesie w wyniku realizacji zamówienia na Zamawiającego autorskie
prawa majątkowe do utworów fotograficznych w zakresie rozporządzania nimi
i korzystania z nich przez czas nieoznaczony na wszystkich polach eksploatacji,
w szczególności obejmujących:
o
utrwalanie (sporządzenie egzemplarza, który mógłby służyć publikacji utworu);
o
digitalizację;
o
wprowadzenie do pamięci komputera;
o
sporządzenie wydruku komputerowego;
o
zwielokrotnienie poprzez druk lub nagranie na nośniku magnetycznym w postaci
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013
elektronicznej;
o
wprowadzenie do obrotu;
o
nieodpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy;
o
wprowadzenie w całości lub w części do sieci komputerowej Internet w sposób
umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika
łącznie z utrwalaniem materiałów w pamięci RAM
wraz z prawem do dokonywania opracowań i zmian, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
oraz poza jej granicami, a także prawem do wykonywania zależnego prawa autorskiego.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia podwykonawcom.
5. Oferty wypełnione wg załączonego wzoru prosimy kierować na nasz adres tradycyjną drogą
pocztową: Adres do korespondencji: ul. Legionowa 30 lok. 108, 15-281 Białystok, mailem na
adres: [email protected] lub faxem – nr 85 742 02 47.
6. Ostateczny termin składania ofert to 30.09.2013 g. 9:00
7. Maksymalny termin realizacji zamówienia do 30.11.2013r.
8. Kryterium wyboru oferty:
- cena – waga 100 % - 100 pkt.
Sposób liczenia w/w kryteriów
- (Najniższa cena/ cena ocenianej oferty) * 100
9. Okres ważności oferty – co najmniej 1 miesiąc od dnia upływu terminu składania ofert .
10. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
11. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel/fax 85 742 02 47;
12. Strona internetowa na której zamieszczono ogłoszenie spkb.com.pl
…………………………
(podpis i pieczęć)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013
Załącznik nr 1. do ogłoszenia
Scenariusz sesji
1.
2.
3.
4.
5.
Typ sesji: studyjna
Długość sesji: 3 dni
Termin organizacji sesji: październik 2013r.
Temat przewodni: taniec w powietrzu (Aerial Dance)
Opis sesji:
Nowa wiosenna kolekcja kierowana jest do kobiet z jednej strony nowoczesnych, aktywnych
i dynamicznych, z drugiej zaś do osób pełnych ciepła oraz delikatnej zmysłowości. Sesja
zdjęciowa ma być zrealizowana w stylizacji minimalistycznej, podkreślająca różne odcienie
kobiecej natury, koncentrując się na wyeksponowaniu ww. cech. Główną Inspiracją dla nowej
sesji zdjęciowej ma być taniec w powietrzu (Aerial Dance) z wykorzystaniem szarf, wstęg,
hamaków. Jest to zapierająca dech w piersiach forma poruszania się w przestrzeni na
podwieszonym materiale. Na przymocowanej do sufitu pętli specjalnego materiału artysta
prezentuje w powietrzu rozmaite figury akrobatyczne. Kompozycja prostych figur składa się
w efektowną choreografię. Akrobatyka powietrzna kształtuje sylwetkę, buduje mięśnie oraz
rozciąga ciało. Artyści występujący na szarfach odznaczają się wyjątkową sprawnością
fizyczną, ale i precyzją oraz subtelnością ruchów. Całość oddaje w pełni charakter kobiety,
którą pragniemy obsadzić w roli prezentującej nową kolekcję bielizny. Dynamiczny kształt
szarf okalających ciało, ma nadać modelce sportowej ekspresji. Dopełnieniem stylizacji,
a zarazem zobrazowaniem drugiej kobiecej natury, mają być bukiety kwiatów. Różna
kolorystyka kwiatów dopasowana do koloru bielizny ma dodć zdjęciom pożądanej
delikatności. Dla urozmaicenia wielu zdjęć kolekcji oba tematy kwiatów i tańca mają być
dowolnie mieszane. Kolekcję zaprezentują dwie modelki, tak by można ją przedstawić
w rozmiarze standard oraz Extra Large. Wizażysta oraz fryzjer starannie przygotują modelki
zgodnie z duchem sesji. Rozproszone miękkie światło stworzy aurę tajemniczości i dopełni
charakteru stylizacji.
3
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013
Formularz ofertowy
Załącznik nr 2. do ogłoszenia
…………………………………………………………
/pełna nazwa wykonawcy/
…………………………………………………………
/dokładny adres wykonawcy /
Faks wykonawcy: ……………………………………
Adres e-mail wykonawcy: ……………………………………
………………………………………
(miejscowość, data)
OFERTA
Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu na zakup
majątkowych praw autorskich do 35 utworów fotograficznych (sesja studyjna) (zapytanie
z dnia 23.09.2013r.).
1. Za
wykonanie
przedmiotu
zamówienia
oferujemy
kwotę
……………………………………………………………………………… brutto.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się warunkami zamówienia i nie wnosimy do niego
zastrzeżeń.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany
w ogłoszeniu.
4. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się proponowanym wzorem umowy i w pełni go
akceptujemy.
5. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.
Pieczęci i podpisy upoważnionych osób
4
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013

Podobne dokumenty