Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. Nazwa

Transkrypt

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. Nazwa
............................., dnia .....................
(Pieczęć Wykonawcy)
OFERTA HANDLOWA
na wykonanie zadania pod tytułem:
........................................................................................
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi zadania
objętego zapytaniem ofertowym oraz stosowną dokumentacją projektową do której nie
wnosimy żadnych zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że znajdujemy się w dobrej sytuacji finansowej, nie posiadamy żadnych zaległych
zobowiązań wobec Skarbu Państwa oraz posiadamy wszystkie kompetencje niezbędne do
realizacji zamówienia.
3. Oferujemy realizację zamówienia w następujących cenach:
Nazwa zadania
Wartość netto
Podatek VAT
Wartość brutto
Razem
4. Termin ważności oferty: 45 dni
.......................................................
Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Podobne dokumenty