Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie z art. 22 ust. 1

Transkrypt

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie z art. 22 ust. 1
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków
budżetu województwa mazowieckiego”
Załącznik nr 3 do SIWZ
Znak sprawy : RPO/04/PN/06/2015
pieczęć Wykonawcy
OŚWIADCZENIE
My, niżej podpisani
....................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz
....................................................................................................................................................
nazwa (firma) i adres Wykonawcy
przystępując do
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na na modernizację do klasy odporności pożarowej EI60 wybranych
okien w budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, oświadczamy, że
spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w tym:
1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
………………………, dnia …….………………………
...............................................................
podpis(y) osoby (osób) uprawnionej(ych)
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Podobne dokumenty