Skandal Banku Staropolskiego (*, 472 KB)

Komentarze

Transkrypt

Skandal Banku Staropolskiego (*, 472 KB)
Upadek Banku
Staropolskiego S.A.
PLAN PREZENTACJI
1. Sylwetka Piotra B.
2. Historia Banku Staropolskiego
3. Przyczyny upadku banku
4. Wypłaty dla deponentów
5. … aktualności
Z życia Piotra Bykowskiego…
Korporacja Budowlana Drewbudzałożona jeszcze w ostatnich
miesiącach PRL
1990 r. - powstaje Bank Staropolski.
1991 r. Bykowski wymyślił lokaty
dewizowe o niskiej wartości, wtedy to
zrodził się pomysł, by kupić Bank
Staropolski, który mógł prowadzić
obrót dewizami
1994 r. - Bykowski zostaje szefem rad
nadzorczych Staropolskiego i InvestBanku.
1995 r. Bank Staropolski, Polisa oraz
ARG utworzyły Fundusz Poręczeń
Inwestycyjno-Eksportowych
Z życia Piotra Bykowskiego…
1999 r. - ponad pół miliarda depozytów BS
trafia do KIB Banku w Charkowie
1999r. Bykowski przestaje być prezesem rady
nadzorczej Invest-Banku, właścicielem 51,77%
staje się grupa POLSAT.
2000r. Bykowski został usunięty z rady
2000 r. Piotr B. zajął 75 pozycję na liście 100
najbogatszych Polaków
13 I 2000 r. KNB zawiesza działalność Banku
Staropolskiego, a 11 II ogłoszono upadłość
16 maja 2000 r. Bykowski skacze z drugiego
piętra Sądu Rejonowego w Poznaniu.
2004r. Weksel znikąd
Październik 2005r.- Bykowski postrzelony
Grudzień 2005r.- aresztowany…
16 maja 2000 roku Piotr B. usiłował popełnić samobójstwo,
skacząc z II piętra Sądu Rejonowego w Poznaniu.
Piramida finansowa…
Dzięki doskonałej nieprzejrzystości prowadzonych przez Bykowskiego
firm zakładał je, jedna po drugiej, przelewając pieniądze, tak by biegli
rewidenci nie potrafili się zorientować w rzeczywistym stanie spółek.
Niektórzy – zresztą – się orientowali, ale przymykali oko.
Powstawało w ten sposób coś w rodzaju piramidy finansowej, której
stabilność zależała od ciągłego napływu świeżej gotówki. Bykowski nie
miał kłopotów z pozyskaniem funduszy, nie umiał ich tylko pomnażać…
Normalne kredyty nie przynosiły wystarczających zysków. Kredyty
samochodowe, oferowane przez instytucje Bykowskiego, stały się
nieopłacalne. Tymczasem nadzór bankowy coraz podejrzliwiej przyglądał
się poczynaniom biznesmena…
By uciec spod kontroli, Bank Staropolski zaczął lokować pieniądze za
granicą – najchętniej tam, gdzie kontrola bankowa jest słaba…
Pod koniec 1993 r. spółki Bykowskiego przejęły kontrolę nad KredytowoInwestycyjnym Bankiem (KIB Bank) w Charkowie. Od tego czasu
depozyty zbierane przez Bank Staropolski lokowano w KIB Banku, poza
zasięgiem polskiego GINB. Coraz większe dziury w bilansie
Staropolskiego łatano „lokatami” w KIB Banku. Gdy GINB zaczął
interweniować w ukraińskim nadzorze bankowym, tę samą operację
powtórzono w Mołdawii, kupując akcje Oguzbanku, gdzie „stworzono”
lokatę Banku Staropolskiego
… ku upadkowi…
Z pieniędzy tych kredytowano (omijając przepisy prawa bankowego) firmy
będące akcjonariuszami BS i spółki z nimi powiązane. Kredyty te nie zostały
spłacone, więc zagraniczne banki nie zwracały długów i Bank Staropolski,
którego aktywa wynosiły w grudniu 1999 r. 432 mln zł, okazał się
niewypłacalny…
Bykowski, by ratować bank, musiał znaleźć nowego inwestora i tak trafił na
Grupę Polsat. Poznański biznesmen musiał się zgodzić na wejście do rady
nadzorczej i zarządu Banku Staropolskiego osób wskazanych przez Polsat.
Nowa ekipa wezwała rzetelnych audytorów (firmę Deloitte & Touche), którzy
odkryli rzeczywisty stan banku..
Zygmunt Solorz-Żak, który niektórym wydawał się sojusznikiem
„sztukmistrza z Poznania”, z dnia na dzień okazał się jego największym
wrogiem i nie kwapił się by ratować BS, który był faktycznym bankrutem…za
to przejął będący w lepszej kondycji Invest Bank.
… „sztuczka” z wekslami także nie przeszła..
Zarzuty
przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przez członków
Zarządu Banku Staropolskiego S.A. w Poznaniu w okresie od 1993 do 1999 r.
oraz działanie na szkodę spółki prawa handlowego poprzez doprowadzenie do
utraty płynności finansowej Banku i wyrządzenia szkody majątkowej w
wielkich rozmiarach w kwocie co najmniej 560.000.000 zł
wyłudzenie na szkodę Banku Staropolskiego S.A. - pod pozorem darowizny na
rzecz Parafii p.w. Maryi Królowej w Poznaniu - kwoty 400.000 zł oraz
przywłaszczenie przez Piotra Bykowskiego zaliczki w kwocie 163.000 zł na
szkodę Poznańskiego Domu Bankiera
…do tego dochodzi sfałszowanie środka płatniczego.
Po upadku Banku Staropolskiego, Krajowy Sąd Dyscyplinarny przy Krajowej
Izbie Biegłych Rewidentów uznał za winnych audytorów wydających
nierzetelne opinie do badanych sprawozdań.
Stowarzyszenie Poszkodowanych przez Z. Solorza-Żaka wydało w 2003 roku
„Białą Księgę”, która twierdzi, że bankructwo to było wynikiem spisku Z.
Solorza, H. Gronkiewicz-Waltz i podległych im ludzi.
Istnieją podejrzenia co do tego, iż KNB, zawieszając Bank Staropolski, podjęła
decyzję z „rażącym naruszeniem prawa”.
Przyczyny upadku Banku Staropolskiego…
Brak corporate governance:
Brak właściwego kierownictwa
Skomplikowana struktura własnościowa pod
kontrolą jednostki, w dodatku nieuczciwej…
Przestępcza działalność właściciela
Złe inwestycje
Kredyty dla spółek powiązanych
Nieudolny nadzór bankowy
BFG
Po ogłoszeniu upadłości Banku Staropolskiego S.A. jego klienci - w oparciu o
przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym - odzyskali część lub całość swoich oszczędności (w zależności
od wysokości depozytów). Deponenci mieli szansę odzyskać 100 proc. z lokat o
równowartości do 1 tys. euro i 90 proc. – od 1 do 11 tys. euro
Wypłaty środków gwarantowanych dla deponentów Banku Staropolskiego S.A.
zostały przeprowadzone przez syndyka masy upadłości Banku w okresie majczerwiec 2000 r., a następnie były kontynuowane bezpośrednio przez Biuro
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Wartość depozytów zgromadzonych w BS wynosiła ok. 770 mln zł, natomiast
depozyty spełniające warunki BFG stanowiły 626 mnl zł
Do odbioru środków w łącznej kwocie 626 mln zł uprawnionych było 148 tys.
osób, kwota ta została podzielona między banki wg ich udziału w rynku
depozytów.
…plus odsetki !
Środki nie odzyskane: ok. 150 mln zł ( ok. 40 tysięcy osób)…
Wypłaty banków w mln zł
! Banki tworzą rezerwy, z których odprowadzają składki do BFGprocent z sumy depozytów…
Wiadomość z 11.10.2008: STAROPOLSKI SPRZEDANY!
Prawie 40 tys. wierzycieli Staropolskiego odzyska dzięki temu w sumie
122 mln zł. To właśnie cena, po jakiej Invest-Bank przejął Staropolski.
Część klientów dostanie z powrotem 100 proc. swoich oszczędności. Ci,
którzy zgodzili się na redukcję wierzytelności, otrzymają tylko część
pieniędzy.
Poszczególne składniki majątku przedsiębiorstwa bankowego będą
wydawane przez syndyka etapami, ten proces potrwa ok. dwóch miesięcy.
Dopiero potem bank rozpocznie wypłacanie pieniędzy wierzycielom
Staropolskiego zgodnie z listą wierzytelności zatwierdzoną przez sędziego
komisarza. Korespondencja z Invest-Banku powinna dotrzeć do wierzycieli
już w drugiej połowie października. Invest-Bank przewiduje, że obsługa
byłych klientów Staropolskiego potrwa trzy miesiące.
Dziękujemy za uwagę …