Statut żłobka - Akademia Elfów

Komentarze

Transkrypt

Statut żłobka - Akademia Elfów
Statut „Akademii Elfów” w Krakowie
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania niepublicznej
placówki zwanej w dalszej treści żłobkiem, którego pełna nazwa brzmi: „Akademia
Elfów” w Krakowie.
§2
1. Siedziba „Akademii Elfów” znajduje się pod adresem: 30-074 Kraków,
ul. Kazimierza Wielkiego 117
2. Właścicielem „Akademii Elfów” jest Spółka Cywilna reprezentowana przez Edytę
Trąbka-Włoch
3. Żłobek używa pieczęci o treści: Żłobek Niepubliczny „Akademia Elfów”
ul. Kazimierza Wielkiego 117, 30-074 Kraków tel.698-533-322 Nr wpis: 7330.2.2/12
NIP: 677-233-98-65 Regon: 121171245
§3
„Akademia Elfów” w Krakowie działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr
45, poz. 235)
2. Niniejszego statutu.
3. Innych przepisów prawa.
ROZDZIAŁ II
Cele i zadania „Akademii Elfów”
§4
Placówka realizuje następujące cele i zdania wynikające z przepisów ustawy a w
szczególności:
1. Troszczy się o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnienie
im opieki, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć
ogólnorozwojowych.
2. Wspomaga indywidualny rozwój i wczesną edukację dziecka.
3. Zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
4. Troszczy się o rozwój umysłowy dziecka, wyrabianie orientacji, elementarnych
stosunków wielkości, przestrzeni i czasu, rozwijanie myślenia, mowy oraz zapoznanie
z otaczającym środowiskiem i przyrodą.
5. Kształtuje postawy społeczne przez przyzwyczajanie dzieci do zgodnego
współżycia i współdziałania w zespole rówieśników, budzenie i rozwijanie uczuć
przywiązania i życzliwości.
6. Rozwija wyobraźnię i wrażliwość estetyczną dzieci, uzdolnienia poprzez różne
formy działalności plastyczno- technicznej oraz troskę o estetykę otoczenia.
7. Udziela dzieciom pomocy psychologiczno –pedagogicznej.
8. Tworzy warunki do wczesnej nauki.
9. Współdziała z rodzicami/prawnymi opiekunami pełniąc wobec nich funkcję
doradczą i wspierającą działania wychowawcze:
• pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu
wczesnej
interwencji specjalistycznej,
• udziela rzetelnej informacji o postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju
• uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań opiekuńczych,
wychowawczych i edukacyjnych realizowanych w żłobku,
10. Zapewnienia dzieciom prawidłowe żywienie, przestrzeganie zasad higienicznych.
§5
Wynikające z powyższych celów zadania żłobek realizuje w ramach następujących
obszarów:
1. Zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym
i zdrowym środowisku, zbliżonym do warunków domowych.
2. Rozwijanie i wspieranie potencjału każdego dziecka.
3. Uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych
szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu.
4. Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów,
podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie.
5. Rozwijanie wrażliwości moralnej.
6.
Kształtowanie
umiejętności
obserwacji,
ułatwianie
rozumienia
zjawisk
zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym.
7. Rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej
i wyrażania własnych myśli i przeżyć.
8. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni,
fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, teatralnej.
9. Zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju emocjonalnego, fizycznego,
bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.
§6
Placówka realizując zaspakajanie potrzeb dziecka kieruje się w szczególności:
1. Dobrem dziecka.
2. Potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych.
3. Koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia,
rozwój zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych.
§7
Do realizacji celów statutowych żłobka placówka posiada:
1. Salę do odpoczynku (lub wyznaczone i dostosowane do tego miejsce), salę
dla młodszych dzieci, salę dla starszych dzieci, salę do zajęć plastycznych.
2. Jadalnię
3. Toalety dla dzieci i dorosłych
4. Szatnię dla dzieci
5. Zaplecze kuchenne
6. Pomieszczenie socjalne
7. Ogródek z placem zabaw
ROZDZIAŁ III
Organizacja „Akademii Elfów”
§8
1. „Akademia Elfów” jest placówką opiekuńczo –wychowawczo zapewniającą opiekę
i wychowanie dzieciom w wieku od 0,5 do 3 lat.
2. „Akademia Elfów” jest placówką wielooddziałową zlokalizowaną w jednym
budynku (na parterze).
3. Liczba oddziałów uzależniona jest od zapotrzebowania środowiska oraz możliwości
bazowych warunkujących bezpieczeństwo i komfort pobytu dzieci.
4. Podstawową jednostką organizacyjną placówki są oddziały złożone z dzieci
zgrupowanych według zbliżonego wieku.
5. W okresie wakacyjnym a także w przypadku dużej absencji dzieci lub absencji
chorobowej nauczyciela dopuszczalne jest tworzenie innego składu grup.
§9
1. „Akademia Elfów” jest czynna 12 miesięcy w roku z wyjątkiem dni ustawowo
wolnych od pracy.
2. Oddziały sprawują opiekę dzienną od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00
do 17.30 (w przypadku zgłoszenia większej ilości rodziców zainteresowanych
przedłużoną formą opieki nad dzieckiem opiekę można przedłużyć za dodatkową
opłatą ustaloną przez założyciela). W Żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem w
wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka .
§ 10
1. Placówka zapewnia dzieciom możliwość uczestnictwa w zajęciach dodatkowych,
w trakcie pobytu dziecka w placówce, zgodnie z oczekiwaniami i deklaracjami
rodziców oraz możliwościami rozwojowymi dzieci.
2. Placówka może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych, wychowawczych
i rekreacyjnych w zależności od potrzeb środowiska i możliwości organizacyjnych
i bazowych placówki.
3. „Akademia Elfów” może współpracować z innymi usługowymi placówkami
kulturalno -oświatowymi w celu realizacji dodatkowych form edukacyjno kulturalnych.
ROZDZIAŁ VII
Zasady rekrutacji i skreślania dziecka z listy wychowanków
§ 11
1. Przyjęcie dziecka do „Akademii Elfów” następuje na podstawie umowy cywilno prawnej o świadczeniu usług, zawartej pomiędzy stronami tj. rodzicami (prawnymi
opiekunami) lub jednym z rodziców dziecka (prawnych opiekunów) a właścicielem
placówki.
2. Rozwiązanie umowy następuje tylko w przypadkach przewidzianych umową.
3. Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron, jest jednoznaczna ze skreśleniem dziecka
z listy wychowanków.
4. Przyjęcie dziecka do placówki może nastąpić w trakcie całego roku oświatowego,
w miarę wolnych miejsc.
5. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci jest większa od liczby miejsc
o kolejności zapisu dziecka decyduje kolejność zapisania w wyznaczonym przez
właściciela terminie przy zachowaniu następujących zasad: pierwszeństwo mają dzieci
już uczęszczające oraz rodzeństwo dzieci uczęszczających już do „Akademii Elfów”.
§ 12
1. Usługi świadczone „Akademii Elfów” są odpłatne.
2. Płatności w każdym roku regulowane są cennikiem usług dostępnym na stronie
internetowej.
3. Wpisowe jest należnością za jedno dziecko i jest wpłacane w pierwszym miesiącu
trwania umowy tytułem zadatku na poczet świadczenia usług. Jest jednorazowe przy
zakupie pierwszego abonamentu.
4. Wpisowe gwarantuje miejsce dziecka w żłobku na czas zawartej umowy. Wpłata
wpisowego jest traktowana jako podpisanie umowy przedwstępnej i w związku z tym
jest ona bezzwrotna.
5. Umowa obowiązuje przez jeden rok. Po zakończeniu 12-miesięcznego okresu
umowy dziecko ma pierwszeństwo przyjęcia na następny rok a wpisowe zostaje
obniżone do 200 zł.
6. Pełna oferta dostępna jest na stronie internetowej www.akademiaelfow.pl
i obowiązuje ona na dany rok szkolny.
7. Wyżej wymienione odpłatności nie obejmują opłat za wyżywienie oraz wyprawki
określonej na stronie placówki.
8. Przy korzystaniu z opieki naliczanej godzinowo, rodzic jest zobowiązany
do zgłoszenia obecności dziecka przynajmniej jeden dzień wcześniej do godziny
17.30. Dziecko zostanie przyjęte pod opiekę, o ile będą wolne miejsca w danym
czasie. Opłaty są rozliczane za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku.
§ 13
1. Opłata za pobyt dziecka jest płatna do 5 dnia każdego miesiąca gotówką
w placówce lub przelewem na konto „Akademii Elfów”.
2. W przypadku dokonania płatności przelewem bankowym za datę zapłaty uważa się
datę uznania wpłaty przez bank prowadzący rachunek usługodawcy.
3. W przypadku zalegania z opłatą dłużej niż miesiąc żłobek zastrzega sobie
możliwość jednostronnego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w trybie
natychmiastowym.
4. O zmianie wysokości opłat rodzice będą powiadamiani, z co najmniej
jednomiesięcznym wyprzedzeniem.
5. W przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka, placówka stosuje dodatkowe
odliczenia od czesnego w zależności od ilości opuszczonych dni.
6. Odliczenia za miesiąc, w którym wystąpiła nieobecność potrącane są w kolejnym
miesiącu.
7.
Przy wyborze
najniższego
karnetu
dodatkowe
odliczenia
od
czesnego
za nieobecność dziecka nie obowiązują.
§ 14
1. „Akademia Elfów” zapewnia możliwość dobrowolnego wykupienia posiłków
dostarczanych przez firmę cateringową.
2. Koszt wyżywienia w pełni pokrywany jest przez rodziców. Odpłatność za catering
w każdym roku szkolnym określona jest w cenniku dostępnym na stronie internetowej
placówki.
3. Rodzice osobiście zgłaszają chęć korzystania z posiłków.
4. Rodzice uiszczają odpłatność za catering po zakończeniu danego miesiąca.
5.W przypadku przewidywanej nieobecności dziecka rodzice są zobowiązani osobiście
lub telefonicznie powiadomić o tym fakcie placówkę najpóźniej do godziny 8.30
w dniu nieobecności dziecka.
6. „Akademia Elfów” nie zwraca stawki żywieniowej za nieobecne dni w przypadku
opóźnienia w płaceniu czesnego.
§ 15
„Akademia Elfów” zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy po zaistnieniu
następujących okoliczności:
1. Braku opłaty za kolejny miesiąc za świadczone usługi przez żłobek.
2. Gdy zachowanie dziecka uniemożliwia pracę opiekunom lub stwarza zagrożenie
dla bezpieczeństwa innych dzieci.
3.
Gdy
nastąpi
brak
współpracy
pomiędzy
personelem
dydaktycznym,
a rodzicami/opiekunami dziecka w kwestii rozwiązywania problemów powstałych
w procesie edukacji i wychowania dziecka.
ROZDZIAŁ VI
Rodzice (prawni opiekunowie) i wychowankowie „Akademii Elfów”
§ 16
Rodzice (prawni opiekunowie) i opiekunowie współdziałają ze sobą w celu
skutecznego
oddziaływania
opiekuńczego,
edukacyjnego
i
wychowawczego
na dziecko oraz określania drogi jego indywidualnego rozwoju poprzez: kontakty
indywidualne z wychowawcami, zebrania, zajęcia otwarte, spotkania ze specjalistami
itp.
§ 17
Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:
1. Uzyskiwania od opiekuna rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego dziecka,
postępów edukacyjnych, wychowawczych, prezentowanych postaw społecznych.
2. Wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu placówkę i sprawującemu
nadzór opinii na temat pracy „Akademii Elfów”.
3. Uzyskiwania od nauczycieli porad i wskazówek odnośnie przyczyn trudności
Wychowawczych i sposobów udzielania dziecku wsparcia.
4. Otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej zgodnej z ich
potrzebami w miarę możliwości placówki.
5. Udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości w żłobku, imprez,
wycieczek, spacerów i innych.
6. Wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć,
oraz poziomu prowadzonych zajęć dodatkowych.
7. Wyboru zajęć dodatkowych oraz zajęć proponowanych z pełnej gamy dodatkowej
oferty opiekuńczej, wychowawczej i rekreacyjnej placówki.
§ 18
Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek:
1. Przestrzegać zawartą ze żłobkiem umowę cywilno –prawną o świadczeniu usług
oraz postanowień statutu „Akademii Elfów”.
2. Ściśle współpracować z opiekunem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia
oddziaływań wychowawczych i ustalania drogi indywidualnego rozwoju,
3. Przyprowadzać i odbierać dziecko z placówki przez rodziców lub pisemnie
upoważnioną przez nich osobę (zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo)
w godzinach funkcjonowania placówki.
4. Przyprowadzać do placówki wyłącznie dzieci zdrowe jak również przedstawiać
na prośbę właściciela lub opiekuna zaświadczenie lekarskie potwierdzające, iż dziecko
jest zdrowie i może uczęszczać do placówki, w przypadkach wzbudzających
u pracowników podejrzenia o występującej chorobie dziecka
5. Informować o przyczynach nieobecności dziecka w żłobku oraz niezwłocznie
zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych a także zgłaszać
opiekunowi niedyspozycje dziecka zarówno fizyczne jak i psychiczne,
6. Uczestniczyć w zebraniach i innych formach współdziałania „Akademii Elfów”
i rodziny dziecka mających na celu właściwy przepływ informacji oraz wypracowanie
wspólnych działań edukacyjnych i wychowawczych,
7. Na bieżąco informować opiekuna o zmianach adresu zamieszkania, telefonu
kontaktowego,
8. Śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń,
9. Terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w żłobku i wybrane zajęcia
dodatkowe zgodnie z umową cywilno -prawną zawartą z właścicielem placówki,
10. Zaopatrzyć dziecko w odpowiednie ubranie i obuwie umożliwiające dziecku
komfort i bezpieczeństwo w trakcie zabawy, nauki i pracy, codzienny pobyt
na świeżym powietrzu, niezależnie od warunków pogodowych, oraz przebranie
dziecka w razie „problemów fizjologicznych”,
11. Odbierać dziecko w godzinach funkcjonowania „Akademii Elfów” lub ponosić
koszty pobytu dziecka w placówce po godzinach funkcjonowania, w wysokości
ustalonej przez właściciela, dotyczącej dodatkowej oferty opiekuńczej placówki,
12. Z szacunkiem odnosić się do wszystkich pracowników placówki.
§ 19
1. Do „Akademii Elfów” uczęszczają dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do3 lat.
2. Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka a
w szczególności mają prawo do: właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo wychowawczego uwzględniającego zasady higieny pracy umysłowej.
3. Akceptacji takim, jakimi są.
4. Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
czy zaniedbania ze strony dorosłych.
5. Poszanowania godności i własności osobistej.
6. Indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju.
7. Zabawy i wyboru towarzyszy zabawy.
8. Aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy.
9.
Życzliwego
i
podmiotowego
traktowania
w
procesie
dydaktycznym
i wychowawczym.
10. Różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym
otoczenia.
11. Pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi
i dotkliwymi zdarzeniami.
ROZDZIAŁ IV
Wychowawcy, opiekunowie i inni pracownicy „Akademii Elfów”
§ 20
Obowiązki opiekuna, wychowawcy:
1. Planuje i prowadzi pracę opiekuńczą i wychowawczo w oparciu o plan pracy
opiekuńczo-wychowawczy zatwierdzony przez zespół opiekunów, a dostosowany
do możliwości rozwojowych dzieci.
2. Zobowiązany jest do prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu
poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowania tych
obserwacji.
3. Odpowiada za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci, kształtując czynną
postawę dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa.
4. Opowiada za tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności
i zainteresowań poprzez: poznawanie indywidualnych możliwości dziecka i jego
potrzeb, dostarczania bodźców wyzwalających aktywność dziecka.
5.
Ma
obowiązek
współpracować
ze
specjalistami
świadczącymi
pomoc
psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną.
6. Zobowiązany jest otaczać indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków
i utrzymywać ścisły kontakt z ich rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu:
- poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka,
- ustalenia form pomocy w celu ujednolicenia działań wychowawczych wobec
dziecka,
- włączenie ich w działalność placówki.
7. Dba o swój warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy naukowych oraz troszczy
się o estetykę pomieszczeń placówki.
8. Bierze czynny udział w pracach zespołu opiekunów realizując jego postanowienia
i uchwały.
9. Jest zobowiązany do rzetelnego wykonywania wszystkich zadań zawartych w
szczegółowym zakresie obowiązków określonym przez właściciela placówki.
§ 21
Opiekun ma prawo do:
1. Dokształcania i doskonalenia zawodowego,
2. Realizacji ścieżki awansu zawodowego,
3. Ochrony zdrowia,
4. Korzystania z literatury, pomocy dydaktycznych dostępnych w placówce,
5. Korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony zespołu pracowników
merytorycznych, wyspecjalizowanych poradni i instytucji.
§ 22
Personel „Akademii Elfów”:
1. Nie podaje dzieciom lekarstw.
2. Nie ponosi odpowiedzialności za zabawki i inne rzeczy przyniesione przez dziecko
do placówki.

Podobne dokumenty