„10% rabatu na meble ogrodowe z kartą kredytową Leroy

Komentarze

Transkrypt

„10% rabatu na meble ogrodowe z kartą kredytową Leroy
REGULAMIN PROMOCJI
„10% rabatu na meble ogrodowe z kartą kredytową Leroy Merlin”
§1
Organizator i Partner promocji
1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji „10% rabatu na meble ogrodowe z kartą
kredytową Leroy Merlin”, zwanej dalej „promocją”.
2. Organizatorem promocji (zwanym dalej: Organizatorem) jest Leroy Merlin Polska Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie, przy ulicy Targowej 72, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000053665; REGON: 010692148; kapitał zakładowy w wysokości 51 000 000 PLN.
3. Partnerem promocji jest Oney Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ogrodowej 58,
NIP 527-24-29-317, REGON 015707452, KRS 0000204413, zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego (wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 5 000 000 zł), zwana
dalej Partnerem promocji. Partner promocji jest pośrednikiem kredytowym i współpracuje z
Credit Agricole Bank Polska S.A. („Bank”). Zakres umocowania Partnera promocji obejmuje
zawieranie i zmianę umów o wydanie karty kredytowej Leroy Merlin, odbieranie oświadczeń
w zakresie tych umów oraz umów pożyczki lub kredytu ratalnego, wykonywanie w imieniu
Banku obsługi posprzedażowej oraz innych czynności związanych z zawartymi umowami.
§2
Miejsce i czas trwania promocji
1. Promocja odbywa się na terenie sklepu budowlano-dekoracyjnego Leroy Merlin Rzeszów
(Krasne), ul. Krasne 20A 36-007 Krasne k. Rzeszowa.
2. Promocja trwa od 01.04.2015 r. do 30.04.2015 r. w godzinach otwarcia sklepu, o którym
mowa w ust. 1.
§3
Warunki uczestnictwa w promocji
1. Uczestnikiem Promocji mogą być następujące osoby fizyczne:
1.1. Nowi posiadacze karty kredytowej Leroy Merlin, to jest osoby, które:
a) spełniają wymogi stawiane Klientom ubiegającym się o wydanie karty kredytowej Leroy
Merlin (posiadają zdolność kredytową ustaloną według zasad określonych przez Bank,
oraz spełniają wymagania formalne stawiane przez Bank);
b) złożą wniosek o przyznanie karty kredytowej Leroy Merlin, który zakończy się
podpisaniem Umowy o kartę kredytową Leroy Merlin w sklepie, o którym mowa w § 2 ust.
1 w terminie określonym w § 2 ust. 2;
c) dokonają płatności kuponem pierwszego zakupu przypisanym do rachunku karty
kredytowej Leroy Merlin za artykuły objęte promocją, o których mowa § 4 ust.1 w czasie
trwania promocji w sklepie, o którym mowa w § 2 ust. 1.
1.2. Posiadacze karty kredytowej Leroy Merlin, którzy:
a) posiadają niewykorzystany limit w rachunku karty kredytowej Leroy Merlin w kwocie co
najmniej równej planowanemu zakupowi oraz
b) w czasie trwania promocji dokonają płatności kartą kredytową Leroy Merlin za artykuły
objęte promocją, o których mowa § 4 ust.1 w sklepie, o którym mowa w § 2 ust. 1.
1/3
§4
Zasady promocji
1. Promocja polega na przyznaniu przez Organizatora, przy zakupie każdego z artykułów
objętego promocją, rabatu od ceny artykułu obowiązującej w dniu zakupu na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie. Promocją objęte są następujące artykuły:
•
Rabat 10% na:
•
cały asortyment mebli ogrodowych
dostępne do sprzedaży w sklepie, o którym mowa w § 2 ust. 1.
2. Rabat, o którym mowa w § 4 ust. 1 jest naliczany bezpośrednio przy kasie.
3. Promocja nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi obowiązującymi w sklepie, o którym
mowa w § 2 ust. 1 w terminie trwania promocji.
§5
Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności
przeprowadzenia promocji z niniejszym Regulaminem
2. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i powinna zostać:
a. wysłana pocztą na adres sklepu, o którym mowa w § 2 ust. 1 lub
b. złożona osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Leroy Merlin lub Punkcie
Kredytowym Partnera promocji w sklepie, o którym mowa w § 2 ust. 1.
3. Złożona reklamacja, wraz z opisem przyczyny reklamacji, powinna być opatrzona czytelnym
podpisem Uczestnika promocji i zawierać dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację
Uczestnika promocji składającego reklamację. W treści reklamacji Uczestnik promocji winien
podać swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji .
4. Do reklamacji wymagających złożenia dokumentów, (lub jeśli taki wymóg wynika z
powszechnie obowiązujących przepisów prawa) należy dołączyć kopie ewentualnych
dokumentów potwierdzających zasadność złożonej reklamacji.
5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych (liczonych od daty doręczenia
reklamacji) przy uwzględnieniu zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz
obowiązujących przepisów prawa. Organizator udziela odpowiedzi w formie pisemnej listownie na wskazany w reklamacji adres korespondencyjny.
6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w terminie wskazanym w
ust. 5 Organizator:
a. wyjaśnia przyczyny opóźnienia,
b. wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone,
c. wskazuje przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, który nie może
przekroczyć 90 dni od dnia otrzymania reklamacji.
§6
Postanowienia końcowe
1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z Umową o kartę kredytową Leroy
Merlin.
2. Udział Uczestnika w promocji oznacza jego akceptację zasad promocji zawartych w
niniejszym Regulaminie.
2/3
3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Punkcie Kredytowym Partnera promocji oraz w Punkcie
Obsługi Klienta Organizatora w sklepie, o którym mowa w § 2 ust. 1.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie Regulamin
karty kredytowej Leroy Merlin i przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
3/3

Podobne dokumenty