BRM.0012.6.22.2012.JL Protokół nr 22/12 z

Komentarze

Transkrypt

BRM.0012.6.22.2012.JL Protokół nr 22/12 z
BRM.0012.6.22.2012.JL
Protokół nr 22/12
z posiedzenia Komisji Oświaty RM
w dniu 06 lutego 2012 r.
(1515do 17.15)
Posiedzenie odbyło się w gmachu Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, przy
Al. Zwycięstwa 20, w sali 307.
Ad. 1
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Halina Sobańska przywitała wszystkich
przybyłych i na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność posiedzenia.
Wzięło w nim udział 15 radnych – członków Komisji Oświaty.
Lista obecności radnych, stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 2
Zatwierdzenie porządku dziennego obrad.
Przewodnicząca H. Sobańska zapoznała radnych z projektem porządku dziennego
W wyniku głosowania, w którym brało udział 12 radnych - członków Komisji Oświaty:
za
12,
przeciw
0,
wstrzymało się
0,
został przyjęty i przedstawiał się następująco:
1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku dziennego obrad.
3. Zaopiniowanie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji :
a. Nr 20/12 z posiedzenia w dniu 17.stycznia 2012 r. (wyjazdowe)
b. Nr 21/12 z posiedzenia w dniu 17 stycznia 2012 r. wspólnego z Komisją
Budżetową.
4. Przygotowanie sosnowieckich placówek oświatowych do zimowego
wypoczynku dzieci i młodzieży.
5. Inwestycje i remonty w dziale oświata w 2011r.
6. Sprawozdanie z realizacji zadań w oświacie w 2011 r. ujętych w Strategii
Rozwoju Miasta do 2012 r.
7. Sprawozdanie z pracy komisji od początku kadencji.
8. Sprawy bieżące :
a. List otwarty rodziców uczniów Gimnazjum nr 10, Gimnazjum nr 6,
Gimnazjum nr 15, Szkoły Specjalnej nr 24, Szkoły Podstawowej nr 25,
Gimnazjum Specjalnego przy ul. Teatralnej, Zasadniczej Specjalnej
Szkoły Zawodowej oraz mieszkańców Sosnowca.
b. List Biura Rzecznika Praw Dziecka w/s. likwidacji szkół wchodzących
w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Sosnowcu.
1
Ad.3
a. Zatwierdzenie protokołu nr 20/2012 z posiedzenia w dniu 17 stycznia 2012
rok.
Wobec braku uwag, w wyniku głosowania, w którym wzięło udział 13 radnych :
za
13,
przeciw
0,
wstrzymało się
0,
radni zatwierdzili protokół nr 20/12 z posiedzenia komisji w dniu 17 stycznia 2012
roku.
b. Zatwierdzenie protokołu nr 21/2012 z posiedzenia w dniu 17 stycznia 2012
rok.
Wobec braku uwag, w wyniku głosowania, w którym wzięło udział 14 radnych :
za
14,
przeciw
0,
wstrzymało się 0,
radni zatwierdzili protokół nr 21/12 z posiedzenia komisji w dniu 17 stycznia 2012
roku.
Ad 4
Przygotowanie sosnowieckich
wypoczynku dzieci i młodzieży.
placówek
oświatowych
do
zimowego
Wypowiedź poza mikrofonem.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji R. Łydek –przedstawił i omówił
informacje zawarte w materiale (stanowią załącznik do protokołu). Ponadto
poinformował, iż każdego dnia prowadzone są statystyki w każdych obiektach
funkcjonujących w mieście podczas ferii zimowych. Wspomniał, że nie ma dużego
zainteresowania taflą B, ze względu na panujące mrozy, zaznaczył, że duże
zainteresowanie ma stok narciarski.
Wypowiedź poza mikrofonem
Przewodnicząca H. Sobańska – zaprosiła do dyskusji na powyższy temat.
Radny J. Bosak - wyszedł z propozycją zrobienia ślizgawek przyszkolnych.
Naczelnik WED P. Wesołowski– odpowiedział, iż taka inicjatywa mogła by być.
Przewodnicząca H. Sobańska – zapytała, czy spotkania robocze związane
z realizacją projektów unijnych w czasie ferii odbywają się w szkołach.
Naczelnik WED P. Wesołowski - odpowiedział, że pełny harmonogram zajęć
znajduje się na stronie internetowej.
2
AD.5.
Inwestycje i remonty w dziale oświata w 2011r
Przewodnicząca H. Sobańska –
załącznik do protokołu).
wskazała radnym na materiał (stanowiący
Naczelnik WED P. Wesołowski – przedstawił i omówił informację zawarte
w materiale.
Przewodnicząca H. Sobańska - zaprosiła do dyskusji na powyższy temat.
Radny K. Winiarski – zapytał, czy przeprowadzone remonty kuchni dostosowane
są do systemu HACCP.
Naczelnik WED P. Wesołowski – odpowiedział, że nie ponieważ są to duże nakłady
finansowe. Dodał, że remonty są wynikiem zaleceń sanepidowskich.
W tym miejscu odbyła się dyskusja na powyższy temat.
Radny T. Mędrzak – zapytał, jaki był sens wykonania remontu w Szkole nr 25,
która jest przenoszona i czy wiadomo, jakie będzie przeznaczenie tego budynku.
Naczelnik WED P. Wesołowski – odpowiedział ,że są to decyzje sanepidowskie.
Zaznaczył, iż są to zalecenia, które trzeba wykonać.
Radna E. Szota – zapytała, jak daleko posunięte są działania remontowe miski
basenu w III Liceum Ogólnokształcącym.
Naczelnik WED P. Wesołowski– poinformował, iż są 3 propozycje technologii
naprawy. Dodał, że na najbliższym kolegium kierownictwa zostaną przedstawione
propozycje i jeżeli kolegium wybierze, to będzie to sygnałem do wyłonienia
wykonawcy i naprawy miski basenu.
Radna E. Szota - zapytała, kiedy zakończy się remont basenu.
Naczelnik WED P. Wesołowski - odpowiedział, że trudno odpowiedzieć na to
pytanie. Zaznaczył, że poinformuje o przypuszczalnym terminie zakończenia
remontu.
Wypowiedź poza mikrofonem.
Ad.6.
Sprawozdanie z realizacji zadań w oświacie
Rozwoju Miasta do 2012 r.
w 2011 r. ujętych w Strategii
Przewodnicząca H. Sobańska - wskazała radnym na materiał (stanowiący załącznik
do protokołu) i poprosiła o zabranie głosu Pana Naczelnika WED.
Naczelnik WED P. Wesołowski - poinformował, że w dostarczonych materiałach
znajdują się informację, jak w poszczególnych działach wygląda realizacja zadań.
3
Zaznaczył, że w przypadku współpracy z zagranicą i miastami partnerskimi jest to
materiał dość pokaźny. Podkreślił, iż szkoły są świetnymi ambasadorami, jeżeli
chodzi o współpracę z zagranicą, dodał, że współpraca z miastem partnerskim
Roubaix jest wzorowa.
Przewodnicząca H. Sobańska – poprosiła o zabranie głosu Naczelnika WED
w sprawie kierunków kształcenia w szkołach zawodowych w bieżącym roku
szkolnym.
Naczelnik WED P. Wesołowski - poinformował, iż kolejnym etapem, jeżeli chodzi
o restrukturyzacje sieci, powinna być sieć szkolnictwa ponadgimnazjalnego, a nie
zawodowego i dostosowanie ich do wymogów lub perspektyw rozwoju naszego
regionu. Dodał, iż system skutecznie obsługiwał uczniów szkół ponadgimnazjalnych
bez konieczności rywalizacji, oferta jest zbyt większa niż zapotrzebowanie.
Zaznaczył, że kwestia szkolnictwa zawodowego musi być przedstawiona w formie
pewnej strategii. Wspomniał, iż zainteresowanie szkołami zawodowymi jest małe
i obserwuje się tendencje zainteresowania szkołami ogólnokształcącymi. Dodał, że
należy podjąć działania restrukturyzacyjne.
Przewodnicząca H. Sobańska - zwróciła uwagę, iż będą kontynuowane działania
zmierzające do racjonalizacji sieci szkół zawodowych, zapytała, jak gmina
przygotowuje się do strategii rozwoju szkolnictwa zawodowego.
Naczelnik WED P. Wesołowski – odpowiedział, że toczą się dyskusje na ten temat
z dyrektorami i zaznaczył, że będzie to efekt wypracowany. Dodał, iż chodzi o to, by
nie ograniczać oferty, a zrobić to zdecydowanie mniejszymi kosztami.
Radny K. Winiarski – zapytał, jaka jest wstępna koncepcja zmian , czy będzie to coś
radykalnego związanego z likwidacją niektórych szkół zawodowych, czy coś
pośredniego czyli łączenie tych szkół.
Naczelnik WED P. Wesołowski - odpowiedział, iż najprościej jest zaoszczędzić na
obiekcie, dodał, że w przypadku działań, które powodują racjonalizację, która ma na
celu utrzymanie branżowości w takim układzie w jakim są, a nie likwidowanie oferty
kierunku to jest otwieranie specjalności w ramach istniejących zespołów szkół
zawodowych kosztem tych, które były realizowane w innych obiektach, to jest
„ścieśnianie” tych szkół. Dodał, ze taka oferta jest ofertą, która w najprostszy sposób
powoduje, że tym majątkiem uda się racjonalnie gospodarować w kontekście
korzystania z wyposażenia samych pracowni jak i korzystania z kadry
nauczycielskiej. Zauważył, iż trudno dyrektorom i gminie trafiać z odpowiednią ofertą,
ponieważ nikt nie jest w stanie przewidzieć, jaka będzie „moda” w danym sezonie
edukacyjnym.
Radny K. Winiarski – zapytał, czy te zmiany wejdą w życie w 2013 roku.
Naczelnik WED P. Wesołowski – odpowiedział, że trudno jest w tej chwili
odpowiedzieć na to pytanie.
4
Radny T. Niedziela – zauważył, że w gminie istnieje problem dotyczący promocji
szkolnictwa zawodowego, podkreśli, że należy czerpać wzorce z innych gmin
poprzez organizowanie targów szkół zawodowych.
Naczelnik WED P. Wesołowski - poinformował, że przez długie lata były
organizowane targi edukacyjne, zostały one zaprzestane na wniosek dyrektorów
szkół.
poinformował, iż jego zdaniem należy powrócić do
Radny W. Nitwinko organizowania targów szkół, ponieważ ta formuła się sprawdzała.
Naczelnik WED P. Wesołowski - po raz drugi podkreślił, iż organizowanie targów
zostało zaprzestane na wniosek dyrektorów.
Radny W. Nitwinko - zaznaczył, iż targi są kierowane do uczniów, a nie do
dyrektorów szkół, dodał, iż najważniejsi są uczniowie.
Przewodnicząca H. Sobańska - poinformowała, iż w materiałach znajdują się
wykazy programów realizowanych bez wkładu własnego: są to programy Comenius,
Leonardo Da Vinci, Grundtvig oraz z wkładem własnym projekt „Przedszkole
Kluczem do Sukcesu Dziecka”.
Radny T. Niedziela - zauważył, iż w gminie nie ma merytorycznego wydziału, który
byłby w stanie pomóc w przygotowaniu aplikacji w ramach projektów miękkich.
Dodał, że takie wsparcie merytoryczne jest potrzebne.
Ad. 7
Sprawozdanie z pracy komisji od początku kadencji.
Przewodnicząca H. Sobańska - poinformowała, iż sprawozdanie z pracy komisji
zostało przedłożone na posiedzeniu komisji w grudniu. (stanowi załącznik do
protokołu)
Ad.8
Sprawy bieżące :
a. List otwarty rodziców uczniów Gimnazjum nr 10, Gimnazjum nr 6,
Gimnazjum nr 15, Szkoły Specjalnej nr 24, Szkoły Podstawowej nr 25,
Gimnazjum Specjalnego przy ul. Teatralnej, Zasadniczej Specjalnej Szkoły
Zawodowej oraz mieszkańców Sosnowca.
b. List Biura Rzecznika Praw Dziecka w/s. likwidacji szkół wchodzących
w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Sosnowcu.
Przewodnicząca H. Sobańska - poinformowała , iż w sprawach bieżących znajdują
się dwa pisma , list otwarty rodziców uczniów Gimnazjum nr 10, nr 6, nr 15, Szkoły
Specjalnej nr 24, Szkoły Podstawowej nr 25 , Gimnazjum Specjalnego, Zasadniczej
specjalnej Szkoły Zawodowej oraz list Biura Rzecznika Praw Dziecka w/s likwidacji
szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Sosnowcu. Zapoznała
radnych z treścią w/w listów.
5
Radny K. Winiarski – zapytał o nową koncepcję przeniesienia Szkoły Zawodowej
nie na ul. Hubala Dobrzańskiego tylko na ul. Kilińskiego jak, również zapytał, czy
rzeczywista liczba dzieci w Szkołach Specjalnych jest mniejsza od tej, która była
w wykazie.
Naczelnik WED P. Wesołowski – odpowiedział, że idea jest taka by zapewnić
dzieciom możliwość kontynuowania nauki i gmina to zapewnia, rozszerzając ofertę
o szkołę na ul. Kilińskiego. Dodał ,iż szkoła na ul. Kilińskiego będzie miała prawo do
uruchomienia oddziałów specjalnych. Poprosił o zwolnienie z odpowiedzi na drugie
pytanie.
Radny K. Winiarski – zapytał, czy będzie to wymagało prac dostosowawczych.
Naczelnik WED P. Wesołowski –odpowiedział, że nie. Dodał, że tylko kwestie
pracowni technologicznych.
Przewodnicząca H. Sobańska – zapytała, czy kształcenie na ul. Kilińskiego będzie
w systemie ciągłym czy kursowym.
Z-ca Prezydenta Miasta Sosnowca A. Czechowska – Kopeć - odpowiedziała, że
w systemie ciągłym.
Przewodnicząca H. Sobańska – zapytała, kiedy wstępnie można zapoznać się
z wielkością kosztu remontu w elektroniku pod kątem gimnazjum.
Naczelnik WED P. Wesołowski – odpowiedział ,iż projekt i kosztorys jest zlecony.
Radna E. Szota – zapytała, o koszt remontu w elektroniku.
Naczelnik WED P. Wesołowski - poinformował, iż odpowiedź na to pytanie będzie
na następnym posiedzeniu komisji.
Radna E. Szota – zapytała, kiedy odbędzie się zlecona ekspertyza techniczna
określająca potrzeby remontowe w elektroniku.
Naczelnik WED P. Wesołowski – odpowiedział, że jest już zlecona.
Przewodnicząca H. Sobańska - poinformowała, iż w sprawach bieżących Pan
Radny T. Niedziela złożył 2 wnioski.
Radny T. Niedziela - zapoznał radnych z treścią pierwszego wniosku : Komisja
Oświaty sosnowieckiej Rady Miejskiej wnioskuje do Prezydenta Miasta Sosnowca
o podjęcie działań mających na celu przeprowadzenie przy współpracy z dyrektorami
sosnowieckich placówek oświatowych procesu weryfikacji wskazanych przypadków
wykorzystywania urlopów na poratowanie zdrowia przez sosnowieckich nauczycieli
oraz zapoznał radnych z treścią drugiego wniosku : Komisja Oświaty sosnowieckiej
Rady Miejskiej wnioskuje do Prezydenta Miasta Sosnowca o podjecie działań
mających na celu opracowanie systemu motywacyjnego mającego na celu
osiągnięcie oszczędności w sosnowieckich placówkach oświatowych.
6
W tym miejscu wywiązała się dyskusja na temat złożonych wniosków.
Po odbytej dyskusji radny T. Niedziela
wniosek został wycofany.
podtrzymał
pierwszy wniosek, a drugi
Przewodnicząca H. Sobańska zapoznała z treścią pierwszego wniosku: Komisja
Oświaty sosnowieckiej Rady Miejskiej wnioskuje do Prezydenta Miasta Sosnowca
o podjecie działań mających na celu przeprowadzenie przy współpracy z dyrektorami
sosnowieckich placówek oświatowych procesu weryfikacji wskazanych przypadków
wykorzystywania urlopów na poratowanie zdrowia przez sosnowieckich nauczycieli,
a następnie poddała go pod głosowanie.
W wyniku głosowania, w którym brało udział 13 radnych :
za
3,
przeciw
2,
wstrzymało się
8,
Komisja podjęła wniosek nr 21/2012, który stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca H. Sobańska zakończyła posiedzenie Komisji Oświaty o godz.
17.15.
Przewodnicząca Komisji Oświaty
Halina Sobańska
Protokół sporządziła Joanna Lis - Bratek
na podstawie nagrania magnetofonowego
Sosnowiec, 2012 -02-22
7
8
Sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Sosnowcu
za okres: od początku kadencji (grudzień 2010) do końca stycznia 2012
Przewodniczący Komisji od 14.12.2010 do 7.11.2011- radny Z. Dziewanowski
Przewodnicząca Komisji od 07.11.2011 – radna Halina Sobańska
1.Komisja odbyła 21 posiedzeń. Posiedzeń wspólnych – 4, w tym jedno z Komisją Kultury Sportu i Rekreacji, 3
posiedzenia wspólnie z Komisja Budżetową. Posiedzenia wyjazdowe- 1.
Średnia frekwencja na posiedzeniach komisji wyniosła 83,1%
W okresie sprawozdawczym Komisja podjęła na stępujące tematy:
• Zapoznała się z projektem budżetu na rok 2011 i 2012 oraz Wieloletnią Prognozą Finansową na lata
2011-2025 oraz sprawozdaniem z realizacji przedsięwzięć zapisanych w Strategii Rozwoju Sosnowca i
Programu Rozwoju Miasta w obszarze prac Komisji.
• Przeanalizowała dostępność miejsc w żłobkach i przedszkolach w kontekście istniejących oddziałów,
utworzenia nowych miejsc w żłobkach oraz przeanalizowała nabór do przedszkoli, żłobków i szkół na
2011/2012
• Omówiła funkcjonowanie żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów
i liceów ogólnokształcących, szkól zawodowych i zawodowych specjalnych w kontekście potrzeb,
rozwoju i zmian proponowanych przez dyrektorów
• Przeanalizowała poziom i wyniki kształcenia w sosnowieckich szkołach w kontekście liczebności klas,
wyposażenia technicznego i zasobów lokalowych.
• Zapoznała się z realizacją zadań oświatowych gminy Sosnowiec za rok szkolny 2010/2011
• Omówiła sportowy rozwój dzieci i młodzieży pod kątem współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz działalność organizacji pozarządowych w sferze edukacji i wychowania, a także możliwości
szerszej współpracy i wykorzystania potencjału III sektora dla rozwoju dzieci i młodzieży w Sosnowcu.
• Wstępnie zapoznała się z projektem racjonalizacji kosztów w oświacie
• Zapoznała się z wykorzystaniem Internetowych Centrów Multimedialnych w bibliotekach szkolnych
jako nowoczesnych technologii w procesie dydaktycznym
• Zapoznała się z planem zadań remontowych na 2011r. w miejskich placówkach oświatowo- wych i
omówiła inwestycje i remonty w budynkach oświatowych w okresie wakacji i na koniec 2011r.
• Zapoznała się ze zrealizowanymi i realizowanymi remontami i inwestycjami i remontami oraz
wykorzystaniem środków zewnętrznych w sferze oświaty w obszarze prac komisji
• Omówiła przygotowanie miejskich placówek o światowych do nowego roku szkolnego 2011/2012
• Zapoznała się z wysokością średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach prowadzonych przez samorząd oraz ze składowymi wynagrodzenia
pracowników obsługi w sosnowieckich szkołach
i przedszkolach
• Zapoznała się przygotowaniami do letniego i zimowego wypoczynku dzieci
i młodzieży
• Omówiła możliwości dokonania oszczędności energetycznych w budynkach oświatowych
• Zapoznała się z projektem „Mam zawód mam pracę w regionie”
2. Komisja opiniowała projekty uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
- włączenia Technikum nr 9 do Zespołu Szkół Technicznych w Sosnowcu ul. Legionów 9
- likwidacji Technikum nr 9 ul. Legionów 9
- w sprawie realizacji projektu pt.” Poszerzamy możliwości” program wyrównywania szans uczniów
niepełnosprawnych w ZSO nr 5realizowanego w ramach Priorytetu IX Poddziałanie 9.1.2.”Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości
usług edukacyjnych”POKL
- w sprawie określenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola
- odpłatności za pobyt dziecka w żłobku i przedszkolu
- utworzenia Centrum Doskonalenia Nauczycieli
- włączenia Przedszkola Miejskiego nr 36 do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11
w Sosnowcu ul.Skwerowa 21
-ustalenia wyskości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
- upoważnienia Prezydenta Miasta do podejmowania działań dotyczących realizacji projektu systemowego
„Mam zawód mam pracę w regionie” w ramach działania 9.2.”Podniesieni atrakcyjności i jakości szkolnictwa
zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
9
w ramach Partnerstwa z Samorządem Województwa Śląskiego.
- przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i budżetu miasta za I półrocze 2011
-rocznego Programu Współpracy Gminy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012
- skargi p.L.Mistrzyk na dyrektora Szkoły Podstawowej
- nadania lub zmiany imienia szkół
3. Komisja zgłosiła 20 wniosków w następujących sprawach:
- remontu boiska przy szkole Podstawowej Nr 19, ul. Składowa 5 w Sosnowcu
- przedłużenia godzin otwarcia basenów kąpielowych ( Niwka, Sielec) w okresie letnim, przy sprzyjających
warunkach pogodowych,
- w sprawie przywrócenia naboru do Zasadniczej Szkoły zawodowej Specjalnej przy Zespole Szkół Specjalnych
Nr 1 w Sosnowcu na rok szkolny 2011/2012
- przygotowania szczegółowych rozwiązań zmierzających do realizacji propozycji dotyczących reorganizacji
placówek oświatowych
- w sprawie wyrównania najniższego wynagrodzenia płacy zasadniczej dla pracowników niepedagogicznych w
sosnowieckich placówkach oświatowych oraz dokonania stosownego podwyższenia wynagrodzeń wyżej
wykwalifikowanych pracowników administracyjnych oświaty
- w sprawie przedstawienia kompleksowego systemu oszczędności energii i zarządzania energią z
wyodrębnionym budżetem do realizacji tego zadania z terminem do września 2011 dla budynków oświatowowych. (brak odpowiedzi)
- o zabezpieczenie środków na wydatki promocyjne związane z działalnością statutową szkół , które
jednocześnie służą promocji miasta
- przygotowania wniosku aplikacyjnego w ramach działania 5.3.RPO woj. śląskiego mającego na celu
pozyskanie dofinansowania na zadanie inwestycyjne termomodernizacji budynku ZSEiL w Sosnowcu.
-wskazania budynku, w oparciu o który ZSG-H może przygotować biznes plan potrzebny do prowadzenia
gminnej jednostki gastronomiczno-hotelarskiej (brak odpowiedzi)
- kontynuowania wydatkowania z Funduszu Alkoholowego na bazę sportową w szkołach
w mieście w wysokości 24-25% rocznie tj.ok.800-900 tys
- zrównanie pensji podstawowej pracowników niepedagogicznych z ustawową płacą minimalną
- wprowadzenie do budżetu miasta i Wieloletniego Programu Inwestycyjnego nowego zadania pod nazwą
„Termomodernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych”
i zabezpieczenia na ten cel środków na wkład własny w związku z możliwością pozyskania na ten cel środków
zewnętrznych (brak odpowiedzi)
- zmiany organizacji ruchu w kwadracie ulic Piwnika- Ponurego, Niepodległości, Lotników celem zwiększenia
bezpieczeństwa dzieci i osób dorosłych
- rozważenia możliwości adaptacji pomieszczeń na rzecz żłobka na terenie dzielnicy Zagórze.
- partycypacji rodziców w kosztach finansowania żłobka (uchylona przez nadzór)
-zwiększenia miejsc w Oddziałach 5 i 4 Żłobka Miejskiego
- w sprawie przygotowania projektu uchwały dotyczącej partycypacji rodziców w kosztach finansowania
przedszkoli
- interpretacji płacy minimalnej dla obliczenia wynagrodzenia pracowników admin. W placówkach oświatowych
w świetle obowiązujących ustaw i aktów prawnych
4. Komisja rozpatrywała skargi:
- Pani L.Mistrzyk na dyr. Szkoły Podstawowej
- P.M. Chojnackiej na dyr. Przedszkola Miejskiego
5.Komisja rozpatrywała pisma:
- dotyczące utworzenia klas sportowych (Gimnazjum nr 1)
- dodatkowych punktów elektronicznej rekrutacji uczniów klas pierwszych
- ZST w sprawie naboru do szkoły
- ZST w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyr
- Wydziału edukacji w sprawie programu Maluch 2011- edycja 2
- nadania imienia
- budowy pochylni (Gimn.9)
- zabezpieczenia bezpiecznego przejścia przy ul.Braci Mieroszewskich
- intendentek publicznych przedszkoli w sprawie podwyżki wynagrodzeń i zmiany kategorii zaszeregowania
Przewodnicząca Komisji Oświaty
Halina Sobańska
10
Komisja Oświaty RM
BRM.0012.6.22.2012.JL
Sosnowiec, 2012-02-07
Prezydent Miasta Sosnowca
w/m
WNIOSEK NR 21/2012
z posiedzenia Komisji Oświaty
w 06.02.2012
Komisja
Oświaty
sosnowieckiej
Rady
Miejskiej
wnioskuje
do
Prezydenta Miasta Sosnowca o podjęcie działań mających na celu
przeprowadzenie
przy
współpracy
z
dyrektorami
sosnowieckich
placówek oświatowych procesu weryfikacji wskazanych przypadków
wykorzystywania urlopów na poratowanie zdrowia przez sosnowieckich
nauczycieli.
Przewodnicząca Komisji Oświaty
Halina Sobańska
11

Podobne dokumenty