Formacje obrony cywilnej

Komentarze

Transkrypt

Formacje obrony cywilnej
2015-01-30
OBRONA CYWILNA
I OCHRONA LUDNOŚCI
Formacje obrony cywilnej
Andrzej Marjański
Andrzej Marjański (51)
2
Refleksyjnie
„Nigdy nie ma wystarczającej ilości czasu, by zrobić
wszystko, ale zawsze jest wystarczająca ilość, by zrobić to,
co najważniejsze.”
Brian Tracy
1
2015-01-30
Andrzej Marjański (51)
3
Agenda
Podstawa tworzenia formacji obrony cywilnej
Zadania formacji obrony cywilnej
Rodzaje formacji obrony cywilnej
Stopnie gotowości
Czasy osiągania pełnej gotowości
Przykłady formacji do zadań ogólnych
Przykłady formacji do zadań specjalistycznych
Zasady opracowywania planów działania formacji
Układ treści meldunków o zagrożeniach nadzwyczajnych
Andrzej Marjański (51)
4
Art. 138. Ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP
Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi
przeznaczonymi do wykonywania zadań obrony cywilnej
są formacje obrony cywilnej
Formacje obrony cywilnej składają się z oddziałów obrony
cywilnej przeznaczonych do:
wykonywania zadań ogólnych
wykonywania zadań specjalnych
innych jednostek tych formacji.
2
2015-01-30
Andrzej Marjański (51)
5
Art. 138. Ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP
Formacje obrony cywilnej tworzą uwzględniając w
szczególności: skalę występujących zagrożeń, rodzaj formacji,
ich przeznaczenie oraz stan osobowy i organizację
wewnętrzną :
ministrowie,
wojewodowie,
starostowie,
wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast)
Formacje obrony cywilnej mogą tworzyć także pracodawcy.
Andrzej Marjański (51)
6
Zadania jednostek organizacyjnych OC
Formacje obrony cywilnej - podstawowe jednostki organizacyjne
OC przeznaczone do:
ratowania i udzielania pomocy poszkodowanej ludności,
zapewnieniu jej warunków niezbędnych do przetrwania w
okresie wojny,
(51)
do likwidacji skutkówAndrzej
klęskMarjański
żywiołowych,
katastrof i awarii
3
2015-01-30
Andrzej Marjański (51)
7
WYTYCZNE
Szefa Obrony Cywilnej Kraju
w sprawie zasad organizacji i sposobu
przeprowadzania szkoleń
z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej
zatwierdzone w dniu 21 kwietnia 2009 r.
Andrzej Marjański (51)
8
Zadania formacji obrony cywilnej
wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie,
organizowanie ewakuacji ludności
przygotowanie budowli ochronnych,
zaopatrywanie ludności w sprzęt i środki ochrony indywidualnej,
zaciemnianie i wygaszanie oświetlenia,
organizowanie i prowadzenie akcji ratunkowych,
udzielanie poszkodowanym pomocy medycznej,
walkę z pożarami
4
2015-01-30
Andrzej Marjański (51)
9
Zadania formacji obrony cywilnej – c.d.
przygotowanie oraz prowadzenie likwidacji skażeń i zakażeń,
ochronę żywności i innych dóbr niezbędnych do przetrwania,
organizowanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia dla
poszkodowanej ludności,
zabezpieczenie dóbr kultury, urządzeń użyteczności publicznej i
ważnej dokumentacji,
doraźne przywracanie działania niezbędnych służb użyteczności
publicznej, w tym pomoc w budowie i odbudowie awaryjnych
ujęć wody pitnej,
doraźną pomoc w przywracaniu i utrzymaniu porządku w
strefach dotkniętych klęskami,
doraźną pomoc w grzebaniu zmarłych.
Andrzej Marjański (51)
10
Rodzaje oddziałów obrony cywilnej
Formacje obrony cywilnej składają się z oddziałów obrony
cywilnej przeznaczonych do:
wykonywania zadań ogólnych
specjalnych
innych jednostek tych formacji
5
2015-01-30
Andrzej Marjański (51)
11
Podział zadań formacji obrony cywilnej
Formacje ratownictwa ogólnego – podstawowa siła w
prowadzeniu akcji ratunkowej w rejonie zagrożenia lub klęski
żywiołowej
Formacje specjalistyczne – wsparcie akcji ratunkowej
prowadzonej przez formacje ratownictwa ogólnego
Andrzej Marjański (51)
12
Oddziały do zadań specjalnych
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
pierwszej pomocy medycznej,
likwidacji skażeń
ratownictwa budowlanego,
ratownictwa komunalnego,
ratownictwa energetycznego,
schronowe,
przeciwpożarowe,
porządkowo-ochronne,
łączności,
6
2015-01-30
Andrzej Marjański (51)
13
Oddziały do zadań specjalnych
10) zaopatrzenia i zabezpieczenia,
11) wykrywania i alarmowania,
12) lotnicze
13) ochrony płodów rolnych,
14) ochrony produktów żywnościowych,
15) ochrony zwierząt gospodarskich i pasz,
16) ratownictwa chemicznego,
17) ratownictwa przeciwpowodziowego,
18) budowy i odbudowy awaryjnych ujęć wody.
Andrzej Marjański (51)
14
Podmioty tworzące formacje OC
ministrowie,
wojewodowie,
starostowie,
wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast)
kierownicy (właściciele) zakładów pracy według potrzeb i
możliwości
7
2015-01-30
Andrzej Marjański (51)
15
Gdzie tworzy formacje OC
Gminach i zakładach pracy zatrudniających powyżej
50 pracowników.
W zakładach pracy zatrudniających poniżej 50 pracowników
mogą być tworzone wspólne formacje obrony cywilnej dla
kilku sąsiadujących ze sobą zakładów.
W zakładach pracy, w których gromadzone są substancje
stwarzające zagrożenie dla życia i zdrowia okolicznej ludności
oraz środowiska, tworzy się formacje OC zdolne do
samodzielnego prowadzenia działań ratunkowych w strefach
bezpośredniego zagrożenia.
W gminach i zakładach pracy, w których utworzono co
najmniej dwie formacje OC, może być powołana gmina lub
zakładowa komenda obrony cywilnej.
Andrzej Marjański (51)
16
Czasy osiągania gotowości do działania przez formacje OC
Formacje obrony cywilnej dzielą się ze względu na stopień
gotowości do działania na:
o wyższym stopniu gotowości;
o podstawowym stopniu gotowości.
8
2015-01-30
Andrzej Marjański (51)
17
Formacje obrony cywilnej o wyższym stopniu gotowości
Do formacji obrony cywilnej o wyższym stopniu gotowości
zalicza się wytypowane formacje:
ochrony ogólnej
do zadań specjalnych
Decyzję o zaliczeniu formacji do wyższego stopnia
gotowości podejmuje Szef OC danej jednostki
administracyjnej
Formacje Systemu Wykrywania i Alarmowania – należą
obligatoryjnie do wyższego stopnia gotowości
Andrzej Marjański (51)
18
O stopniu gotowości decyduje Szef OC
Formacje obrony cywilnej nie zaliczone do formacji o
wyższym stopniu gotowości pozostają formacjami o
podstawowym stopniu gotowości.
9
2015-01-30
Andrzej Marjański (51)
19
Stan stałej gotowości obronnej
W stałej gotowości obronnej państwa formacje obrony
cywilnej są zobowiązane do:
utrzymywania stopnia ukompletowania;
stanów osobowych, sprzętu i materiałów oraz
wyposażenia indywidualnego - nie mniej niż 90%;
sprzętu / w poszczególnych grupach specjalistycznych /
- nie mniej niż:
50% przy stanie do trzech formacji,
75% przy stanie wyższym niż trzy formacje w
stosunku do etatów i należności.
Andrzej Marjański (51)
20
Stan stałej gotowości obronnej
W stałej gotowości obronnej państwa formacje obrony
cywilnej są zobowiązane do:
zapewniania wysokiego poziomu przygotowania stanów
osobowych
pododdziałów ochrony ogólnej i zadań specjalnych - do
wykonywania
zadań;
opracowania i aktualizowania planów użycia sił i środków
obrony cywilnej do akcji ratunkowych, niesienia pomocy
poszkodowanym oraz współdziałania w zwalczaniu klęsk
żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich
skutków.
10
2015-01-30
Andrzej Marjański (51)
21
Osiąganie stopnia gotowości
Formacje obrony cywilnej o wyższym stopniu gotowości są
zobowiązane do utrzymywania nie mniej niż 50% stanów
osobowych w gotowości do działania w czasie 2 - 4 godzin od
przekazania sygnału
12-16 godzin – osiągnięcie pełnej gotowości do działania
Andrzej Marjański (51)
22
Osiąganie stopnia gotowości
Formacje obrony cywilnej osiągają pełną gotowość do działania przez
rozwinięcie w rejonach formowania, wydanie sprzętu i wyposażenia
członkom formacji oraz osiągnięcie gotowości do wykonania
określonych zadań w czasie:
1/ po zrealizowaniu przedsięwzięć stanu gotowości obronnej państwa czasu
kryzysu:
a/ przez zakładowe formacje obrony cywilnej,
- w godz. pracy 2 - 3 godz.
- po godz. pracy 4 - 8 godz.
b/ przez terenowe formacje obrony cywilnej - w ciągu 4 - 6 godzin;
2/ bezpośrednio ze stałej gotowości do działania:
a/ przez zakładowe formacje obrony cywilnej:
- w godz. pracy - w ciągu 4 - 6 godz.
- po godz. pracy - w ciągu 6 - 12 godz.
b/ przez terenowe formacje obrony cywilnej - w ciągu 6 - 12 godzin.
11
2015-01-30
23
Formacje ratownictwa ogólnego
Zakres podstawowych zadań:
Prowadzenie rozpoznania obiektów i rejonów, w których
mają być prowadzone prace ratunkowe
Wyszukiwanie , wydobywanie i wynoszenie poszkodowanych
ze niszczonych (uszkodzonych) budynków, budowli
ochronnych, miejsc pożarów, zatopień itp.
Zapewnienie -we współdziałaniu z formacjami do zadań
specjalnych – poszkodowanym przebywającym w
zagruzowanych budowlach ochronnych dopływu świeżego
powietrza oraz wody, żywności, leków i środków
opatrunkowych
Organizowanie punktów zbiórki poszkodowanych
Udzielanie doraźnej pomocy przedlekarskiej poszkodowanym
Andrzej Marjański (51)
24
Formacje ratownictwa ogólnego
Zakres podstawowych zadań:
Stwarzanie warunków do wprowadzania sprzętu
technicznego do akcji ratunkowej
Wykonywanie prostych prac zabezpieczających uszkodzone
budynki oraz urządzenia techniczne i komunalne, które
zagrażają życiu ludzi albo uniemożliwiają lub utrudniają
wykonywanie prac ratunkowych
Wykonywanie innych prac – w zależności od sytuacji – w
obiekcie i rejonie prowadzenia akacji ratunkowej.
12
2015-01-30
Andrzej Marjański (51)
25
Przykładowa struktura organizacyjna plutonu ratownictwa
ogólnego
Komendant – 1 osoba
Zastępca
Komendanta
– 1 osoba
Drużyna
1-10 os.
Drużyna
13-15 os.
Drużyna
3-6 os.
Źródło: Fr. R. Krynojewski, Obrona cywilna RP, Difin, Warszawa 2012, s. 134
Andrzej Marjański (51)
26
Możliwości wykonawcze plutonu ratownictwa
Akcje ratunkowe – w 1-2 obiektach w ciągu doby
Odcinek akcji ratunkowych – 50-100 m
Liczba ratowanych osób – 100-150 w ciągu doby
Rozpoznanie skutków w pasie do 200m lub w 1 obiekcie w
ciągu 1 godziny
13
2015-01-30
Andrzej Marjański (51)
27
Obsada osobowa plutonu ratownictwa ogólnego
lp
Nazwa stanowiska
Liczba stanowisk
1
Komendant plutonu
1
2
Zastępca komendanta
1
Drużyna sanitarna – 10 osób
3
Komendant drużyny
1
4
Komendant sekcji
3
5
Sanitariusz ratownik
6
6
Komendant drużyny
7
Ratownik
8
Zwiadowca
2
9
Elektryk
2
Drużyna ratownictwa ogólnego – 13-15 osób
1
5-6
10 Hydraulik
1-2
11 Sanitariusz
1
12 Kierowca mechanik
1
Andrzej Marjański (51)
28
Obsada osobowa plutonu ratownictwa ogólnego
lp
Nazwa stanowiska
Liczba stanowisk
Drużyna pożarnicza – 6 osób
13 Komendant drużyny
1
14 Przodownik roty
2
15 Pomocnik przodownika Roty
6
16 Kierowca mechanik
1
Razem skład plutonu
31-33 osoby
14
2015-01-30
Andrzej Marjański (51)
29
Nazwa sprzętu
1
Jedn. miary
2
Komend
a
Lp.
Pluton
Ratowni
ctwa
ogólnego
Tabela należności wyposażenia i sprzętu Plutonu Ratownictwa Ogólnego
4
6
1
Maska pgaz
kpl
2
37
2
Odzież ochronna
kpl
2
37
3
Rentgenoradiometr
kpl
4
Sygnaliz. promieniowania
kpl
5
Przyrząd rozpoznan. chem.
kpl
6
Zestaw znaków ostrzegawcz
kpl
7
Lornetka pryzmatyczna
szt
1
8
Kompas/busola/
szt
1
1
9
Mundur OC/ kamizelka
szt
2
37
10
Torba polowa
szt
2
2
11
Opatrunek osobisty
szt
2
37
12
3
1
1
1
2
Torba sanitariusza
kpl
3
13
Nosze sanitarne
kpl
3
14
Piła do cięcia metalu
szt
3
15
Nożyce do cięcia metalu
szt
3
16
Łopata
szt
15
17
Łom
szt
6
18
Młotek
szt
9
19
Topór ciesielski
szt
6
20
21
Piła do cięcia drewna
Zestaw narzędzi elektryka
szt
kpl
3
3
22
Przybory do pracy na mapie
kpl
2
23
Latarka elektryczna
kpl
2
5
24
Kask ochronny
szt
2
37
25
Manierka
szt
2
37
26
Menażka
szt
2
37
27
Niezbędnik
szt
2
37
28
Samochód
szt.
29
Radiotelefony
Szt.
1
4
Andrzej Marjański (51)
1
2
30
Obowiązki Komendanta plutonu ratownictwa ogólnego –
przykład Miasta Żory
Komendant formacji obrony cywilnej – Plutonu Ratownictwa
Ogólnego w czasie pokoju podlega Kierownikowi zakładu,
natomiast w czasie kryzysu, wprowadzenia wyższych stanów
gotowości obronnej lub stanów nadzwyczajnych podlega
bezpośrednio szefowi Obrony Cywilnej ( Burmistrzowi Miasta Żary)
i odpowiada za całokształt spraw związanych z gotowością
formacji do wykonywania zadań obrony cywilnej, a w szczególności
za organizację, przygotowanie, wyszkolenie i wyposażenie
formacji.
15
2015-01-30
Andrzej Marjański (51)
31
Obowiązki Komendanta plutonu ratownictwa ogólnego –
przykład Miasta Żory
Do podstawowych zadań komendanta formacji należy w szczególności:
zapewnienie stałej gotowości sił i środków formacji obrony cywilnej;
kierowanie podległą formacją w czasie ratowania i udzielania pomocy
poszkodowanym;
realizowanie zadań wynikających z planu obrony cy-wilnej miasta,
planowanie i organizowanie szkolenia stanu osobowego formacji;
prowadzenie wśród członków formacji pracy mającej na celu
zapewnienie pełnej gotowości formacji i właściwej realizacji zadań;
nadawanie przydziałów organizacyjno – mobilizacyjnych do służby w
formacji, wzywanie do odbycia ćwiczeń,
nadzorowanie szkolenia prowadzonego przez komendantów drużyn
wchodzących w skład Plutonu Ratownictwa Ogólnego,
wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów lub
zleconych przez przełożonych.
Andrzej Marjański (51)
32
Formacja OC w Polkomtel sp. z o.o.
Charakter Spółki, nałożone wymogi ustawowe z jednej strony, z
drugiej zaś dążenie do zachowania ciągłości realizacji misji Spółki, a
także dążenie do zwiększenia bezpieczeństwa pracowników i osób
przebywających na jej terenie stanowiły główne przesłanki do
utworzenia w Polkomtel S.A. Formacji Obrony Cywilnej.
16
2015-01-30
Andrzej Marjański (51)
33
Formacja OC w Polkomtel sp. z o.o.
Na podstawie uregulowań ustawowych - art. 138 Ustawy z dnia 21
listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej - wydano odpowiednie wewnętrzne
uregulowania prawne dotyczące powołania Formacji oraz
organizacji i realizacji jej zadań:
Uchwała Zarządu w sprawie Formacji Obrony Cywilnej w
Polkomtel S.A.,
Zarządzenie Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego Polkomtel
S.A.
Andrzej Marjański (51)
34
Formacja OC w Polkomtel sp. z o.o.
Formacja Obrony Cywilnej została powołana w Polkomtel
S.A. bezterminowo przede wszystkim w celu:
ochrony pracowników i innych osób przebywających na
terenie zakładu pracy
dla zapewnienia ciągłości jego funkcjonowania przez
ratowanie ludzi i udzielanie pomocy poszkodowanym w
sytuacjach szczególnych zagrożeń (m.in. stan wojenny, stan
wyjątkowy, klęska żywiołowa),
w celu współdziałania ze służbami ratowniczymi (pogotowie
ratunkowe, straż pożarna) w wymienionych sytuacjach oraz
zwalczania klęsk żywiołowych i usuwania ich skutków.
17
2015-01-30
Andrzej Marjański (51)
35
Formacja OC w Polkomtel sp. z o.o.
Wielokrotnie ratownicy udzielali pomocy przedmedycznej
również osobom niebędącym pracownikami Spółki - w
zdarzeniach w otoczeniu jej obiektów, a także w interwencjach
związanych z wypadkami drogowymi.
http://www.polkomtel.com.pl/
Andrzej Marjański (51)
36
Formacje specjalistyczne OC
Zadania drużyny ratownictwa przeciwpowodziowego:
Udzielanie pomocy i ewakuacji ludności, zwierząt
gospodarskich oraz mienia z rejonów zagrożonych zalaniem w
wyniku powodzi lub zniszczeniem urządzeń
hydrotechnicznych i hydrobudowlanych
18
2015-01-30
Andrzej Marjański (51)
37
Formacje specjalistyczne OC
Zadania drużyny ratownictwa przeciwpowodziowego:
Zadania szczegółowe:
Znajomość rejonów i obiektów zagrożonych zalaniem w
wyniku powodzi lub zniszczenia urządzeń hydrobudowlanych
Prowadzenie rozpoznania i dozorowanie urządzeń
hydrotechnicznych i obiektów
Ochrona wałów przeciwpowodziowych i innych urządzeń
hydrobudowlanych i utrzymanie ich w sprawności
Umacnianie wałów przeciwpowodziowych
Ewakuacja ludności, zwierząt gospodarskich i mienia z
rejonów zagrożonych zalaniem
Andrzej Marjański (51)
38
Przykładowa struktura organizacyjna drużyny ratownictwa
przeciwpowodziowego - 15 osób
Komendant drużyny –
1 osoba
Sekcja robót
ziemnych
3 os.
Sekcja robót
ziemnych
3 os.
Sekcja
rozpoznania i
dozorowania
4 os.
Sekcja
zaopatrzenia
i ewakuacji
4 os.
Źródło: Fr. R. Krynojewski, Obrona cywilna RP, Difin, Warszawa 2012, s. 140
19
2015-01-30
Andrzej Marjański (51)
39
Obsada osobowa drużyny ratownictwa p. pow.
lp
1
Nazwa stanowiska
Liczba stanowisk
Komendant drużyny
1
Sekcje robot ziemnych – 6 osób – 2 sekcje po 3 osoby
2
Starszy ratownik
3
Ratownik
2
4
Sekcja rozpoznania i dozorowania – 4 osoby
4
Starszy zwiadowca
1
5
Zwiadowca
1
8
Ratownik
2
Sekcja zaopatrzenia i ewakuacji – 4 osoby
7
Magazynier
1
8
Sanitariusz
1
9
Komendant pojazdu
1
10 Kierowca
1
Razem w drużynie
15
Andrzej Marjański (51)
40
Zasady podległości komendantów formacji OC
Komendant zakładowej formacji podlega bezpośrednio
kierownikowi zakładu pracy, przy którym formacja została
powołana
W przypadku utworzenia zakładowej komendy obrony
cywilnej komendanci formacji w zakładzie podlegają
zakładowemu komendantowi obrony cywilnej
20
2015-01-30
Andrzej Marjański (51)
41
Zasady opracowywania planów formacji OC
Plan działania każdej formacji OC składa się z:
części opisowej
części graficznej
Plan sporządza się w jednym egzemplarzu i podpisuje go komendant formacji
Zatwierdzenia planu dokonuje – szef OC (jednostki adm. publicznej ) lub kierownik
zakładu pracy (przedsiębiorstwa)
Plan przechowuje organ tworzący formację
Andrzej Marjański (51)
42
Część opisowa planu działania formacji OC
Struktura organizacyjna
Obsada osobowa – etat
Wyposażenie
Harmonogram osiągania gotowości do działania
Plan alarmowania członków formacji
Zadania
Inne dane wynikające ze specyfiki i przeznaczenia formacji
21
2015-01-30
Andrzej Marjański (51)
43
Część opisowa planu działania formacji OC
Miejsce formowania formacji
Rejony rozmieszczenia
Drogi marszu
Kalkulacje czasowe
Zamiar prowadzenia akcji ratunkowej
Źródła zaopatrywania
Elementy infrastruktury OC
Skale map:
Zakład pracy – plan zakładu
Gmina – plan miejscowości lub mapa 1:25 000
Powiat – mapa 1:50 000
Województwo – 1:100 000
Andrzej Marjański (51)
44
Układ meldunku o zagrożeniach nadzwyczajnych
Czas, miejsce i rodzaj awarii (wypadku, katastrofy) –
miejscowość, nazwa zakładu, możliwość nawiązania łączności
Charakterystyka awarii – przyczyny i skutki: nazwa, ilość, stan
fizyczne uwolnionego środka, itp.
Liczba ofiar lub porażonej ludności
Istota i skala zagrożenia spowodowanego awarią, wypadkiem
lub katastrofą
Podjęte działania mające na celu:
lokalizację awarii
ochronę ludności
zabezpieczenie obiektów
likwidację skutków
Czas rozpoczęcia i zakończenia podjętych działań *
22
2015-01-30
Andrzej Marjański (51)
45
Układ meldunku o zagrożeniach nadzwyczajnych
Informacja o podjętej akcji ratowniczej:
kierujący akcją
uczestniczące jednostki organizacyjne
wykaz sił ratowniczych
ilość ludzi i sprzętu – w tym sił OC
Współdziałanie z sąsiadami – zakład, gmina, powiat
Inne dane o awarii, wypadku lub katastrofie, - istotne ze względu
na prowadzone działania ochronne lub likwidację skutków
Warunki atmosferyczne w rejonie awarii:
temperatura powietrza
kierunek i siła wiatru
widoczność
Andrzej Marjański (51)
46
Układ meldunku o zagrożeniach nadzwyczajnych
Zakończenie prowadzenia akcji ratowniczej:
czas
straty
ilość użytych sił ratowniczych
Zapewnienie stałej kontroli po zakończeniu akcji ratowniczej
w rejonie skażonym
Wnioski i doświadczenia dla obrony cywilnej *
23
2015-01-30
Andrzej Marjański (51)
47
Zasady składania meldunku
Składany jest do służby dyżurnej gminy (miasta)
Informacje przekazuje się natychmiast po uzyskaniu danych –
w dowolnej kolejności
Sukcesywnie uzupełnia się dane – w miarę uzyskiwania
nowych informacji
Koryguje się poprzednie dane – w przypadku uzyskania
nowych
Po zakończeniu akcji ratowniczej przesyła się raport do służby
dyżurnej wójta, burmistrza lub prezydenta
Andrzej Marjański (51)
48
Podsumowanie
Formacja obrony cywilnej jest podstawową jednostką OC
Formacje OC tworzone są na różnych poziomach
administracji samorządowej i w zakładach pracy
Zadania formacji OC obejmują ochronę ludności, zakładów
pracy, urządzeń użyteczności publicznej i dóbr kultury
Zadania OC obejmują także ratowanie i udzielanie pomocy
poszkodowanym
Istnieją formacje ogólne i specjalistyczne
Każda formacja OC musi posiadać plan działania
W czasie prowadzenia działań kierujący akcją składa
meldunki z prowadzonych działań służbom wójta, burmistrza
lub prezydenta *
24
2015-01-30
Andrzej Marjański (51)
49
Zagadnienia do dyskusji
Wymień zadania formacji obrony cywilnej
Jakie znasz rodzaje formacji obrony cywilnej
Czym zajmują się formacje ratownictwa ogólnego
Zadania formacji specjalistycznych
Zasady opracowywania planów działania formacji
Andrzej Marjański (51)
50
Literatura do wykładu
Fr. R. Krynojewski, Obrona cywilna RP, Difin, Warszawa 2012.
25
2015-01-30
Andrzej Marjański (51)
51
Pytania ?
Poprawa wiąże się ze zmianami, doskonałość wiąże się z
częstymi zmianami.
Winston Churchill (1847-1965)
www.amarjanski.san.edu.pl
26