corporate finance

Komentarze

Transkrypt

corporate finance
CORPORATE FINANCE
Wojciech Gudaszewski
KN MANAGER
Wrocław, 15-05-2002
1
PODSTAWY FINANSÓW
PRZEDSIĘBIORSTW
„
Kryteria działania przedsiębiorstw
„
„
„
„
„
Zasady nadzoru właścicielskiego
„
„
Maksymalizacja bogactwa właścicieli
Maksymalizacja wartości rynkowej firmy
Maksymalizacja ceny akcji zwykłych na rynku
Maksymalizacja zysku przedsiębiorstwa
Konflikt przedstawicielstwa (akcjonariusze kontra obligatariusze)
Planowanie a finansowanie przedsięwzięć
inwestycyjnych
„
Decyzje inwestycyjne a decyzje finansowe
- Corporate Finance -
2
PODSTAWY FINANSÓW
PRZEDSIĘBIORSTW
„
Wycena przepływów pieniężnych
„
„
„
metoda DCF (Discounted Cash Flows)
Cash = Zysk księgowy + Amortyzacja + Zmiany w
kapitale obrotowym netto
Wartość rynkowa przedsiębiorstwa a wartość
księgowa
„
wartości księgowe nie uwzględniają wartości
pieniądza w czasie
- Corporate Finance -
3
PLANOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ
INWESTYCYJNYCH
„
Klasyfikacja projektów inwestycyjnych
„
„
„
„
Projekty wzajemnie powiązane
Projekty wzajemnie wykluczające się
Projekty niezależne
Projekty o różnych okresach życia
„
„
„
„
Metoda łancuchów wymiany
Metoda ekwiwalentów rocznych
NPV nieskończoność
Analiza ryzyka projektu inwestycyjnego
- Corporate Finance -
4
PLANOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ
INWESTYCYJNYCH
„
Kryteria oceny efektywności przedsięwzięć
inwestycyjnych
„
„
„
„
„
Wartość bieżąca netto (Net Present Value, NPV)
NPV
Wewnętrzna stopa zwrotu (Internal Rate of Return, IRR)
IRR
Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR)
MIRR
Indeks rentowności (Profitability lndex)
lndex
Okres zwrotu (Payback Period)
Period
- Corporate Finance -
5
Kryteria oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych
NPV
„
Net Present Value (NPV) – wartość bieżąca
netto
n
NPV = ∑
t =0
„
„
CFt
t
(1 + k)
NPV określa o ile wzrośnie
wartość rynkowa firmy gdy
wdrożymy projekt
NPV > 0 projekt akceptujemy
NPV < 0 projekt odrzucamy
CFt – przepływy pieniężne w okresie t
k – stopa dyskonta
NPV = 0 jesteśmy obojętni
- Corporate Finance -
6
Kryteria oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych
IRR
„
Internal Rate of Return (IRR) – wewnętrzna
stopa zwrotu
n
∑
t =0
CFt
t =0
(1 + IRR)
IRR > k projekt akceptujemy
IRR < k projekt odrzucamy
IRR = k jesteśmy obojętni
- Corporate Finance -
7
Kryteria oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych
IRR (approximation)
„
przybliżona wartość IRR
IRR' = k 1 +
„
„
„
„
NPV 1
(k 2 − k 1)
NPV 1 − NPV 2
k1 – niższa wartość kosztu kapitału
k2 – wyższa wartość kosztu kapitału
NPV1- dodatnia wartość NPV obliczona dla niższej wartości stopy dyskonta
NPV2- ujemna wartość NPV obliczona dla wyższej stopy dyskonta
- Corporate Finance -
8
Kryteria oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych
MIRR
„
Modified Internal Rate of Return (MIRR) –
zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu
MIRR > k projekt akceptujemy
MIRR < k projekt odrzucamy
MIRR = k jesteśmy obojętni
- Corporate Finance -
9
Kryteria oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych
PB
„
Payback Period (PB) – okres zwrotu
l
∑ CF ≥ 0
t
określa ile lat musi upłynąć
aby nakłady inwestycyjne się
zwróciły
t =0
- Corporate Finance -
10
Kryteria oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych
PI
„
Profitability Index (PB) – indeks
zyskowności
n
PI =
∑
t =0
n
∑
t =0
CIFt
(1 + k )t
COFt
t
(1 + k )
PI > 1 projekt akceptujemy
PI < 1 projekt odrzucamy
PI = 1 jesteśmy obojętni
- Corporate Finance -
11
DŁUGOTERMINOWE INWESTYCJE
FINANSOWE
„
Źródła finansowania długoterminowego
„
„
„
„
„
Kapitał własny
Kapitał obcy (kredyty bankowe, obligacje)
obligacje
Leasing
Zamienne papiery wartościowe
Składniki i wyznaczanie kosztu kapitału
„
„
„
Koszt kapitału własnego
„ z zysków zatrzymanych
„ z emisji akcji zwykłych
„ z emisji akcji uprzywilejowanych
Koszt kapitału obcego (oszczędności podatkowe – tarcza)
Średni ważony koszt kapitału (WACC)
- Corporate Finance -
12
KOSZT KAPITAŁU Z EMISJI OBLIGACJI
Wartość kosztu kapitału z emisji obligacji (kd) można policzyć z
następujących równań:
n
PV =
∑
t =1
It
FaV
+
(1 + kd )t (1 + kd )t
PV = MWOR(kd , t ) ⋅ It + MWO(kd , t ) ⋅ FaV
FaV – wartość nominalna; It – odsetki w okresie „t”
MWOR, MWO – mnożniki kapitału
- Corporate Finance -
13
KOSZT KAPITAŁU Z EMISJI AKCJI
UPRZYWILEJOWANYCH
Wartość kosztu kapitału z emisji akcji uprzywilejowanych (kp) można
policzyć z modelu zdyskontowanych dywidend (DDM):
Dp
kp =
Pp
Dp – dywidenda uprzywilejowana
Pp – cena rynkowa akcji uprzywilejowanej
- Corporate Finance -
14
KOSZT KAPITAŁU Z EMISJI AKCJI
ZWYKŁYCH
Wartość kosztu kapitału z emisji akcji zwykłych (ks) można policzyć z
modelu Gordona:
D1
ks =
+g
Pe − F
D1 = D0 (1+g) – prognozowana dywidenda ; g – stopa wzrostu dywidendy
Pe – cena emisyjna
F – koszty emisji
- Corporate Finance -
15
KOSZT KAPITAŁU Z EMISJI AKCJI
ZWYKŁYCH
Model CAPM
SML : ke = kRF + β (kM − kRF )
ke = koszt kapitału własnego
kRF- stopa wolna od ryzyka
kM – stopa zwrotu z portfela rynkowego
- Corporate Finance -
16
Istnieje tzw. WYDZIOBYWANA
KOLEJNOŚĆ FINANSOWANIA
(od najtańszego do najdroższego źródła)
„
„
„
„
najpierw zyski zatrzymane
potem kapitały obce
na końcu emisja nowych akcji
- Corporate Finance -
17
WACC
WACC (Weighted Average Cost of Capital)
Capital –
średni ważony koszt kapitału
WACC = wdkd (1 − T ) + wpkp + wsks
Przy minimalizowaniu WACC wartość firmy ulega
maksymalizacji
- Corporate Finance -
18
DŁUGOTERMINOWE INWESTYCJE
FINANSOWE
„
Struktura kapitału
„
„
„
„
„
„
Model MM bez podatków
Model MM z podatkiem dochodowym od przedsiębiorstw
Model Millera
Koszt trudności finansowych i pośrednictwa
Model wymiany
Teoria asymetrii informacji
- Corporate Finance -
19
OBLICZANIE ZYSKU NETTO
Sales – (Variable Costs + Fixed Costs) = EBIT
EBIT(Earnings Before Interests and Taces)
Taces) – Interests = EBT (Earnings Before Taxes)
Taxes)
EBT – Taxes = NI
NI – Div (Dividends) = RE (zysk zatrzymany)
(Net Income)
Income)
- Corporate Finance -
20
MM bez podatków
EBIT = ksu
EBIT
EBIT
Vu =
=
WACC
ksu
EBIT
EBIT
=
Vl =
WACC
ksu
- Corporate Finance -
Wartość firmy
(V) nie zależy od
struktury
kapitału
ozn:
Vu-wartość firmy
nie korzystającej
z długu
Vl-wartość firmy
zlewarowanej
21
MM bez podatków
D
ksl = ksu + (ksu − kd ) ⋅
S
V =S+D
D
S
WACC =
⋅ k d ⋅ (1 − T ) + ⋅ k sl
V
V
- Corporate Finance -
22
MM z podatkami od przedsiębiorstw
Vl = Vu + TD
EBIT ⋅ (1 − T )
Su = Vu =
ksu
Vl = Sl + D
Wartość firmy
wzrasta wraz ze
wzrostem
zadłużenia
Jednocześnie
maleje WACC
( EBIT − kdD) ⋅ (1 − T )
Sl =
ksl
- Corporate Finance -
23
MM z podatkami od przedsiębiorstw
D
ksl = ksu + (ksu − kd ) ⋅ (1 − T ) ⋅
S
D
S
WACC = ⋅ kd ⋅ (1 − T ) + ⋅ ksl
V
V
Gdy D=0 wtedy Vl = Vu
Gdy T=0 wtedy Vl=Vu
- Corporate Finance -
24
Model Millera
 (1 − Tc)(1 − Ts ) 
⋅D
Vl = Vu + 1 −

(1 − Td ) 

EBIT (1 − Tc)(1 − TS )
Vu =
ksu
Tc – podatek dochodowy od przedsiębiorstw
Ts – podatek od dywidendy
Td – podatek od odsetek (dot.obligacji)
- Corporate Finance -
25
Model wymiany
Vl = Vu + TD − PV ( KTF ) − PV ( KP )
KTF = PKB + BKB
KTF – koszty trudności finansowych (inaczej koszty bankructwa)
KP – koszty przedstawicielstwa (inaczej koszty agencji)
PKB – pośrednie koszty bankructwa
BKB – bezpośrednie koszty bankructwa
- Corporate Finance -
26
DŁUGOTERMINOWE INWESTYCJE
FINANSOWE
„
Dźwignia finansowa a dźwignia operacyjna
„
Ryzyko operacyjne a ryzyko finansowe
„
podejście od strony ryzyka wyłącznego
„
podejście rynkowe (równanie Hamady)
- Corporate Finance -
27
RYZYKO WYŁĄCZNE
σ
σ
σ
ROE(u) = ryzyko operacyjne
ROE = ryzyko wylaczne
ROE - σ ROE(u) = ryzyko finansowe
- Corporate Finance -
28
PODEJŚCIE RYNKOWE
Równanie Hamady
D
ksl = kRF + (kM − kRF ) β u + (kM − kRF ) β u (1 − T ) ⋅
S
D
βl = βu + βu (1 − T ) ⋅
S
połączenie modelu MM z modelem CAPM
- Corporate Finance -
29
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Wojciech Gudaszewski
KN Manager
Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
tel: +48 693 354 580
30

Podobne dokumenty