Zarząd Województwa Pomorskiego Lokalnej Grupy Działania (LGD

Transkrypt

Zarząd Województwa Pomorskiego Lokalnej Grupy Działania (LGD
Zarząd Województwa Pomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania (LGD) –
Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja
wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy
w ramach „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Limit dostępnych środków:
600 000,00zł
Termin składania wniosków:
21 maja 2012 r. – 11 czerwca 2012 r.
Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach osobiście w miejscu i
terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja w Nowym Dworze Gdańskim,
ul. Sienkiewicza 1a, 82-100 Nowy Dwór Gdański;
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00
Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:
a) wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;
b) kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryteria na podstawie
których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR
c) wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:
• Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja, www.zulawyimierzeja.org.pl
• Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego - www.dprow.woj-pomorskie.pl
Oraz udostępniane są przez :
Centralę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie
Pomorski Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni
Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD są
określone w postaci uzyskania przy ocenie operacji według lokalnych kryteriów liczby punktów w
wysokości przynajmniej 60 % liczby maksymalnej możliwej do uzyskania
Informacje udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja w Nowym Dworze
Gdańskim. Pytania należy kierować na adres email: [email protected] lub telefonicznie:
(55) 2468066, fax. (55) 2468091.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Podobne dokumenty