Zarząd Województwa Śląskiego Lokalnej Grupy Działania

Transkrypt

Zarząd Województwa Śląskiego Lokalnej Grupy Działania
Zarząd Województwa Śląskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia LYSKOR
wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy z zakresu:
„Małe projekty”
„Odnowa i rozwój wsi”
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Termin składania wniosków:
08.07.2014 – 22.07.2014
Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia LYSKOR
ul. Szkolna 7
44-284 Pstrążna
w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00
Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach wersji
papierowej oraz wersji elektronicznej na płycie CD, przy czym wersja elektroniczna winna zawierać
formularz wniosku o przyznanie pomocy.
Wnioski należy składać osobiście w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Limit środków dostępnych w konkursie:
- w ramach działania „Małe projekty” – 67 551,84 zł.
- w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” – 308 890,69 zł.
- w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 30 000,00 zł.
Aby operacja mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać co najmniej 30% maksymalnej
liczby punktów w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Miejsce operacji na liście
rankingowej ocenianych operacji określi średnia arytmetyczna wszystkich indywidualnych ocen członków
Rady.
Kluczowymi kryteriami wyboru operacji dla członków Rady LGD LYSKOR są: innowacyjność operacji
oraz uzasadnienie potrzeby realizacji operacji.
Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy:
Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie
internetowej LGD LYSKOR www.lyskor.pl oraz na stronie Samorządu Województwa Śląskiego
www.prow.slaskie.pl
Kryteria wyboru małych projektów przez LGD LYSKOR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do
weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru małych projektów określone w Lokalnej Strategii
Rozwoju – znajdują się na stronie internetowej LGD LYSKOR www.lyskor.pl
Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Biuro Lokalnej Grupy Działania – Pstrążna, ul.
Szkolna
7.
Pytania
należy
kierować
na
adres
email:
[email protected]
lub telefonicznie: 32 440-76-01.