Filtry do wody CosmoCLEAN ¾” i 1” z opłukiwaną

Transkrypt

Filtry do wody CosmoCLEAN ¾” i 1” z opłukiwaną
BIMs PLUS CosmoLine CosmoCLEAN
Proponujemy wi´cej!
Filtry do wody CosmoCLEAN ¾” i 1” z opłukiwanà siatkà filtracyjnà.
Idealne i tanie rozwiàzanie problemu czystej wody w mieszkaniach
i domach oraz wybranych instalacjach przemys∏owych.
ZASTOSOWANIE
Filtry do wody CosmoCLEAN ¾” i 1” nale˝à do grupy filtrów
z opłukiwanà siatkà filtracyjnà – zapewniajàc ciàgłe filtrowanie
wody, zatrzymujàc na siatce filtracyjnej zanieczyszczenia takie, jak
rdza, piasek, opiłki lub inne elementy stałe. Ze wzgl´du na rozmiary mogà byç instalowane nawet tam, gdzie jest mało miejsca do
zabudowy.
Filtry CosmoCLEAN mogà byç stosowane w:
• instalacjach domowych (główne przeznaczenie)
• wybranych zastosowaniach przemysłowych
• instalacjach, gdzie nie jest wymagane stosowanie
regulatora ciÊnienia (ciÊnienie statyczne do 0,5MPa)
• instalacjach, w których zamontowany jest regulator
ciÊnienia, lecz nie ma mo˝liwoÊci uzbrojenia go w filtr.
BEZPIECZE¡STWO
Filtry dopuszczone do kontaktu z ˝ywnoÊcià – posiadajà atest PZH.
ZALETY FILTRÓW CosmoCLEAN 3/4”, 1”
• Łatwy monta˝.
• Ciàgły dopływ przefiltrowanej wody.
• Przezroczysta obudowa filtra z odpornego na uderzenia materiału syntetycznego pozwalajàcego na prosty sposób kontrolowania stopnia zanieczyszczenia wkładu.
• Łatwa wymiana wkładu filtracyjnego.
• Konserwacja i naprawa bez koniecznoÊci demonta˝u
urzàdzenia z instalacji.
• 12-miesi´czna gwarancja, serwis oraz cz´Êci zamienne.
Grupa BIMS PLUS - SIEå HURTOWNI INSTALACYJNYCH
www.bimsplus.com.pl

Podobne dokumenty