Przedmiot: etyczne wyzwania biotechnologii Prowadzący: dr

Transkrypt

Przedmiot: etyczne wyzwania biotechnologii Prowadzący: dr
rok akademicki 2015/2016
Przedmiot: etyczne wyzwania biotechnologii
Prowadzący: dr Mieczysław Juda
[email protected]
Ilość godzin: 15
Forma zajęć: seminarium
Uczestnictwo w zajęciach: obowiązkowe
Cele operacyjne: w oparciu o podbudowę klasycznych koncepcji etycznych dla
kultury Zachodu (grecka, chrześcijańska, pragmatyczna,
autonomiczna) wyposażenie studentów w wiedzę dotyczącą
etycznych wyzwań współczesnej biotechnologii
Warunki zaliczenia: aktywny udział w zajęciach i złożenie końcowej pracy
zaliczeniowej
a. ocena dostateczna: aktywny udział w zajęciach
b. ocena dobra: aktywny udział w zajęciach, przygotowanie
i przedstawienie na zajęciach prezentacji na wybrany temat
c. ocena b. dobra: aktywny udział w zajęciach, przygotowanie
i przedstawienie na zajęciach prezentacji na wybrany temat,
a także przygotowanie i złożenie końcowej pracy
zaliczeniowej
Treści nauczania: 1. Bioetyka jako etyka współczesności [3.03]
[tematy zajęć] 2.
Ingerencje genetyczne i argument “równi pochyłej” [17.03]
3. Eugenika – odnowiony demon [31.03]
4. Fantazmat klonowania człowieka [14.04]
5. Mapowanie ludzkiego genomu: technika vs. etyka [28.04]
6. Patentowanie danych genetycznych i własność wiedzy [12.05]
7. Etyczne problemy badań naukowych, granice eksperymentu
medycznego [26.05]
8. Europejska Konwencja Bioetyczna [26.05]
Praca zaliczeniowa: tematy [do wyboru]:
1. Czy Europejska Konwencja Bioetyczna (Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej Wobec Zastosowań Biologii i Medycyny) powinna zostać ratyfikowana?
2. Właściwe i niewłaściwe cele biotechnologii.
3. Biotechnologia a etyka.
wymogi pracy:
A. charakter pracy – esej;
B. rozmiar – ok.10 stron znormalizowanego maszynopisu (według
standardu 1800 znaków na stronie wraz ze spacjami);
C. technika pisania – konieczność przywoływania źródeł
(literatury) poprzez stosowanie przypisów tak w raportowanej
treści jak w szczególności w cytowanych fragmentach;
D. format przypisu – dowolny (konwencja dowolna), byle pełny,
tj. przypis musi zawierać co najmniej imię i nazwisko autora, tytuł dzieła, miejsce i rok wydania oraz stronę z której pochodzi przywoływana treść lub cytat;
E. bibliografia – spis literatury jako mapa problemu dołączany na
końcu pracy; bibliografia zawiera obligatoryjnie spis źródeł
cytowanych w tekście jak również odnoszących się do tytułowego
problemu, a w pracy bezpośrednio niepowoływanych; format
adresu bibliograficznego poszczególnych pozycji bibliografii
identyczny jak format przypisu z pominięciem wskazywania stron
F. termin oddania pracy: czerwiec 2016
Bibliografia: 1. L.Ostasz, Dobre, złe, odpowiedzialne, sprawiedliwe: definicje
i objaśnienia pojęć z etyki, Warszawa 2010
2. P.Łuków, Granice zgody: autonomia zasad i dobro pacjenta,
Warszawa 2005
3. A.Alichniewicz, A.Szczęsna [red.], Dylematy bioetyki, Warszawa
2001
4.T.Biesaga, Podstawy i zastosowania bioetyki, Kraków 2001
5. T.Biesaga [red.], Bioetyka polska, Kraków 2004
6.B.Chyrowicz, Bioetyka i ryzyko: argument "równi pochyłej
w dyskusji wokół osiągnięć współczesnej genetyki, Lublin 2000
7. H.Ciążela, Problemy i dylematy etyki odpowiedzialności
globalnej, Warszawa 2006
8. W.Dyk, Etyczny wymiar człowieka, Szczecin 2002
9.W.Galewicz, Badania z udziałem ludzi. Antologia bioetyki,
Kraków 2011
10.J.Hartman, Etyczne aspekty decyzji medycznych, Warszawa 2011
11.J.Łukomski, Elementy ekologii i ekoetyki, Kielce 2000
12.P.Łuków, Moralność medycyny: o sztuce dobrego życia,
Warszawa 2012
14.P.Singer, J.Mason, Etyka a to co jemy, Warszawa 2012
15. K.Szewczyk, Bioetyka. T1. Medycyna na granicach życia,
Warszawa 2009

Podobne dokumenty