31 2013 r.

Komentarze

Transkrypt

31 2013 r.
POWIAT WOLSZTYÑSKI
POWIAT WOLSZTYÑSKI
nr 01/2014
STAROSTWO POWIATOWE W WOLSZTYNIE
grudzieñ
31
ISSN 1732-9655
- egzemplarz bezp³atny -
Dziœ w numerze:
przegl¹d wydarzeñ
z 2013 roku
2013 r.
.
j
e
c
ê
i
w
i
c
ó
r
w
e
i
n
i
o
³
y
b
¿
u
j
o
t
e
l
u
d
,,A
o
z
r
p
o
d
o
t
,
o
³
y
z
r
a
d
z
ê
i
s
e
l
y
t
æ
o
h
Ic
”
.
.
.
e
c
r
e
s
e
i
p
u
³
g
a
w
y
r
y
wci¹¿ w
orowski
s³owa, Andrzej Sik
2
STYCZEÑ 2013
obchody zacnego jubileuszu, w trakcie których przedstawiciele placówki odebrali dla
placówki tytu³ Zas³u¿onego dla Powiatu Wolsztyñskiego.
* W pierwszych dniach stycznia, w starostwie podsumowano wyniki wspó³zawodnictwa
sportowego dzieci i m³odzie¿y w 2012 r. W tej¿e klasyfikacji powiat wolsztyñski zaj¹³ 51.
miejsce w kraju i szóste w Wielkopolsce (trzecie w rankingu powiatów i miast na prawach
powiatu z liczb¹ mieszkañców do 100 tysiêcy). Punkty dla naszego powiatu wywalczyli
sportowcy z klubów: Nadodrze Powodowo, WK¯ Wolsztyn, Azymut Mochy, Iskra
Wolsztyn, Junior Kêb³owo, KPR Wolsztyniak Wolsztyn, Zryw Wolsztyn, Absolwent Siedlec,
Grom Wolsztyn, Szach Wolsztyn oraz Mustang Obra.
* W starostwie powiatu Dahme – Spreewald, w Lübben w Niemczech, odby³ siê wernisa¿
wystawy pod has³em „Spojrzenie na s¹siadów”. Wœród prezentowanych prac by³y równie¿
dzie³a mieszkañców powiatu wolsztyñskiego: Jolanty i Jerzego Hirowskich, Wies³awa
Matysika oraz Mariana Murka (goœcinnie swoje prace zaprezentowa³ z mieszkañcami
naszego powiatu równie¿ Leszek Krutulski).
* Mo¿na by rzec, ¿e w nowy rok weszliœmy tanecznym krokiem. To za spraw¹ koncertu
noworocznego ,,Nowy Jork kontra Wiedeñ”, który 6 stycznia odby³ sie w podwolsztyñskiej
Obrze. Repertuar by³ ró¿norodny: od najs³ynniejszych polek Johanna Straussa, poprzez
szlagiery wiedeñskich operetek, a na melodiach z West Side Story koñcz¹c.
* Dalekie i s³awne Las Vegas w USA by³o gospodarzem œwiatowego fina³u gry w pi³kê
no¿n¹ na konsolach PlayStation 3. W zawodach najlepszych graczy z ca³ego œwiata wystartowa³ równie¿ uczeñ wolsztyñskiego ,,ogólniaka” i mieszkaniec Chorzemina - Dawid
Krzy¿anek.
* W trakcie posiedzenia Zarz¹du Powiatu Agata Matysik ze Stowarzyszenia „ Razem
£atwiej”, wraz z dwójk¹ podopiecznych, przekaza³a Zarz¹dowi podziêkowania za sprzêt dla
Warsztatów Terapii Zajêciowej w Wolsztynie. Starostwo Powiatowe przekaza³o bowiem
dotacjê w kwocie 25 tys. z³, za które zakupiono m.in. sprzêt muzyczny, sprzêt do æwiczeñ
fizycznych, kserokopiarka, meble, piec do wypalania ceramiki, sprzêt AGD i RTV oraz inne
przedmioty niezbêdne do terapii osób niepe³nosprawnych w pracowniach, które funkcjonuj¹
przy WTZ-ach.
* W Zespole Szkó³ Specjalnych w Wolsztynie odby³o siê uroczyste otwarcie sali doposa¿onej w ramach rz¹dowego programu „Cyfrowa szko³a”. Placówka wzbogaci³a siê o m.in.
22 przenoœne komputery, dwa wielofunkcyjne urz¹dzenia sieciowe, tablicê interaktywn¹,
projektor krótkoogniskowy, g³oœniki, dwa wizualizery i kontroler WLAN zarz¹dzaj¹cy
szkoln¹ sieci¹ bezprzewodow¹. Koszt zakupu sprzêtu i prac monta¿owych wyniós³ 107 tys.
339,16 z³, z czego ok. 21 procent pochodzi³o z bud¿etu Powiatu Wolsztyñskiego.
* W 22. Plebiscycie Pi³karskim Orkana Chorzemin zwyciê¿y³ kapitan dru¿yny seniorów,
£ukasz Ratajczak (obok obecnego trenera Marka Kubali, to drugi w historii pi³karz, który
trzykrotnie wygra³ w Plebiscycie), za nim uplasowali siê kolejno: Patryk Dominiak, Krystian
Buœko, Patryk Buœko, Oskar Telesz, Emil Szymañski, Emila Wawrzyñski, Pawe³ Jersz oraz
Pawe³ Grygiel i £ukasz Wawrzyñski. Wyró¿nienie specjalne otrzyma³a Sylwia Matysik,
która kilka miesiêcy póŸniej, w czerwcu, wraz z pi³karsk¹ kadr¹ narodow¹ U-17, zdoby³a
mistrzostwo Europy.
* W Œwiteziance mia³o miejsce spotkanie noworoczne starosty wolsztyñskiego. By³o okazj¹
do podsumowania poprzedniego roku oraz przyznania nagród i wyró¿nieñ. Tytu³y
Zas³u¿onego dla Powiatu Wolsztyñskiego odebrali Kazimierz Nowak - emerytowany
nauczyciel z Wolsztyna, Maciej Wojciechowski – d³ugoletni pracownik s³u¿by zdrowia oraz
przedstawiciele jednostki Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej z Chobienic. Laureaci ,,Z³otego
Logo”, Nagrody Gospodarczej Starosty Wolsztyñskiego: w kategorii za osi¹gniêcia
ekonomiczne – Indywidualne Gospodartwo Rolne Us³ugi Rolnicze Piotra Sza³y, w kategorii
za dzia³alnoœæ na rzecz samorz¹dów lokalnych – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szpitala * W powiatowych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej ,,M³odzie¿
Powiatowego im. dr Roberta Kocha w Wolsztynie, w kategorii za najciekawszy produku Zapobiega Po¿arom” najlepsi okazali siê: w kategorii uczniów szkó³ podstawowych – Adam
Szukalski (SP 1 Wolsztyn), w kategorii gimnazjalistów – Szymon Rozynek (gimn.
turystyczny Powiatu Wolsztyñskiego – Konkurs Muzyki Ludowej w Kopanicy.
Kêb³owo), w kategorii uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych – Dawid Kubik (Zespó³ Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych Wolsztyn).
MARZEC 2013
* Ju¿ po raz dziewi¹ty w Wolsztynie odby³ siê Dzieñ Doradztwa
Zawodowego. W Œwiteziance zaprezentowa³o siê 9 szkó³ ponadgimnazjalnych, dwie szko³y policealne i
9 szkó³ wy¿szych z województwa
wielkopolskiego i lubuskiego, a
tak¿e Komenda Powiatowa Policji,
Powiatowy Urz¹d Pracy, Cech
Rzemios³ Ró¿nych, M³odzie¿owe
Centrum Kariery i Powiatowa
Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Wolsztynie.
M³odzie¿ mia³a mo¿liwoœæ
skorzystania z fachowych porad
udzielanych przez przedstawicieli
szkó³, instytucji wspieraj¹cych
planowanie i rozwój kariery
zawodowej oraz zdiagnozowania
w³asnych preferencji zawodowych.
Z oferty Dnia Doradztwa Zawodowego skorzysta³o ponad 500
gimnazjalistów oraz uczniów szkó³
ponadgimnazjalnych z terenu
powiatu wolsztyñskiego i powiatów
oœciennych.
Zdobywcy ,,Z³otego Logo”.
* W trakcie Spotkania Noworocznego Starosty Wolsztyñskiego og³oszono wyniki
Plebiscytu na Sportowca Roku 2012 Powiatu Wolsztyñskiego. Pierwsze miejsce wœród
seniorów zdoby³ Robert Kubaczyk (wychowanek Iskry Wolsztyn) – 724 g³osy, II m. Tomasz Koœmicki (WK¯) – 490, III m. – Jaros³aw P³óciniczak (KPR Wolsztyniak) – 332. W
kategorii m³odzie¿owej zwyciê¿y³ Jakub Szrama (UKS Mustang Obra) – 514 g³osów, przed
Oskarem Piechockim (UMKS Zryw Wolsztyn) – 342 i Patrykiem Szutt¹ (KPR Wolsztyniak)
– 330. Wyró¿nieni otrzymali z r¹k starosty Ryszarda Kurpa i wicestarosty Jacka Skrobisza
pami¹tkowe puchary, listy gratulacyjne i bony towarowe. Na Plebiscyt mieszkañcy przes³ali
w sumie 5.330 g³osów. Z tych kuponów wylosowano kilka, które nagrodzono. Wszystkie
nagrody zdobyli mieszkañcy Wolsztyna: Aleksandra Paschke, Alfons Fornalkiewicz i
Andrzej Lisiecki.
* W sali widowiskowej Wolsztyñskiego Domu Kultury starosta Ryszard Kurp oraz pracownicy wydzia³y promocji
starostwa zorganizowali koncert charytatywny z okazji Dnia Kobiet. Przed wolsztyñsk¹
publicznoœci¹ wyst¹pili artyœci z Teatru Wielkiego w Poznaniu, a dochód z koncertu
przeznaczono na zakup respiratora wraz z aparatem do wspomagania oddechu dla noworodków.
* Podpisano umowê z Przedsiêbiorstwem Budowlanym „DROMAR” Zygmunt Marsza³ek
na wykonanie zadania pod nazw¹ „Przebudowa drogi powiatowej nr 3832P (budowa ci¹gu
pieszo – rowerowego) w miejscowoœci Nia³ek Wielki”. Firma „DROMAR,” wy³oniona w
drodze przetargu nieograniczonego, zobowi¹za³a siê wykonaæ zadanie za kwotê 155 tys.
354,41 z³ brutto.
* Obs³ugê numeru alarmowego 112 przeniesiono z Komendy Powiatowej Pañstwowej * Zawodniczka Nadodrza Powodowo, Alicja Konieczek zdoby³a br¹zowy medal na
Stra¿y Po¿arnej w Wolsztynie do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Mistrzostwach Polski w Biegach Prze³ajowych, które rozegrano w Myœlêcinku. Trasa nie
Poznaniu. Bez zmian pozosta³a obs³uga alarmowych numerów telefonu 998 oraz 999, któr¹ by³a ³atwa. Zmagania utrudnia³ œnieg, porywisty wiatr oraz piêciostopniowy mróz.
nadal prowadz¹ pracownicy KP PSP w Wolsztynie.
* Wolsztyñski Klub Krótkofalowców SP3PWL wygra³ w kategorii klubowej ogólnopolski
,,Konkurs Generalny”, organizowany pod honorowym patronatem szefa Biura
Bezpieczeñstwa Narodowego.
LUTY 2013
* Przez pierwsze trzy dni lutego emocjonowaliœmy siê æwieræfina³em mistrzostw Polski
juniorów w pi³kê rêczna, który rozegrano w Œwiteziance. W gronie dru¿yn zmagaj¹cych siê o
awans do pó³fina³u wyst¹pili równie¿ szczypiorniœci Wolsztyniaka. Niestety, nasza ekipa
wygra³a tylko jedno spotkanie, zanotowa³a dwie pora¿ki i o awansie – tym razem – nie by³o
mowy.
* Komisja konkursowa, w tajnym g³osowaniu wybra³a kandydata na stanowisko dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie. Zosta³ nim
Krzysztof Albiñski z Koœciana.
* W Domu Dziecka ,,Droga” zorganizowanoe tradycyjne œniadanie wielkanocne. W gronie
zaproszonych goœci by³a równie¿ delegacja ze Stowarzyszenia Partnerstwa Miast z Lübben,
* Szkole Podstawowej nr 3 w Wolsztynie stuknê³o 50 lat (pierwsze posiedzenie Rady która przywoz³a wychowankom nie tylko ¿yczenia, ale tak¿e s³odycze oraz owoce. Konsolê
Pedagogicznej odby³o siê 5 lutego 1963 r.)! Z tej okazji zorganizowano okolicznoœciowe do gier ufundowa³a i przekaza³a placówce Anna Pabich.
3
* Z okazji Wielkanocy, zgodnie z wieloletni¹ tradycj¹, starosta Ryszard Kurp w towarzy- Ró¿nych Stefan Ceglarek oraz przedstawiciel Wolsztyñskiej Izby Gospodarczej Andrzej
stwie wicestarosty Jacka Skrobisza i kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Barski. G³ównym tematem spotkania by³o przygotowanie m³odzie¿y w Polsce do zawodu
Adama Rogalewskiego odwiedzi³ Domy Pomocy Spo³ecznej dzia³aj¹ce na terenie powiatu oraz mo¿liwoœci przekwalifikowania siê.
wolsztyñskiego. Oprócz ¿yczeñ pensjonariusze otrzymali równie¿ ,,zaj¹czkowe”
* Mamy mistrzyniê œwiata! Na odbywaj¹cych siê w
podarunki.
Portugalii Szkolnych Mistrzostwach Œwiata w Biegu na
Orientacjê, uczennica gimnazjum w Mochach Zofia Galla z
HKS Azymut Mochy, na dystansie œrednim, w kategorii
K14-15 lat wywalczy³a z³oty medal.
KWIECIEÑ 2013
* W wolsztyñskim ,,ogólniaku” rozegrano
etap rejonowy XI Wielkopolskiego Konkursu
Matematycznego ,,Supermatematyk”. Wyniki
naszych uczniów: klasy pierwsze LO – 1.
Martyna Œliwa, 2. Izabella Suchojad, 3. Adrian
Walkowiak (wszyscy, LO Wolsztyn), klasy
drugie LO – 2. Bartosz Skrzypczak, 3. Kamila
Kliks (LO Wolsztyn), klasy pierwsze technikum – 1. Krzysztof Piskorz, 2. Bartosz Knobel
(ZSZ Wolsztyn), klasy drugie i trzecie
technikum – 1. Rafa³ Haglauer, 2. Tobiasz
Kostrzewski (ZSZ Wolsztyn), 3. Katarzyna
Zieliñska (ZSP Przemêt), klasy pierwsze
szko³y zawodowe – 1. Dawid Szczepañski, 2.
Kacper Nowaczyk, 3. Jakub Jurga (ZSP
Przemêt), klasy drugie i trzecie szko³y
zawodowe – 1. Paulina Walkowiak, 2. Micha³
Firlej (ZSP Przemêt), 3. Krzysztof Bartkowiak
(ZSZ Przemêt).
* Przewodnicz¹c¹ Powiatowego Zwi¹zku Emerytów
Rencistów i Inwalidów w Wolsztynie zosta³a Urszula
Bargiel. Ustêpuj¹cemu zarz¹dowi udzielono absolutorium i
podziêkowano brawami za dotychczasow¹ pracê.
MAJ 2013
* Na zlecenie samorz¹du powiatowego Wolsztyñski Klub
¯eglarski zorganizowa³ II Wiosenny Sp³yw Kajakowy.
Trasa wiod³a dolin¹ rzeki Dojcy, od Ruchockiego M³yna do
Pó³nocnego Kana³u Obry (w rejonie klasztoru Oblatów). Po
drodze by³ ¿urek, kawa i moc niezapomnianych wra¿en, a
na koñcu spotkanie przy grillu na terenie przystani WK¯
nad jez. Berzyñskim. Z pewnoœci¹ sp³yw bêdzie organizowany równie¿ wiosn¹ 2014 r.
* Mochy by³y gospodarzem Powiatowych Obchodów
Dnia Stra¿aka. Œwiêto po³¹czono z jubileuszem 80-lecia
dzia³alnoœci tamtejszej jednostki OSP. Prezes OSP Mochy
* Przez dwa dni, w wolsztyñskiej Œwiteziance, rozgrywano XV Mistrzostwa Polski Andrzej Kowalewicz odebra³ liczne gratulacje od w³adz samorz¹dowych i po¿arniczych
Radnych w Halowej Pi³ce No¿nej ,,5”. Nasza reprezentacja w sk³adzie Wies³aw ¯ydzik, Jan powiatu.
Stempin, Krzysztof Piasek, Leszek Rubach, Tomasz Maciejewski, Sebastian May, Zenon
Ziomek, Dominik Tomiak, Tomasz Tomiak, Maciej Tomalik, Piotr Maszner, Arkadiusz
Rademacher (trener - Krzysztof Piechowiak) wywalczy³a szóste miejsce. Dodatkowo, * Zwyciêzc¹ pierwszych w 2013 r. zawodów wêdkarskich o puchar starosty wolsztyñskiego
zosta³ Robert Kolski, za któym uplasowali siê Grzegorz Lisiecki, Tadeusz Domagalski, Piotr
Maciej Tomalik zosta³ królem strzelców turnieju.
Szewczyk oraz Andrzej Przyby³a. W zmaganiach, które rozegrano na stawie w KuŸnicy
Zb¹skiej, rywalizowa³o 38 zawodników, którzy z³owili w sumie prawie 127 kilogramów ryb.
* Juniorzy KPR Wolsztyniak skorzystali z zaproszenia Zwi¹zku Sportowego Miasta
Neunkirchen i wyjechali tam na okolicznoœciowy turniej pi³ki rêcznej. W zawodach, ekipa w
sk³adzie Mateusz Lewandowski, Dawid Soko³owski, Kamil Krüger, Mateusz Kaczorowski, * Ju¿ po raz piêtnasty, w Szkole Podstawowej nr 3 w Wolsztynie, zorganizowano
Oskar Tomiak, Kacper Gawron, Bartek Mrozek, Cezary Utrata, Marcel Utrata oraz Cezary Powiatowy Konkurs Recytatorski ,,Mali Recytatorzy”. Zwyciêzcy w poszczególnych
Siejek i Tomek Horowski wygra³a dwa spotkania i uleg³a tylko w jednym meczu, starszym kategoriach wiekowych: Antoni Dolata (SP 5 Wolsztyn), Maja Mielewczyk (SP 1 Wolsztyn),
Izabela Kalitka (SP Przemêt), Zofia Kotlarska (SP 3 Wolsztyn).
wiekowo szczypiornistom z Hamburga.
Mistrzostwa Polski Radnych.
* Grupa 17 osób niepe³nosprawnych wraz z opiekunami wyjecha³a do Mrze¿yna na obóz
aktywizacyjno-rehabilitacyjny. Obóz realizowany by³ w ramach projektu „Stop wykluczeniu
spo³ecznemu w Powiecie Wolsztyñskim” i by³ wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w
ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Uczestnictwo w 14-dniowym turnusie
obejmowa³o zabiegi rehabilitacyjne uwzglêdniaj¹ce indywidualny stan zdrowia beneficjentów, kurs aktywnego poszukiwania pracy i umiejêtnoœci spo³ecznych, doradztwo
indywidualne zawodowe i psychologiczne, a tak¿e badanie lekarskie pod k¹tem zatrudnienia.
* Ponad 100 wolsztyñskich harcerzy wziê³o udzia³ w tradycyjnym VI Rajdzie Wiosennym
„Mrówka”. Wczeœniej, w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Obrze, odby³ siê uroczysty
apel. Jednym z punktów programu by³o wrêczenie wyró¿nieñ przyznanych z okazji 100-lecia
harcerstwa w Wielkopolsce. Znaczki „Protektorat Prezydenta RP nad Harcerstwem”
otrzymali m.in. starosta Ryszard Kurp oraz wicestarosta Jacek Skrobisz.
* Po raz czwarty Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji Spo³ecznej i Kulturalnej z
Wolsztyna zorganizowa³o w parku miejskim rodzinn¹ majówkê muzyczn¹. Majówkê
otworzy³ prezes Stowarzyszenia „AKTIW” Robert Malewicz, a po nim g³os zabrali przed* W dniu 22 kwietnia Krzysztof Albiñski z Koœciana rozpocz¹³ pracê na stanowisku stawiciele samorz¹dów. Starostê wolsztyñskiego reprezentowa³ kierownik PCPR Adam
dyrektora SP ZOZ w Wolsztynie. Podpisany z nim kontrakt obowi¹zuje do 22 kwietnia 2019 Rogalewski, który przypomnia³, ¿e idea powo³ania Stowarzyszenia „AKTIW” narodzi³a siê
podczas realizacji projektu „Stop wykluczeniu spo³ecznemu w Powiecie Wolsztyñskim”. Po
roku.
okolicznoœciowych wyst¹pieniach rozpoczê³y siê
* W belgijskim Gent odby³ siê turniej taekwondo
wystêpy dzieci z przedolimpijskiego klasy A (najwy¿sza ranga miêdzyszkoli nr 3 i 5 oraz
narodowych zmagañ), na którym nie zabrak³o mieszkañNiepublicznego Przedców naszego powiatu. Drugie miejsce w kategorii
szkola Sióstr Mi³osierdzia
kadetów wywalczy³ Jakub Styszyñski, a w najlepszej
Œwiêtego Wincentego a
,,dziesi¹tce” znalaz³a siê tak¿e Aleksandra Samelczak,
Paulo. Po najm³odszych
która wœród juniorów uplasowa³a siê na 9. pozycji.
artystach wyst¹pili
uczniowie Szko³y Pod* W domu kultury w Wolsztynie mia³ miejsce koncert
stawowej nr 3 i Zespo³u
charytatywny, na którym zbierano pieni¹dze na zakup
Szkó³ Specjalnych w
protezy rêki dla 3-letniej Emilii Jakubowskiej. G³ównym
Wolsztynie.
inicjatorem przedsiêwziêcia by³a M³odzie¿owa Rada
Powiatu Wolsztyñskiego, a w sumie w trakcie koncertu
* Na stadionie wolzebrano ponad 3,5 tys. z³. (prze kilka tygodni po koncersztyñskiego
MOSiR-u
cie sprzedawano równie¿ cegie³ki i rodzicom Emilki
odby³y siê XIII Re³¹cznie przekazano ponad 5,6 tys. z³).
gionalne Letnie Igrzyska
Olimpiad Specjalnych, w
* W Chobienicach rozegrano powiatowe eliminacje
których wziê³o udzia³ 267
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeñstwa w Ruchu
sportowców z WielDrogowym. Zwyciêskie ekipy w poszczególnych
kopolski. Zawody zosta³y
kategoriach: szko³y podstawowe – dru¿yna z Zespo³u
zorganizowane przez
Szkolno - Gimnazjalnego w Obrze (Hubert Horowski,
Sekcjê Olimpiad SpeRados³aw Waœko, Dominika Lorenz), gimnazja - dru¿yna
cjalnych „Elfy”, dziaz Zespo³u Szkolno - Gimnazjalnego w Obrze (Norbert
³aj¹c¹ przy Zespole Szkó³
Ciesielski, Miros³awa Jokiel, Karol Wajs), szko³y
Specjalnych w Wolponadgimnazjalne - dru¿yna z Zespo³u Szkó³
sztynie oraz oddzia³
Zawodowych w Wolsztynie (Marek Matysiak, Adrian
regionalny Olimpiady
Bierudzki, Damian Wañski).
S
pecjalne Polska–
Powiatowe obchody Dnia Stra¿aka. Wielkopolskie Poznañ. Inauguracja igrzysk nast¹pi³a na Rynku, sk¹d
na stadion ruszy³a
* Zwyciêzc¹ wojewódzkich eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej grupa biegaczy ze zniczem olimpijskim. Sportowców, opiekunów i goœci przywita³a na
,,M³odzie¿ Zapobiega Po¿arom”, w kategorii uczniów szkó³ podstawowych, zosta³ uczeñ stadionie dyrektor ZSS Hanna Struga³a-Rozynek, a oficjalnego otwarcia igrzysk dokona³
Szko³ Podstawowej nr 1 w Wolsztynie Adam Szukalski. Naszego reprezentanta do turnieju wicestarosta Jacek Skrobisz.
przygotowywali Dawid Ziomkowski i Bartosz Hamrol.
* Starosta Ryszard Kurp oraz sekretarz powiatu Zbigniew Artwiñski uczestniczyli w
* W wolsztyñskim starostwie goœciliœmy grupê rzemieœlników z zaprzyjaŸnionego Uelzen. wojewódzkich obchodach Dnia Samorz¹dowca, które zorganizowano w Szamocinie (pow.
Stronê polsk¹ reprezentowali starosta Ryszard Kurp, wicestarosta Jacek Skrobisz, dyrektor chodzieski). Oboje mieli mo¿liwoœæ porozmawiania z Prezydentem RP Bronis³awem
Zespo³u Szkó³ Zawodowych Andrzej Wawrzynowicz, przedstawiciel Cechu Rzemios³ Komorowskim, któremu przekazali m.in. album ,,Wolsztyn w pocztówce”. By³a te¿ okazja,
4
¿eby powiedzieæ, ¿e w Wolsztynie dzia³a parowozownia, o czym Bronis³aw Komorowski zosta³ Andrzej Barski, jego zast¹pc¹ – Jerzy Gintrowicz, a skarbnikiem – W³adys³aw
doskonale pamiêta³ wspominaj¹c wczeœniejsze spotkania z przedstawicielami w³adz £abiñski. Oprócz nich do zarz¹du weszli tak¿e Tadeusz Piskorz oraz Zygmunt Gucze.
samorz¹dowych naszego powiatu.
Wolsztyñska Izba Gospodarcza jest organizacj¹ samorz¹du gospodarczego zrzeszaj¹c¹ na
zasadzie dobrowolnoœci przedsiêbiorstwa ró¿nych bran¿ z terenu powiatu wolsztyñskiego.
* W starostwie odby³o siê kolejne spotkanie dotycz¹ce planowanej budowy ci¹gu pieszo - Dzia³a od 2000 r. z inicjatywy i przy du¿ym wsparciu starosty Ryszarda Kurpa. Obecnie WIG
rowerowego przy drodze powiatowej Siedlec - ¯odyñ. W spotkaniu wziêli udzia³ przedsta- zrzesza blisko 50 firm. Biuro izby mieœci siê w starostwie i czynne jest codziennie w godziwiciele starostwa, gminy Siedlec oraz w³aœciciele gruntów po³o¿onych wzd³u¿ drogi. nach od 8.00 do 15.00.
Rozwa¿ano mo¿liwoœæ kupna gruntu pod budowê ci¹gu lub zamiany na inny, we wspó³pracy
z Agencj¹ Nieruchomoœci Rolnych.
* W Zespole Szkó³ Zawodowych w Wolsztynie odby³o siê podsumowanie XIV
Powiatowego Konkursu M³odych Talentów Literackich. W poszczególnych kategoriach
* W Zespole Szkó³ Specjalnych w Koœcianie rozstrzygniêto wojewódzki konkurs po has³em laureatami zostali: Patryk Maksymowicz (SP T³oki), Wiktoria Szopka (Gimnazjum nr 2
„Bezpieczeñstwo – wiem, umiem, reagujê”, który mia³ na celu przekazanie m³odzie¿y z Wolsztyn), Monika Staszyk (ZSRiT Powodowo).
niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ wiedzy z zakresu bezpieczeñstwa. Pierwsze miejsce w
konkursie zaj¹³ film przygotowany pod kierunkiem Joanny Weiss i Anny K³osowicz- * Statuetkê ,,Mistrza Ortografii Powiatu Wolsztyñskiego 2013”, w kategorii szkó³
Drewniak przez uczniów z klasy II gimnazjum i klasy I b przysposabiaj¹cej do pracy z podstawowych odebra³a Anna Rogozinska (SP Wroniawy), drugie miejsce zajê³a Weronika
wolsztyñskiego Zespo³u Szkó³ Specjalnych.
Kasprzak (SP 3 Wolsztyn), a trzecie – Maria Tomiak (SP Siedlec). Gimnazjalnym ,,Mistrzem
Ortografii Powiatu Wolsztyñskiego 2013” zosta³a Martyna Konstañczak (Gimnazjum nr 2
Wolsztyn), drugie miejsce przyznano Natalii Walkowiak (Gimnazjum Obra), trzecie – Julii
Antkowiak (Gimnazjum Belêcin) i Ma³gorzacie Patalas (Gimnazjum nr 1 Wolsztyn).
CZERWIEC 2013
* Nie mog³o i nie zabrak³o delegacji z
powiatu wolsztyñskiego na obchodach
jubileuszu 20 – lecia wspó³pracy miast
Wolsztyn i Lübben. Wszystko zaczê³o
siê oficjalnie 20 lat temu, ale wspó³praca trwa³a ju¿ wczeœniej, kiedy organizowano kolonie letnie dla dzieci z
Wolsztyna, obozy sportowe dla
m³odzie¿y oraz wymianê sportow¹
doros³ych. Odpowiedzialnymi wtedy
za wymianê m³odzie¿y i wspó³pracê
byli m.in.: Zbigniew Artwiñski,
wówczas zastêpca naczelnika Miasta i
Gminy Wolsztyn (dziœ sekretarz
powiatu), Andrzej Lisiecki, jako
nauczyciel Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Wolsztynie oraz Ryszard
Kurp, ówczesny inspektor oœwiaty
(dzisiaj starosta). Z okazji 20-lecia
oficjalnej wspó³pracy miast samorz¹dy
powiatowe: Powiat Wolsztyñski i
Dahme- Spreewald podarowa³y jubilatom prezent w postaci koncertu
„Sinfonietta Polonia”, który zaplanowano zagraæ w lipcu, w koœciele
Paula Gerharda w Lübben.
II ,,Wolsztyñska Dziesi¹tka” ju¿ za nami.
* Swoje nagrody odebrali równie¿ najlepsi
w powiecie matematycy, którzy startowali
w VII Powiatowym Konkursie Matematycznym oraz Miêdzynarodowym Konkursie ,,Kangur”. Wyró¿nieni uczniowie w
kategorii szkó³ podstawowych to: Marta
Skorupiñska z SP 1 w Wolsztynie, Maria
Stachowiak i Maciej Czarny z Kaszczoru.
Tytu³ Mistrza Matematyki w kategorii szkó³
gimnazjalnych otrzyma³ Jakub Miko³ajewski z Gimnazjum nr 1 w Wolsztynie,
drugie miejsce zajê³a Emilia Muszkieta z
Przemêtu, a trzecie - Szymon Rozynek z
Kêb³owa.
* Og³oszono wyniki rankingu gmin i
powiatów w Polsce za 2012 r., którego
organizatorem by³ Zwi¹zek Powiatów
Polskich. Jak w nim wypadliœmy? Bardzo
dobrze! W kategorii do 60 tys. mieszkañców
powiat wolsztyñski sklasyfikowano na
dziesi¹tym miejscu w kraju i pierwszym w
Wielkopolsce!
* Mo¿emy mieæ powody do zadowolenia
równie¿ z powodu sukcesów sportowych
m³odzie¿y. W klasyfikacji za 2012 r.,
* Na starcie II edycji „Wolsztyñskiej
prowadzonej przez Ministerstwo Sportu i
Dziesi¹tki” stanê³o 723 biegaczy z ca³ej
Turystyki, w kategorii do 80 tys. mieszkañców, wyniki sportowe naszych sportowców
Polski. To potwierdzenie, ¿e impreza siê rozwija i zyskuje coraz wiêksze uznanie. Zreszt¹, uplasowa³y powiat wolsztyñski na ósmym miejscu w kraju!
mo¿na by³o byæ na mecie i pos³uchaæ mnóstwo pochlebnych opinii samych biegaczy, którzy nie
szczêdzili pochwa³ dla wolsztyñskiego biegu. W kategorii open kobiet triumfowa³a Dorota
Przybysz z Grodziska Wielkopolskiego (za ni¹ uplasowa³y siê: Agnieszka £êcka z Golubia - * Starostwo Powiatowe i Komenda Powiatowa PSP w Wolsztynie by³y organizatorami
Dobrzynia oraz Karolina Chabros z Poznania), a w grupie mê¿czyzn wygra³ Marcin Zagórny z pobytu m³odzie¿y z Dru¿yn Po¿arniczych powiatów Dahme – Spreewald i wolsztyñskiego w
Radnicy (za nim na metê przybiegli kolejno Bartosz Majorczyk z Karczewa i Damian Glapiak z Powodowie, w dniach 20 – 23 czerwca. Celem czterodniowego szkolenia by³o przygotowaBucza). Klasyfikacja mieszkañców pow. wolsztyñskiego: kobiety, I m. - Katarzyna Pietruszka, nie niemieckiej m³odzie¿y do zawodów powiatowych wg. regulaminu CTiF. Treningi
II m. - Joanna Kaczmarek, III m. - Monika Mrugalska - Wajs (wszystkie z Wolsztyna), mê¿- odbywa³y siê w Kêb³owie i Obrze pod okiem dh. Ma³gorzaty Schönfeld.
czyŸni, I m. - Damian Glapiak (Bucz), II m. - Wies³aw
* W Obrze odby³y siê VIII Powiatowe Zawody
Daleki, III m. - Bartosz Feifer (obaj z Wolsztyna).
Sportowo – Po¿arnicze OSP Powiatu Wolsztyñskiego.
* Nast¹pi³ odbiór techniczny ci¹gu pieszo – roweW klasyfikacji generalnej, w grupie M³odzie¿owych
rowego, który powsta³ wzd³u¿ drogi powiatowej w Nia³u
Dru¿yn Po¿arniczych wg. regulaminu CTIF, triumfoWielkim (przed³u¿enie ul. Poniatowskiego w Wolwa³y dziewczêta z OSP Kêb³owo przed Barchlinem i
sztynie). Za roboty samorz¹d powiatowy zap³aci³ ponad
Radomierzem. W tej samej grupie ch³opców zwyciê¿y³
156,5 tys, z³.
Barchlin I przed Siekowem i Kaszczorem. W grupie C
kobiet
wygra³ Barchlin, drugie miejsce dla Siedlca, a
* W szkole w Belêcinie rozegrano fina³ XIII Konkursu
trzecie dla Bucza. W grupie A mê¿czyzn pierwsze
Wiedzy o Powiecie Wolsztyñskim. Pierwsze miejsce
miejsce zaj¹³ Barchlin, drugie Kaszczor, trzecie
zajê³a dru¿yna z Belêcina (Weronika Furmann, Ewa
Wroniawy.
Leœnik, B³a¿ej Maciej Pluskota, Honorata Kaczmarek),
na drugiej pozycji równie¿ uplasowali siê uczniowie z
* Na tegoroczne, ju¿ pi¹te Muzyczne Dni Powiatu
Belêcina (Marta Rozynek, ¯aneta Rybarska, Olga
przyjecha³y do Wolsztyna orkiestry z Solecznik na
Starkowska, Julia Bed³a), a miejsce trzecie zdoby³a
Litwie, Rostarzewa, Zielonej Góry, Œrody Œl¹skiej.
reprezentacja zespo³u szkolnego w Kaszczorze (Maria
Oczywiœcie, nie zabrak³o te¿ gospodarzy, czyli
Stachowiak, £ukasz Wolniczak, Jakub Drajerski, Hubert
Powiatowej Wolsztyñskiej Orkiestry Dêtej, która tak jak
Rolla).
inni przemaszerowa³a ulicami miasta do parku. Tam
zagrano koncerty, a festiwal zakoñczy³ siê wystêpem
* Stowarzyszenie ,,Razem £atwiej” z Wolsztyna
zespo³u Babylon.
obchodzi³o swoje 15-lecie. Powsta³o po to, aby wspomagaæ niepe³nosprawnych w ich codziennym ¿yciu i z
* W Powodowie odby³o siê uroczyste spotkanie z
czasem zaczê³o odgrywaæ wa¿n¹ rolê. Od kilku lat, po
okazji obchodów 10-lecia wspó³pracy pomiêdzy
podpisaniu umowy z samorz¹dem powiatowym,
powiatem wolsztyñskim i rejonem solecznickim. W
stowarzyszenie prowadzi Warsztaty Terapii Zajêciowej,
spotkaniu uczestniczyli radni z rejonu solecznickiego
które wybudowano z pieniêdzy powiatu oraz z unijnego
wraz z merem rejonu Zdzis³awem Palewiczem na czele,
funduszu.
starosta Ryszard Kurp, wicestarosta Jacek Skrobisz oraz
wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu Wolsztyñskiego
* Zakoñczy³a siê druga edycja konkursu plastycznego
Wojciech Lis, a tak¿e przedstawiciele samorz¹dów
pod has³em ,,Powiat wolsztyñski oczami dziecka”.
gminnych powiatu wolsztyñskiego, kierownicy
Wyniki: I m. - Kamila Spiralska (szko³a filialna w
podleg³ych jednostek oraz zaproszeni goœcie.
Adamowie), II m. - Maja Czwojdrak (SP 3 Wolsztyn), III
Wyg³oszono krótkie, okolicznoœciowe przemówienia
m. - Patrycja Grochowa (SP Bucz), wyró¿nienia – Stefan
oraz przedstawiono historiê wspó³pracy obu samorz¹Ratajczak (SP Bucz), Oliwia Ma³czak (zespó³ szkolny w
dów. By³a okazja do z³o¿enia ¿yczeñ i gratulacji.
Kaszczorze).
V Muzyczne Dni Powiatu.
* Równie¿ 10 lat minê³o, od kiedy w Wolsztynie zacz¹³
* Nowym prezesem Wolsztyñskiej Izby Gospodarczej
dzia³aæ Uniwersytet Trzeciego Wieku. Z tej okazji, w
5
hotelu ,,Pa³ac Wolsztyn”, zorganizowano okolicznoœciowe spotkanie, na którym starosta * Przedstawiciele samorz¹du powiatowego podpisali umowê z Pracowni¹ Projektow¹ z
Ryszard Kurp ¿yczy³ dalszej, efektywnej dzia³alnoœci na rzecz „studentów” – uczestników Kostrzynia Wlkp., na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej
zajêæ i wyjazdów organizowanych przez Zarz¹d „UTW”, na rzecz s³uchaczy realizuj¹cych w nr 3820P w miejscowoœci Perkowo wraz ze œcie¿k¹ rowerow¹ Nowa Wieœ - Perkowo.
jesieni ¿ycia swoje pasje i zainteresowania, na które nie by³o wczeœniej czasu.
* W czeskiej Pradze odby³ siê miêdzynarodowy festiwal orkiestr International Youth Band
* W starostwie podpisano umowê z pracowni¹ drogow¹ z Katowic na wykonanie zadania Music Festival. Uczestnikami festiwalu by³o kilka orkiestr z Chin, orkiestry z Czech,
pod nazw¹ „Przebudowa drogi powiatowej nr 3793P Stara Tuchorza - Kie³piny - Powodowo S³owacji oraz jedyna orkiestra z Polski - Powiatowa Wolsztyñska Orkiestra Dêta.
od km 0+000 do km 5+616 - dokumentacja projektowa”. Firma „PYLON”, wy³oniona w Festiwalowe koncerty odbywa³y siê w znanym, praskim teatrze Hybernia. Naszej orkiestrze
drodze przetargu nieograniczonego, zobowi¹za³a siê wykonaæ zadanie za kwotê 87 tys. 822 w wystêpie towarzyszy³a grupa taneczna. Wolsztynianie otrzymali nagrodê ,,Bronze
z³ brutto.
Award”.
* Z zestawienia zawieraj¹cego dotacje pozyskane przez Powiat Woslztyñski i jednostki
podleg³e w latach 2007 – 2013 wynika, ¿e z funduszy zewnêtrznych otrzymaliœmy ponad 26
milionów z³otych. Najwiêksze dotacje przyznano na: aktywizacjê bezrobotnych (kwota
dotacji wynios³a prawie 6,2 mln z³), przebudowê drogi powiatowej Jaromierz – Ja¿yniec
wraz z remontem drogi powiatowej Ja¿yniec – Obra (ponad 4 mln 332 tys. z³), przebudowê
drogi powiatowej Starym Widzim – Kêb³owo – Œwiêtno (ponad 3 mln 186 tys. z³), program
,,Stop wykluczeniu spo³ecznemu w Powiecie Wolsztyñskim” (ponad 2 mln 502 tys. z³) oraz
przebudowê ulic Gajewskich, Wschowska, Drzyma³y w Wolsztynie i ul. Poznañskiej w
Kapricku (ponad 2 mln 190 tys. z³).
* W dniach 21-30 lipca, w Ma³ych Solecznikach na Litwie odby³o siê Polsko – Niemiecko Litewskie Spotkanie M³odzie¿y. Miêdzynarodowe Spotkania M³odzie¿y organizowane s¹ w
ramach wspó³pracy miêdzy Powiatem Wolsztyñskim, powiatem Dahme-Spreewald,
Rejonem Solecznickim oraz Fundacj¹ Groâes Waisenhaus zu Potsdam z Niemiec.
Dodatkowo œrodki finansowe pozyskano równie¿ z Polsko Niemieckiej Fundacji
Wspó³pracy M³odzie¿y.
SIERPIEÑ 2013
* W Perkowie obchodzono 90-lecie tamtejszego Towarzystwa Gimnastycznego ,,Sokó³”. * Z inicjatywy by³ego przewodnicz¹cego Powiatowej Rady Zrzeszenia LZS w Wolsztynie
Towarzystwo zosta³o reaktywowane po odnalezieniu sztandaru TG ,,Sokó³”, który przele¿a³ Stanis³awa Kubali mia³o miejsce wyj¹tkowe i sympatyczne spotkanie. W restauracji
SPHINKS spotkali siê wybitni sportowcy naszego powiatu zwi¹zani z ludowymi zespo³ami
w ukryciu od pocz¹tku II wojny œwiatowej.
sportowymi i naszym powiatem. Wœród zaproszonych goœci – by³ych zawodników, byli dwaj
olimpijczycy: Marian Dudziak – sprinter startuj¹cy na Olimpiadzie w Tokio (1964 r.) oraz
Jerzy Maluœki – œredniodystansowiec (800 m i 1.500 m) startuj¹cy na olimpiadzie w
Meksyku (1968 r.).
LIPIEC 2013
* 10 rodziców wraz z dzieæmi niepe³nosprawnymi z terenu powiatu wolsztyñskiego
wyjecha³o na tygodniowy obóz szkoleniowy do DŸwirzyna. Obóz by³ realizowany w ramach * W dniach od 12 do 16 sierpnia delegacja powiatu wolsztyñskiego przebywa³a na
projektu „Stop wykluczeniu spo³ecznemu w Powiecie Wolsztyñskim”. Dla rodziców Ukrainie, a dok³adnie w Rejonie Lityñskim, na zaproszenie tamtejszych w³adz. Podczas
przeprowadzono kurs radzenia sobie ze stresem i wypaleniem opiekuñczym. Dla najm³od- oficjalnego spotkania mo¿na by³o us³yszeæ bardzo wiele ciep³ych s³ów pod adresem naszego
szych uczestników obozu by³y m.in. zajêcia z psychologiem oraz wiele atrakcji.
samorz¹du, dotycz¹cych organizacji wypoczynku dla dzieci z Rejonu Lityñskiego na terenie
naszego kraju. Gospodarze dziêkuj¹c za tzw. ,,dar serca” prosili o kontynuacjê tej formy
* Wolsztyn, Karpicko i Obra ¿y³y zlotem w³aœcicieli motocykli Harley – Davidson wspó³pracy w latach nastêpnych.
i Soko³ów. To za spraw¹ inicjatywy Oldtimer Club Poland oraz Wolsztyñskiego
Towarzystwa Motocyklowego, które zorganizowa³y zlot tych motocykli dla uczczenia * Podpisano umowê z firm¹ SDB AGRO-EKO z Karpicka na przebudowê ulicy
pierwszego takiego zlotu, który mia³ miejsce w sierpniu 1973 r.
Dworcowej we Wroniawach (droga powiatowa). Wy³oniony w przetargu nieograniczonym
wkonawca zobowi¹za³ siê zrealizowaæ inwestycjê za ponad 191 tys. 155 z³ brutto.
* Zgodnie z zapowiedzi¹, w jednym z koœcio³ów w Lübben odby³ siê specjalny koncert. By³
to prezent od samorz¹du powiatu wolsztyñskiego oraz powiatu Dahme - Spreewald z okazji * Nast¹pi³ odbiór techniczny drugiego etapu rozbudowy budynku dydaktycznego Zespo³u
20-lecia oficjalnej wspó³pracy Wolsztyna i Lübben. Koncert wzbudzi³ wzruszenie wszy- Szkó³ Zawodowych w Wolsztynie. Zakres robót obejmowa³ m.in. wykonanie œcian i stropu
stkich, którzy skorzystali z zaproszenia i przyjechali pos³uchaæ dobrej muzyki w wykonaniu pierwszego i drugiego piêtra, wykonanie wiêŸby dachowej nad klatk¹ schodow¹, pokrycia
Sinfonietta Polonia pod dyrygentur¹ Cheung Chau, z solistami Barbar¹ Guta - Monowidj – dachu, schodów ¿elbetowych oraz osadzenie okien. Wykonawc¹ by³a firma Dana – Bud z
sopran, Hubertem Stolarski –
Karpicka, ca³kowity koszt
tenor, Blank¹ Bednarz i
zadania wyniós³ ponad 636
Marcinem Hermanem –
tys. 483 z³.
skrzypce. Dwie godziny
wspania³ej uczty muzycznej,
* Przedstawiciele Wolktór¹ zakoñczy³a owacja na
sztyñskiego Towarzystwa
stoj¹co, to chyba najlepsza
Motocyklowego osobiœcie
ocena dla tego miêdzynaroprzybyli do starostwa, aby
dowego wydarzenia.
podziêkowaæ Ryszardowi
Kurpowi za udzielenie
* W Nowej Wsi zorganizopomocy przy organizacji
wano Powiatowe Otwarte
jubileuszowego Zjazdu
Zawody Sikawek Konnych,
Harley Daviskon, który
które polega³y na pokonaniu
odby³ siê na pocz¹tku lipca
toru przeszkód oraz wykow Wolsztynie.
naniu æwiczeñ bojowych.
Wœród kobiet zwyciê¿y³a
* Pod koniec miesi¹ca, z
OSP Przyprostynia przed
inicjatywy starostw
OSP Tuchorza. W mêskiej
partnerskich powiatów
grupie triumfowali gospoDahme – Spreewald i
darze przed Jaromierzem i
Wolsztyñskiego odbywa³
Os³oninem. Lipcowe zawody
siê IX Miêdzynarodowy
po³¹czone by³y z obchodami
Rajd Rowerowy PrzyjaŸni.
85-lecia OSP Nowa Wieœ.
Kilkudniow¹ rowerow¹
eskapadê zorganizowano
* N a J e z i o r z e Wo l na terenie administracyjsztyñskim odby³y siê zanym urzêdu Unterwody wêdkarskie o Puchar
spreewald (Spreewald
Starosty Wolsztyñskiego,
Dolny), który na pocz¹tku
które by³y równie¿ okazj¹ do
2013 r. powsta³ w wyniku
organizacji ,,Pikniku Ekopo³¹czenia 10 gmin przylogicznego’’. Zwyciêzc¹
nale¿¹cych wczeœniej do
zmagañ wêdkarskich zosta³
Golßener Land i UnterAndrzej Przyby³a, drugie
spreewald. W rajdzie
Nagrody dla najlepszych wêdkarzy.
m i e j s c e z a j ¹ ³ To m a s z
uczestniczy³o 26 osób, w
Kostrzyñski, trzecie Karol
tym 10 z gminy Siedlec.
Minge, czwarte Adam Wilman, a na pi¹tym miejscu uplasowa³ siê Marek Madaj. Impreza Jest to tradycj¹, ¿e co roku spotkanie rowerzystów odbywa siê na terenie innej gminy i
po³¹czona by³a z wystaw¹ obrazuj¹c¹ stan czystoœci nad naszymi wodami, a kierownik zgodnie z przyjêtymi zasadami, w roku 2014 rajd odbêdzie siê na terenie gminy Siedlec, gdy¿
Wydzia³u Ochrony Œrodowiska starostwa - Aleksandra ¯urek przeprowadzi³a krótki konkurs ta ma umowê partnersk¹ z Urzêdem Unterspreewald.
wiedzy dotycz¹cej ochrony œrodowiska i przepisów wêdkarskich, który wygra³ Zbigniew
Duch.
* Mamy nowy rekord powiatu w skoku wzwy¿! Podczas Akademickich Mistrzostw Polski WRZESIEÑ 2013
zawodnik UMKS Iskra Wolsztyn Rafa³ Kitta skoczy³ 202 cm. Poprzedni rekord wynosi³ 201 * Zakoñczy³a siê IV edycja konkursu fotograficznego „Powiat Wolsztyñski – widzieæ
cm i nale¿a³ do Bartosza Plechana z klubu ,,Nadodrze” Powodowo.
wiêcej’’, organizowanego pod patronatem wicestarosty Jacka Skrobisza. Do oceny zg³oszono 157 fotografii, a zgodnie z regulaminem, jury nagrodzi³o dziewiêæ (po trzy w ka¿dej
* Na kajakarskich Mistrzostwach Polski M³odzików czwórka w sk³adzie Monika kategorii). Wyniki: kategoria ,,Ludzie” - I m. Jolanta Rzepa, II m. Roman Mencel, III m.
Liskowiak, Wiktoria Kliœ, Angelika Skorupiñska, Aleksandra Szczepaniak (Zryw Wolsztyn) Martyna Przyby³a; kategoria ,,Wydarzenia” - I m. Macieja Grzeœkowiak, II m. Patrycja
zdoby³a br¹zowy medal. Z kolei na M³odzie¿owych Mistrzostwach Polski ich klubowa Mieszkowska – Szczapa, III m. Arkadiusz Sobczak; kategoria ,,Natura” - I m. Rafa³ Mencel,
kole¿anka Ewa Opaska zdoby³a jeden z³oty i jeden srebrny medal.
II m. Natalia Tomaszewska, III m. Rafa³ Mencel.
6
tkanki t³uszczowej i ocenê poziomu zawartoœci wody w organizmie. By³y równie¿
wystêpy muzyczne, darmowa grochówka
oraz ciasto i kawa.
* Gospodarzem Powiatowo –
Gminnych Do¿ynek by³ ¯odyñ. Obchody
Œwiêta Plonów rozpoczê³y siê przemarszem barwnego korowodu z ulicy Polnej
przez ulicê G³ówn¹ na boisko sportowe.
Na boisku odby³a siê polowa Msza Œwiêta
Dziêkczynna odprawiona przez proboszcza Parafii Siedlec
ks. Krzysztofa
Apiecionka. Czêœæ obrzêdow¹ do¿ynek
poprowadzi³ Zespó³ Tañca Ludowego
Politechniki Poznañskiej „Poligrodzianie”. W trakcie wystêpu delegacje z gmin
wnios³y wieñce do¿ynkowe. Gospodarze
do¿ynek, Starosta Wolsztyñski Ryszard
Kurp oraz Wójt Gminy Siedlec – Adam
Cukier serdecznie powitali przyby³ych
goœci. Po obrzêdzie otañczenia wieñców
Starostowie Do¿ynkowi uroczyœcie
przekazali Staroœcie Wolsztyñskiemu
bochen chleba do¿ynkowego. Po staropolskim zwyczaju dzielenia siê chlebem
gospodarze do¿ynek serdecznie podziêkowali wszystkim obecnym rolnikom w
imieniu spo³ecznoœci Powiatu Wolsztyñskiego za trud i gospodarnoœæ,
¿ycz¹c obfitych plonów w kolejnym roku.
* Jednostka Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Wolsztynie obchodzi³a swoje
150-lecie. Jubileusz by³ okazj¹ do
wrêczenia odznaczeñ. Z³oty Medal za
zas³ugi dla po¿arnictwa otrzyma³ druh Jan
Zboralski, Srebrnym Medalem za zas³ugi
dla po¿arnictwa wyró¿niono druha Jana
Maraszka i druha Lecha Dalekiego, a
Odznakê Honorow¹ „SEMPER
VIGILANT” otrzyma³ d³ugoletni Prezes
OSP druh Tadeusz Kaczmarek. Wrêczone te¿ odznaki za wys³ugê lat. Otrzymali je: druh
Tadeusz Kaczmarek (65 lat), druh Romuald Gawrylczyk, druh Strzelczak Alfons (55 lat),
druh Edward Przyby³a, druh Kaziemierz Jarzyna oraz druh Jan Zboralski (50 lat). Podczas
uroczystych obchodów jubileuszu starosta wolsztyñski Ryszard Kurp i wicestarosta
wolsztyñski Jacek Skrobisz odebrali okolicznoœciowy medal z okazji 150-lecia OSP
Wolsztyn.
* W wolsztyñskim ,,ogólniaku” odby³y siê
powiatowe obchody 160. rocznicy œmierci
Józefa Marii Hoene – Wroñskiego. Z tej okazji
zorganizowano okolicznoœciow¹ konferencjê,
na któr¹ przyby³o wielu znakomitych goœci,
m.in. Janusz Kapusta, rysownik, malarz i
scenograf, wynalazca K-dronu, jedenastoœciennej bry³y geometrycznej. Taki w³aœnie
model K-dronu ods³oniêto przed gmachem
liceum, a na koniec powiatowych obchodów
goœcie konferencji wypuœcili nape³nione
helem balony, do których by³y przyczepione
kartki z informacj¹ o uroczystoœci.
PADZIERNIK 2013
Do¿ynki 2013 - oj, dzia³o siê!
* Przedstawiciele M³odzie¿owych Dru¿yn
Po¿arniczych Powiatu Wolsztyñskiego,
przebywali na 18. Jesiennym Obozie MDP
Powiatu Dahme - Spreewald. Wymiana
jêzykowa, kulturowa, ograniczenie nacjonalizmów i zapobieganie wykluczeniu spo³ecznemu, to g³ówne priorytety przyœwiecaj¹ce
obu stronom w realizacji tego przedsiêwziêcia. S¹ to równie¿ priorytety g³ównego
sponsora wyjazdu: Polsko – Niemieckiej
Wymiany M³odzie¿y. Dziêki tej fundacji
realizowane jest wiele miêdzynarodowych
projektów, które zbli¿aj¹ ze sob¹ oba, tak
czêsto w historii, zwaœnione narody.
* Odby³o siê kolejne spotkanie Grupy Konsultacyjnej do spraw ustalania osi priorytetowych zwi¹zanych z programowaniem w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego 2014+ na lata 2014-2020. W zespole pracuj¹ przedstawiciele ponad 20
instytucji z wielkopolski, w tym równie¿ starosta wolsztyñski Ryszard Kurp, który apelowa³
m.in., aby przy ustalaniu priorytetów uwzglêdniæ potrzeby szpitali powiatowych.
* Oko³o tysi¹c motocyklistów zameldowa³o siê na zakoñczeniu sezonu motocyklowego,
które zorganizowano pod patronatem starosty Ryszarda Kurpa. W programie by³a m.in. msza
* W Lübben, w Powiecie Dahme – Spreewald odby³ siê 36. Spreewaldfest. W corocznym œwiêta w Obrze, a póŸniej przejazd kawalkady jednoœladów przez ulice Wolsztyna oraz
sp³ywie ³odzi kana³ami Spreewy nasz powiat równie¿ zaznaczy³ swoj¹ obecnoœæ. Na jednej koncert rockowo – bluesowy.
³odzi, wspólnie z Europaverein, zasiedli przedstawiciele Zarz¹du Powiatu Wolsztyñskiego
ze starost¹ Ryszardem Kurpem i wicestarost¹ Jackiem Skrobiszem. Druga ³ódŸ zosta³a
specjalnie przygotowana przez uczniów z Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Wolsztynie, którzy * W sali sesyjnej starostwa powiatowego w Wolsztynie, z inicjatywy Komendy Poprzebrani zgodnie z tematem tegorocznego sp³ywu, równie¿ uczestniczyli w œwiêcie wiatowej Policji w Wolsztynie, odby³o siê seminarium poœwiêcone ograniczeniu zjawiska
Speewaldu. Oprócz oficjalnej delegacji w Spreewaldfest uczestniczy³a tak¿e oko³o 30- przemocy domowej i zwi¹zanych z ni¹ niepo¿¹danych zachowañ. Podczas spotkania
osobowa grupa mieszkañców naszego powiatu, która zwiedzi³a Lübben i uczestniczy³a w omówiono zakres podejmowanych przez poszczególne instytucje przedsiêwziêæ, których
celem jest przeciwdzia³anie temu zjawisku oraz wymieniono zwi¹zane z tym doœwiadczenia.
wybranych atrakcjach festynu.
* Na stawach w KuŸnicy Zb¹skiej odby³y siê ostatnie w 2013 r. zawody wêdkarskie o
Puchar Starosty Wolsztyñskiego. W szranki stanê³o 49 zawodników, którzy po piêciu
godzinach zmagañ z³owili ³¹cznie prawie 55 kilogramów ryb. Zwyciêzc¹ zosta³ Tomasz
Kostrzyñski, drugie miejsce zaj¹³ Andrzej Przyby³a, trzecie - Wojciech Miœko, czwarte Eugeniusz Potworowski, a pi¹te
miejsce wywalczy³ Marcin Tomiak. Po zakoñczeniu zawodów
ka¿dy startuj¹cy otrzyma³ pami¹tkowy dyplom i upominek.
* W Sali Wiejskiej w Chorzeminie odby³y siê uroczyste
obchody 50-lecia tamtejszego Ko³a
Gospodyñ Wiejskich w Chorzeminie. By³y ¿yczenia, gratulacje. Dzieci z przedszkola „Jak u
mamy” uœwietni³y imprezê programem artystycznym, a krótki
program solowy zaprezentowa³a
równie¿ Kinga Jankowiak z
Chorzemina. Sekretarz powiatu
Zbigniew Artwiñski przekaza³
przewodnicz¹cej KGW w Chorzeminie okolicznoœciowy adres od
starosty Ryszarda Kurpa wraz z
kwiatami i upominkiem.
* Na terenach zielonych szpitala
powiatowego zorganizowano XV
Piknik Tlenowy. Ta cykliczna
impreza od wielu lat umo¿liwia
mieszkañcom powiatu wolsztyñskiego wykonanie bezp³atnych
badañ. W trakcie 15-tego Pikniku
Tlenowego specjaliœci bezp³atnie XV Piknik Tlenowy w Wolsztynie.
wykonali badania i pomiary: cukru we krwi - 284 osobom, cholesterolu we krwi - 186
osobom, ciœnienia têtniczego - 269 osobom, wagi i wzrostu - 66 osobom. Oprócz tego
wykonano: badanie spirometryczne - 59 osobom, badanie elektrokardiograficzne EKG - 78
osobom. Po Pikniku bank krwi wzbogaci³ siê o 13 jednostek krwi, pobrano te¿ wymazy
cytologiczne 17 kobietom, po³o¿na udzieli³a 38 porad, a 79 chêtnym wykonano pomiar
* W Dniu Edukacji Narodowej, ju¿ po raz dwunasty, og³oszono wyniki presti¿owego
konkursu „Nauczyciel Roku”. Jury wybra³o 13 najlepszych nauczycieli z ca³ej Polski,
których zaproszono na uroczystoœæ wrêczenia nagród do Zamku Królewskiego w
Warszawie. Wœród zaproszonych znalaz³ siê tak¿e pedagog z powiatu wolsztyñskiego –
Janusz Mrozkowiak, nauczyciel jêzyka polskiego w Zespole Szkó³ Zawodowych w
Wolsztynie, który w Warszawie odebra³
konkursowe wyró¿nienie od minister edukacji
Krystyny Szumilas. Dodatkowo Zespó³ Szkó³
Zawodowych w Wolsztynie otrzyma³ udokumentowan¹ rangê „Szko³y na medal”, a
s³owa pochwa³y skierowano tak¿e do obecnych na uroczystoœci wicestarosty wolsztyñskiego Jacka Skrobisza, dyrektora ZSZ
Andrzeja Wawrzynowicza, wiceprezesa
Zarz¹du Okrêgu Wielkopolskiego ZNP Ma³gorzaty Kowzan oraz prezesa zarz¹du
oddzia³u ZNP w Wolsztynie - S³awomira
Wieczorka.
* Szko³a Podstawowa nr 3 w Wolsztynie
zosta³a wyró¿niona odznak¹ honorow¹
,,Zas³u¿ony dla województwa wielkopolskiego”. Z tej okazji w szkolnej placówce
odby³a siê uroczysta akademia, a odznakê
przekaza³ wicemarsza³ek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak.
* Na œcianie kaplicy w Wolsztynie ods³oniêta
zosta³a tablica poœwiêcona ks. Benedyktowi
Tomiakowi, duszpasterzowi polonijnemu,
g³ównemu fundatorowi kaplicy Sióstr œw.
Wincentego a Paulo w Wolsztynie i po³o¿onego obok obiektu dawnego sierociñca. W
uroczystoœci bra³ udzia³ m.in. ksi¹dz arcybiskup Stanis³aw G¹decki, a o oprawê muzyczn¹
i artystyczn¹ zadba³a Powiatowa wolsztyñska Orkiestra Dêta oraz skrzypek Jeremi Œwitliñski i recytatorzy z Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Wolsztynie.
* Wicestarosta Jacek Skrobisz i nauczyciel matematyki Waldemar Orwat otrzymali z r¹k
wojewody Piotra Florka Medale Komisji Edukacji Narodowej. Minister Krystyna Szumilas
7
przyznaj¹c te znacz¹ce i szczególne wyró¿nienia, doceni³a w przypadku J. Skrobisza jego
wieloletnie, twórcze zaanga¿owanie w rozwój gminnej oraz powiatowej oœwiaty. Waldemar
Orwat zosta³ doceniony g³ównie za stosowanie nowoczesnych metod nauczania oraz wysok¹
efektywnoœæ zajêæ, czego dowodem jest wysoka zdawalnoœæ egzaminów przez prowadzonych przez niego uczniów.
m.in. z si³owni oraz œciany wspinaczkowej.
* Cech Rzemios³ Ró¿nych z Wolsztyna obchodzi³ jubileusz 60-lecia. By³a msza œwiêta
i przemarsz do sali widowiskowej domu kultury, a tam okolicznoœciowe przemowy, ¿yczenia, gratulacje i koncert muzyczny.
* PaŸdziernik jest miesi¹cem walki z rakiem. Z tego powodu, w Wolsztynie zorganizowano pod patronatem starosty wolsztyñskiego „Marsz ku zdrowiu”. Uczestnicy wymaszerowali z parkingu starostwa i ulicami 5. Stycznia oraz Koœcieln¹ doszli do Rynku. Rozdawano
ulotki na temat profilaktyki raka piersi, a na zakoñczenie wypuszczono baloniki.
* Odby³a siê pierwsza w roku szkolnym 2013/2014 sesja M³odzie¿owej Rady Powiatu
Wolsztyñskiego. Na przewodnicz¹c¹ MRPW wybrano Sandrê Waœko, zastêpc¹ zosta³ Eliasz
Sobierajski, a sekretarzem – Patrycja Fabiœ. Oprócz nich do rady weszli: Monika Staszyk,
Monika Staszyk, Bartosz Kêdziora, Katarzyna Lewandowska, Dawid Knobel, Sylwia
Zaremba, Zdzis³awa Nowicka, Krystian Firlej, Daria Estera Hantsch, Kamila Prz¹dka,
* Odby³ siê odbiór techniczny inwestycji pod nazw¹ ,,IV etap rozwoju szlaków wodnych w Paulina Szmatu³a oraz Sandra Nowaczyk i Ziemowit Koszel.
Powiecie Wolsztyñskim – „Pêtla Cysterska” na „Konwaliowym szlaku kajakowym”. Ów
czwarty etap udro¿nienia szlaków wodnych stanowi integraln¹ ca³oœæ z odnowionymi w * Jeœli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to we wrzeœniu 2014 roku do Wolsztyna
2010 r. i 2011 r. „Szlakami rzeki Dojcy” i zmodernizowanym w 2012 r. „Szlakiem budowli powróci S¹d Rejonowy w Wolsztynie - tak¹ wiadomoœæ przywióz³ z Legnicy starosta
hydrotechnicznych”. W ramach ostatniego etapu wybudowano dwa pomosty w Olejnicy wolsztyñski Ryszard Kurp, który uczestniczy³ w spotkaniu z pos³em Robertem
i dwa pomosty w Os³oninie oraz jeden pomost widokowy naprzeciw Wyspy Konwaliowej. Kropiwnickim, przewodnicz¹cym Sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia
Nowa infrastruktura turystyczna powsta³a przy wspó³pracy Powiatu Wolsztyñskiego przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie
i Gminy Przemêt. Budowa du¿ego pomostu widokowego przy leœniczówce w Olejnicy ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych.
zosta³a dofinansowana przez Nadleœnictwo Koœcian.
* W wolsztyñskim starostwie, z inicjatywy Piotra Spottka, odby³o siê spotkanie z dzienni* Podczas Gali Fina³owej II edycji projektu „E-szko³a Moja Wielkopolska” w auli karzem TVN24 Bogdanem Rymanowskim. Organizatorami by³ Powiat Wolsztyñski oraz
Poznañskiego UAM cz³onkowie grupy projektowej „ZaPaRoWaNi” z wolsztyñskiego Rotary Club Wolsztyn. Bogdan Rymanowski bardzo chêtnie odpowiada³ na wszystkie
ogólniaka wraz z nauczycielem Jaros³awem Stañko dwukrotnie stawali na podium. Cenne pytania, a dotyczy³y one m.in. pracy dziennikarskiej, spotkañ z politykami i przygotowañ do
nagrody oraz mo¿liwoœæ uczestniczenia w tej wspania³ej gali na pewno wynagrodzi³y trud realizacji programów telewizyjnych.
w³o¿ony przez m³odzie¿ przez ca³y rok. Nie oznacza to jednak koñca dzia³alnoœci „Zaparowanych”, którzy jak to przysta³o na ambitn¹ m³odzie¿ LO w Wolsztynie, planuje ju¿ * Brak wolnych miejsc i wype³niona po brzegi aula wolsztyñskiego Liceum
kolejne wypady do parowozowni, aby kontynuowaæ wspania³¹ ideê propagowania tej wol- Ogólnokszta³c¹cego powita³y organizatorów Debaty Spo³ecznej, której tematem by³o
sztyñskiej pere³ki.
bezpieczeñstwo na terenie powiatu wolsztyñskiego. Zebrani mieszkañcy i przedstawiciele
ró¿nych instytucji mieli okazjê do zapoznania siê z ocen¹ stanu bezpieczeñstwa na terenie
* W Zespole Szkó³ Zawodowych w Wolsztynie, po lekcjach, szkolne korytarze zamieni³y powiatu wolsztyñskiego, a tak¿e do aktywnego wziêcia udzia³u w dyskusji. Zebrane podczas
siê wielk¹ salê gier. Kilkaset metrów kabla po³¹czy³o 120 komputerów w sieæ LAN. Takiego debaty wnioski i postulaty pos³u¿¹ policjantom do zaplanowania dzia³añ, których celem
LANparty jeszcze w okolicy nie by³o. Zorganizowano turnieje w League of Legends, FIFA bêdzie ograniczenie zjawisk budz¹cych powszechny sprzeciw i poczucie zagro¿enia. W roku
i Call of Duty. Celem przedsiêwziêcia by³o doskonalenie umiejêtnoœci gry zespo³owej na 2014 planowana jest kolejna taka debata.
komputerach, konsolach i planszach, integracja œrodowiska szkolnego oraz wy³onienie
zwyciêzców turniejów bêd¹cych czêœci¹ WGA.
* Podpisano umowê o wspó³pracy w ramach projektu „Czas zawodowców – wielkopolskie
kszta³cenie zawodowe”, pomiêdzy Politechnik¹ Poznañsk¹, a Zespo³em Szkó³ Zawodowych
w Wolsztynie. Dziêki temu porozumieniu uczniowie ZSZ bêd¹ mieli mo¿liwoœæ korzystania
z Wielkopolskiego Systemu Doradztwa Edukacyjno Zawodowego, systemu e-lerningu,
LISTOPAD 2013
praktyk i sta¿y. Szczególne znaczenie ma mo¿liwoœæ praktyk w specjalnie stworzonych na
* W Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Wolsztynie odby³o siê Œwiêto Szko³y – Dzieñ potrzeby projektu laboratoriach. Porozumienie o wspó³pracy podpisano równie¿ pomiêdzy
Patronki Marii Sk³odowskiej - Curie. Uroczystoœæ, w której uczestniczy³ m.in. wicestarosta Poznañskim Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej, a Zespo³em Szkó³ Zawodowych
Jacek Skrobisz, przebiega³a pod znakiem uczczenia 100-lecia budynku szko³y. Jak ka¿dego w Wolsztynie oraz Zespo³em Szkó³ Rolniczych i Technicznych w Powodowie.
roku w tym dniu Liceum Ogólnokszta³c¹ce goœci³o wielu znakomitych
absolwentów z wyk³adami akademickimi i warsztatami dla m³odzie¿y.
Byli wœród nich m.in.: prof. dr hab.
Zygmunt Machoy, prof. dr hab. Witold
M³ynarczyk, dr Tomasz Piorunek, dr
Jadwiga Zwiegiñcew, dr n. med. Izabela Sworowska, dr n. med.
Aleksandra Tuchocka - Kaczmarek, dr
hab. in¿. Arkadiusz Ptak, dr Rafa³
Kasperowicz, Kamil Pawlicki,
Wojciech Lis, Szymon Maækowiak
oraz Feliks Matuk i £ucja Kasprowiak.
Œwiêto Szko³y by³o równie¿ okazj¹ do
wspomnienia prof. Leona Trzeciakiewicza, wychowawcy i nauczyciela matematyki w czasach powojennych, a¿ do lat 70. Spo³ecznoœæ
szkolna postanowi³a jednej z sal
matematycznych nadaæ imiê tego
nietuzinkowego nauczyciela, który
¿yje we wspomnieniach wielu absolwentów jako „Dêty”.
* Zosta³a podpisana umowa na
wykonanie przebudowy dachu na
budynku g³ównym Zespo³u Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych w Wolsztynie.
Firma z Suchego Lasu, wy³oniona w
drodze przetargu nieograniczonego,
zobowi¹za³a siê wykonaæ zadanie za
kwotê 385 tys. 312,6 z³ brutto.
* W Wolsztynie odby³y siê Powiatowe
Obchody naszego Œwiêta Narodowego. Po mszy œwiêtej w intencji
Ojczyzny, koncelebrowanej przez ks.
dziekana S³awomira Majchrzaka,
nast¹pi³ przemarsz pod Pomnik
Niepodleg³oœci. Okolicznoœciowe
przemówienie wyg³osi³ starosta
wolsztyñski Ryszard Kurp. Nastêpnie
z³o¿ono wi¹zanki kwiatów, a pieœni
Powiatowe obchody Œwiêta Niepodleg³oœci.
patriotyczne wykonywa³ Zespó³ Tuchorzacy. Nied³ugo póŸniej, o godz. 11.11 przy Fala Park
wystartowali biegacze do I Wolsztyñskiego Biegu Niepodleg³oœci, który by³ rozgrywany na GRUDZIEÑ 2013
dystansie 11 km. Zwyciê¿y³ Szymon Krawczyk z Wolsztyna, a po po³udniu - w Miejskiej Sali * W Lübben, w Powiecie Dame Spreewald odby³y siê uroczyste obchody 20-lecia Powiatu
Sportowej „Œwitezianka” - w ramach Œwiêta Niepodleg³oœci rozegrano doroczny, Otwarty Dahme- Spreewald. Powiat Wolsztyñski reprezentowa³ starosta Ryszard Kurp wraz z
Indywidualny Turniej Tenisa Sto³owego o Puchar Starosty Wolsztyñskiego.
cz³onkami Zarz¹du Powiatu: Teres¹ Sobkowiak i Leszkiem Rubachem oraz dyrektorem SP
ZOZ Wolsztyn Krzysztofem Albiñski i pracownikami starostwa - Katarzyn¹ £uczak oraz
* Fala Park w Wolsztynie odwiedzi³a reprezentacja Polski w pi³ce no¿nej. Zajêcia szkole- Przybys³awem Laskowskim. Podczas spotkania przedstawiono historiê LDS. By³y równie¿
niowe zawodników przeprowadzi³ trener Adam Nawa³ka, którego Fala Park goœci³o ju¿ na ¿yczenia i podziêkowania dla osób i organizacji, które przez 20 lat wykazywa³y siê du¿ym
pocz¹tku roku z zawodnikami Górnika Zabrze. Cz³onkowie kadry narodowej skorzystali zaanga¿owaniem we wspó³pracê z Powiatem Dahme- Spreewald.
8
* Uczestnicy ruchu pieszego i rowerowego, poruszaj¹cy siê po „wolsztyñskim deptaku”,
mog¹ ju¿ bezpieczniej przechodziæ przez ul. Gajewskich, gdzie na przejœciu dla pieszych
zosta³a zamontowana sygnalizacja œwietlna z detektorem prêdkoœci pojazdów. Dziêki temu
urz¹dzeniu, dla pojazdów jad¹cych z nadmiern¹ prêdkoœci¹ sygnalizator wyœwietla czerwone œwiat³o. Monta¿ nowoczesnej sygnalizacji na przejœciu zosta³ sfinansowany ze
œrodków Powiatu Wolsztyñskiego i kosztowa³ ok. 60 tys. z³.
przewidzianych do realizacji w 2014 roku znalaz³y siê: rozbudowa budynku dydaktycznego
w Zespole Szkó³ Zawodowych w Wolsztynie, przebudowa i modernizacja oddzia³ów
po³o¿niczo – ginekologicznego oraz neonatologicznego w szpitalu, przebudowa drogi
powiatowej w Perkowie wraz ze œcie¿k¹ rowerow¹ Nowa Wieœ – Perkowo.
* Stowarzyszenie Naukowe im. Roberta Kocha zorganizowa³o pod patronatem starosty
Ryszarda Kurpa obchody 170. rocznicy urodzin noblisty. G³ównym punktem obchodów by³o
* Zakoñczy³a siê przebudowa ulicy Dworcowej we Wroniawach (droga powiatowa). uroczyste z³o¿enie wi¹zanek kwiatów pod pomnikiem Roberta Kocha w Wolsztynie oraz
Odbiór techniczny nastapi³ bez zastrze¿eñ, a inwestycja kosztowa³a prawie 248 tys. z³.
wieczornica poœwiêcona nobliœcie, która odby³a siê w Gminnym Centrum Informacji.
* Tradycyjne œwi¹teczno – noworoczne Powiatowe
Spotkanie Stra¿aków odby³o siê tym razem w Solcu.
Uczestniczyli w nim przedstawiciele ochotniczych stra¿y
po¿arnych, w³adze zwi¹zku i zaproszeni goœcie, w tym
w³odarze gminy Przemêt, Siedlec, Wolsztyn oraz komendanci Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i Policji. Przy
okazji stra¿ackiego spotkania wysokimi odznaczeniami
uhonorowani zostali: dh Jan Knop (Medal im. B. Chomicza)
oraz dh Dorota Gorzelniak, Arkadiusz Kaczmarek i ksi¹dz
Edward Majka (Z³oty Medal „Za Zas³ugi dla Po¿arnictwa”).
* S³u¿bê w Jednostce Ratowniczo - Gaœniczej PSP
w Wolsztynie rozpocz¹³ nowy lekki samochód
ratowniczo - gaœniczy IVECO Daily 70C17D.
Obsadê samochodu mo¿e stanowiæ szeœciu stra¿aków. Pojazd zosta³ wyposa¿ony m.in. w sprzêt
ratownictwa technicznego, oznakowanie terenu
dzia³añ, zbiornik wody o pojemnoœci 1000 l oraz
zbiornik œrodka pianotwórczego o pojemnoœci 100 l.
Koszt zakupu pojazdu (bez wyposa¿enia) wyniós³
ok. 380 tys. z³. Œrodki na zakup samochodu pochodzi³y z Komendy G³ównej PSP, Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej, Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa
Wielkopolskiego, Starostwa Wolsztyñskiego,
Miasta Wolsztyna oraz Gminy Przemêt i Siedlec.
* Na zaproszenie wicestarosty Jacka Skrobisza, na spotkanie z dzia³aczami sportowymi, przyjecha³ do Wolsztyna pose³
Jakub Rutnicki. Przedstawi³ za³o¿enia Programu Rozwoju
Inwestycji Sportowych, a inwestycje z tego projektu mo¿na
zrealizowaæ tak¿e w Wolsztynie. Na naszym terenie szanse
na dofinansowanie ma chocia¿by UMKS ,,Zryw” Wolsztyn,
* W Domu Dziecka „Droga” w Wolsztynie mia³a
Wigilia w ,,Drodze”.
który ju¿ dziœ spe³nia praktycznie wszystkie wymagania do
miejsce tradycyjna Wigilia Bo¿onarodzeniowa. Dla
uzyskania pieniêdzy. O pieni¹dze na rozbudowê zaplecza
wszystkich wychowanków domu ta szczególna
uroczystoœæ jest bardzo wa¿na, gdy¿ uœwiadamia im, ¿e stanowi¹ jedn¹, du¿¹ kochaj¹c¹ siê i bazy sportowej zamierza ubiegaæ siê równie¿ Wolsztyñski Klub ¯eglarski.
rodzinê. By³o wspólne œpiewanie kolêd, dzielenie siê op³atkiem i ¿yczenia oraz wigilijna
kolacja i prezenty dla ka¿dego z podopiecznych.
* Polska Federacja Sportu M³odzie¿owego og³osi³a koñcowe wyniki wspó³zawodnictwa
sportowego dzieci i m³odzie¿y za 2013 r. Powiat Wolsztyñski zaj¹³ szóste miejsce w
* Podsumowano realizacjê programu ,,Stop wykluczeniu spo³ecznemu w powiecie Wielkopolsce (trzecie wœród powiatów do 100 tys. mieszkañców) i 59. miejsce w kraju
wolsztyñskim” w 2013 r. W tym okresie programem objêto ok. 250 osób. Zorganizowano (sklasyfikowano 361 powiatów).
cztery obozy szkoleniowo - rehabilitacyjne w oœrodkach zlokalizowanych nad Ba³tykiem.
Wyjecha³y tam osoby niepe³nosprawne z opiekunami oraz dzieci umieszczone w opiece * W Gminnym Oœrodku Kultury w Siedlcu odby³o siê podsumowanie turnieju bryd¿a
zastêpczej. Ponadto, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, Grand Prix Powiatu Wolsztyñskiego o Puchar Starosty. W rozgrywkach wziêli udzia³
uruchomiony zosta³ Rodzinny Punkt Konsultacyjny z dy¿urami prawnika i psychologa. zawodnicy m.in. z Nowego Tomyœla, Grodziska Wlkp., Œwiebodzina, Pniew, Kopanicy,
Zainteresowanie poradami przeros³o oczekiwania. Ogó³em koszt projektu w 2013 roku Zb¹szynka, Sulechowa oraz kilka s³uchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku WDK
wyniós³ 759 tys. 450,44 z³, z czego udzia³ samorz¹du powiatowego, to kwota 79 tys. 742,3 z³. Wolsztyn. Nie zabrak³o równie¿ cz³onków KB „Bez Atu” Wolsztyn. Po zaciêtej rywalizacji
wy³onieni zostali zwyciêzcy. Pierwsze miejsce zaj¹³ Adam Cukier (KB „Bez Atu” Wolsztyn),
* Przy jednym g³osie wstrzymuj¹cym radni powiatu przyjêli bud¿et powiatu na 2014 rok. drugi by³ Tadeusz Rudziñski (KB „Bez Atu” Wolsztyn), a trzeci Andrzej Spycha³a (SBS
Zak³ada on wydatki na poziomie ponad 53 mln 240 tys. z³, a wœród najwiêkszych inwestycji Polonia Nowy Tomyœl).
SPIS TELEFONÓW INSTYTUCJI POWIATOWYCH
CENTRALA
(68) 384 27 00
Sekretariat Starosty Wolsztyñskiego
(68) 384 56 00
FAX Starostwo
(68) 384 35 38
Sekretarz Powiatu
(68) 384 56 42
Skarbnik-g³ówny ksiêgowy bud¿etu powiatu
(68) 384 56 26
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
(68) 384 56 02
Biuro Obs³ugi Rady Powiatu
(68) 384 35 91
Inwestycje i Zarz¹dzanie Funduszami Europejskimi
(68) 384 56 49
Rejestracja Pojazdów
(68) 384 56 54
Wydzia³ Architektury i Budownictwa
(68) 384 56 38
Ochrona Œrodowiska, Rolnictwa, Leœnictwa
(68) 384 56 33
Geodeta Powiatowy
(68) 384 56 31
Powiatowy Oœrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartogr. (68) 384 26 22
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
(68) 384 56 35
Gospodarka Nieruchomoœciami
(68) 384 56 51
Ewidencja Gruntów
(68) 384 56 07
Ochrona Gruntów Rolnych
(68) 384 56 50
Powiatowy Rzecznik ds. Konsumentów
(68) 384 56 20
Sprawy Obywatelskie
(68) 384 56 04
Stanowisko ds. Rozwoju Przedsiêbiorczoœci
(68) 384 56 29
Wydzia³ Promocji
Wydzia³ Oœwiaty, Kultury, Sportu i Turystyki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Zespó³ ds. Orzekania o Stopniu Niepe³nosprawnoœci
Powiatowe Biuro Geodezji i Terenów Rolnych
Dyrektor Powiatowej Poradni Psychol.-Pedagogicznej
Miejska Sportowa Sala ,,Œwitezianka”
Powiatowy Zarz¹d Dróg
Powiatowy Lekarz Weterynarii
Powiatowy Urz¹d Pracy
Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Biuro Kuratorium Oœwiaty
Oddzia³ Wielkopolskiej Izby Rolniczej
Zarz¹d Oddzia³u Zwi¹zku Kombatantów RP
i by³ych WiêŸniów Politycznych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Urz¹d Miejski w Wolsztynie
Urz¹d Gminy Przemêt
Urz¹d Gminy Siedlec
I n f o r m a t o r Powiato wy
Masz ciekawy temat, chcesz siê czymœ pochwaliæ
lub masz uwagi do Informatora Powiatowego?
Napisz i przeœlij e-maila na internetowy adres
[email protected] Czekamy na Pañstwa sygna³y oraz opinie.
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5
Telefon: (68) 347 23 12; FAX (68) 384 35 38; e-mail: [email protected]
Druk: Polskapresse Sp. z o o Oddzia³ Poligrafia Drukarnia Poznañ-Skórzewo, Malwowa 158
Teksty i zdjêcia bez podpisu - materia³y w³asne
(68) 384 56 18
(68) 384 56 28
(68) 384 56 13
(68) 384 56 14
(68) 384 35 75
(68) 384 20 82
(68) 384 56 56
(68) 384 56 30
(68) 384 33 51
(68) 384 35 81
(68) 384 56 63
(68) 347 09 02
(68) 384 56 32
(68) 384 56 10
(68) 347 42 86
(68) 347 45 00
(65) 549 71 34
(68) 384 85 90
Godziny pracy Starostwa
poniedzia³ki
8.00-16.00
wtorek-pi¹tek
7.30-15.30
Przyjmowanie Interesantów
Starosta
Poniedzia³ki
12.00-15.00
Wicestarosta
Poniedzia³ki
8.00-12.00
www.powiatwolsztyn.pl
www.bip.powiatwolsztyn.pl

Podobne dokumenty