UCHWAŁA NR .................... RADY MIASTA PUŁAWY z dnia

Komentarze

Transkrypt

UCHWAŁA NR .................... RADY MIASTA PUŁAWY z dnia
Projekt
z dnia 22 września 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA PUŁAWY
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części pomieszczenia w obiekcie nr 2
o pow. 540 m2 na terenie nieruchomości, położonej przy ul. Lubelskiej 59 w Puławach, obr. Kolejowa
oznaczonej jako działka nr 213/37.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.
U. z 2016 r., poz.446) oraz art. 23 ust. 1 pkt 7a w związku z art. 24 ust. 1 i art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.), Rada Miasta Puławy
uchwala, co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu części pomieszczenia w obiekcie nr 2
o pow. 540 m2, na terenie działki nr 213/37, będącej własnością gminy Miasto Puławy, położonej
w Puławach przy ul. Lubelskiej 59.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Puławy.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Miasta
Puławy
Bożena Krygier
Id: 678705A8-A2EA-4C75-A73A-3A32FF1785E1. Projekt
Strona 1
UZASADNIENIE
Gmina Miasto Puławy jest właścicielem nieruchomości oznaczonej jako działka
nr 213/37 o pow. ogólnej 42925 m²(4,2925 ha), położonej w Puławach przy ul. Lubelskiej 59, która
znajduje
się
aktualnie
w
zarządzaniu
Przedsiębiorstwa
„Nieruchomości
Puławskie”
Sp. z o.o. na podstawie umowy wykonawczej Nr 464.2014.NK w sprawie określenia sposobu wykonywania
i warunków finansowania powierzonego zadania własnego Gminy obejmującego gospodarkę
nieruchomościami w zakresie zarządzania zabudowanymi i niezabudowanymi gminnymi nieruchomościami
gruntowymi oraz utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Zgodnie z umową najmu zawartą przez zarządcę w imieniu gminy Miasto Puławy
w dniu 01 listopada 2013 r. z dotychczasowym najemcą, najemca ten wynajmuje od Gminy
część pomieszczenia w obiekcie nr 2 o pow. 540 m² na terenie działki nr 213/37 przy
ul. Lubelskiej 59. Umowa ta zawarta została na czas oznaczony – 3 lata, tj. do dnia 31 października 2016 r.
Pismem z dnia 12.09.2016 dotychczasowy najemca zwrócił się z prośbą o kontynuowanie umowy
najmu w/w części nieruchomości.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2016 r. poz. 446 j.t) w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają
kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, wymagana jest uchwała rady gminy.
Natomiast stosownie do zapisów art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) gminnym zasobem nieruchomości
gospodaruje
prezydent
miasta,
a
gospodarowanie
zasobem
polega
w
szczególności
na wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 23 ust. 1 w/w ustawy. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 7a
ustawy o gospodarce nieruchomościami, prezydent miasta w ramach gospodarowania zasobem wynajmuje
nieruchomości wchodzące w skład zasobu, przy czym, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat
strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, wymagana jest zgoda
rady gminy.
Uwzględniając fakt, że prace związane z docelowym zagospodarowaniem nieruchomości przy ul.
Lubelskiej 59 (budowa hali widowiskowo – sportowej) są aktualnie na wstępnym etapie, czasowe
przeznaczenie tej nieruchomości do dalszego wynajmowania byłoby korzystne dla Gminy. Jednocześnie
należy zaznaczyć, że stosowane zapisy w umowie najmu w/w części nieruchomości, która byłaby zawarta z
dotychczasowym najemcą gwarantowałyby Gminie możliwości jej rozwiązania z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia
Id: 678705A8-A2EA-4C75-A73A-3A32FF1785E1. Projekt
Strona 1