Utworzenie zakładki Erasmus+ na stronie szkoły http://icpascoliriolo

Komentarze

Transkrypt

Utworzenie zakładki Erasmus+ na stronie szkoły http://icpascoliriolo
Raport postępu - wykaz działań upowszechniających
Nr umowy finansowej:
Organizacja
PL -Zespół
Szkół w
Lubostroniu
IT -Istituto
Comprensivo
Statale "G.
Pascoli" di
Riolo Terme
e Casola
Valsenio
Data
2015-1-PL01-KA219-016778_1
Rodzaj działania (np. e-mail,
newsletter, artykuł, informacja
na stronie, itp..)
Informacje na potkaniu z
10.IX 2015 rodzicami uczniów ZS w
Lubostroniu
IX 2015
Ulotki informacyjne o
projekcie
PL
08.X 2015 Wiadomość na www szkoły
IT
X 2015 Wiadomość na www szkoły
Opis działania
Grupa odbiorców
Efekty
Na początku projektu szkoła polska zorganizowała
spotkanie informacyjne, na którym koordynator objaśniał
specyfikę projektu, zaplanowane działania, możliwość
Rodzice /opiekunowie
włączania dorosłych na poszczególnych etapach realizacji.
społeczności szkolnej.
Rodzice zadawali pytania, wywiązała się dyskusja.
Ważnym momentem spotkania było omawianie wyjazdów
zagranicznych i goszczenia Włochów w Lubostroniu.
Wzbudzenie zainteresowania,
pierwsze deklaracje wsparcia.
Nauczyciele włoskiej szkoły rozpowszechnili informację o Uczniowie, rodzice
uzyskaniu dofinansowania oraz głównych założeniach
/opiekunowie społeczności
projektu
szkolnej.
Pozyskanie uczniów i dorosłych do
współpracy
Utworzenie zakładki na stronie polskiej szkoły
http://zslubostron.edupage.org/text13/? -obszerna
informacja o uzyskaniu dofinansowania z Programu
Erasmus+ na realizację projektu „Logic and Maths”.
Informacja o projekcie dotarła do
szerszej grupy odbiorców. Większe
zainteresowanie współdziałaniem.
Utworzenie zakładki Erasmus+ na stronie szkoły
http://icpascoliriolo.it/didattica/erasmus/
Społeczność szkół
partnerskich, lokalna,
rodziny, inni zainteresowani
działalnością szkoły
Społeczność szkół
partnerskich, lokalna,
rodziny, inni zainteresowani
działalnością szkoły
Informacja o projekcie dotarła do
szerszej grupy odbiorców. Większe
zainteresowanie współdziałaniem.
PL
PL + IT
PL
IT
IT
PL
PL
14.X 2015
Wystąpienie na uroczystości
obchodów XX-lecia
23.XI 2015 Spotkanie
XI 2015
Podczas obchodów XX-lecia polskiej szkoły koordynator
poinformował zebranych o sukcesie szkoły -uzyskaniu
akceptacji AN Programu Erasmus+ i otrzymaniu
dofinansowania na realizację projektu „Logic and Maths”,
krótko przedłożył główne założenia projektu oraz zaprosił
do współpracy.
Zacieśnienie kontaktów, nawiązanie
Reprezentanci partnerskiej
Podczas wizyty dyrekcji i nauczycieli szkoły partnerskiej z
relacji, rozwianie ewentualnych obaw
szkoły we Włoszech oraz
Włoch odbyło się spotkanie ze społecznością szkoły
co do partnerstwa i wspólnej
społeczność szkoły polskiej w
lubostrońskiej -dyrekcją, nauczycielami i uczniami.
realizacji. Otrzymanie dużej dawki
Lubostroniu
motywacji do działania w projekcie!
Wiadomość na www szkoły i Podsumowanie pierwszego spotkania partnerów projektu
YouTube i eTwinning
w Polsce -Transnational Meeting
Reprezentacja nauczycieli biorących udział w wizycie w
Polsce zorganizowała spotkanie celem przekazania wrażeń,
efektów i dalszych planów.
Reprezentacja nauczycieli biorących udział w wizycie w
XI 2015 Spotkanie
Polsce zorganizowała spotkanie celem pozyskania uczniów
do realizacji projektu.
Zamieszczenie filmików promujących działania projektu:
Wiadomość na www szkoły i szkolenia gry w szachy oraz gry w bilard, na You Tube
XI 2015
YouTube i eTwinning
oraz podsumowanie wraz z linkiem do galerii zdjęćna
stronie szkoły polskiej
Zorganizowanie spotkania, na którym polscy uczniowie z
04.XI 2015 Spotkanie
koordynatorem prezentowali filmik z wizyty włoskiej
reprezentacji oraz przedstawiali plany działań projektu
XI 2015 Spotkanie
Delegacje z gminy, powiatu,
dyrektorzy szkół, nauczyciele, Zyskanie przychylności decydentów i
absolwenci, lokalni działacze, środowiska lokalnego w realizacji
rzemieślnicy oraz około 100 projektu.
innych znamienitych gości.
Społeczność szkolna, lokalna, Projekt zyskał na wartości rodziny, inni zainteresowani potwierdził się jego międzynarodowy
działalnością szkoły
wymiar
Nauczyciele włoskich szkół w
Casola Valsenio i Riolo
Terme
Uczniowie włoskich szkół w
Casola Valsenio i Riolo
Terme
Internauci, społeczność szkół
partnerskich, lokalna,
rodziny, inni zainteresowani
działalnością szkoły
Zyskanie szerszego grona do
współpracy
Utworzenie "Grupy projektu"
Zainteresowanie dzieci i młodzieży grą
w szachy i bilard, utworzenie 'szkółki
szachowej' w sp
Rodzice uczniów należących Zmotywowanie do działania w
do 'Grupy projektowej'.
projekcie
PL
PL
IT
IT
PL + IT
IT
XII 2015
Artykuł w Tygodniku Pałuki
nr 49/2015 oraz w Internecie
Artykuł ze zdjęciem o postawieniu bryły przestrzennej na
placu zabaw przy ZS w Lubostroniu w ramach realizacji
projektu z informacją o dofinansowaniu z Programu
Internauci, czytelnicy gazety
Erasmus+ oraz galeria na stronie tygodnika: .
http://palukitv.pl/wideo/2264/Otwarcie_placu_zabaw_Lub
ostron.html
07.XII 2015 Wiadomość na www szkoły
Opis uroczystości przekazania stożka do wspinaczki
społeczności szkolnej z udziałem Burmistrza Łabiszyna i
innych lokalnych VIP-ów wraz z galerią zdjęć.
14.XII 2015 Publikacja na YouTube
Montarz filmu z instruktarzem korzystania z maszyny
Pascaline oraz publikacja w internecie:
https://www.youtube.com/watch?v=X9EVhlVk2qM
17.XII 2015 Spotkanie
Spotkanie promujące projekt wśród społeczności lokalnej
Pozytywny obraz projektu dzięki
działaniu skierowanemu do
najmłodszych uczniów szkoły.
Społeczeństwo docenia wsparcie
najmłodszych w rozumieniu gemoetrii
i matematyki. Zakupiony element
wspiera u dzieci wyobraźnię
przestrzenną, lepiej pojmują
geometrię.
Społeczność szkolna, lokalna,
Projekt jest bardziej widoczny, a jego
rodziny, inni zainteresowani
realizacja daje namacalne korzyści.
działalnością szkoły
Internauci, społeczność szkół
partnerskich, lokalna,
rodziny, inni zainteresowani
działalnością szkoły
Rodziny uczniów biorących
udział w projekcie,
szczególnie potencjalnych
gospodarzy podczas
planowanej wizyty Polaków
we Włoszech
Promowanie urządzeń
matematycznych.
Rozpowszechnianie w środowisku
informacji o projekcie, angażowanie
społeczeństwa w poszczególne
działania
Możliwość zapoznania się szerszegomiędzynarodowego grona odbiorców z
realizacją projektu i możliwością
pozyskania dofinansowania z
Programu Erasmus+.
XII 2015 Notatka na eTwinning
Zamieszczenie informacji w j. angielskim o wspieraniu
wyobraźni przestrzennej u najmłodszych uczniów szkoły
w Lubostroniu
Internauci
19.I 2016 Spotkanie
Spotkanie osób organizujących pobyt polskiej grupy we
Włoszech
Urzędnicy lokalni,
nauczyciele, rodzice uczniów Angażowanie społeczności do działań
przyjmujących reprezentację projektu
polski
PL
28.0I 2016 Wiadomość na www szkoły
Ogłoszenie o konkursie „3 magiczne guziki” i zachęcenie
do uczestnictwa uczniów gminy Łabiszyn.
Zainteresowanie udziałem w
Społeczność szkolna, lokalna,
konkursie, wiele zgłoszeń z całej
'gminna' i inni zainteresowani
gminy, wspieranie wyobraźni
działalnością szkoły
przestrzennej
II 2016 Artykuł w Tygodniku Pałuki
Ogłoszenie o organizowanym konkursie „3 magiczne
guziki” i możliwości zgłaszania udziału przez uczniów
gminy Łabiszyn. Informacja o cennej nagrodzie
finansowanej z Programu Erasmus+, jaką był kurs technik Czytelnicy gazety.
pamięciowych „Po rozum do głowy”.
http://palukitv.pl/wideo/2428/Trzy_magiczne_guziki_Lub
ostron.html
PL
II 2016 E-mail
Rozesłanie wiadomości e-mail do szkół oraz placówek
edukacyjnych w gminie Łabiszyn z zaproszeniem do
udziału w konkursie „3 magiczne guziki”.
PL
II 2016 List
PL
IT + PL
02.III 2016 Spotkanie
IT + PL
28.II, 01.III, 03.III Spotkania
IT + PL
29.III 2016 Spotkanie
Zredagowanie listu do Kujawsko-pomorskiego Kuratora
Oświaty z opisem projektu i informacją o zaplanowanym
wyjeździe uczniów do Włoch
Spotkanie z reprezentacją gminy we Włoszech, w tym z
Burmistrzem Casola Valsenio podczas pobytu polskiej
grupy na działaniach związanych z Uczeniem się
/nauczaniem /szkoleniami.
Nauczyciele szkół gminy
Kuratorium Oświaty
Reprezentacje projektu:
włoska, polska oraz
reprezentanci urzędu we
Włoszech.
Społeczności szkół we
Spotkania ze społecznością szkół: Casola Valsenio i Riolo
Włoszech, polska grupa,
Terme -powitanie i pożegnanie reprezentacji z Polski przez
zaproszeni goście z lokalnego
nauczycieli, uczniów oraz całe rodziny.
urzędu
Spotkanie ze społecznością okolicznych gospodarstw
wiejskich podczas wizyty we Włoszech -Święto Luny.
Uczestnicy projektu,
społeczność lokalna we
Włoszech
Duże zainteresowanie konkursem. W
efekcie 15 uczniów zwyciężyło i
ukończyło 12-godzinny kurs
usprawniania pamięci matematycznej i
logicznego myślenia.
Uczestnictwo uczniów spoza szkoły w
Lubostroniu, popularyzowanie
myślenia logicznego i wspieranie
wyobraźni u większej grupy uczniów
Rozpowszechnienie informacji o
pozyskanym dofinansowaniu z Pr.
Erasmus+
Nawiązanie relacji, które mogą
wesprzeć kontynuację partnerstwa po
zakończeniu dofinansowania.
Spotkania potwierdzają celowość
projektu, jego międzynarodowy
wymiar, wiedzę o kulturach krajów i
uświadamiają korzyści dla uczniów
Projekt jest bardziej widoczny wśród
dużej grupy lokalnej ludności,
pozyskanie wiedzy o tradycjach kraju
i reionu
IT
03.i 04.III 2016
Artykuły we włoskich
czasopismach
Dwa artykuły ze zdjęciami z pobytu polskich uczniów we
Włoszech w gazetach: 'Cronaca di Faenza' i 'Cronaca
comprensorio faentino'.
http://www.faenzanotizie.it/articoli/2016/03/02/progettoCzytelnicy gazet
erasmus-plus-studenti-polacchi-allistituto-comprensivopascoli-di-riolo-terme-e-casola.html oraz
http://www.faenzawebtv.it/w/una-delegazione-di-giovanistudenti-di-labiszyn-polonia-in-visita-a-riolo-terme/
Popularyzowanie unijnych projektów
oraz widzy o przedmiotach ścisłych
Artykuł ze zdjęciem o realizowanej akcji utworzenia przez
społeczność polskiej szkoły ciągu z wcześniej
przygotowanych cyfr rozszerzenia liczby Pi, o łączeniu
internetowym za pomocą Skype z partnerską szkołą we
Czytelnicy gazety
Włoszech i wspólnym świętowaniu tego dnia oraz kilku
zdaniowa informacja o pobycie polskiej grupy w szkole
partnerskiej we Włoszech: http://palukitv.pl/galerie/inne2016/dzien-liczby-pi-lubostron-14-iii-2016.html
Lokalna społeczność dowiaduje się o
ciekawych działaniach projektu,
uczestnicy rozpowszechniają jego
tematykę
PL
Artykuł w Tygodniku Pałuki
III 2016
nr 11/2016 oraz internecie
IT + PL
Montaż filmu z pobytu we Włoszech na działaniach
Wiadomość na www szkoły i związanych z Uczeniem się/Nauczaniem /Szkoleniami.
III 2016
YouTube i eTwinning
Publikacja filmu w internecie, zamieszczenie
podsumowania i galerii zdjęć.
PL
IT
Internauci, społeczność
szkolna, lokalna, rodziny, inni
zainteresowani działalnością
szkoły
Internauci, społeczność
Publikacja filmiku z obchodów Dnia Liczby, informacja z
Wiadomość na www szkoły i
szkolna, lokalna, rodziny, inni
III 2016
galerią zdjęć z uwzględnieniem jego międzynarodowego
YouTube i eTwinning
zainteresowani działalnością
charakteru -wspólne świętowanie przez Skype.
szkoły
Internauci, społeczność
Fotorelacja z obchodów Dnia Liczby Pi na włoskiej stronie szkolna, lokalna, rodziny, inni
III 2016 Wiadomość na www szkoły
szkoły
zainteresowani działalnością
szkoły
Popularyzowanie zabaw, gier
wspierających matematyczne i
logiczne rozumowanie
Rozpowszechnianie w środowisku
wiedzy matematycznej, motywowanie
społeczności do zgłębiania wiedzy
Rozpowszechnianie w środowisku
wiedzy matematycznej, motywowanie
społeczności do zgłębiania wiedzy
PL
PL
Stworzenie filmiku z etapu szkolnego w ZS w
Wiadomość na www szkoły i Lubostroniu, ogłoszenie o organizowanym konkursie
III 2016
YouTube i eTwinning
układania kostki Rubika z galerią zdjęć i informacjami
dot.uczestnictwa
III 2016 E-mail
Rozesłanie zaproszeń do udziału w konkursie układania
kostki Rubika do niemal wszystkich szkół podstawowych i
gimnazjalnych i instytucji kultury wraz z informacją o
projekcie
IV 2016 Artykuł w Tygodniku Pałuki
PL
Podsumowanie konkursu „3 magiczne guziki” oraz
IV 2016 Artykuł na www Tygodnika Pałuki
artystycznego -tworzenie bierek do gry w warcaby.
IV 2016 Wiadomość na www szkoły
Sekretariaty, dyrekcje,
nauczyciele szkół powiatu
żnińskiego, a także niektóre
domy kultury
Ogłoszenie o organizowanym I konkursie w układaniu
kostki Rubika z przypomnieniem o realizacji i założeniach
Czytelnicy gazety
projektu „Logic and Maths” w ramach Programu
Erasmus+.
PL
PL
Popularyzowanie gier trenujących
Internauci, społeczność
pamięć i logiczne myślenie. Duże
szkolna, lokalna, rodziny, inni
zainteresowanie udziałem w konkursie
zainteresowani działalnością
spowodowało poszerzenie zasięgu z
szkoły
powiatowego do rejonowego!
Podsumowanie konkursów projektu z galerią zdjęć i
zamieszczeniem nazwisk zwycięzców.
Internauci
Propagowanie gier manipulacyjnych,
wymagających szczególnej
koncentracji, pamięci, myślenia
logicznego. Zachęcenie do wzięcia
udziału w przyszłych edycjach.
Planowany zasięg konkursu, to powiat
żniński, jednak dzięki
rozpowszechnieniu informacji
otrzymaliśmy zgłoszenia spoza
powiatu, czego efektem było
zorganizowanie na poziomie
rejonowym.
Informacja dociera do szerokiego
grona odbiorców. Zainteresowani
wspierają akcję i deklarują udział w
kolejnych latach.
Internauci, społeczność
Motywacja dla pozostałych uczniów
szkolna, lokalna, rodziny, inni
do uczestnictwa w działaniach
zainteresowani działalnością
projektu.
szkoły
PL
PL
14.04.2016 Wiadomość na www szkoły
IV 2016
Społeczność dowiaduje się o
korzyściach dla uczniów chcących
poszerzać swoje umiejętności uczenia
się przedmiotów ścisłych. Jest
Podsumowanie kursu technik pamięciowych „Po rozum do Społeczność szkolna, lokalna, zainteresowanie technikami
głowy”, który był nagrodą dla zwycięzców konkursu „3
rodziny, inni zainteresowani zapamiętywania, co spowodowało
magiczne guziki”. Zamieszczenie także galerii zdjęć.
działalnością szkoły
nasze plany zebrania technik i
zaprezentowania ich przez młodzież
uczestniczącą na szkoleniach podczas
pobytu grupy włoskiej w naszej szkole
oraz w poszczególnych klasach.
Ogłoszenie o organizowanym I konkursie Kółko-krzyżyk
Wiadomość na www szkoły i
na etapie szkolnym i rozgrywkach międzynarodowych eTwinning
między partnerami projektu.
Fotorelacja z konkursu "Kółko-krzyżyk' między szkołami
partnerskimi we włoskiej zakładce Erasmus+ na stronie
szkoły
IT
IV 2016 Wiadomość na www szkoły
PL
Montaż filmu, wiadomość z galerią zdjęć o zakończeniu
Wiadomość na www szkoły i realizacji cyklu szkoleń wdrażających umiejętność gry w
IV 2016
YouTube i eTwinning
warcaby wśród dzieci sp i przedszkola, prowadzonych
przez gimnazjalistów.
PL
IV 2016 YouTube
Opublikowanie filmiku z realizacji szkoleń wdrażających
umiejętności gry w warcaby
Popularyzowanie prostych gier
strategicznych, wymagających
Społeczność szkolna, rodziny,
logicznego rozumowania i
inni zainteresowani
przewidywania skutków. Duże
działalnością szkoły
zainteresowanie konkursem, ogromna
radość z niemal zapomnianej gry.
Internauci, społeczność
szkolna, lokalna, rodziny, inni
zainteresowani działalnością
szkoły
Popularyzowanie prostych gier
strategicznych, wymagających
logicznego rozumowania i
przewidywania skutków.
Popularyzowanie prostych gier
Internauci, społeczność
strategicznych, wymagających
szkolna, lokalna, rodziny, inni
logicznego rozumowania i
zainteresowani działalnością
przewidywania skutków. Duże
szkoły
zainteresowanie grą.
Zachęcenie do powrotu do gier
planszowych, społeczeństwo docenia
Internauci
zaangażowanie starszych kolegów w
edukację młodszych.
PL
01.V 2016 Prezentacja PowerPoint
PL
19.V 2016
Stworzenie przez uczniów biorących udział w wizycie
partnerskiej we Włoszech prezentacji zdjęć i opisów
każdego dnia pobytu.
Wiadomość na www szkoły i Podsumowanie konkursu 'Kostka Rubika' na etapie
eTwinning
rejonowym z galerią zdjęć.
PL
IX 2015 - VIII Zakładka ERASMUS+ na
2016 na bieżąco www szkoły
https://zslubostron.edupage.org/text13/? Zamieszczanie bieżących informacji, podsumowań,
linków itp. informacji dotyczących projektu.
IT
IX 2015 - VIII Zakładka ERASMUS+ na
2016 na bieżąco www szkoły
http://icpascoliriolo.it/didattica/erasmus/ Zamieszczanie bieżących informacji, podsumowań,
linków itp. informacji dotyczących projektu.
Internauci, społeczność
szkolna, lokalna, rodziny, inni
zainteresowani działalnością
szkoły
Umiejętność prezentacji własnych
doświadczeń na forum, trening
umiejętności korzystania z narzędzi
konputerowymi
Propagowanie gier manipulacyjnych,
Internauci, społeczność
wymagających szczególnej
szkolna, lokalna, rodziny, inni
koncentracji, pamięci, myślenia
zainteresowani działalnością
logicznego. Zachęcenie do wzięcia
szkoły
udziału w przyszłych edycjach.
Internauci, społeczność obu Lepsza dostępność wszystkich
szkół partnerskich,
informacji, działań, planów oraz
społeczność lokalna, rodziny, upowszechnianie treści związanych z
inni zainteresowani
projektem wśród szerokiego grona
działalnością szkoły
odbiorców.
Internauci, społeczność obu Lepsza dostępność wszystkich
szkół partnerskich,
informacji, działań, planów oraz
społeczność lokalna, rodziny, upowszechnianie treści związanych z
inni zainteresowani
projektem wśród szerokiego grona
działalnością szkoły
odbiorców.

Podobne dokumenty