Regulamin Jak dwie krople wody

Transkrypt

Regulamin Jak dwie krople wody
Regulamin konkursu „Mama i ja. Jak dwie krople wody”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu pod tytułem „Mama i ja. Jak dwie krople wody” (dalej „Konkurs”)
jest WOSANA S.A., z siedzibą w Andrychowie przy ul. Batorego 35A, 34-120 Andrychów,
spółką wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy pod
numerem KRS: 0000040177, z kapitałem zakładowym w wysokości 2 748 970.00 PLN,
REGON: 070022369, NIP: 5510007765.
2. Konkurs odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Zasad
Konkursu, zwanego dalej "Regulaminem" oraz przepisami prawa polskiego.
3. Konkurs trwa w terminie: od dnia 20.01.2016 roku do dnia 20.02.2016 roku do godziny
23:59.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która
w dniu
rozpoczęcia Konkursu spełnia następujące warunki:
a. posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b. zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia,
c. zapoznała się z zasadami Konkursu dostępnymi na stronie
www.facebook.com/woda.mamaija
2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
a. posiadanie aktywnego konta w portalu Facebook.com,
b. przesłanie zgłoszenia za pomocą aplikacji „Mama i ja. Jak dwie krople wody”,
c. akceptacja Regulaminu konkursu.
3. Każdy z Uczestników Konkursu może przesłać liczbę zgłoszeń równą liczbie dzieci jakie
posiada.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, osoby
obsługujące oraz inne podmioty bezpośrednio zaangażowane w przeprowadzenie
Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób (małżonkowie,
dzieci, rodzice, rodzeństwo).
§3
ZASADY KONKURSU
1. Zadaniem uczestnika konkursu jest przesłanie 3 zdjęć: dziecka oraz mamy i taty (rodziców
dziecka). Zgłoszeń należy dokonać poprzez aplikację „Mama i ja. Jak dwie krople wody”,
która dostępna jest na profilu „Mama i ja” pod adresem www.facebook.com/woda.mamaija
w serwisie Facebook.com.
2. Wysyłając zgłoszenie, Uczestnik akceptuje wszystkie punkty zawarte w Regulaminie.
3. Komisja Konkursowa może usunąć zgłoszenia, które są obraźliwe, wulgarne i/lub nie
nawiązują do tematu zadania konkursowego.
4. W Konkursie wyłonionych i nagrodzonych zostanie:
a. 1. zwycięzca: mama, która w drodze głosowania zdobędzie największy procent
głosów w swojej rodzinie spośród 30 najpopularniejszych zgłoszeń;
b. 2. zwycięzca: tata, który w drodze głosowania zdobędzie największy procent głosów
w swojej rodzinie spośród 30 najpopularniejszych zgłoszeń;
a.
3. zwycięzca: rodzina, którą wyłoni Komisja Konkursowa, w składzie: 2 osoby
powołane przez Organizatora Konkursu oraz 1 osoba powołana przez Realizatora
Konkursu (agencja Eura7).
5. Głosowanie odbywać się będzie w aplikacji konkursowej „Jak dwie krople wody”.
Głosowanie odbywa się w odpowiedzi na pytanie konkursowe polegające na wyborze
rodzica, do którego bardziej podobne jest dziecko.
6. W aplikacji konkursowej Internauci zalogowani mogą głosować na mamę lub tatę z danego
zgłoszenia w Konkursie, oddając na każde zgłoszenie tylko 1 głos w trakcie trwania całego
Konkursu.
7. Każda z osób biorących udział w Konkursie, może zapraszać swoich znajomych do
oddawania głosów na jej zgłoszenie.
8. Uczestnik zgłaszający pracę konkursową do konkursu oświadcza, że przysługują mu, jako
twórcy, autorskie prawa osobiste i majątkowe do zgłoszonych zdjęć, bez żadnych
ograniczeń lub obciążeń na rzecz osób trzecich.
9. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku
zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek
wykorzystania przez Organizatora zdjęć zgodnie z niniejszym Regulaminem.
10. W przypadku naruszenia praw autorskich przez Uczestnika Konkursu, Organizator Konkursu
jest upoważniony do przekazania osobom trzecim danych Uczestnika Konkursu. Dane te
mogą być wykorzystane przez osoby trzecie do dochodzenia swoich praw na drodze
cywilno-karnej z tytułu naruszenia ich praw autorskich.
11. Autor zgłoszonej pracy zobowiązany jest do przeniesienia na Organizatora, na zasadzie
wyłączności,
nieodpłatnie,
autorskich
praw
majątkowych
i
praw
pokrewnych
do
nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania zdjęciami.
12. Wszystkie przesłane zgłoszenia mogą zostać zamieszczone na profilu „Mama i ja” w
serwisie Facebook.com.
13. Z chwilą przesłania pracy konkursowej Uczestnik udziela na rzecz WOSANA S.A. licencji na
korzystanie z pracy na terytorium całego świata, bez ograniczeń czasowych.
14. Licencja, o której mowa w zdaniu poprzednim obejmuje przede wszystkim prawo do:
a. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia wykonanej pracy konkursowej w całości
lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności
poprzez wprowadzenie do pamięci komputera, a także poprzez jej wprowadzanie,
wyświetlanie, stosowanie, przekazywanie i przechowywanie;
b. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w
wykonanej pracy konkursowej;
c. utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy całości lub części pracy konkursowej, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
d. obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę konkursową utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy
całości lub części pracy konkursowej;
e. rozpowszechniania pracy konkursowej w inny sposób - publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie całości
lub części pracy konkursowej, a także publiczne udostępnianie całości lub części
pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i
w czasie przez siebie wybranym.
§4
NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie są:
a. Bon o wartości 500 zł do sieci perfumerii Douglas - dla mamy wyłonionej w drodze
głosowania w Konkursie (zgodnie z par. 3 pkt.4a);
b. Tablet Samsung Galaxy Tab4 8GB - dla taty wyłonionego w drodze głosowania w
Konkursie (zgodnie z par. 3 pkt.4b);
c. Rodzinny pobyt w ParkHotel Łysoń**** w Inwałdzie, w tym 2 noce - 3 dni, śniadania i
obiadokolacje, bilety do Inwałd Park - dla rodziny (2+1 - rodzice i dziecko), której
zdjęcia zyskają największą sympatię Komisji Konkursowej (zgodnie z par. 3 pkt.4c).
Za nocleg dzieci do 3 roku życia, śpiących z rodzicami, nie pobierane są opłaty. Voucher, ze
względu na dostępność parków, będzie ważny do końca października 2016 roku. Voucher nie
będzie obowiązywał w dniach: 26-28 marca (Wielkanoc), 30 kwietnia - 3 maja (długi weekend
majowy), 26-29 maja (Boże Ciało) oraz 13-15 sierpnia (długi weekend sierpniowy). Jednemu
Uczestnikowi Konkursu może być przyznana maksymalnie jedna nagroda oraz nagroda dla
mamy i taty nie może przypadać w tej samej rodzinie.
2. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść praw do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
3. Zwycięzcy w Konkursie zostaną wyłonieni spośród 30 zgłoszeń konkursowych, na które
oddano najwięcej głosów (łącznie na oboje rodziców).
4. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości
nagród ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.
§5
NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA GRY
1. Organem dokonującym weryfikacji zgłoszeń konkursowych oraz decydującym o przyznaniu
nagród, o których mowa w § 4 pkt. 1 Regulaminu jest Komisja Konkursowa. Komisja
rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z Konkursem.
2. Komisja Konkursowa składa się z 2 osób powołanych przez Organizatora Konkursu oraz 1
osoby powołanej przez Realizatora Konkursu (agencja Eura7).
3. Komisja Konkursowa sporządza protokół z przebiegu Konkursu oraz jego rozstrzygnięcia.
Każdy uczestnik Konkursu może zapoznać się z protokołem w siedzibie Organizatora.
§6
SPOSÓB OGŁASZANIA WYNIKÓW
1. Organizator ogłosi zwycięzców Konkursu na profilu „Mama i ja”, który znajduje się pod
adresem www.facebook.com/woda.mamaija oraz na stronie www.wodadladziecka.pl i
www.wosana.pl po zakończeniu konkursu.
2. Zwycięzcy Konkursu zostaną poproszeni o kontakt z Organizatorem Konkursu poprzez
wysłanie wiadomości prywatnej do profilu www.facebook.com/woda.mamaija w celu
przesłania danych niezbędnych do wysyłki nagrody.
3. Jeśli laureat nie skontaktuje się w ciągu 14 dni do Organizatora Konkursu lub w ciągu 14 dni
nie odbierze przesyłki kurierskiej, nagroda zostaje przekazana kolejnej osobie z największą
ilością głosów.
§7
WYDANIE NAGRÓD
1. Odbiór nagrody odbędzie się za pośrednictwem wyznaczonego przez Organizatora operatora
pocztowego na koszt Organizatora. Uczestnik zobowiązany jest do odbioru nagrody w
terminie i na zasadach wskazanych przez Organizatora.
2. Organizator wyśle nagrody w terminie 21 dni od daty otrzymania danych adresowych od
Uczestników Konkursu.
§8
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 14 dni od daty zakończenia trwania Konkursu
na adres Organizatora. O terminie decyduje data stempla pocztowego.
2. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w
formie pisemnej, które wpłynęły do Organizatora do 06.03.2016. W przedmiocie reklamacji
ostateczna i wiążąca jest decyzja Komisji.
3. Postępowanie reklamacyjne trwa 21 dni od daty doręczenia reklamacji do siedziby
Organizatora, włączając w to zawiadomienie uczestnika Konkursu o wyniku reklamacji. Po
wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do
dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Nazwisko Zwycięzcy Konkursu będzie dostępne na profilu „Mama i ja” w serwisie
Facebook.com. Dane Zwycięzcy będą dostępne w następującym formacie: Imię i nazwisko.
Uczestnik, przystępując do Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego danych
osobowych na profilu „Mama i ja” pod adresem www.facebook.com/woda.mamaija
2. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z postanowieniami ustawy o
ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest WOSANA S.A, ul. Batorego
35A, 34-120 Andrychów, NIP: 5510007765. Dane Uczestników przetwarzane będą wyłącznie
w celach związanych z Konkursem. Organizator informuje, że podanie danych jest
dobrowolne, lecz niezbędne dla uzyskania nagrody w Konkursie.
3. We wszelkich sprawach nieobjętych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa.
4. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin oraz Zasady
Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
5. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest
równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji
niniejszego Regulaminu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w trakcie
trwania Konkursu i do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Uczestników Konkursu na
„Mama i ja” w serwisie Facebook.com.