Zasady korzystania z literatury i stosowania przypisów w

Komentarze

Transkrypt

Zasady korzystania z literatury i stosowania przypisów w
Zasady korzystania z literatury i stosowania przypisów
w sprawdzianach / pracach zaliczeniowych
oraz pracach dyplomowych
Wszystkie prace pisemne składane przez studentów mają na celu ocenę wiedzy
i umiejętności, dlatego tak istotna jest samodzielność ich przygotowania. Aby uniknąć
podejrzenia o plagiat należy wyraźnie zaznaczać wypowiedzi innych osób, ujmując je w
cudzysłów, po którym stawiany jest numer odsyłacza (odnośnika) do danych
bibliograficznych (przypisu).
Poniżej przykłady:
Cytaty
– „Brak [...] przypisów dyskwalifikuje pracę magisterską [...]”1,
– „…wykorzystanie cudzych informacji, bez ujawnienia tego w przypisie jest plagiatem...”2.
Przypisy
Przypis (notka bibliograficzna) powinien zawierać: numer, nazwisko, inicjał(ły) imienia autora,
tytuł pozycji (książki, artykułu, innego opracowania) zapisany kursywą, nazwę
wydawnictwa(w przypadku artykułu – tytuł czasopisma, rok i numer), miejsce i rok wydania.
1
Porter M.E., Strategia konkurencji, PWE, Warszawa 2010, s.150.
Ackoff R.L., The Art and Science of Mess Management, „Interfaces”, 2004, no.3,
s. 14.
3
Bugaj R., Wielkie bezrobocie, „Gazeta Wyborcza” z 17.07.2000.
2
W przypadku powołań na publikacje zbiorowe układ notki bibliograficznej ulega zmianie.
Podaje się tytuł dzieła, ew. numer tomu, nazwisko, inicjał imienia, redaktora opracowania,
wydawnictwo, miejsce i rok wydania.
4
Współczesne teorie organizacji, t. I, Wesołowski R. (red.), Wydawnictwo Naukowe,
Warszawa 2003, s. 80.
Notka podająca artykuł w publikacji zbiorowej powinna zawierać następujące dane: inicjał
imienia autora i nazwisko, tytuł artykułu, przyimek [w:] ujęty w nawias klamrowy, tytuł pracy
zbiorowej, numer tomu, miejsce i rok wydania, strona, np.
5
Kiersztyn A., Analiza ekonomicznych konsekwencji zatrudnienia na czas określony
dla jednostek oraz gospodarstw domowych [w:] Bednarski M., Frieske K.W. (red.),
Praca na czas określony w polskiej gospodarce. Społeczne i ekonomiczne
konsekwencje zjawiska, IPiSS, Warszawa 2012, s. 103.
W przypadku, kiedy jest kilku autorów (więcej niż dwóch) w przypisie można użyć formuły:
6
Góra M. i inni, Tax Wedge and Skills: Case of Poland In International Perspective,
“CASE Report”, 2006, no. 64 s. 8.
zaś w bibliografii wymienić wszystkich autorów opracowania:
Góra M., Radziwiłł A., Sowa A., Walewski M., Tax Wedge and Skills: Case of Poland
In International Perspective, “CASE Report”, 2006, no. 64.
ODDZIAŁ MAZOWIECKI
ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI
REKTORAT
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 37A, tel. (022) 843 76 92, fax (022) 853 38 45, e-mail: [email protected]
30-085 Kraków, ul. Głowackiego 12, tel. (012) 637 07 10, 637 05 35, fax (012) 637 13 47, e-mail:[email protected]
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 37A, tel. (022) 853 38 46, fax (022) 847 22 82,e-mail: [email protected]
W przypadku źródeł internetowych – oprócz nazwiska i inicjału (-ów) autora, tytułu i daty
publikacji - podajemy link do strony internetowej oraz datę odczytania informacji np.:
7
Sztaba S., Dlaczego ludzie pracują, „Zarządzanie Zmianami”, 2012, nr 1, s. 4,
http://pou.pl/zeszyty_naukowe/pdf/Nr_1_2012_55_Sztaba.pdf, (dostęp: 12.10.2012).
8
Ndlovu S., Non-financial performance measures within public companies a literature review, “Advances in Accounting, Finance & Economics”, 2010, vol. 3,
issue 1, s.1-13. Academic Search Complete [Online]. Dostępne na:
http://web.ebscohost.com/bsi/pdfviewer/pdfviewer?vid=14&hid=24&sid=6758f948f715-4099-8c6d-2393fed263b4%40sessionmgr12, (dostęp: 4.12. 2012)
9
Labour Party. Policy guide, http://.labour.org.uk/policies/home, (dostęp: 13.08.2010).
W przypadku niepublikowanych materiałów konferencyjnych należy podać temat, datę
i miejsce konferencji:
10
Wziątek-Kubiak A., Od awersji do innowacji do upowszechnienia się innowacji
wśród polskich przedsiębiorstw. Wystąpienie na Konferencji Towarzystwa
Ekonomistów Polskich „Transformacja po latach” Warszawa 19.05.2009.
Opublikowane materiały konferencyjne traktowane są jak wydawnictwa książkowe.
Wykorzystanie w tabelach i rysunkach danych oraz koncepcji innych autorów powinno być
odnotowane poprzez podanie źródła.
Tabele powinny być ponumerowane cyframi arabskimi (numeracja ciągła w obrębie pracy)
i opatrzone tytułami (najlepiej nad tabelą). Pod każdą tabelą należy umieścić informację
o źródle. W przypadku tabel, zawierających wyniki badań autora, należy podać, np.:
Źródło: obliczenia własne autora na podstawie….. (lub) opracowanie własne autora.
Dla rysunków, wykresów, diagramów, schematów można przyjąć nazwę rysunek lub inną
nazwę (wykres, schemat etc.), lecz trzeba ją stosować konsekwentnie w całej pracy. Rysunki
powinny być ponumerowane cyframi arabskimi (numeracja ciągła w obrębie pracy)
i opatrzone tytułami (najlepiej nad rysunkiem). Pod każdym rysunkiem należy, podobnie jak
w przypadku tabel, zamieścić informację o źródle.
W bibliografii (na końcu pracy) zamieszcza się pozycje cytowane i przywoływane w pracy.
Poszczególne pozycje należy uszeregować alfabetycznie według nazwisk autorów a
w przypadku prac tego samego autora w porządku chronologicznym.
Czcionka 12 (Times New Roman, Arial, Calibri lub inna) musi być jednolita w całym tekście.
Interlinia powinna wynosić 1,5.
ODDZIAŁ MAZOWIECKI
ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI
REKTORAT
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 37A, tel. (022) 843 76 92, fax (022) 853 38 45, e-mail: [email protected]
30-085 Kraków, ul. Głowackiego 12, tel. (012) 637 07 10, 637 05 35, fax (012) 637 13 47, e-mail:[email protected]
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 37A, tel. (022) 853 38 46, fax (022) 847 22 82,e-mail: [email protected]