HumaJect_Ulotka dla pacjenta

Komentarze

Transkrypt

HumaJect_Ulotka dla pacjenta
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika
Humulin® R 100 j.m./ml roztwór do wstrzykiwań we wkładzie
(Insulinum humanum)
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
− Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
− W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
− Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
− Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.
Patrz punkt 4.
Spis treści ulotki
1.
Co to jest Humulin R i w jakim celu się go stosuje
2.
Informacje ważne przed zastosowaniem Humulin R
3.
Jak stosować Humulin R
4.
Możliwe działania niepożądane
5.
Jak przechowywać Humulin R
6.
Zawartość opakowania i inne informacje
1.
Co to jest Humulin R i w jakim celu się go stosuje
Humulin R zawiera jako substancję czynną insulinę ludzką, która jest stosowana w leczeniu cukrzycy.
Przyczyną cukrzycy jest niezdolność trzustki do wytwarzania insuliny w ilościach umożliwiających
kontrolę poziomu glukozy we krwi (cukru we krwi). Humulin R stosuje się w celu długotrwałego
kontrolowania poziomu glukozy. Humulin R jest insuliną szybkodziałającą.
Lekarz może zalecić stosowanie Humulin R oraz insuliny o dłuższym czasie działania. Do każdego
rodzaju insuliny dołączona jest inna ulotka dla pacjenta. Nie należy zmieniać insuliny, o ile tak nie
zaleci lekarz. Zmieniając insulinę, należy zachować dużą ostrożność. Każdy rodzaj insuliny ma inny
symbol i kolor na opakowaniu oraz na wkładzie, w celu łatwiejszego odróżnienia.
2.
Informacje ważne przed zastosowaniem Humulin R
Kiedy nie stosować Humulin R
•
jeżeli odczuwalne są objawy wskazujące na hipoglikemię (niski poziom glukozy we krwi).
Informacje o postępowaniu w przypadku łagodnej hipoglikemii zostaną podane w dalszej części
ulotki (patrz podpunkt A w punkcie 4).
•
jeśli pacjent ma uczulenie na insulinę ludzką lub którykolwiek z pozostałych składników tego
leku (wymienionych w punkcie 6).
Ostrzeżenia i środki ostrożności
•
Przed rozpoczęciem stosowania Humulin R należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub
pielęgniarką. Jeżeli obecne leczenie zapewnia dobrą kontrolę glikemii, ostrzegawcze objawy
nadmiernego zmniejszenia stężenia glukozy we krwi mogą nie być odczuwalne. Ostrzegawcze
objawy są wymienione w dalszej części ulotki. Należy zaplanować dokładnie pory posiłków,
częstość podejmowania aktywności fizycznej i ogólny poziom aktywności. Należy także
kontrolować poziom cukru wykonując często badanie stężenia glukozy we krwi.
1
•
•
•
•
•
Niektóre osoby, u których po zmianie rodzaju insuliny ze zwierzęcej na ludzką występowała
hipoglikemia (małe stężenie glukozy we krwi) zgłaszały, że objawy zapowiadające
hipoglikemię były słabiej zaznaczone lub zupełnie inne niż wcześniej. Jeżeli hipoglikemia
pojawia się często lub występują trudności z rozpoznaniem objawów zapowiadających
hipoglikemię, należy skonsultować się z lekarzem.
Należy poinformować pielęgniarkę z poradni cukrzycowej, lekarza lub farmaceutę w
przypadku:
- ostatnio przebytej choroby;
- choroby nerek lub wątroby;
- zwiększonego wysiłku fizycznego.
Zapotrzebowanie na insulinę może także zmieniać się po spożyciu alkoholu.
Należy powiedzieć pielęgniarce z poradni cukrzycowej, lekarzowi lub farmaceucie o
planowanym wyjeździe za granicę. Różnica stref czasowych może wiązać się z koniecznością
wykonywania wstrzykiwań i spożywania posiłków o innej porze.
U części pacjentów długotrwale leczonych z powodu cukrzycy typu 2., u których występuje
choroba serca lub w przeszłości wystąpił udar, zgłaszano przypadki niewydolności serca po
jednoczesnym stosowaniu pioglitazonu i insuliny. Należy jak najszybciej poinformować
lekarza, jeżeli wystąpią objawy niewydolności serca, takie jak zadyszka, nagłe zwiększenie
masy ciała lub miejscowy obrzęk.
Humulin R a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Zapotrzebowanie organizmu na insulinę może zmienić się w przypadku jednoczesnego stosowania:
•
steroidów,
•
terapii zastępczej hormonami tarczycy,
•
doustnych leków obniżających stężenie glukozy we krwi (leków przeciwcukrzycowych),
•
kwasu acetylosalicylowego (aspiryny),
•
hormonu wzrostu,
•
oktreotydu, lanreotydu,
•
selektywnych agonistów receptorów β 2 -adrenergicznych (np. ritodryny, salbutamolu,
terbutaliny),
•
leków β-adrenolitycznych,
•
tiazydów lub niektórych leków przeciwdepresyjnych (inhibitorów monoaminooksydazy),
•
danazolu,
•
niektórych inhibitorów konwertazy angiotensyny (np. kaptopryl, enalapryl) lub antagonistów
receptora angiotensyny II.
Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Zapotrzebowanie organizmu na insulinę zwykle zmniejsza się w pierwszych trzech miesiącach ciąży i
wzrasta przez następne 6 miesięcy. U kobiet karmiących piersią może być konieczna zmiana dawki
insuliny lub sposobu odżywiania się.
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
W przypadku hipoglikemii (małe stężenie glukozy we krwi) zdolność koncentracji i szybkość reakcji
pacjenta może być zmniejszona. Należy o tym pamiętać we wszystkich sytuacjach, w których
mogłoby to być przyczyną zagrożenia dla pacjenta lub innych osób (np. podczas prowadzenia pojazdu
lub obsługiwania urządzeń mechanicznych). Należy zasięgnąć opinii pielęgniarki z poradni
cukrzycowej lub lekarza na temat prowadzenia samochodu, jeśli:
•
często występuje hipoglikemia
2
•
3.
oznaki hipoglikemii są słabe lub ich nie ma.
Jak stosować Humulin R
Wkład o pojemności 3 ml służy wyłącznie do wstrzykiwaczy o pojemności 3 ml. Nie stosować
ich we wstrzykiwaczach 1,5 ml.
Należy zawsze sprawdzić nazwę i rodzaj insuliny na etykiecie i opakowaniu wkładu podczas
zakupu leku w aptece. Należy upewnić się, że jest to lek Humulin przepisany przez lekarza.
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób, każdy
wkład może być używany tylko przez jedną osobę, nawet gdy igła została zmieniona.
Dawkowanie
•
Lekarz prowadzący zaleci odpowiedni rodzaj insuliny, ilość leku oraz czas i częstotliwość jego
wstrzykiwania. Instrukcje te przeznaczone są tylko dla określonego pacjenta. Zaleceń lekarza
należy ściśle przestrzegać i regularnie odwiedzać poradnię cukrzycową.
•
Zmiana rodzaju stosowanej insuliny (na przykład z insuliny zwierzęcej na ludzką), może
spowodować konieczność zmniejszenia lub zwiększenia dawki. Ta zmiana może dotyczyć tylko
pierwszego wstrzyknięcia lub może być wprowadzana stopniowo przez kilka tygodni lub
miesięcy.
•
Humulin R należy wstrzykiwać pod skórę. Wstrzyknięcia domięśniowe można stosować tylko
wtedy, gdy tak zalecił lekarz.
Przygotowanie leku Humulin R
•
Humulin R jest już rozpuszczony w wodzie, nie wymaga więc mieszania. Należy go stosować
tylko wtedy, gdy wygląda jak woda. Musi być przejrzysty, bez zabarwienia lub pływających w
nim cząstek stałych. Należy sprawdzić to przed każdym wstrzyknięciem.
Przygotowanie wstrzykiwacza do użycia
•
Najpierw należy umyć ręce. Zdezynfekować gumową membranę wkładu.
•
Wkłady Humulin R należy stosować wyłącznie we wstrzykiwaczach ze znakiem CE.
Należy sprawdzić, czy w ulotce dołączonej do wstrzykiwacza napisano, że wstrzykiwacz
można stosować z wkładami Humulin R lub Lilly. Wkład 3 ml jest odpowiedni tylko do
wstrzykiwacza 3 ml.
•
Należy stosować się do instrukcji dołączonej do wstrzykiwacza. Wprowadzić wkład do
wstrzykiwacza.
•
Należy ustawić dawkę na 1 lub 2 jednostki. Następnie trzymając wstrzykiwacz igłą skierowaną
ku górze, opukać boki wstrzykiwacza tak, aby pęcherzyki powietrza przemieściły się do góry. Z
igłą wciąż skierowaną ku górze wciskać mechanizm do wstrzykiwania do momentu, gdy z igły
wypłynie kropla leku Humulin R. Wewnątrz wstrzykiwacza może wciąż znajdować się kilka
małych pęcherzyków powietrza. Są one nieszkodliwe, lecz zbyt duży pęcherzyk powietrza
może spowodować podanie niedokładnej dawki.
Wstrzykiwanie leku Humulin R
•
Przed wstrzyknięciem należy zdezynfekować skórę zgodnie z otrzymanymi instrukcjami.
•
Należy wstrzyknąć lek pod skórę zgodnie z otrzymanymi wskazówkami. Nie wstrzykiwać leku
bezpośrednio do żyły. Po wstrzyknięciu pozostawić igłę w skórze przez pięć sekund, aby
upewnić się, że cała dawka została wstrzyknięta. Nie pocierać miejsca wstrzyknięcia. Upewnić
się, że odległość od ostatniego wstrzyknięcia wynosi co najmniej 1 cm. Miejsca iniekcji
zmieniać zgodnie z otrzymanymi instrukcjami.
•
Nie podawać leku Humulin R drogą dożylną. Humulin R należy wstrzykiwać zgodnie z
instrukcjami lekarza lub pielęgniarki z poradni cukrzycowej. Jedynie lekarz może podawać lek
3
Humulin R dożylnie, wyłącznie w szczególnych okolicznościach takich jak zabieg chirurgiczny
lub podczas choroby, jeśli stężenie glukozy będzie zbyt duże.
Po wstrzyknięciu
•
Po wstrzyknięciu leku, należy zdjąć igłę ze wstrzykiwacza posługując się zewnętrzną nasadką
igły. Umożliwi to zachowanie sterylności leku i zapobiegnie wyciekaniu insuliny. Uniemożliwi
to przenikanie powietrza z powrotem do wstrzykiwacza i zatykanie się igły. Nie należy
użyczać nikomu swoich igieł lub wstrzykiwacza. Założyć nasadkę z powrotem na
wstrzykiwacz.
Kolejne wstrzyknięcia
•
Pozostawić wkład we wstrzykiwaczu. Przed każdym wstrzyknięciem wybrać 1 lub 2 jednostki i
wciskać mechanizm do wstrzykiwania trzymając wstrzykiwacz skierowany ku górze, aż kropla
leku Humulin R wypłynie z igły. Można sprawdzić ile zostało leku Humulin, patrząc na
wskaźnik znajdujący się z boku wkładu. Odległość pomiędzy kreskami wskaźnika odpowiada
około 20 jednostkom. Jeśli ilość leku jest mniejsza od zaleconej dawki, należy zmienić wkład.
Nie należy mieszać żadnej innej insuliny we wkładzie Humulin R. Po opróżnieniu wkładu nie
używać go ponownie.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki Humulin R
W przypadku podania większej dawki Humulin R niż zalecana, może wystąpić małe stężenie glukozy
we krwi. Należy sprawdzić poziom glukozy we krwi (patrz podpunkt A w punkcie 4).
Pominięcie zastosowania Humulin R
W przypadku podania mniejszej dawki Humulin R niż zalecana, może wystąpić duże stężenie glukozy
we krwi. Należy sprawdzić poziom glukozy we krwi. Nie należy wstrzykiwać dawki podwójnej w
celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Przerwanie stosowania Humulin R
W przypadku zastosowania mniejszej niż zalecana dawki leku Humulin R, może wystąpić
zwiększenie stężenia glukozy we krwi. Nie należy zmieniać stosowanej insuliny, chyba że tak zaleci
lekarz.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
4.
Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Insulina ludzka może powodować hipoglikemię (małe stężenie glukozy we krwi). Patrz dalsze
informacje dotyczące hipoglikemii poniżej w podpunkcie „Problemy powszechnie występujące
w cukrzycy”.
4
Możliwe działania niepożądane
Uczulenie uogólnione występuje bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów). Objawy są
następujące:
• spadek ciśnienia tętniczego krwi
• wysypka na całym ciele
• trudności z oddychaniem
• świszczący oddech
• przyspieszone bicie serca
• poty
Jeśli podczas stosowania leku Humulin R wystąpiły takie objawy, należy natychmiast skontaktować
się z lekarzem.
Uczulenie miejscowe występuje często (u mniej niż 1 na 10 pacjentów). Objawem może być
zaczerwienienie, obrzęk lub swędzenie skóry wokół miejsca wstrzyknięcia insuliny. Objawy te
zwykle przemijają po kilku dniach lub tygodniach. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wyżej
wymienionych objawów należy poinformować o tym lekarza.
Lipodystrofia (pogrubienia lub zagłębienia w skórze) występuje niezbyt często (u mniej niż 1 na 100
pacjentów). Jeśli wystąpi pogrubienie skóry lub zagłębienia w miejscu wstrzyknięcia, należy zmienić
miejsce wstrzyknięcia i poinformować o tym lekarza.
Zgłaszano obrzęki (np. obrzęki ramion, kostek; zatrzymanie płynów) szczególnie na początku
stosowania insuliny lub podczas zmiany leczenia w celu poprawy kontroli stężenia glukozy we krwi.
Problemy powszechnie występujące w cukrzycy
A.
Hipoglikemia
Hipoglikemia (małe stężenie glukozy we krwi) jest stanem, w którym we krwi znajduje się za mało
cukru. Może do niej dojść, jeżeli pacjent:
•
przyjął zbyt dużą dawkę leku Humulin R lub innej insuliny;
•
opuścił lub opóźnił porę posiłku, bądź zmienił dietę;
•
zbyt intensywnie ćwiczył lub pracował tuż przed lub po posiłku;
•
chorował (zwłaszcza na chorobę z biegunką lub wymiotami);
•
zmienił zapotrzebowanie na insulinę, lub
•
występują u niego zaburzenia czynności nerek lub wątroby, które się nasilają.
Na poziom glukozy we krwi wpływa alkohol i niektóre leki.
Pierwsze objawy małego stężenia glukozy we krwi zwykle ujawniają się szybko i należą do nich:
• zmęczenie
• przyspieszone bicie serca
• nerwowość lub drżenie ciała
• nudności
• ból głowy
• zimne poty
Jeśli nie ma pewności co do rozpoznawania objawów ostrzegawczych hipoglikemii, należy unikać
sytuacji, w których można narazić siebie lub innych na niebezpieczeństwo (np. prowadząc
samochód).
Nie należy stosować leku Humulin R, jeżeli występują objawy ostrzegawcze hipoglikemii
(małego stężenia glukozy we krwi).
Jeżeli stężenie glukozy we krwi jest małe, należy zjeść glukozę w tabletkach, cukier lub wypić słodki
napój. Następnie należy zjeść owoc, ciastka lub kanapkę, jak zalecił lekarz i odpocząć. To zazwyczaj
wystarcza w przypadku łagodnej hipoglikemii lub niewielkiego przedawkowania insuliny. Jeżeli stan
się pogarsza, występuje płytki oddech, a skóra staje się blada, należy natychmiast skontaktować się z
lekarzem. Wstrzyknięcie glukagonu może pomóc w przypadku ciężkiej hipoglikemii. Po
wstrzyknięciu glukagonu, należy zjeść glukozę w tabletkach lub cukier. Jeżeli po podaniu glukagonu
5
nie nastąpi poprawa, należy udać się do szpitala. W celu uzyskania informacji o glukagonie, należy
zapytać lekarza.
B.
Hiperglikemia i cukrzycowa kwasica ketonowa
Hiperglikemia (zbyt duże stężenie glukozy we krwi) oznacza, że organizm nie otrzymuje
wystarczającej ilości insuliny. Hiperglikemia może być spowodowana przez:
•
nieprzyjmowanie leku Humulin R lub innej insuliny;
•
wstrzyknięcie mniejszej ilości insuliny niż zalecona przez lekarza;
•
spożywanie bardzo obfitych posiłków w porównaniu z wymaganiami diety; lub
•
gorączkę, infekcję, stresujące przeżycia.
Hiperglikemia może prowadzić do cukrzycowej kwasicy ketonowej. Pierwsze objawy rozwijają się
powoli w ciągu kilku godzin lub dni. Do objawów tych należą:
•
uczucie senności
•
brak apetytu
•
zaczerwienienie twarzy
•
owocowy zapach z ust
•
pragnienie
•
nudności lub wymioty.
Do ciężkich objawów należą utrudniony oddech oraz przyspieszony puls. Należy natychmiast
zwrócić się o pomoc lekarską.
Nieleczona hipoglikemia (małe stężenie glukozy we krwi) lub hiperglikemia (wysoki poziom glukozy
we krwi) może doprowadzić do poważnego zaburzenia i powodować bóle głowy, nudności, wymioty,
odwodnienie, utratę przytomności, śpiączkę lub nawet śmierć.
Trzy proste sposoby, aby uniknąć hipoglikemii lub hiperglikemii:
•
Należy zawsze mieć przy sobie zapasowy wstrzykiwacz i wkład z insuliną Humulin R.
•
Należy zawsze mieć przy sobie coś, co informuje innych o tym, że jest się chorym na cukrzycę.
•
Należy zawsze mieć przy sobie kostki cukru.
C.
Choroba
Podczas choroby, zwłaszcza połączonej z nudnościami lub wymiotami, może się zmienić
zapotrzebowanie organizmu na insulinę. Chorzy na cukrzycę potrzebują insuliny nawet wtedy,
gdy nie spożywają normalnych posiłków. Należy wykonać badanie moczu lub krwi, stosować się
do ogólnych zasad leczenia choroby i skontaktować się z pielęgniarką z poradni cukrzycowej lub
lekarzem.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania
niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań
Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301,
fax: 22 49-21-309, e-mail: [email protected] Działania niepożądane można zgłaszać również
podmiotowi odpowiedzialnemu lub przedstawicielowi podmiotu odpowiedzialnego. Dzięki zgłaszaniu
działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa
stosowania leku.
5.
Jak przechowywać Humulin R
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przed pierwszym użyciem, należy przechowywać Humulin R w lodówce (2°C - 8°C). Nie zamrażać.
Używany wstrzykiwacz i wkład należy przechowywać w temperaturze pokojowej (poniżej 30°C) i
6
zużyć w ciągu 28 dni. Nie należy przechowywać używanego wstrzykiwacza lub wkładów w lodówce.
Nie należy ich kłaść w pobliżu źródeł ciepła lub na słońcu.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku. Termin
ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Nie stosować tego leku jeśli zauważy się, że jest on zabarwiony lub widoczne są cząstki stałe.
Humulin R można stosować tylko gdy wygląda jak woda. Należy sprawdzić wygląd insuliny przed
każdym wstrzyknięciem.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
6.
Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera Humulin R
- Substancją czynną leku jest insulina ludzka, otrzymana metodą rekombinacji DNA. Posiada
taką samą strukturę jak naturalny hormon wytwarzany przez trzustkę, dlatego różni się od
insulin zwierzęcych.
- Pozostałe składniki to: m-krezol, glicerol, woda do wstrzykiwań, 10 % roztwór kwasu solnego
i 10 % roztwór wodorotlenku sodu (do ustalenia pH).
Jak wygląda Humulin R i co zawiera opakowanie
Humulin R to jałowy, przezroczysty, bezbarwny, roztwór wodny ludzkiej insuliny rozpuszczalnej.
Jeden mililitr roztworu zawiera 100 jednostek międzynarodowych insuliny (100 j.m./ml). Każdy
wkład do wstrzykiwacza zawiera 300 jednostek (3 ml roztworu).
Wkłady są sprzedawane w opakowaniach po 5 sztuk.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Podmiot odpowiedzialny:
Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holandia
Wytwórca:
Lilly France S.A.S., Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Francja
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu
odpowiedzialnego:
Eli Lilly Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 18A
02-092 Warszawa
Tel: +48 22 440 33 00
Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:
Huminsulin „Lilly“ Normal 100 I.E./ml (Austria)
Umuline Rapide 100 UI/ml (Francja)
Humuline Regular (Belgia, Luksemburg)
Humuline Regular Lilly 100 (Holandia)
Huminsulin Normal 100 (Niemcy)
Humulin Regular (Finlandia, Grecja, Portugalia, Szwecja)
Humulin S (Malta, Irlandia, Wielka Brytania)
7
Humulin R (Bułgaria, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Włochy, Polska, Rumunia, Słowacja,
Słowenia)
Data ostatniej aktualizacji ulotki:
08-lis-2016
8

Podobne dokumenty