Ocena wykładów

Transkrypt

Ocena wykładów
Ocena wykładów
Wykłady zostały ocenione przez respondentów na ocenę dobrą (średnia=8,07, mediana=8,33). Przy
czym poziom merytoryczny zajęć, kompetencje wykładowców i dobór tematyki na ocenę bardzo dobrą.
Respondenci oczekiwaliby jednak więcej treści nowych w wykładach i lepszego powiązania
przedstawianej tematyki z praktyką - większej użyteczności przedstawianej wiedzy. Tematyka, której
zabrakło lub którą należałoby rozszerzyć to przede wszystkim alergia pokarmowa oraz alergia na leki.
W przypadku dwóch ankiet, respondenci zdecydowali się jedynie na wypełnienie pytań otwartych,
natomiast nie zaznaczyli ani jednej oceny w wykładach. Ankiety te nie zostały uwzględnione w tej
analizie, stąd analizowane były 273 ankiety.
Rozkład procentowy i liczbowy ocen
Wykres kołowy przedstawia rozkład procentowy i liczbowy ocen średnich. W tabeli natomiast zawarto
zestawienie procentowe i liczbowe przydzielanych ocen w każdej z ocenianych kategorii.
Wykłady - zestawienie procentowe i liczbowe przydzielanych
ocen
Ocena
Kategoria
niedostateczny
0
1
2
3
4
5
dop dst
db
bdb
cel
6
8
9
10
7
brak
Warunki lokalowe, n 0
0
0
0
1
4
6
10
47
57
145 3
akustyka,
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 1,47 2,20 3,66 17,22 20,88 53,11 1,10
wizualizacja
Użyteczność
przedstawianej
wiedzy
n 0
0
2
5
7
27
27
39
51
49
63
3
% 0,00 0,00 0,73 1,83 2,56 9,89 9,89 14,29 18,68 17,95 23,08 1,10
n 0
2
2
0
7
17
18 32
50
59
83
3
Poziom
merytoryczny zajęć % 0,00 0,73 0,73 0,00 2,56 6,23 6,59 11,72 18,32 21,61 30,40 1,10
Kompetencje
(dobór)
wykładowców
Dobór tematyki
Nowe treści w
wykładach
Ocena średnia
n 0
1
1
0
2
10
14
42
40
57
106
0
% 0,00 0,37 0,37 0,00 0,73 3,66 5,13 15,38 14,65 20,88 38,83 0,00
n 0
1
1
4
8
19
21
28
50
61
76
4
% 0,00 0,37 0,37 1,47 2,93 6,96 7,69 10,26 18,32 22,34 27,84 1,47
n 3
8
11
12
21
33
25
33
45
40
37
5
% 1,10 2,93 4,03 4,40 7,69 12,09 9,16 12,09 16,48 14,65 13,55 1,83
n 0
0
0
3
4
6
21
46
62
80
51
% 0,00 0,00 0,00 1,10 1,47 2,20 7,69 16,85 22,71 29,30 18,68
Legenda:
n - liczba respondentów, którzy zaznaczyli wybraną ocenę
% - odpowiadający liczbie n procent respondentów
brak - liczba osób, które nie zaznaczyły oceny w danym pytaniu
Na szaro obszar co najmniej 50 % górnych ocen. Dodatkowo tłustym drukiem zaznaczono
ocenę najczęściej wybieraną.
Podstawowe wartości statystyczne (średnie, mediany ...)
W poniższej tabeli kategorie zostały posortowane malejąco pod względem uzyskanej wartości średniej.
Ocenę szkolną wystawiono na podstawie mediany
Kategoria
N
Średnia Min. Q1 Mediana Q3 Max Odch.St Ocena
Warunki lokalowe,
270 9,14
akustyka, wizualizacja
4
9
10
10
10
1,17
Celujący
Kompetencje (dobór)
wykładowców
273 8,54
1
7
9
10
10
1,61
Bardzo dobry
Poziom merytoryczny
zajęć
270 8,19
1
7
9
10
10
1,85
Bardzo dobry
Dobór tematyki
269 8,07
1
7
9
10
10
1,89
Bardzo dobry
Użyteczność
270 7,76
przedstawianej wiedzy
2
6
8
9
10
1,91
Dobry
Nowe treści w wykładach 268 6,66
0
5
7
9
10
2,56
Dostateczny
Ocena Średnia
273 8,07
2,67 7,17 8,33
Legenda:
N - liczebność grupy
Średnia - wartość średnia
Min. - minimum
Q1 - wartość pierwszego kwartyla
Mediana - wartośc mediany (drugiego kwartyla)
Q3 - wartość trzeciego kwartyna
Max - maksimum
Odch.St - odchylenie standardowe
9,17 10
1,46
Dobry
Wykłady zbędne
Dokładna treść pytania: Jeżeli jest Pani/Pan jakimiś wykładami zdecydowanie rozczarowana /ny lub
Pani/Pana zdaniem jakieś zajęcia były zdecydowanie nieprzydatne lub przeprowadzone w
zdecydowanie niskiej jakości, prosimy o ich wymienienie
Poniższe zestawienie zawiera wykłady wymienione przez co najmniej 5 respondentów (1,82%
wszystkich respondentów)
Wykład/sesja
n %
"Choroba wieńcowa a leczenie astmy POChP", prof. D.Czarnecka
18 6,55
"Uczulenia na GKS: diagnostyka i dalsze leczenie chorego" prof. W. Gliński
15 5,45
"Czy dzisiejsze alergie są globalną epidemią?" - sesja galowa
9 3,27
"Terapia astmy i alergicznego nieżytu nosa..." prof. R. Pawliczak
5 1,82
"Czy jest miejsce dla zastosowania leków przeciwhistaminowych w leczeniu
5 1,82
astmy?" prof. I. Grzelewska-Rzymowska
Legenda:
n - liczba respondentów, którzy wskazali dany wykład
% - procent respondentów, którzy wskazali dany wykład liczony w stosunku do ogółu
ankiet(N=275)
Tematyka, której zabrakło
Dokładna treść pytania: Jeżeli zabrakło jakiś zagadnień, o których chciałaby Pani/chciałby Pan
usłyszeć, prosimy o ich wymienienie
Poniższe zestawienie zawiera zagadnienia wymienione przez co najmniej 5 respondentów (1,82%
wszystkich respondentów)
Temat
n %
Alergia Pokarmowa 27 9,82
Alergie na Leki
17 6,18
Zbyt mało o AZS 5 1,82
Legenda:
n - liczba respondentów, którzy wskazali dany wykład
% - procent respondentów, którzy wskazali dany wykład liczony w stosunku do ogółu
ankiet(N=275)
Inne uwagi
Poniższe zestawienie zawiera zagadnienia wymienione przez co najmniej 5 respondentów (1,82%
wszystkich respondentów)
Uwagi
n %
Uwagi pozytywne:
Dobry poziom, brak rozczarowania/właściwy dobór treści wykładów
10 3,64
Bardzo dobra obsługa techniczna wykładów
5 1,82
Uwagi negatywne:
Za dużo wykładów ogólnych teoretycznych, za mało wiedzy praktycznej w
szczególności w oparciu o polską rzeczywistość a nie zachodnią, brak nowości 45 16,36
w leczeniu i diagnostyce, brak interpretacji niektórych badań
Opóźnienie w programie sesji, zmiany w programie sesji, brak dyscypliny
czasowej wykładowców, ostatecznie mało czasu na dyskusje i pytania do
ekspertów
8 2,91
Problem z rozgraniczeniem potrzeb specjalistów i osób w trakcie specjalizacji
8 2,91
(oddzielne konferencje lub oddzielne sesje o zróżnicowanym poziomie)
Wykłady do 21:00/22:00 - za późno
7 2,55
Leczenie astmy oskrzelowej - za dużo wykładów o tej tematyce, wykłady nie
5 1,82
wnoszą nic nowego
Legenda:
n - liczba respondentów, którzy wskazali dany wykład
% - procent respondentów, którzy wskazali dany wykład liczony w stosunku do ogółu ankiet
(N=275)
Ocena warsztatów
Warsztaty zostały ocenione przez respondentów na ocenę bardzo dobrą z minusem (średnia 8,41,
mediana 8,83). Przy czym poziom merytoryczny zajęć, kompetencje wykładowców i dobór tematyki
uzyskały ocenę celującą. Respondenci oczekiwaliby więcej treści nowych, więcej przykładów
klinicznych, większej dostępności warsztatów.
Tematyka, której zabrakło to alergie pokarmowe - nadwrażliwość pokarmowa. Postulowane jest
zwiększenie liczby warsztatów z zakresu spirometrii.
Warsztaty nie były ogólnodostępne. Ostatecznie podczas konferencji przygotowano około 560 miejsc
(49,17% wszystkich uczestników) na różnego rodzaju warsztatach. Teoretycznie przewidziano, że dany
uczestnik konferencji może uczestniczyć w jednym, wcześniej wybranym warsztacie. W praktyce
jednak spora część uczestników zainteresowanych warsztatami wykorzystała okazję, aby uczestniczyć
w więcej niż jednym warsztacie i z warsztatów skorzystali uczestnicy, którzy wcześniej się nie
zarejestrowali i nie otrzymali odpowiedniego biletu. Na niektórych warsztatach (Spirometria,
Naskórkowe testy płatkowe) liczba chętnych zdecydowanie przekraczała liczbę zapewnionych miejsc
na warsztatach. Miało to przełożenie na zmniejszenie komfortu uczestników i mogło mieć wpływ na
ocenę w kategorii "Warunki lokalowe...." a także na ewentualne dodatkowe uwagi związane z
organizacją konferencji.
W 137 (49,85%) ankietach zaznaczono uczestnictwo w co najmniej jednym warsztacie. W tym 47 osób
(34,56% respondentów deklarujących udział w warsztatach) zadeklarowało udział w 2 i więcej
warsztatach. Większość statystyk pytań zamkniętych przewidzianych w tym rozdziale odnosi się tylko
do ankiet, w których zaznaczono uczestnictwo w warsztatach (N=137).
W związku z tym, że znaczna ilość analizowanych ankiet (>30%) zawiera pojedynczą ocenę odnoszącą
się do więcej niż jednego warsztatu, zdecydowano się przedstawić jedynie ogólną ocenę wszystkich
warsztatów.
Procentowy udział respondentów w warsztatach danego typu
Nazwa warsztatu
n
%
48
35,04
Nowoczesna diagnostyka alergii in vitro 24
17,52
Spirometria cz.I
Jak ocenić pacjenta z astmą*
Terapia astmy
28
20,44
17,52 24
Spirometria cz II**
52
37,96
Naskórkowe testy płatkowe
53
38,69
Skuteczne leczenie astmy
18
13,14
Różne oblicza anafilaksji
27
19,71
Legenda:
n - liczba respondentów, którzy wskazali dany warsztat
% - procent respondentów, którzy wskazali dany warsztat liczony w stosunku do ogółu ankiet,
w których zaznaczono uczestnictwo w warsztatach (N=137)
Rozkład procentowy i liczbowy ocen
Wykres kołowy przedstawia rozkład procentowy i liczbowy ocen średnich. W tabeli natomiast zawarto
zestawienie procentowe i liczbowe przydzielanych ocen w każdej z ocenianych kategorii.
Warsztaty - zestawienie procentowe i liczbowe przydzielanych
ocen
Ocena
Kategoria
niedostateczny
0
1
2
3
4
5
dop
dst
db
bdb
cel
6
7
8
9
10
brak
Warunki lokalowe, n 2
1
2
2
5
7
8
11
21
22
55
1
akustyka,
% 1,46 0,73 1,46 1,46 3,65 5,11 5,84 8,03 15,33 16,06 40,15 0,73
wizualizacja
Użyteczność
przedstawianej
wiedzy
n 0
1
1
0
6
8
5
12
17
31
51
5
% 0,00 0,73 0,73 0,00 4,38 5,84 3,65 8,76 12,41 22,63 37,23 3,65
n 0
0
1
2
2
5
3
14
22
31
56
1
Poziom
merytoryczny zajęć % 0,00 0,00 0,73 1,46 1,46 3,65 2,19 10,22 16,06 22,63 40,88 0,73
Kompetencje
(dobór)
wykładowców
Dobór tematyki
Nowe treści w
warsztatach
Ocena średnia
n 0
0
1
0
0
4
4
12
14
30
66
6
% 0,00 0,00 0,73 0,00 0,00 2,92 2,92 8,76 10,22 21,90 48,18 4,38
n 0
0
0
0
2
3
4
9
22
24
68
5
% 0,00 0,00 0,00 0,00 1,46 2,19 2,92 6,57 16,06 17,52 49,64 3,65
n 2
3
2
2
5
6
17
10
29
23
29
9
% 1,46 2,19 1,46 1,46 3,65 4,38 12,41 7,30 21,17 16,79 21,17 6,57
n 0
0
0
1
1
4
8
18
21
43
41
0
% 0,00 0,00 0,00 0,73 0,73 2,92 5,84 13,14 15,33 31,39 29,93 0,00
Legenda:
n - liczba respondentów, którzy zaznaczyli wybraną ocenę
% - odpowiadający liczbie n procent respondentów liczony w stosunku do ogółu ankiet, w
których zaznaczono uczestnictwo w warsztatach (N=137)
brak - liczba osób, które nie zaznaczyły oceny danej kategorii
Na szaro obszar co najmniej 50 % górnych ocen. Dodatkowo tłustym drukiem zaznaczono
ocenę najczęściej wybieraną.
Podstawowe wartości statystyczne (średnie, mediany ...)
W poniższej tabeli kategorie zostały posortowane malejąco pod względem uzyskanej wartości średniej.
Ocenę szkolną wystawiono na podstawie mediany
Kategoria
N
Średnia Min. Q1 Mediana Q3
Max Odch.St Ocena
Dobór tematyki
132 8,95
4,00 8,00 10,00
10,00 10,00 1,41
Celujący
Kompetencje (dobór)
wykładowców
131 8,95
2,00 8,00 10,00
10,00 10,00 1,46
Celujący
Poziom merytoryczny
136 8,62
zajęć
2,00 8,00 9,00
10,00 10,00 1,70
Bardzo
dobry
Użyteczność
132 8,38
przedstawianej wiedzy
1,00 7,75 9,00
10,00 10,00 1,96
Bardzo
dobry
Warunki lokalowe,
136 8,14
akustyka, wizualizacja
0,00 7,00 9,00
10,00 10,00 2,32
Bardzo
dobry
0,00 6,00 8,00
9,00 10,00 2,38
Dobry
Nowe treści w
128 7,53
warsztatach
Ocena Średnia
137 8,41
2,83 7,50 8,83
9,67 10,00 1,48
Bardzo
dobry
Legenda:
N - liczebność grupy
Średnia - wartość średnia
Min. - minimum
Q1 - wartość pierwszego kwartyla
Mediana - wartośc mediany (drugiego kwartyla)
Q3 - wartość trzeciego kwartyna
Max - maksimum
Odch.St - odchylenie standardowe
Tematyka, której zabrakło
Dokładna treść pytania: Jeżeli zabrakło jakiś zagadnień, o których chciałaby Pani/chciałby Pan
usłyszeć, prosimy o ich wymienienie
Poniższe zestawienie zawiera zagadnienia wymienione przez co najmniej 5 respondentów (1,82%
wszystkich respondentów)
Temat
n%
Alergie pokarmowe/Nadwrażliwość pokarmowa
8 2,91
Więcej o spirometrii/może 2 dniowa konferencja z zakresu spirometrii 7 2,55
Legenda:
n - liczba respondentów, którzy wskazali dany warsztat
% - procent respondentów, którzy wskazali dany warsztat liczony w stosunku do ogółu
ankiet(N=275)
Inne uwagi
Poniższe zestawienie zawiera zagadnienia wymienione przez co najmniej 5 respondentów (1,82%
wszystkich respondentów)
Uwagi
n %
Więcej warsztatów, za mało miejsc na warsztatach, sugestia powtórek
32 11,64
Więcej praktycznych warsztatów, pomagających w zdobywaniu umiejętności.
27 9,81
Więcej przykładów klinicznych
Legenda:
n - liczba respondentów, którzy wskazali dany warsztat
% - procent respondentów, którzy wskazali dany warsztat liczony w stosunku do ogółu
ankiet(N=275)
Ocena organizacji
Ponieważ ze specyfiki konferencji wynika, że respondenci nie musieli korzystać ze wszystkich usług
organizatora, zatem wszystkie statystyki podane w ocenie pytań zamkniętych odnoszą się tylko do
liczby osób (N), która zaznaczyła ocenę w danej kategorii. W ten sposób zakładamy, ze dana osoba
faktycznie korzystała z określonej usługi i miała predyspozycje do wystawienia określonej oceny.
Rozkład procentowy i liczbowy ocen
Wykres kołowy przedstawia rozkład procentowy i liczbowy ocen średnich. W tabeli natomiast zawarto
zestawienie procentowe i liczbowe przydzielanych ocen w każdej z ocenianych kategorii.
Organizacja - zestawienie procentowe i liczbowe przydzielanych
ocen
Ocena
Kategoria
Dostęp do
informacji o
Konferencji
przed
Konferencją
niedostateczny
dop dst
db
bdb
cel
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
n 3
4
10
8
14
20
16
27
30
23
106
N
brak
261
14
% 1,15 1,53 3,83 3,07 5,36 7,66 6,13 10,34 11,49 8,81 40,61 94,91 5,09
Funkcjonowanie n 1
1
3
4
6
10 5
13
24
25
79
171
104
serwisu
internetowego % 0,58 0,58 1,75 2,34 3,51 5,85 2,92 7,60 14,04 14,62 46,20 62,18 37,82
Przebieg
n 0
4
0
7
2
4
10 14
35
49
136 261
14
procesu
rejestracji.
Funkcjonowanie % 0,00 1,53 0,00 2,68 0,77 1,53 3,83 5,36 13,41 18,77 52,11 94,91 5,09
recepcji
Dostęp do
informacji
podczas
szkolenia
Przebieg
procesu
wydawania
certyfikatów
n 2
0
1
2
6
6
10
19
40
53
131
270
5
% 0,74 0,00 0,37 0,74 2,22 2,22 3,70 7,04 14,81 19,63 48,52 98,18 1,82
n 2
0
1
0
3
6
7
8
19
32
140
218
57
% 0,92 0,00 0,46 0,00 1,38 2,75 3,21 3,67 8,72 14,68 64,22 79,27 20,73
Kompetencja i n 0
0
1
0
1
3
4
7
25
56
173 270
5
uprzejmość
organizatorów % 0,00 0,00 0,37 0,00 0,37 1,11 1,48 2,59 9,26 20,74 64,07 98,18 1,82
Impreza
plenerowa
Inne imprezy
towarzyszące
Zakwaterowanie
Transport
Wyżywienie
Ocena średnia
n 1
0
4
8
6
16
6
12
37
33
83
206
69
% 0,49 0,00 1,94 3,88 2,91 7,77 2,91 5,83 17,96 16,02 40,29 74,91 25,09
n 1
5
3
7
13
20
15
34
38
41
68
245
30
% 0,41 2,04 1,22 2,86 5,31 8,16 6,12 13,88 15,51 16,73 27,76 89,09 10,91
n 0
1
0
0
1
2
1
13
19
34
194
265
10
% 0,00 0,38 0,00 0,00 0,38 0,75 0,38 4,91 7,17 12,83 73,21 96,36 3,64
n 1
0
0
2
2
5
4
13
17
28
104
176
99
% 0,57 0,00 0,00 1,14 1,14 2,84 2,27 7,39 9,66 15,91 59,09 64,00 36,00
n 0
0
0
0
1
2
4
5
30
24
198
264
11
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,76 1,52 1,89 11,36 9,09 75,00 96,00 4,00
n 0
0
0
0
1
4
8
25
61
98
78
275
0
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 1,45 2,91 9,09 22,18 35,64 28,36 100,00 0,00
Legenda:
n - liczba respondentów, którzy zaznaczyli wybraną ocenę
% - odpowiadający liczbie n procent respondentów liczony w stosunku do liczby N ogółu
respondentów, którzy zaznaczyli ocenę w danej kategorii
brak - liczba osób, które nie zaznaczyły oceny w danym pytaniu
N - ogólna liczba osób, która zaznaczyła ocenę w tej kategorii
* - Wartości procentowe podane w kolumnach N i braki wskazuje jaki to był procent w stosunku
do wszystkich respondentów (275)
Na szaro obszar co najmniej 50 % górnych ocen. Dodatkowo tłustym drukiem zaznaczono
ocenę najczęściej wybieraną.
Podstawowe wartości statystyczne (średnie, mediany ...)
W poniższej tabeli kategorie zostały posortowane malejąco pod względem uzyskanej wartości średniej.
Ocenę szkolną wystawiono na podstawie mediany
Kategoria
Wyżywienie
N
Średnia Min. Q1 Mediana Q3
264 9,50
4,00 9,75 10,00
Max Odch.St Ocena
10,00 10,00 1,02
Celujący
Zakwaterowanie
265 9,47
1,00 9,00 10,00
10,00 10,00 1,13
Celujący
Kompetencja i
uprzejmość
organizatorów
270 9,36
2,00 9,00 10,00
10,00 10,00 1,14
Celujący
Przebieg procesu
218 9,09
wydawania certyfikatów
0,00 9,00 10,00
10,00 10,00 1,71
Celujący
176 8,99
0,00 8,75 10,00
10,00 10,00 1,68
Celujący
Przebieg procesu
rejestracji.
261 8,78
Funkcjonowanie recepcji
1,00 8,00 10,00
10,00 10,00 1,89
Celujący
270 8,75
0,00 8,00 9,00
10,00 10,00 1,78
Bardzo
dobry
Funkcjonowanie serwisu
171 8,31
internetowego
0,00 7,50 9,00
10,00 10,00 2,26
Bardzo
dobry
206 8,15
0,00 7,00 9,00
10,00 10,00 2,26
Bardzo
dobry
Dostęp do informacji o
Konferencji przed
261 7,65
Konferencją�
0,00 6,00 8,00
10,00 10,00 2,67
Dobry
Transport
Dostęp do informacji
podczas szkolenia
Impreza plenerowa
Inne imprezy
towarzyszące
245 7,61
0,00 6,00 8,00
10,00 10,00 2,35
Dobry
Ocena średnia
275 8,69
4,11 8,00 9,00
9,59 10,00 1,16
Bardzo
dobry
Legenda:
N - liczebność grupy
Średnia - wartość średnia
Min. - minimum
Q1 - wartość pierwszego kwartyla
Mediana - wartośc mediany (drugiego kwartyla)
Q3 - wartość trzeciego kwartyna
Max - maksimum
Odch.St - odchylenie standardowe
Inne uwagi
Poniższe zestawienie zawiera zagadnienia wymienione przez co najmniej 5 respondentów (1,82%
wszystkich respondentów)
Uwagi
n %
Uwagi pozytywne:
Super, bardzo dobrze zorganizowana konferencja
18 6,55
Uwagi negatywne:
Zbyt krótki czas na opuszczenie pokoi
10 3,64
Najlepsze wykłady w sobotę/ważne sesje w ostatnim dniu- w godzinach
5 1,82
opuszczania pokoju
Legenda:
n - liczba respondentów, którzy wskazali dany wykład
% - procent respondentów, którzy wskazali dany wykład liczony w stosunku do ogółu ankiet
(N=275)
Ocena ogólna
Ogólnie zdaniem respondentów była to bardzo dobra konferencja. Uzyskała ona średnią ocenę 8,39
punktów na 10 możliwych. Poniżej podano zestawienie podstawowych wartości statystycznych
dotyczących wyników ankiety:
Kategoria
N Średnia Min. Q1 Mediana
Wykłady
273 8,07
2,67 7,17 8,33
Warsztaty
137 8,41
2,83 7,50 8,83
Organizacja
275 8,69
4,11 8,00 9,00
Całość (wartość średnia) 275 8,39
3,20 7,56 8,72
Legenda:
N - liczba respondentów, którzy ocenili dany obszar
Średnia - wartość średnia
Min. - minimum
Q1 - wartość pierwszego kwartyla
Mediana - wartośc mediany (drugiego kwartyla)
Q3 - wartość trzeciego kwartyna
Max - maksimum
Odch.St - odchylenie standardowe
Q3
9,17
9,67
9,59
9,48
Max
10
10,00
10,00
10,00
Odch.St
1,46
1,48
1,16
1,37
Ocena
Dobry
Bardzo dobry
Bardzo dobry
Bardzo dobry
Wśród słuchaczy wykładów 275 osób wzięło udział w badaniu poziomu satysfakcji uczestników.
Stanowi to 24,14% wszystkich słuchaczy (około 30,18% słuchaczy obecnych w ostatnim dniu).
W każdej z części wyszczególniono kategorie - elementy szkolenia, które respondenci poddawali ocenie
w skali 0-10. Ponadto ankieta zawierała także pytania otwarte, pozwalające na zawarcie dodatkowych
uwag.
W procesie analizy policzono także dla każdej ankiety ocenę średnią danej części. W celu zwiększenia
czytelności zastosowano także szkolną skalę ocen:
Tabela 1. Przelicznik na oceny szkolne
Wartość oceny
Ocena szkolna Ocena szkolna - skrót
punktowej
10
celujący
Cel
9
Bardzo dobry Bdb
8
dobry
Db
7
dostateczny
Dst
6
dopuszczający Dop
<=5
niedostateczny Nast.
W przypadku zestawień zawierających podstawowe wartości statystyczne , ocenę szkolną wystawiono
na podstawie mediany a pytania posortowano rosnąco ze względu na wartość średnią oceny.
Nie wszyscy respondenci zdecydowali się na wystawienie oceny w każdej kategorii.

Podobne dokumenty