Trzy Marchewki www.trzymarchewki.pl Trzy Marchewki

Komentarze

Transkrypt

Trzy Marchewki www.trzymarchewki.pl Trzy Marchewki
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Trzy Marchewki
obowiązujący dla umów sprzedaży zawieranych od dnia 25 grudnia 2014 roku.
§1
Definicje
1. Dostawa - czynność wykonana przez Sprzedawcę polegająca na dostarczeniu Klientowi Towaru określonego w zamówieniu za
pośrednictwem Dostawcy.
2. Dostawca - podmiot wykonujący Dostawę:
- firma kurierska,
- InPost Paczkomaty Sp. z o.o.,
- Sprzedawca.
3. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych zdefiniowanych przez Klienta celem zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta Sklepu
Internetowego.
4. Klient - podmiot, na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym może być zawarta Umowa
Sprzedaży.
5. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową.
6. Konto Klienta - indywidualny panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po wcześniejszej Rejestracji i zawarciu
umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.
7. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność
gospodarczą lub zawodową.
8. Regulamin - wewnętrzne zasady postępowania opisane w dokumencie.
9. Rejestracja - czynności wykonane w sposób określony w Regulaminie w celu uzyskania dostępu do wszystkich
funkcjonalności Sklepu Internetowego.
10. Sprzedawca – Aneta Sułkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Trzy Marchewki, Aneta Sułkowska z siedzibą
mieszczącą się pod adresem: 65-060 Zielona Góra, ul. Drzewna 29/1 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadającą adres miejsca wykonywania
działalności i adres do korespondencji: 65-060 Zielona Góra, ul. Drzewna 29/1. NIP: 973-034-58-16, telefon kontaktowy: 662
027 668, adres poczty elektronicznej: [email protected]
11. Sklep Internetowy - zbiór stron internetowych dostępnych pod adresem internetowym www.trzymarchewki.pl, którego
właścicielem jest Sprzedawca.
12. Towar - produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, mogący być przedmiotem
Umowy Sprzedaży.
13. Trwały nośnik - każdy materiał lub narzędzie, które umożliwia Konsumentowi lub Przedsiębiorcy przechowywanie informacji
kierowanych do niego, dostęp do tych informacji w przyszłości, przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą oraz
odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej formie. Pojęcie to swoim zakresem obejmuje również pocztę
elektroniczną (e-mail) opisaną wyżej, jako narzędzie.
14. Umowa Sprzedaży - zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własność rzeczy i tę rzecz wydać, natomiast
kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.
§2
Postanowienia ogólne
1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
2. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym wymagane jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty
elektronicznej.
3. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych w Sklepie Internetowym (w tym zdjęć i opisów
towarów) bez pisemnej zgody właściciela Sklepu oraz prowadzenia jakichkolwiek działań, które naruszałaby interes Sprzedawcy.
4. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i wyrażone są w walucie polskiej, jaką jest Polski Złoty. Do
ceny należy doliczyć koszty wysyłki, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy w czasie składania
zamówienia
5. Klient składając zamówienie zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptuje postanowienia w nim zawarte.
§3
Rejestracja
1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
3. W celu Rejestracji, Klient podając prawdziwe dane, wypełnia wszystkie pola formularza rejestracyjnego udostępnionego przez
Sprzedawcę na stronach Sklepu Internetowego a następnie przesyła dane poprzez naciśnięcie, znajdującego się poniżej,
przycisku „Zarejestruj się”.
4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ustala indywidualne Hasło oraz ma możliwość zapoznania się
z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
Trzy Marchewki
www.trzymarchewki.pl
5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty
elektronicznej podany przez siebie w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji. Następnie po wykonaniu
potwierdzenia Rejestracji poprzez użycie otrzymanego odnośnika zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną
usługi prowadzenia Konta Klienta. Klient uzyskuje możliwość dostępu do swojego Konta Klienta i dokonywania zmian podanych
podczas Rejestracji.
§4
Zamówienia
1. Informacje zawarte na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty handlowej Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego, a jedynie są zaproszeniem do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.
2. Klient chcąc złożyć zamówienie najpierw dokonuje wyboru Towaru i dodaje go do koszyka poprzez naciśnięcie przycisku „Do
koszyka” umieszczonego pod jego ceną. Po skompletowaniu całego zamówienia lub w każdej dowolnej chwili, Klient może
przejść do koszyka i sprawdzić jego zawartość oraz może zmieniać ilość wybranego Towaru lub go usunąć. Zmieniając ilość
towaru należ każdorazowo nacisnąć przycisk „Przelicz”, aby uwzględnić wprowadzone zmiany. Następnie Klient wybiera sposób
dostawy oraz rodzaj płatności i powinien nacisną przycisk „Zamawiam”, aby kontynuować składanie zamówienia. W następnym
kroku Klient zalogowany sprawdza, koryguje lub zmienia uwidocznione dane kontaktowe i wysyłki a Klient niezalogowany musi
swoje dane wpisać każdorazowo w całości do pustych pól formularza oraz nacisnąć przycisk „Podsumowanie”. Na następnej
stronie Sklepu Internetowego przygotowane jest podsumowanie całej transakcji. Jeżeli Klient chce dokonać zmian to powinien
nacisną przycisk „Wstecz” a jeżeli wszystko się zgadza to powinien nacisnąć przycisk „Zamawiam i płacę”, co powoduje wysłanie
zamówienia do Sprzedawcy. We wszystkich opisanych etapach składania zamówienia Klient jest informowany o łącznej cenie za
wybrany Towar, Dostawę oraz wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową
Sprzedaży.
3. Klient składając zamówienie, składa ofertę zakupu określonego Towaru, czyli składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży
Towarów będących przedmiotem zamówienia.
4. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła potwierdzenie jego złożenia na adres poczty elektronicznej podany przez
Klienta.
5. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia poprzez kliknięcie odnośnika w mailu przysłanym
Klientowi mówiącym o przyjęciu zamówienia do realizacji.
5. Dla stron transakcji wiążące są informacje zawarte w Sklepie przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia,
w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
5. Zamówienie zostanie skompletowane w możliwie najkrótszym terminie a towar niezwłocznie dostarczony w sposób wybrany
w trakcie składania zamówienia.
6. Treść Umowy Sprzedaży jest utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu oraz jest przesyłana w załączniku
wiadomości mailowej potwierdzającej dokonanie zakupu. Dostęp do utrwalonej wersji regulaminu znajduje się na dole niniejszej
strony z Regulaminem w postaci odnośnika do pliku.
§5
Płatności
1. Dostępne formy płatności za zamówiony Towar:
a) przelew - wpłata własna na rachunek bankowy Sprzedawcy. Realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po uzyskaniu
potwierdzenia przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta oraz po wpłynięciu pieniędzy na rachunek bankowy Sprzedawcy.
Numer konta bankowego do wpłat: 20 1020 5402 0000 0302 0307 4259 prowadzony przez PKO BP S.A. W tytule przelewu
należy wpisać: "Zamówienie nr" i dopisać jego numer, który zostanie przesłany w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.
Ułatwia to jednoznaczną identyfikację płatności i zamówienia;
b) płatność elektroniczna - karty płatnicze i ePrzelewy, czyli szybkie, bezpośrednie przelewy internetowe obsługiwane przez
agenta rozliczeniowego eCard S.A., ul. Arkońska 11, 80-387 Gdańsk, nadzorowanego przez Prezesa Narodowego Banku
Polskiego. Realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta
oraz po wpłynięciu pieniędzy na rachunek bankowy Sprzedawcy;
c) gotówka przy odbiorze towaru.
2. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
W przypadku braku płatności we wskazanym terminie, Sprzedawca informuje Klienta z użyciem Trwałego Nośnika
o wyznaczeniu kolejnego terminu płatności oraz że odstąpi od Umowy Sprzedaży, jeśli i w tym terminie nie zostanie dokonana
płatność. Po upływie drugiego terminu i braku płatności Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym Nośniku oświadczenie
o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
§6
Dostawa
1. Dostawa zamówionych produktów realizowana jest przez Sklep na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
2. Termin wysyłki Towaru wynosi do 14 dni roboczych liczony od dnia wpływu pieniędzy na rachunek bankowy.
3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia,
a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
4. Czas dostawy Towaru wynosi od 1 do 2 dni roboczych w zależności od wybranego operatora.
5. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
6. W przypadku wyboru dostawcy InPost Paczkomaty Sp. z o.o., adresem Dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez
Klienta w momencie składania zamówienia.
Trzy Marchewki
www.trzymarchewki.pl
7. Klient chcący skorzystać z dostawcy InPost Paczkomaty Sp. z o.o. akceptuje regulamin świadczenia tych usług zaznaczając
odpowiednie pole w formularzu zamówienia i ma możliwość zapoznania się z tym Regulaminem używając uwidocznionego tam
odnośnika.
8. Klient powinien sprawdzić doręczoną przesyłkę w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub
uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
7. Sprzedawca dołącza do przesyłki z zamówionym Towarem paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
8. Istnieje możliwość osobistego odbioru Zamówienia w siedzibie firmy, którą jest sklep stacjonarny mieszczący się pod
adresem: Zielona Góra, ul. Drzewna 29/1 w czasie, gdy jest on otwarty i jest to usługa bezpłatna. Dni oraz godziny otwarcia
sklepu stacjonarnego podane są w zakładce "Kontakt".
§7
Rękojmia
1. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli
Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
2. Jeżeli Towar ma wadę Klient może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez
nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie;
b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.
3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy.
W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania
Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz
termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może
odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany
Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu
ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres
Sprzedawcy.
6. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji
związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
7. Indywidualne ustawienia komputera a zwłaszcza monitora Klienta mogące powodować zniekształcone wyświetlanie kolorów,
nie mogą być podstawą reklamacji.
§8
Odstąpienie od Umowy Sprzedaży
1. Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez
podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 8 pkt 6 Regulaminu. Do
zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na Trwałym Nośniku przed jego upływem.
2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku numer 2 do obowiązującej Ustawy z dnia 30
maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014, pozycja numer 827) oraz dodatkowo dostępny jest na
dole niniejszej strony z Regulaminem w postaci odnośnika do wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez konsumenta.
4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym
koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia
innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie
później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od
niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez
Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie
ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy, zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym,
Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów,
w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić
ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
§9
Usługi nieodpłatne
1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługę nieodpłatną w sposób ciągły na rzecz Klienta w postaci prowadzenia Konta
Klienta.
2. Korzystanie z Konta Klienta możliwe jest po dokonaniu Rejestracji. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez
Klienta następujących danych: imię i nazwisko lub nazwa firmy z numerem NIP, adres (ulica, numer domu, numer mieszkania,
kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.
Trzy Marchewki
www.trzymarchewki.pl
3. W przypadku, gdy Klient posiada już Konto Klienta, wszystkie pola formularza zamówienia są uzupełniane automatycznie.
Należy jedynie wybrać formę dostawy. Gdy klient nie posiada Konta Klienta, wszystkie pola formularza zamówienia należy
wypełnić samodzielnie.
4. Klient ma możliwość usunięcia Konta Klienta bez podania przyczyny poprzez wysłanie żądania do Sprzedawcy na Trwałym
Nośniku.
5. Klient we wszystkich wypełnionych polach Konta Klienta oraz Formularza Zamówienia obowiązany jest do podania danych
prawdziwych.
6. Reklamacje związane z usługami elektronicznymi można składać z wykorzystaniem Trwałego Nośnika.
§ 10
Własność intelektualna
1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów
towarów) bez pisemnej zgody właściciela Sklepu.
2. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy,
domeny internetowej, strony Sklepu Internetowej należą do Sprzedawcy za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych
w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich, a korzystanie z nich może
następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
§ 11
Postanowienia końcowe
1. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn takich jak zmiany przepisów prawa, zmiany
sposobów płatności i dostaw w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa
polskiego, w szczególności zawarte w Kodeksie Cywilnym i w Ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach
konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014, pozycja numer 827).
Trzy Marchewki
www.trzymarchewki.pl

Podobne dokumenty