Oferta cenowa na sprzedaż polowań w ośrodkach hodowli

Komentarze

Transkrypt

Oferta cenowa na sprzedaż polowań w ośrodkach hodowli
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nadleśniczego
Nadleśnictwa Strzałowo
Nr 5/2010 z dnia 15.05.2010 r.
Oferta
cenowa na sprzedaż polowań w ośrodkach hodowli
zwierzyny Lasów Państwowych RDLP w Olsztynie
(Brutto w PLN)
obowiązuje od 15 maja 2010 r. do 31 marca 2011 r.
Olsztyn, dn. 31 marzec 2010 r.
Świadczenia pobytowe (PKWiU 55.23.1 – usługi krótkotrwałego
I.
zakwaterowania,
pozostałe ) VAT 7 %.
Ustala zarządca ohz LP z uwzględnieniem standardu posiadanej bazy hotelowej oraz
wysokości
opłat za podobne usługi świadczone przez podmioty obce.
Organizacja polowania (PKWiU 01.50.10-00.00) – VAT 22 %
1) Polowanie indywidualne
-
100,00 zł/dzień
2) Polowanie zbiorowe na zwierzynę grubą:
- mała grupa 3-5 osób
- duża grupa pow. 5 osób
-
250,00 zł /dzień/myśliwego
350,00 zł /dzień/myśliwego
3) Polowanie zbiorowe na zwierzynę drobną:
- polowanie na kaczki
- polowanie na zające
-
160,00 zł /dzień/myśliwego
200,00 zł /dzień/myśliwego
- polowanie na bażanty :
- koszt jednostkowy przygotowania miotów
bez względu na ilość bażantów
- 250,00 zł.
- koszt najmu transportu (opłata osobno
za każdy pojazd organizatora)
- wg przyjętych stawek
- koszt pracy naganki
- wg przyjętych stawek
- inne, wg odrębnej specyfikacji
I.
Opłata za trofeum (PKWiU 15.11.40-00.50) – VAT 3%
Jelenie.
Postrzelenie jelenia byka
postrzelenie jelenia łani lub cielaka
-
300,00
100,00
Opłata za trofeum (PKWiU 15.11.40-00.50) – VAT 3%
Trofea jeleni byków – wieniec i grandle.
Opłata za trofeum wg masy wieńca z czaszką, kością nosową i potyliczną oraz górną szczęką:
Byki.
trofeum o masie do 2kg (w tym byk-szpicak )- 400,00 zł
trofeum o masie od 2,01 – 2,49 kg
600,00 zł
trofeum o masie od 2,50 – 2,99 kg
800,00 zł
trofeum o masie od 3,00 – 3,49 kg
1200,00 zł
trofeum o masie od 3,50 – 3,99 kg
1600,00 zł
trofeum o masie od 4,00 – 4,49 kg
2000,00 zł
trofeum o masie od 4,50 – 4,99 kg
2400,00 zł
trofeum o masie od 5,00 – 5,99 kg
2800,00 zł + 4,00 zł za każde 0,01 kg
pow. 5 kg
trofeum o masie od 6,00 – 6,99 kg
3200,00 zł +4,00 zł za każde 0,01 kg
pow. 6 kg
trofeum o masie od 7,00 – 7,99 kg
3600,00 zł + 8,00 zł za każde 0,01 kg
pow. 7 kg
trofeum o masie 8,00 kg i powyżej
4400,00 zł + 20,00 zł za każde 0,01 kg
pow. 8 kg
W przypadku wystąpienia zagrożenia realizacji zatwierdzonego planu pozyskania jeleni
byków na miesiąc przed zakończeniem terminarza polowań, zarządca może podjąć decyzję o
obniżeniu do 50 % opłat za trofeum.
Łanie i cielęta trofeum grandle, racice
-
30,00 zł
Sarny
Postrzelenie sarny – kozła
postrzelenie sarny kozy lub koźlęcia
- 100,00zł.
- 25,00 zł.
Kozły.
Opłata za trofeum (PKWiU 15.11.40-00.50) – VAT 3%
Opłata za trofeum wg masy parostków wraz z czaszką, kością nosową i potyliczną
oraz górną szczęką po odjęciu 90 g.
trofeum o masie do 149g ( w tym rogacz
guzikarz i szpicak)
- 100,00
trofeum o masie od 150 – 199 g
- 200,00
trofeum o masie od 200 – 299 g
- 300,00 zł + 1,00 zł za każdy 1 g pow. 200 g
trofeum o masie od 300 – 349 g
- 400,00 zł + 6,00 za każdy 1 g pow. 300 g
trofeum o masie od 350 – 399 g
- 700,00 zł + 8,00 zł za każdy 1g pow. 350 g
trofeum o masie od 400 – 499 g
- 1200,00 zł + 10,00 zł za każdy 1 g pow. 400 g
trofeum o masie pow. 500g
- 2000,00 zł + 20,00zł za każdy 1 g pow. 500 g
trofeum kozła perukarza o wadze powyżej 550 g - 4000,00 zł
W przypadku wystąpienia zagrożenia realizacji zatwierdzonego planu pozyskania rogaczy,
na miesiąc przed zakończeniem terminarza polowań, zarządca może podjąć decyzję o
obniżeniu do 50 % opłat za trofeum.
Kozy, koźlęta
trofeum racice
- 25,00 zł
Dziki
- 50,00 zł
Postrzelenie dzika
Opłata za trofeum (PKWiU 15.11.40-00.50) – VAT 3%
Trofeum (szable) o długości do 13,99 cm
a) osobników o wadze do 29,99 kg
b) osobników o wadze od 30,00 – 49,99 kg
c) osobników o wadze od 50,00 – 79,99 kg
d) osobników o wadze powyżej 80 kg
-
30,00 zł
50,00 zł
200,00 zł
300,00 zł
trofeum (szable) o długości od 14,00 –15,99 cm - 400,00 zł
trofeum (szable) o długości od 16,00 – 20,00 cm - 500,00 zł +5,00 zł za każdy 1 mm pow.
16 cm
trofeum (szable) o długości powyżej 20 cm
- 700,00 zł + 10,00 zł za każdy 1 mm pow.
20 cm
Za odstrzał lochy (samica dzika w wieku 3 lat i starsza) o wadze powyżej 70 kg, mogą być
stosowane dopłaty w wysokości określonej przez zarządcę ohz LP w ofercie na sprzedaż
polowań i trofeów.
Zwierzyna drobna
Opłata za trofeum (PKWiU 15.11.40-00.50) – VAT 3%
trofeum z lisa (czaszka)
trofeum z jenota (czaszka)
trofeum z borsuka (czaszka)
trofeum z kuny (czaszka)
trofeum z tchórza (czaszka)
trofeum z piżmaka (skóra)
trofeum z zająca (skóra)
trofeum z dzikiego królika (skóra)
trofeum z dzikiej gęsi (pióra)
trofeum z dzikiej kaczki (pióra)
trofeum z bażanta (pióra)
trofeum z kuropatwy (pióra)
trofeum ze słonki (pióra)
-
bez opłaty
bez opłaty
bez opłaty
bez opłaty
bez opłaty
5,00 zł
20,00 zł
10,00 zł
15,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
20,00 zł
5,00 zł
trofeum z gołębia grzywacza (pióra) trofeum z łyski (pióra)
trofeum z jarząbka (pióra)
-
5,00 zł
5,00 zł
50,00 zł
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nadleśniczego
Nadleśnictwa Strzałowo
Nr 5 / 2010r.z dnia 15.05.2010r.
III.
USŁUGI DODATKOWE - ceny netto
1. Przewodnik myśliwski…………………………….…….7,80 zł/godz.
2. Wynajem osób do udziału w nagonce………………….…7,80 zł/godz.
3. Wynajem środków transportowych w łowisku………...…1,60 zł/km.
4. Preparacja : - wieńca jelenia byka………………………..…55,- zł/szt.
- parostków rogacza…………………….………25,- zł/szt.
- oręż dzika………………………………...……15,- zł/szt.
5. Skórowanie tuszy……………………………………………..20,- zł/szt.
6. Transport tusz: - tusza dzika do 60 kg……………………..…20,- zł/szt.
- tusza dzika powyżej 60 kg………………….35,- zł/szt.
- tusza jelenia………………………………....45,- zł/szt.
- tusza sarny …………………………….. .….20,- zł/szt.

Podobne dokumenty