Zabłudów i Okolice „ burmistrza

Transkrypt

Zabłudów i Okolice „ burmistrza
ISSN 2082-8284
Zabłudów
i Okolice
Miesięcznik
bezpłatny
Nr 11 (66)
Listopad 2014
„„Wybieramy burmistrza
Czterech kandydatów
wystartowało w wyborach
samorządowych na
burmistrza Zabłudowa.
Oto oni: Jacek Lulewicz,
obecny włodarz miasta,
Dariusz Drewnowski
i Adam Tomanek, gminni
radni oraz Dariusz Kalmus,
ekspert z Warszawy.
Jacek Lulewicz jest kandydatem
wystawionym przez Komitet Wyborczy Wyborców Zabłudów Naszą
Gminą. Od ośmiu lat pełni funkcję
burmistrza Zabłudowa, wcześniej był
przez dziesięć lat dyrektorem ośrodka kultury. Ma 45 lat, jest żonaty,
ma dwóch synów.
Dariusz Drewnowski to radny
od ośmiu lat. Mieszkaniec Rafałówki. W poprzedniej kadencji był wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej
Zabłudowa. Z wykształcenia jest muzykiem. Prowadzi własną działalność
gospodarczą. Ma 46 lata, jest żonaty
i ma czwórkę dzieci. Został zgłoszony
przez Komitet Wyborczy Wyborców
Wspólnota Gminna Zabłudów.
Adam Tomanek to mieszkaniec
Zabłudowa, radny ostatniej kadencji.
Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt
na Wydziale Ekonomii i Zarządzania
Uniwersytetu w Białymstoku. Ma 49 lat,
startuje z Komitetu Wyborczego Wyborców Jesteśmy z Gminą Zabłudów.
Dariusz Kalmus jest inżynierem
i magistrem biznesu. Od 1992 roku
ekspert ds. programów pomocowych
dla gmin. Ma 55 lat i jest mieszkańcem
Warszawy. Reprezentuje Komitet Wyborczy Wyborców Szansa na Sukces.
PW
Kandydatów moc
58 kandydatów z 7 komitetów wyborczych wystartowało w wyborach samorządowych na radnych Gminy
Zabłudów. Do obsadzenia jest w sumie 15 mandatów.
Najwięcej spośród nich – 15 – wystawił Komitet Wy- Kazimierz Grzegorczyk, Helena Aleksiejczuk, Jan Skibicki,
borczy Wyborców Wspólnota Gminna Zabłudów. Tomasz Stanisławczyk, Piotr Sitniewski, Kamila Dakowicz,
We wszystkich okręgach wyborczych można na nich oddać Ala Kamieńska i Elżbieta Charytoniuk.
głos. Są to następujące osoby: Maciej Rogucki, Agnieszka
Komitet Wyborczy Wyborców Szansa na Sukces
Dołęgiewicz, Roman Dawidziuk, Krzysztof Rusiłowicz, zachęca do oddania głosu na Marka Niewińskiego, Ewę
Monika Syczewska, Krystyna Flont, Cezary Lulewicz, Anna Biernacką, Ilonę Anitę Zawadzką, Zofię Szum, Marka
Juszczyk, Adam Regucki, Wojciech Ciborowski, Wiesław Swatkowskiego, Agatę Stępnicką, Bożenę Samsonowicz,
Czajkowski, Mirosław Galicki, Jan Borowski, Katarzyna
Adama Kiertowicza, Krzysztofa Kuźmę i Martę Gorlewską.
Zasim i Mariusz Konrad Czarnecki.
Po jednym kandydacie wystawił Komitet Wyborczy
14 kandydatów na radnych zaproponował Komitet
Wyborców Niezależni Obywatele – Katarzynę ChojnowWyborczy Wyborców Zabłudów Naszą Gminą. Oto
ską oraz Komitet Wyborczy Wyborców Pawła Dobieconi: Zofia Mierzwińska, Grzegorz Piotr Pietrowski, Adrian
kiego – Pawła Dobieckiego.
Kowalczuk, Andrzej Samsonowicz, Teresa Teofilewicz, MaNatomiast Komitet Wyborczy Wyborców Zabłudów
riusz Turczewski, Magdalena Piłaszewicz, Adam Radosław
Sacharewicz, Dorota Brańska, Katarzyna Maria Maksimo- apeluje o poparcie Krzysztofa Godlewskiego, Sławomira
wicz, Katarzyna Przemielewska, Magdalena Oblacewicz, Iwanowicza i Piotra Charyło.
Więcej informacji o kandydatach na radnych możHalina Fiedoruk i Mikołaj Kuna.
14 kandydatów wystawił również Komitet Wyborczy na uzyskać na stronie internetowej Państwowej KomiWyborców Jesteśmy z Gminą Zabłudów. Te osoby to: Jan sji Wyborczej – http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/gminy/
Mielech, Krystyna Teresa Swatkowska-Szadkowska, Karol view/200214
Maleszewski, Agnieszka Iwanowicz, Małgorzata Prus,
PW
2 Zabłudów i Okolice
„To
„ już jest koniec
30 października br. ostatni
raz obradowała Rada
Miejska w Zabłudowie VI
kadencji samorządu.
Kuriany, Halickie, Zwierki, Protasy,
Skrybicze, Rafałówka. Największy
ruch inwestycyjny w zakresie budownictwa rekreacyjno – letniskowego
występuje na terenach wsi: Kaniuki, Ciełuszki, w dolinie górnej rzeki
Narwi w obszarze ochrony ptaków
Natura 2000 oraz w Bobrowej.
Drugi z przyjętych przez Radę
programów wieloletnich dotyczył
współpracy gminy Zabłudów z organizacjami pozarządowymi oraz
Rada rozpoczęła obrady od wyrapodmiotami, o których mowa w art.
żenia zgody na objęcie Suwalską Spe3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
cjalną Strefą Ekonomiczną gruntów
2003 r. o działalności pożytku puw miejscowości Zabłudów, będących
blicznego i o wolontariacie, na lata
własnością firmy Sa2015 – 2017. Zakres
masz. Utworzenie
zadań, które mogą
Suwalskiej Specjalbyć realizowane
nej Strefy Ekonoprzy współpracy ormicznej w Zabługanizacji obejmuje
dowie, przyczyni się
zadania publiczne
do ulokowania w jej
w sferze: wspieragranicach dużego
nia i upowszechniazakładu produkcyjnia kultury fizycznej,
nego, co przyczyochrony i promocji
ni się do wzrostu
zdrowia, przeciwgospodarczego
działania uzależniei utworzenia noniom i patologiom
wych miejsc pracy.
społecznym, dziaRealizacja inwestyłalności na rzecz
cji zakłada również
osób w wieku emerozbudowę lokalnej
rytalnym, pomocy
infrastruktury drospołecznej, oświaty
gowej o charakterze
i wychowania, dziapublicznym.
łania na rzecz osób
Radni i burmistrzowie na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Zabłudowie
Zgodnie z ustaniepełnosprawnych,
wą o planowaniu i zagospodaroW pozostałych miejscowościach kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
waniu przestrzennym, rada gminy większość inwestycji dotyczy zabu- i dziedzictwa narodowego, podtrzyjest zobowiązana do dokonania dowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mywania i upowszechniania tradycji
na koniec każdej kadencji analizy zagrodowej i ekstensywnej siedli- narodowej, pielęgnowania polskoaktualności Studium uwarunkowań skowej na dużych nieruchomościach ści oraz rozwój świadomości naroi kierunków zagospodarowania rolnych.
dowej, obywatelskiej i kulturowej,
przestrzennego. W wyniku analizy
Ponadto na sesji uchwalona zo- działalność wspomagająca rozwój
stwierdzono, m.in. że główny cha- stała gminna strategia rozwiązywa- wspólnot i społeczności lokalnych,
rakter realizowanych i planowanych nia problemów społecznych na lata wypoczynku dzieci i młodzieży, radotychczasowo inwestycji na terenie 2014 – 2022. Zgodnie z przyjętym townictwa i ochrony ludności oraz
Gminy Zabłudów związany jest z za- kierunkiem działań pomoc społeczna turystyki.
budową mieszkaniową jednorodzin- oferować będzie wsparcie finansowe
Przed zamknięciem obrad przeną a także z zabudową zagrodową. i materialne, będące instrumentem wodnicząca rady, burmistrz, sołtysi
Największy ruch inwestycyjny w za- początkującym proces, umożliwiają- oraz obecni na sali urzędnicy wykresie budownictwa mieszkaniowe- cy osobom i rodzinom przezwycięża- mienili wzajemnie serdeczne słowa
go występuje w mieście Zabłudów, nie ich trudnych sytuacji życiowych, podziękowań za czteroletnią współZabłudów Kolonia, a także w ścisłej których nie są one w stanie pokonać pracę.
JJ
strefie podmiejskiej na terenach wsi: we własnym zakresie.
Nr 11 (66) • Listopad 2014 3
„„Wybory samorządowe„
przed nami
Już 16 listopada br.
odbędą się wybory
samorządowe. W Gminie
Zabłudów wybieramy
burmistrza, radnych
gminnych, powiatowych
i przedstawicieli do sejmiku
województwa podlaskiego.
Nowością tegoroczną wyborów
jest nowy podział na okręgi w gminie. Po raz pierwszy radni będą wybierani w jednomandatowych okręgach wyborczych. W każdym okręgu
wybieramy tylko jednego radnego.
Numer
obwodu
Osoba, która uzyska największą ilość
głosów zostanie radnym.
Mieszkańcy Kurian i Białostoczku
wybierają spośród czterech zgłoszonych kandydatów jedną osobę. Głosują oni w Świetlicy Wiejskiej w Zwierkach. Do tego samego miejsca muszą
się udać osoby zamieszkujące Protasy,
Zwierki i Łubniki. Oni zaś wybierają
radnego spośród trzech kandydatów.
Natomiast mieszkańcy trzech zabłudowskich ulic – ul. Białostockiej, ul.
3 Maja i ul. Surażskiej – wybierają
radnego z pięciu kandydatów.
Siedziba obwodowej komisji
wyborczej
W sumie na terenie Gminy Zabłudów jest wybieranych piętnastu
radnych w dziesięciu obwodach
do głosowania, które prezentujemy
poniżej.
Na burmistrza zgłosiło się czterech kandydatów. Głosujemy na jednego kandydata. Jeśli 16 listopada
żaden z nich nie uzyska ponad 50
proc. głosów, to dwaj z najwyższym
poparciem przechodzą do drugiej
tury, którą zaplanowano na 30 listopada.
PW
Granice obwodu
1
Szkoła Podstawowa w ZabłudoZabłudów-Kolonia, Gnieciuki, Kowalowce, Kucharówka, Ochremowicze,
wie, 16-060 Zabłudów ul. Adama
Olszanka, Żywkowo, Zagruszany.
Mickiewicza 20
2
Szkoła Podstawowa w DobrzyDobrzyniówka, Teodorowo.
niówce, 16-060 Dobrzyniówka 40
3
Szkoła Podstawowa w Rafałówce, Rafałówka, Borowiki, Kamionka, Bobrowa, Kościukówka, Łukiany, Pło16-060 Rafałówka 64
skie, Rudnica, Słomianka, Tatarowce, Zacisze, Zajezierce.
4
Strażnica OSP w Folwarkach Wiel- Folwarki Małe, Krasne, Folwarki Wielkie, Folwarki Tylwickie, Małynka,
kich, 16-060 Folwarki Wielkie 7/1 Kołpaki.
5
Była Szkoła Podstawowa w ZwierKuriany, Białostoczek, Protasy, Zwierki, Łubniki.
kach, 16-060 Zwierki 43
6
Wiejski Dom Kultury w Krynickich,
Krynickie, Rzepniki, Solniki, Żuki, Nowosady.
16-060 Krynickie 55
7
Wiejski Dom Kultury w Rybołach, Ryboły, SK Ryboły, Laszki, Koźliki, Pawły, Ciełuszki, Dawidowicze, Kaniuki,
16-060 Ryboły 129
Miniewicze, Ostrówki, Aleksicze, Sieśki.
8
Świetlica Wiejska w Halickich, 15Halickie, Skrybicze, Bogdaniec, Józefowo, Kudrycze, Pasynki.
593 Halickie 3
9
10
Szkoła Podstawowa w Zabłudo- Zabłudów: ul. Białostocka, ul. 3 Maja, ul. Surażska, ul. Gen. Władysława
wie, 16-060 Zabłudów Adama Sikorskiego, ul. Bielska, ul. Cerkiewna, ul. Podrzeczna, ul. Muchawiecka,
Mickiewicza 20
ul. Książąt Litewskich, ul. I Dywizji, ul. Szkolna, ul. Koziniec.
Zabłudów: ul. Kalwińska, ul. Św. Rocha, ul. Zamiejska, ul. Polna, ul.
Szkoła Podstawowa w Zabłudowie, Adama Mickiewicza, ul. Rynek, ul. Kościelna, ul. Zaułek, ul. Grzegorza
16-060 Zabłudów Adama Mickie- Chodkiewicza, ul. Radziwiłłowska, ul. Drukarzy Zabłudowskich, ul. Franwicza 20
ciszka Karpińskiego, ul. Kazimierza Ostaszewskiego, ul. Sapiehów, ul.
Józefa Manteuffla, ul. Izabeli Demblińskiej, Zabłudów Kolonia Miasto.
4 Zabłudów i Okolice
„Mała
„
ale własna
25 października br. odbyło się
uroczyste otwarcie świetlicy
w Zagruszanach. Połączone
ono było z uruchomieniem
oświetlenia, na które
mieszkańcy długo oczekiwali.
– Prawie cztery lata budowała się
nasza świetlica. Musieliśmy m. in.
ścinać drzewa z naszego sołectwa,
aby pozyskać drewno. Czynem społecznym udało nam się przy nielicznej grupie mieszkańców zakończyć
budowę – poinformowała Eugenia
Karczewska, sołtys Zagruszan. –Pomagali nam sponsorzy, którzy kupili
płyty do obicia wewnątrz ścian. Mieliśmy spore problemy z podłączeniem
prądu elektrycznego. Długo na niego
oczekiwaliśmy. Udało nam się pokonać wszelkie trudności i w końcu
świetlicę mamy gotową.
Bardzo dużo pomógł Jacek Lulewicz, burmistrz Zabłudowa. – Gdyby
nie burmistrz, to nie wiem, czy udałoby się nam zakończyć budowę. Czy
chodziło nam o farbę, cement czy
gwoździe zawsze był nam przychylny. Dużo mu zawdzięczamy – dodała
sołtys Zagruszan.
Jak zauważyła Eugenia Karczewska przy budowie napracowali się
Piotr Torbicz, Michał Dąbrowski, mąż
i syn sołtysowej. Dach pokrył Bogdan
Lul. – Prawdę mówiąc nasze były deski i robocizna, resztę sfinansowały
nam władze Zabłudowa i sponsorzy,
za co im jesteśmy wdzięczni – podsumowała sołtys Zagruszan.
Świetlica powstała też z myślą
o najmłodszych mieszkańcach, których we wsi jest sporo. Specjalnie dla
Jedną z osób obecnych na uroczystym otwarciu świetlicy była Alicja
Fiedorczuk, mieszkanka Zagruszan,
która powiedziała nam: – Ta nasza
mała świetlica jest bardzo potrzebna.
Mamy we wsi sporo dzieci, które szu-
Eugenia Karczewska, sołtys Zagruszan włącza długo oczekiwane światło
w świetlicy
nich zakupiono stół do tenisa stołowego. Dzieci składały się na niego.
Teraz w wolnych chwilach, przy świetle mogą z niego korzystać do woli.
Na otwarcie świetlicy niespodziankę sprawiła Teresa Teofilewicz,
przewodnicząca Rady Miejskiej, która
zakupiła radiomagnetofon z kolumnami. Natomiast sponsorzy z Białegostoku podarowali mikrofalówkę
i czajnik bezprzewodowy.
kają rozrywki. Latem jest łatwiej, lecz
w miesiącach jesienno – zimowych
potrzebują pomieszczenia oświetlonego i ogrzanego. Myślę, że to miejsce będzie tętnić życiem.
I to nie koniec zmian w Zagruszanach. Mieszkańcy zamierzają w najbliższej przyszłości dostawić nowe
urządzenia na placu zabaw, postawić
kosz do koszykówki i zmodernizować
PW
boiska.
Gmina Zabłudów oczami dzieci
15 października br. odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu pt.
„Piękno mojej okolicy” wraz z rozdaniem nagród. Spotkaniu towarzyszyło otwarcie wystawy pokonkursowej, na którą Miejski Ośrodek Animacji
Kultury serdecznie zaprasza. Można ją oglądać do 30 listopada br.
Konkurs plastyczny skierowany był do dzieci i młodzieży zamieszkujących gminę Zabłudów. Komisja konkursowa oceniła pięćdziesiąt trzy
prace w trzech grupach wiekowych (kl. 0-III, kl. IV-VI oraz gimnazjum).
Przedstawiają one piękne krajobrazy nie tylko Zabłudowa, ale także
Rafałówki, Kamionki i Halickich.
Nr 11 (66) • Listopad 2014 5
„„50 lat w jednym związku
W piątek, 31 października
w zabłudowskim urzędzie
miejskim odbyła się dostojna
uroczystość. Swoje 50-lecie
pożycia małżeńskiego
obchodziło dwanaście
szczęśliwych par. Jak co roku
były medale, dyplomaty,
kwiaty i życzenia.
– Złote gody to niezwykłe wydarzenie, wyjątkowe święto, które obchodzi się po 50 latach wspólnego
pożycia małżeńskiego. Wspólne pół
wieku, to dowód wzajemnej miłości,
zrozumienia istoty związku małżeńskiego i zbudowania trwałej rodziny. Taka wytrwałość z pewnością
zasługuje na uznanie – stwierdziła
podczas uroczystości Antonina Kuna,
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
w Zabłudowie.
W Polsce osoby, które przeżyły
w jednym związku 50 lat nagradzane
są specjalnymi medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Nie inaczej było w Zabłudowie. W imieniu
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
wręczył je Jacek Lulewicz, burmistrz
Zabłudowa, zaś pamiątkowe dyplo-
Uroczystość złotych godów w zabłudowskim urzędzie miejskim
my przekazała jubilatom obecna
na uroczystości Teresa Teofilewicz,
przewodnicząca Rady Miejskiej w Zabłudowie.
Medale „Za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie” otrzymały następujące
pary: Irena i Aleksander Bursa, Teresa
i Józef Gryguć, Krystyna i Wacław
Kalinowscy, Luba i Władysław Kleszczewscy, Alicja i Józef Lul, Nina i Józef Łukiańczuk, Zinajda i Aleksander
Omieljańczuk, Teresa i Lech Sitek,
Zinajda i Wiktor Sokołowscy, Irena
i Anatol Stankiewicz, Maria i Zygmunt Szydłowscy oraz Janina Helena
i Stanisław Trusiuk.
Oprócz pamiątkowych medali
i dyplomów jubilaci otrzymali piękne
kosze kwiatów. Był też czas na lampkę szampana, słodkości i wspólne
rozmowy. Niespodziankę wszystkim
zebranym zrobiły dzieci ze szkoły
podstawowej w Zabłudowie, które
przygotowały montaż słowno – muzyczny.
PW
Przebaczać jeden drugiemu
Jak przeżyć 50 lat razem? To pytanie zadałem dwóm paniom, które obchodziły w tym roku złoty gody.
Najbardziej zadziwiające jest to, że te 50 lat wytrwaliśmy i dożyliśmy razem. Myślę, że to zasługa Boga. Nie
była to sielanka. Było różnie, były wzloty i upadki, były
bardzo przyjemne chwile, ale też i smutne. Jednak mimo
wszystkich tych trudności wytrwaliśmy w związku. Nie
chodziliśmy po żadnych sądach, nie interweniowała
u nas policja.
Moją receptą na dobry związek jest cierpliwość oraz
przebaczanie jeden drugiemu. Każdy człowiek ma inny
charakter. Dwoje ludzi musi porozumieć się. Jeden drugiemu musi ustąpić. Moim sposobem na rozładowanie
złej atmosfery w domu było wyjście z pomieszczenia,
w którym przebywał mój małżonek. Starałam się w ten
sposób nie dopuszczać do zaognienia konfliktu a wręcz
przeciwnie do jego rozładowania. Małżeństwo to piękny związek. Cieszę się, że poznałam swojego męża i tyle
lat przeżyliśmy razem.
Krystyna Kalinowska
Myślę, że trzeba mieć zaufanie do siebie. Oczywiście
należy się kochać. Jeżeli miłości nie ma to będzie ciężko.
Kłótnie staraliśmy się szybko zakończyć i wrócić do normalnego życia. Należy przebaczać sobie, wyjaśniać
różnice i naprawiać swój związek. Nie ma lekarstwa
na udane małżeństwo. Myślę, że trzeba ustępować,
zabiegać o dobre relacje.
Alicja Lul
6 Zabłudów i Okolice
„„ Fundusz sołecki
Część pierwszaZestawienie
zestawienia wniosków
wniosków uchwalonych
uchwalonych do
Komputery
do funduszu
funduszu sołeckiego
sołeckiegona
na2015
2015r.rok
do powstającej
Sołectwo:
Przedsięwzięcia uchwalone przez zebrania wiejskie
Szacunkowa
wartość
kawiarenki
przedsięwzięcia
internetowej,
remont łazienki
1
2
3
i zakup sprzętu agd
1. Aleksicze
Wykonanie podbudowy drogi gminnej
6 182,42 zł
czy utwardzenie
2. Bobrowa
1. Montaż i wykonanie na działce gminnej drewnianych
3 013,14 zł
i ułożenie z polbruku
mebli
rekreacyjnych
z bala;
2. Zakup
dwóch bramek
do gry w piłkę nożną
3 708,00 zł
wjazdu do remizy
3. Ciełuszki
Zakup przyczepki na potrzeby jednostki OSP
4 000,00 zł
– oto niektóre
propozycje,
Zakup węży strażackich
3 131,59 zł
które znalazły się
4. Dawidowicze Wymiana pokrycia dachu na budynku świetlicy wiejskiej
6 798,00 zł
we wnioskach
5. Dobrzyniówka Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w
23 241,80 zł
dotyczących
Dobrzyniówce
wykorzystania
6. Folwarki Małe Karczowanie poboczy, profilowanie nawierzchni i rowów
9 773,87 zł
pieniędzy z funduszu
dróg gminnych
sołeckiego.
7. Folwarki
Zakup urządzeń do wyposażenia świetlicy i
4 300,00 zł
Jednak najczęściej
Tylwickie
zagospodarowania
przy świetlicy
Naprawa wybranychtereny
odcinków
dróg gminnych na terenie
4 883,00 zł
powtarzały się
sołectwa
postulaty o naprawę
Wymiana ogrodzenia przy świetlicy i remizie strażackiej
8. Folwarki
8 234,68 zł
dróg gminnych.
Wielkie
W pismach przedłożonych burmistrzowi Zabłudowa znalazło się sporo
ciekawych propozycji. I tak
sołtys Halickich zaproponował zakup dwóch komputerów stacjonarnych wraz
z drukarką i biurkami oraz
nabycie zestawu nagłaśniającego, ekranu i projektora.
– Te sprzęty mają zachęcić
mieszkańców do częstszego korzystania z naszej
świetlicy wiejskiej – stwierdził Jacek Czajkowski, sołtys Halickich. Remont łazienki i zakup sprzętu agd
oraz krzeseł do Wiejskiego
Domu Kultury w Rafałówce oraz rozbudowę placu
zabaw przy miejscowej
szkole postuluje sołtys tej
wsi. – Odnowienie łazienki
jest niezbędne, ponieważ
nie było tam żadnego remontu od 30 lat – napisał
9. Gnieciuki
Wymiana stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej
2 komputery stacjonarne +ruter + ups + drukarka
10. Halickie
Świetlica wiejska Ekran projekcyjny + projektor
6 954,12 zł
7 860,00 zł
1 740,00 zł
12. Kołpaki
2 biurka pod komputery + 30 krzeseł
Zestaw nagłaśniający
Zakup kosza na śmieci i montaż przy przystanku
Naprawa odcinka drogi gminnej
Zakup luster drogowych i słupków
Zakup 10 tablic kierunkowych z numerami budynków
Naprawa odcinków dróg gminnych Nr: 1096 i 1083/3
2 600,00 zł
2 500,00 zł
600,00 zł
4 676,34 zł
1 177,04 zł
2 602,20 zł
5 900,24 zł
13. Kowalowce
Naprawa drogi gminnej Nr 72
6 977,67 zł
14. Koźliki
15. Krynickie
16. Kucharówka
Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej
Utwardzenie wjazdu do świetlicy wiejskiej i budynku OSP
poprzez
ułożenie
polbruku
Wykonanie
projektu
oświetlenia części miejscowości
17. Kudrycze
Wymiana pokrycia na dachu świetlicy wiejskiej
18. Kuriany
Uporządkowanie placu – mienia wiejskiego na cele
kulturalno – sportowe wsi Kuriany
19. Łubniki
1. Naprawa drogi gminnej Nr 67
2. Wykaszanie rowów przy drodze gminnej Nr 68
6 500,00 zł
3 119,95 zł
20. Nowosady
Wykonanie posadzki betonowej w budynku świetlicy
wiejskiej
Wykonanie placu zabaw
7 542,04 zł
11. Kamionka
21. Olszanka
7 287,00 zł
10 953,92 zł
7 619,00 zł
7 952,49 zł
19 829,92 zł
6 079,81 zł
Nr 11 (66) • Listopad 2014 we wniosku Piotr Lulewicz, sołtys
Rafałówki.
Prawie 7 tys. złotych sołtys Żuk
zaplanował na zakup blachy i drzwi
wejściowych do świetlicy w tej wsi.
Zdjęcie popękanego eternitu i położenie nowej blachy mieszkańcy Żuk
wykonają w czynie społecznym.
7
Natomiast Mirosław Zakrzewski,
sołtys z Krynickich całą kwotę z funduszu sołeckiego chce przeznaczyć
na utwardzenie terenu i ułożenie
z polbruku wjazdu do remizy OSP
i chodnika do domu kultury w tej wsi.
Warunkiem zatwierdzenia wniosków pod względem formalnym było
m.in. rzetelne oszacowaniem kosz-
tów danego zadania. Obowiązek ten
spoczywał na osobach zgłaszających
to przedsięwzięcie.
Dokładny plan wszystkich zadań
części zadań z funduszu sołeckiego
znajdziecie Państwo w dołączonej do
tekstu tabeli. Druga jej część ukaże
się za miesiąc.
PW
„„Przedszkolaki „
po pasowaniu
29 października – to data
ważna w zabłudowskim
przedszkolu. Tego
dnia 3 i 4-latki zostały
pasowane i otrzymały
pamiątkowe dyplomy.
jemnym zaufaniu i coraz lepszym
poznawaniu dziecka, które w domu
może zachowywać się inaczej niż
w placówce edukacyjnej – zauważyła
Krystyna Zwada, dyrektor Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego w Zabłudowie.
Małgorzata Zieniewicz po raz
pierwszy zetknęła się ze ślubowaniem rodziców. – Dało mi ono do myślenia – dodała.
Z kolei Justyna Filończuk, nauczyciel wychowania przedszkolnego w grupie trzylatków zauważyła,
że pasowanie to dla dzieci ogrom-
– Pasowanie to bardzo fajny pomysł. Przede wszystkim dla dzieci,
ale i dla rodziców. Było to dla nich
bardzo duże przeżycie – stwierdziła
Małgorzata Zieniewicz, mama Kariny
z grupy trzylatków. – Dzieci bardzo
się wzruszyły, gdy zobaczyły swoich
rodziców. Emocje sięgnęły zenitu.
Dla mnie jako matki chwila wzruszenia mojego dziecka to najlepsze
co może być pod
słońcem.
Po raz pierwszy do przebiegu uroczystości
wprowadzono
ślubowanie rodziców. – Nauczycielki chciały
w ten sposób
bardziej zaangażować rodziców
w proces edukacji
i wychowania. Zależy im na dobrej
współpracy z rodzicami, na wza- Występ przedszkolaków na uroczystości pasowania
ne przeżycie. Przygotowywały się
do tego wielkiego dnia od dwóch
miesięcy. Niektóre z nich przyszły nawet do przedszkola pomimo choroby. Takie pasowanie jest ważne pod
kątem rozwoju dziecka. Szczególnie
wśród trzylatków. Przecież to ich
pierwsze publiczne wystąpienie. Nie
jest to łatwe. Ćwiczyliśmy wcześniej
wszystkie piosenki i wiersze, dzieci
dobrze sobie z nimi radziły. Jednak
gdy przyszło wystąpić przed rodzicami, niektóre z nich zapomniały słów.
Po prostu dało się zauważyć tremę,
tak znaną przy publicznych wystąpieniach. Muszę
przyznać, że nie
tylko nasze maluszki miały tremę, my również
jako nauczycielki.
Jeszcze bardziej
to przeżywałyśmy
niż dzieci – dodała
Justyna Filończuk.
Zdaniem Joanny Raczkowskiej uroczystość
wypadła bardzo
dobrze, dzieci nie
były tak zestresowane jak rok
temu.
PW
8 Zabłudów i Okolice
„„ Ks. Aleksander
Na zabłudowskim cmentarzu
św. Krzyża, w pierwszych
dniach października 2014
roku, z inicjatywy obecnego
księdza proboszcza Ryszarda
Falkowskiego oraz wielu
parafian został postawiony
nowy nagrobek księdzu
Aleksandrowi Giedrojciowi
i jego rodzicom. Jest to forma
wdzięczności okazana
księdzu Giedrojciowi, który
służył pracą duszpasterską
w parafii zabłudowskiej
przed II wojną światową
przez ponad dwadzieścia lat.
Aleksander Paulin Giedrojć urodził
się 22 czerwca 1871 roku w Zabłudowie. Był synem Jana i Józefy z domu
Jabłonowska. Sakrament chrztu
przyjął 29 czerwca w kościele parafialnym w Zabłudowie. Uczęszczał
do szkoły realnej w Białymstoku, zaś
Seminarium Duchowne, jak i Akademię Duchowną ukończył w Petersburgu, otrzymując tytuł „magistra
świętej teologii”. Po święceniach
kapłańskich, które przyjął 2 marca
1897 roku, pracował w kościele katedralnym Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz jako prefekt
W październiku br. postawiono nowy nagrobek poświęcony księdzu
Aleksandrowi Giedrojciowi i jego rodzicom
w gimnazjum męskim w Mohylewie. W 1906 roku został mianowany
proboszczem parafii w Woroneżu,
w której posługę duszpasterską pełnił
przez dwa lata. Od 1908 roku był
proboszczem w parafii św. Kazimierza w Łohojsku w dekanacie Borysów w archidiecezji Mohylewskiej,
która liczyła 4851 wiernych. Pracę
duszpasterską na tak dużej parafii
sprawował bez żadnej pomocy księży wikariuszy. W kolejnych latach
posługi kapłańskiej (1912-1914) był
proboszczem w parafii w Kazaniu.
W 1914 roku jako schorowany kapłan, został zaliczony do grona księży
emerytów i powrócił jako inwalida
do rodzinnej parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Zabłudowie.
W 1921 roku ubiegał się o etat
stałego katechety w miejscowej szkole powszechnej w Zabłudowie oraz
prosił księdza biskupa Jerzego Matulewicza o zgodę na nauczanie religii.
We wrześniu 1924 roku ksiądz biskup
Jerzy Matulewicz, dokonując zmian
personalnych wśród księży w (archi)
diecezji wileńskiej podjął decyzję, aby
księdza Giedrojcia przenieść na pewien czas do parafii Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny i św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Narwi.
Miał on tam zastąpić dotychczasowego księdza proboszcza Stanisława
Szczemirskiego, który został skierowany na proboszcza do parafii Matki
Bożej Różańcowej w Raduniu.
W Spisie Parafialnym kościoła zabłudowskiego z 1928 roku ks. Giedrojć został zapisany jako emeryt
liczący 54 lata. Kolejny spis parafian
sporządzony w 1937 roku podaje,
że ksiądz Aleksander mieszkał w małym domku obok wikariatki na ulicy
Kościelnej. Pomocą schorowanemu
kapłanowi służyły wówczas dwie
starsze panie Katarzyna Aleksiejczuk
Nr 11 (66) • Listopad 2014 9
Paulin Giedrojć
i Teofila Choroszucha.
miejscową ludność, jak też
W tym samym roku przez
odprawiając nabożeństwa
krótki okres czasu ksiądz
do Matki Bożej w maju,
Aleksander był administraczy też w czerwcu do Serca
torem parafii w JuchnowPana Jezusa. Wincenty Szacu, na czas zdrowotnego
rejko wraz ze swoim synem
urlopu księdza proboszcza
Kazimierzem woził księdza
Piotra Niewiarowskiego.
Giedrojcia w okresie letnim
Kolejni zabłudowscy
i zimowym do kościoła w Zaproboszczowie: ksiądz
błudowie. Na początku 1942
Stanisław Nawrocki, ksiądz
roku ksiądz emeryt wraz
Witold Kuźmicki i ksiądz Jeze swoją służącą zamieszkał
rzy Sienkiewicz prosili orw Zabłudowie w domu pana
dynariusza diecezji o zgoKuklińskiego przy ulicy 11dę dla księdza Giedrojcia
go listopada, obecnie ulica
na słuchanie spowiedzi
Chodkiewicza.
na terenie (archi) diecezji
Opatrzony świętymi sawileńskiej, stąd też więkkramentami zmarł w dniu
szość czasu spędzał on
21 października 1942 roku
w konfesjonale, jako wyw domu, w którym mieszkał
trwały i gorliwy spowiedw Zabłudowie. 24 październik.
nika dziekan białostocki ks.
Przed kościołem w Zabłudowie – ks. A. Giedrojć
W czasie II wojny świa- i ks. A. Ostrowski wśród działaczy Akcji Katolickiej
Aleksander Chodyko pochotowej, Sowieci wkraczając
wał księdza Aleksandra Giedo Zabłudowa wygnali księdza Alek- ną Aleksiejczuk, swoją gospodynią, drojcia na cmentarzu parafialnym
sandra Giedrojcia z domu, w którym u Wincentego Szarejko na kolonii w Zabłudowie, w rodzinnym gromieszkał przy plebanii. Ksiądz emeryt Folwarki Małe. Służył tam swoją bowcu obok rodziców.
Ks. Andrzej Górski
zamieszkał wówczas wraz z Katarzy- pracą duszpasterską, spowiadając
„„Decydować w powiecie
16 listopada wybieramy
radnych do Powiatu
Białostockiego. Zgłosiło
się 47 chętnych.
W okręgu nr 2 obejmującym
swoim zasięgiem gminy Zabłudów,
Juchnowiec Kościelny i Suraż do obsadzenia jest pięć mandatów.
Komitet Wyborczy Polskiego
Stronnictwa Ludowego wystawił
Danutę Bagińską z Dobrzyniówki,
Helenę Paszko z Ryboł, Jerzego Paradowicza ze Zwierek, Marka Sier-
giejuka, również z Ryboł i Bolesława
Zalewskiego z Gnieciuk.
Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej RP apeluje o poparcie kandydatur na radnych powiatowych
następujących osób: Jacka Saka, Katarzynę Stępnicką i Leona Charytoniuka. Wszyscy są z Zabłudowa.
Andrzej Babul z Nowosad, Romuald Wiszniewski z Zabłudowa, Łukasz Pogorzelski z Zagruszan i Alicja
Elżbieta Regucka z Folwark Małych
wystartowali z Komitetu Wyborczego
Wyborców Prawo i Sprawiedlowość.
Komitet Wyborczy Wyborców
Forum Samorządowe Powiatu Białostockiego zaproponował następujących kandydatów na radnych
powiatowych. Oto oni: Elżbieta
Rusiłowicz z Zabłudowa – Kolonia,
Jarosław Kazimierczuk z Rafałówki, Maciej Zakrzewski z Krynickich
i Magdalena Swatkowska, również
z Zabłudowa – Kolonia.
Natomiast Komitet Wyborczy Wyborców Nasze Podlasie poleca Krzysztofa Obukowicza z Zabłudowa i HaPW
linę Łukaszuk z Ryboł.
10 Zabłudów i Okolice
KRUS informuje
„„Okresowa emerytura„
rolnicza
Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia
Społecznego przypomina
o możliwości ubiegania się
o przyznanie okresowej
emerytury rolniczej.
Od 1 stycznia 2013 r., na podstawie art. 15 ustawy z dnia 11 maja
2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych
innych ustaw osoba, której upłynął
okres, na jaki została przyznana jej
renta strukturalna przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a która nie osiągnęła wieku emerytalnego, może zgłosić się
do Oddziału Regionalnego lub Placówki Terenowej KRUS z wnioskiem
o przyznanie prawa do okresowej
emerytury rolniczej. Do wniosku należy dołączyć kopię decyzji ARiMR
przyznającej rentę strukturalną.
Okresowa emerytura rolnicza
przysługuje w wysokości emerytury
podstawowej (wynoszącej od 1 marca 2014 r. 844,45 zł), bez względu
na posiadany okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.
Okresowa emerytura rolnicza
podlega zawieszeniu (w odpowiedniej części), jeżeli emeryt nie zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej w rozumieniu ustawy z dnia
20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
społecznym rolników.
Okresowa emerytura rolnicza
podlega zmniejszeniu, jeżeli emeryt
osiągnie przychody z tytułu działalności pozarolniczej, podlegającej ubezpieczeniu społecznemu (np. umowa
o pracę, umowa zlecenia) w wysokości przekraczającej 70% przeciętnego
wynagrodzenia.
Przy emeryturze okresowej wypłacane są dodatki przyznane na podstawie odrębnych przepisów.
Jeżeli uprawniony do emerytury okresowej posiada co najmniej
25-letni okres ubezpieczenia eme-
rytalno-rentowego (uwzględnia się
wyłącznie okresy podlegania ubezpieczeniu rolniczemu), to z chwilą
osiągnięcia wieku emerytalnego
emerytura okresowa zostanie z urzędu zamieniona na emeryturę rolniczą.
Ważne: okresowa emerytura rolnicza przysługuje wyłącznie osobie,
której została przyznana renta strukturalna przez ARiMR, natomiast nie
przysługuje małżonkowi takiej osoby,
na którego przyznane było zwiększenie do wypłacanej renty strukturalnej.
Aleksandra Czaczkowska KRUS Białystok
Poplenerowa
wystawa
Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych
na wystawę prac, które powstały
w lipcu na plenerze malarskich w
Rafałówce. Można je oglądać do
końca listopada w godz. 8.00 17.00 w Klubie „Pod Burmistrzem”.
PW
Nr 11 (66) • Listopad 2014 11
„„Spotkanie„
z pisarzem
W piątkowy poranek, 24
października br. uczniowie
szkoły podstawowej
z Zabłudowa spotkali się
z Tomaszem Samojlikiem,
autorem książek dla
dzieci i młodzieży.
Tomasz Samojlik jest doktorem
nauk biologicznych, badaczem historii przyrodniczej Puszczy Białowieskiej, pracownikiem Instytutu Biologii
Ssaków w Białowieży oraz jednym
z najlepszych autorów komiksów dla
dzieci i młodzieży w Polsce. W swoich książkach głównie popularyzuje
wiedzę o przyrodzie i zwierzętach.
Uczestnikami spotkania byli
uczniowie klas IV- VI oraz uczestnicy
konkursu,, Czy znasz twórczość..? ”.
Pisarz barwnie i dowcipnie opowiadał o dziejach powstawania swoich
książek. Wywiązała się niezwykła
i ciekawa dyskusja na temat dalszych
przygód „Żubra Pompika”, którego
jest autorem. Na koniec dzieci otrzymały autografy z osobistą dedykacją.
honorowym patronatem Marszałka
Województwa Podlaskiego, Podlaskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta
Pisarz Tomasz Samojlik na spotkaniu w zabłudowskiej podstawówce
Spotkanie z pisarzem zostało
zorganizowane w ramach projektu
Podlaskie Spotkania z Pisarzami, pod
Miasta Białegostoku przez Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół
Anna Zdanowicz
Polskich.
„„Ranczo Pasynki„
wyróżnione
Najlepsze gospodarstwo
agroturystyczne
województwa podlaskiego
– pod taką nazwą odbył
się tegoroczny konkurs
skierowany do kwater
agroturystycznych.
Zgłosiło się do niego 14 uczestników z całego województwa podlaskiego. Z gminy Zabłudów w konkursie wzięło udział gospodarstwo agroturystyczne Krystyny i Jana Lewoc
z Pasynek „Ranczo Pasynki”, które
otrzymało wyróżnienie za innowacyjne rozwiązania architektoniczne
Krystyna Lewoc odbiera nagrodę
z rąk przedstawicielek policji
w organizowaniu turystycznej przestrzeni rekreacyjnej.
Tegoroczna edycja konkursu została również wzbogacona o kategorię specjalną pn. „Niebieska Gwiazda
Bezpiecznego Gospodarstwa Agroturystycznego”, którą przeprowadziła Wojewódzka Komenda Policji.
Nagrodę w tej kategorii otrzymało
„Ranczo Pasynki”, które również zostało nagrodzone w kategorii „Bezpieczne Gospodarstwo Przyjazne
Rodzinie”.
Uroczysty finał konkursu zorganizowano 11 października, w trakcie
Jesiennych Targów Ogrodniczych.
MG
12 Zabłudów i Okolice
„„ZEGAR (62)
I nie byłoby problemu, bo życie
toczyło się swoimi koleinami, gdyby
na pryzmie żwiru, obok Burbuciowej
kamienicy, nie zauważono końskich
odcisków. Były wyraźne, nawet podkucie kowalskie mówiło wiele o solidnym
błudowskim kowalu, który choć jest
artystą, nie mógł odmówić podkucia
miejskiego rumaka. Ślad był wyrazisty
i nikt już nie miał wątpliwości, do kogo
on należał i kto wykonał tak piękne
podkowy. Nie dziwiło i to, że na kamienicy pozostała atrapa, jak mawiali
zgodnie mieszczanie błudowscy. Zbyt
często gościła w miasteczku pustka.
Wpływała paskudnie na samopoczucie mieszkańców. Po ucieczce rumaka
postawiono blaszaną kopię ale domysłom i profetycznym wizjom nie było
końca. Jedni prorokowali, że widząc
tak wiele plakatów udał się i rumak
ze wspomnianej kamienicy, aby zwoływać swoich do urn wyborczych.
A w mieście nad Mieletyną przybywało plakatów i haseł wyborczych.
Kandydaci do fotela burmistrza prześcigali się w pomysłach i domysłach.
Obiecywano wiele na owych plakatach,
nawet bardzo wiele. Debatowano i nad
nowym budynkiem ratusza, na wzór
postawionego przed laty w Niezbudce,
dyskutowano o SPA, o palmiarni i plaży
całorocznej nad Mieletyną. Pomysłów
było tak wiele, że niektórzy podejrzewali, że w Wyższej Szkole Odczyniania
Cugów i Spalania Róży otworzono wydział architektury i nowy kierunek: wydumywania przyszłości. Studenci tego
wydziału kreślili swoje wizje dotyczące
miasteczka nad Mieletyną i okolicznych
wiosek. W ratuszu z pochylona wieżą
działa już komisja gromadząca wnioski
społeczne, wizje architektów i wszelkiej maści pomysły. Teraz wracały one
osiadając na plakatach wyborczych, nie
zważając na deszcz i jesienny wiatr. Dramatyczności rozpędu wyborczego dodawały jesienne, nerwowe podmuchy
wiatru i chłód, który brutalnie wdzierał
się, zabierając z ciała resztki ciepła.
Stąd i plakaty informowały o ciepłym sercu, życzliwej atmosferze i wszelakich, miłych człowiekowi sprawach.
Zabłudów
i Okolice
Ktoś orzekł, że co cztery lata rodzą się
cudotwórcy. Dla poratowania zdrowia psychicznego jest to nieodzowne.
Wianuszki zatroskanych osób o dobro
obywateli śledziły każdy krok swoich
wyborców, uśmiechając się przy tym
przymilnie. Było kolorowo, choć szelest
papieru plakatowego mówił o nietrwałości ludzkich obietnic. Tyle już w życiu
ich było? Jedna z wielu kandydatek
na burmistrza, orzekła pewnym głosem
wyjaśniając definitywnie tę sprawę:
„że nie jedno kreślenie w grze w totolotka przynosi najwyższą wygraną!!!
Tu trzeba cierpliwości i hartu ducha!
I nadziei nie należy nigdy tracić, że będzie jeszcze lepiej”. A twarze na plakatach, po liftingu jakby potwierdzały te myśl. Były młode, optymizmem
uformowano a wzrok kierujące gdzieś
daleko poza błudowskie opłotki. Przy
plakatach gromadzili się mieszczanie
a ze wsi, gdzie plakatów było mniej,
podążały do miasta rzesze spragnione
optymistycznych widoków. Niektórzy
twierdzili, że są w stanie z plakatów wyniuchać zapach wody kolońskiej i innych
zamorskich mazideł, które przywracać
miały odchodzącą zbyt szybko młodość
nie tylko na czas wyborów. Wymyślano
maseczki z liści kapusty, brukwi, z ziaren kukurydzy, która w roku wyborczym wyjątkowo obrodziła. Pachniało
ziołami i innymi przyprawami. Twarze
wchłaniały wszelakie roślinne mikstury.
Na plakatach i w opowieściach odmłodzeni byli skłonni stanąć w wyborczych
szrankach.
Ustawiła się jeszcze jedna kolejka
za pracą. Ktoś szepnął, że będzie nabór
na szatniarzy w ratuszu, przygotowania
poczyniono nad uruchomieniem baru
szybkiej obsługi. Zgłosiły się masażystki i wielu innych specjalistów, którzy
przywracali stopniowo młodość a jak
wiadomo wszem i wobec, że młodość
niesie w sobie ogromne pokłady nadziei. Niebawem okazało się, że było
to plotka, że żadnego naboru nie będzie. Ktoś z bezrobotnych nostalgicznie
westchnął: „Kiedyś była błudowianka,
choć woniejąca uryną ale można było
w niej zalać smuteczki piwskiem czy
jakimś bełtem! A teraz nie ma takich lokali. Posmutniało nasze miasteczko! ”.
I siadał zrezygnowany na świeżo
pomalowanej ławeczce parkowej,
w rynku.
Być może się przykleił do świeżo
pomalowanej ławki parkowej, rozglądał się bezradnie dookoła jakby owych
widoków łaknął od lat wielu a teraz
wzrok sycił widokiem z trudem dobywanym z pamięci. Poweselało miasteczko a domy nakładały nowy przyodziewek w postaci farb, szalówek tynków.
Krążyły pogłoski, że bramą bielskową
wjedzie najważniejszy w królestwie,
w drodze powrotnej z Brukseli.
Ale pogłoski okazały się nieprawdziwe. Toż niedawno ścielono dywany, kiedy Najważniejszy opuszczał kraj
rozsiewając tysiące obietnic. Byłoby ich
jeszcze więcej, gdyby burza nie przerwała słowotoku. Ktoś przytomnie
przywołał wspomnienia jak witano sowietów i ich porządki a zespół Prydumki
wyśpiewywał jak przed wieloma laty
żarliwie pochwalne pieśni. Pocieszano
na odchodne, że „my jeszcze prydziem,
nie płaczcie, do każdej chaty zajdziem!
I swoi poradki uwiedziem albo z Zapada nasza Gospodina Frau M.”.
Nikt tych, niby proroczych słów
nie przyjął ale niepokój zasiany dawał
teraz o sobie znać. Powiało od Mieletyny chłodem jesiennym. Niektórzy
odczuwali już późnojesienną lichoratkę.
Telepało już prawie wszystkich. Niektórzy pogubili uzębienie, bo trzęsło
niemiłosiernie.
Ktoś jednak przytomnie przywołał plakatowe obietnice. I nagle…. jak
za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zrobiło się ciepło. Przyjemny wiaterek począł muskać twarze nie tylko
mieszczan ale tych wszystkich, którzy
w bramy Błudowa wjechali aby swoim
głosem zaznaczyć Na pobliskich łąkach,
choć już chłodem ściętych, rozpluszczyły się stokrotki i tulipaniki. Zazieleniła się trawa a i bydlęta spędzone
z pastwisk poczęły swoje wiosenne
tęsknoty okazywać rykiem – długim
a zarazem tajemniczym. Było w nim
wiele niepewności. Atrapy rumaka nie
poruszał wiatr. Milczało stare konisko,
miało wszak odgórny zakaz na wygłaszanie swoich opinii.
Błudowianin cdn?
Wydawca: Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie
Redaktor naczelny: Piotr Woroniecki
Adres redakcji: u
l. Rynek 8, 16-060 Zabłudów, tel. 85 71 88 443, e-mail: [email protected]
Nakład: 500 egz. Czasopismo dostępne na www.moak-zabludow.pl
Skład i druk: Drukarnia Biały Kruk, tel. 85 74 04 704.

Podobne dokumenty

Zabłudów i Okolice dzieciom

Zabłudów i Okolice  dzieciom • Okręg Nr 1 ulice: Białostocka, 3-go Maja, Surażska; • Okręg Nr 2 ulice: Gen. Władysława Sikorskiego, Bielska, Cerkiewna, Podrzeczna, Muchawiecka, Książąt Litewskich, IDywizji, Szkolna, • Okręg N...

Bardziej szczegółowo