Zabłudów i Okolice Niepodległości

Transkrypt

Zabłudów i Okolice Niepodległości
ISSN 2082-8284
Zabłudów
i Okolice
Miesięcznik
bezpłatny
Nr 11 (30)
Listopad 2011
Święto Niepodległości
11 listopada br. obchodziliśmy
wZabłudowie 93. rocznicę
odzyskania przez Polskę
niepodległości.
Uroczystości rozpoczęły się tradycyjnie ogodz. 9.00 Mszą św.wkościele katolickim iModlitwą wcerkwi
prawosławnej. Po godzinie mieszkańcy Zabłudowa, władze miasta,
radni, kombatanci, strażacy iharcerze spotkali się przy pomniku poświęconym Pamięci Bohaterów Walczących oWolność Ojczyzny.
– 11 listopada 1918r. to dzień,
kiedy naród Polski powstał zkolan.
Na ten dzień czekały przez 123 lata
kolejne pokolenia Polaków – mówiła Joanna Jabłońska do zebranych
wokolicznościowym referacie przygotowanym przez Artura Trojana,
nauczyciela historii. – Dziś Ojczyzna
nie wymaga od nas takich poświęceń
jak w1918 roku. Nie musimy walczyć
Jacek Lulewicz, burmistrz Zabłudowa składa kwiaty pod pomnikiem Bohaterów
Walczących o Wolność
zwrogiem, nie musimy przelewać
krwi. Musimy być wierni tym cnotom, które są przymiotami patrioty.
Poczty sztandarowe podczas Święta Niepodległości w Zabłudowie
Przestrzeganie tych wartości, które
sprawdziły się wtrudnych dla Polski
czasach, jest równie istotne dzisiaj.
Wapelu poległych wymieniono
tych, którzy zginęli owolną iniepodległą Polskę zterenu Gminy Zabłudów. Następnie złożono kwiaty
izapalono znicze przy pomniku oraz
na grobach poległych żołnierzy na
okolicznych cmentarzach.
Podczas uroczystości zaprezentowały się dzieci ze szkół podstawowych wZabłudowie iRafałówce,
które zostały nagrodzone podczas
IZabłudowskiego Festiwalu Pieśni
Patriotycznej.
Tegorocznymi organizatorami
Święta Niepodległości były: Koło
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Zabłudowie
iMiejski Ośrodek Animacji Kultury
w Zabłudowie.
PW
2
Zabłudów i Okolice
X sesja Rady Miejskiej
w Zabłudowie
27 października br. miało miejsce kolejne
posiedzenie Rady Miejskiej wZabłudowie.
Jednym z najważniejszych punktów w porządku
obrad X sesji Rady był temat uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. Plan opracowano dla części wsi Gnieciuki ołącznej powierzchni 24h
izgodnie zjego założeniami na tym obszarze powstanie
elitarne pole golfowe. Atrakcyjność terenu podnoszą
dwa istniejące już stawy oraz sąsiedztwo lasów iłąk.
Inwestor będzie mógł wybudować również budynki
ofunkcji hotelarskiej, atakże pomieszczenia gospodarcze imagazynowe służące obsłudze pola golfowego.
Całość prac planistycznych związanych zopracowaniem
projektu uchwały wykonano na koszt inwestora.
Drugi zważnych tematów rozpatrywanych przez Radę
dotyczył likwidacji Szkoły Podstawowej wKrynickich.
Zgodnie zpodjętą uchwałą placówka ta będzie prowadzona przez Gminę Zabłudów do 31 sierpnia 2012r.
Uczniowie zobwodu likwidowanej szkoły będą mieli
zapewnioną możliwość kontynuowania nauki wSzkole
Podstawowej wZabłudowie. Placówka ta dysponuje 13
salami lekcyjnymi, biblioteką, salą gimnastyczną, halą
sportową, dwiema pracowniami komputerowymi zdostępem do internetu oraz gabinetem lekarskim. Dzieci
dojeżdżające do szkoły objęte są opieką świetlicową,
mogą również korzystać ze stołówki mieszczącej się
wzabłudowskim Gimnazjum. Dotychczasowi uczniowie
Szkoły Podstawowej wKrynickich dowożeni będą do
szkoły wZabłudowie środkami transportu należącymi
do gminy pod opieką osoby uprawnionej. Czas dowozu
dzieci będzie wynosił ok. 30 minut.
Ponadto Rada dokonała wyboru dwóch ławników do
Sądu Rejonowego wBiałymstoku do orzekania wsprawach rodzinnych. Zostali nimi: Maria Rychter iKrzysztof
Godlewski.
Oprócz podejmowanych uchwał, radni dokonali analizy wyników sprawdzianu wszkołach podstawowych
iegzaminu gimnazjalnego oraz rozpatrzyli informację
burmistrza zprzebiegu realizacji budżetu gminy Zabłudów za Ipółrocze 2011 roku.
Burmistrz Zabłudowa informując Radę odziałaniach
podejmowanych wokresie międzysesyjnym wymienił
zakończone w tym czasie inwestycje rozstrzygnięte
iogłoszone przetargi, atakże poinformował ozłożonym
do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wniosku
pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w gminie
Zabłudów”.
Projekt jest skierowany do uczniów klas I– III. Wramach przedsięwzięcia szkoły będą mogły organizować
wiele zajęć pozalekcyjnych, m.in. dla dzieci wykazujących
trudności wpisaniu iczytaniu, zagrożonych dysleksją, mających kłopoty ze zdobywaniem umiejętności matematycznych oraz dotkniętych zaburzeniami mowy. Zajęcia
będą prowadzone wmałych grupach przez nauczycieli
zzewnątrz lub ze szkół prowadzonych przez gminę.
Pozostałe uchwały podjęte przez Radę na X sesji
dostępne są na stronie BIP Urzędu Miejskiego wZabłudowie pod adresem: http://um-zabludow.pbip.pl/.
JJ
R E K L A M A
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CONSOLATOR Kancelaria Prawno-Finansowa wraz z Autoszkołą
„FAWORYT” zapraszają wszystkie osoby pracujące powyżej 21
roku życia, posiadające prawo jady kat. B oraz zamieszkujące powiat
białostocki/ gminę M. Białystok do udziału w Projekcie:
„KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO –
ZAWÓD SZANSĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ”
W ramach Projektu zrealizowany zostanie:
- Kurs prawa jazdy kat. C
- Kurs Kwalifikacji wstępnej dla kierowcy
posiadającego prawo jady kat. C
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Organizator pokrywa koszty badań lekarskich, egzaminów,
materiałów szkoleniowych oraz ubezpieczenia uczestników.
Rekrutacja trwa od 15.11.2011 do 30.11.2011!!!
Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku,
w godz. 7.30-15.30 w Siedzibie Organizatora
(CONSOLATOR Kancelaria Prawno-Finansowa Adam Piotr Chociej,
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 lok.88, 15-094 Białystok).
Regulamin uczestnictwa w Projekcie
oraz dokumenty aplikacyjne dostępne są do pobrania na stronie
www.consolator.com.pl
Szczegółowe informacje o szkoleniu można uzyskać
pod numerami telefonów:
85 879 82 72, 601 662 145.
3
Nr 11 (30) • Listopad 2011
Dbajmy
o bezpieczeństwo
Znadkomisarzem Romualdem Kalinowskim, komendantem
Komisariatu Policji wZabłudowie rozmawia Piotr Woroniecki.
W listopadzie mija pół roku
Pana pracy na stanowisku komendanta wZabłudowie. Czy poznał
Pan już gminę ijej specyfikę?
Uważam, że częściowo poznałem gminę Zabłudów oraz sąsiednie gminy Michałowo iGródek, na
obszarze których działa Komisariat
Policji w Zabłudowie. Przez pół
roku zetknąłem się zróżnymi problemami ibolączkami dotykającymi
mieszkańców tych okolic. Wyrabiam
sobie zdanie, co należy wnadchodzącym czasie zmienić ipoprawić,
żeby mieszkańcom żyło się lepiej
ibezpieczniej.
Zjakimi problemami styka się
Pan najczęściej na terenie Gminy
Zabłudów?
Na pewno poważnym problemem jest przebieg drogi krajowej
nr„19”. Codziennie przejeżdża nią
bardzo dużo samochodów osobowych iciężarowych. Wypadki ztymi
ostatnimi należą do najtragiczniejszych. Zapewne Państwo słyszeliście
odwóch poważnych zdarzeniach
drogowych wKoźlikach. Staram się
na bieżąco analizować sytuacje na
tej drodze iwyciągać wnioski. Po
tragicznych wypadkach wKoźlikach
wysłałem pismo do podlaskiego
oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad z prośbą
opoprawę bezpieczeństwa na tym
newralgicznym odcinku drogi.
Muszę z zadowoleniem przyznać, że ostatnio znacznie zmniejszyła ilość kradzieży iaktów wandalizmu. Mieliśmy ztym spore problemy latem. Popracowaliśmy bardziej
intensywnie nad tymi zdarzeniami
iograniczyliśmy je znacznie. Wykryliśmy sprawców, którzy czekają
teraz na wyroki sądów.
Kolejnym problemem, na który
chcę szczególnie uczulić mieszkańców gminy Zabłudów, to przyjezdne
grupy Romów. Dopuszczają się oni
kradzieży. Pod pozorem sprzedaży
dywanów czy koców potrafią wejść
Przed kilkoma miesiącami było
głośno oPaństwa przeprowadzce
do Michałowa. Czy coś się zmieniło wtej sprawie? Czy komendant
nadal będzie urzędował wZabłudowie?
Romuald Kalinowski, komendant Komisariatu Policji w Zabłudowie
do domów iokraść zpieniędzy lub
innych cennych przedmiotów. Romowie stosują też inny, sprytny
sposób wyłudzania pieniędzy. Przy
drogach zatrzymują samochody
pod pozorem braku benzyny. Zatrzymanym osobom sprzedają złote
sygnety, które okazują się być wykonane ztombaku. Proszę zwróćcie
Państwo na to uwagę, ponieważ
takie zdarzenia miały miejsce przy
drodze krajowej nr„19”.
Niestety muszę z przykrością
przyznać, że mamy kilka rodzin,
wktórych dochodzi do przemocy
domowej. Staramy się wspólnie
zMiejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej pomagać pokrzywdzonym
osobom iwspierać je.
Obecnie taka decyzja nie została podjęta. O ewentualnej przeprowadzce wpierwszej kolejności
będzie poinformowany samorząd,
który ma prawo do wyrażenia swojej opinii. Jednakże chcę podkreślić,
że bez względu na to, gdzie będzie
pracował komendant miasto igmina Zabłudów, tak jak dotychczas będzie miała zapewnioną całodobową
ochronę ze strony policji.
Pana poprzednik twierdził, że
gmina Zabłudów to spokojna
okolica. Czy zgadza się Pan ztą
opinią?
Zdecydowanie tak. W porównaniu do Białegostoku tutaj jest
4
spokojnie ibezpiecznie. Oczywiście
zdarzają się problemy jak wkażdej
gminie, ale poważniejszych przestępstw nie odnotowujemy. Jeśli
chodzi oporównanie do sąsiednich
gmin Michałowa iGródka sytuacja
jest bardzo zbliżona. Od kiedy pracuję na stanowisku komendanta policji
wZabłudowie nie zdarzyły się poważne przestępstwa.
Zabłudów i Okolice
Ina koniec standardowe pytanie, czy mieszkańcy gminy mogą
czuć się bezpiecznie?
Myślę, że mieszkańcy gminy Zabłudów nie powinni obawiać się oswoje
bezpieczeństwo. Jesteśmy wstanie
swoimi siłami zapewnić im spokój.
W razie poważniejszych zdarzeń
wspiera nas policja zBiałegostoku.
Chciałbym dodać, że mieszkańcy skarżyli się na zbyt szybko wjeżdżające
pojazdy do Zabłudowa. Dlatego też
korzystamy zpomocy Wydziału Ruchu Drogowego białostockiej policji.
Ich radary inałożone mandaty już
niejednego kierowcę powstrzymały
przed brawurową jazdą. Na koniec
chciałbym zachęcić mieszkańców do
zgłaszania swoich problemów. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Dziękuję za rozmowę.
Wybory za nami
Prawo i Sprawiedliwość zostało
zwycięzcą tegorocznych wyborów
do Sejmu i Senatu na terenie gminy Zabłudów. Frekwencja wyniosła 42, 36 proc.
Według danych Państwowej Komisji Wyborczej Prawo i Sprawiedliwość
w sumie uzyskało 1156 głosów, zaś
Platforma Obywatelska 886 głosów.
Na trzecim miejscu znalazł się Sojusz
Lewicy Demokratycznej z 321 głosem
przed Ruchem Palikota z 198 głosami.
Piąte było Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 197 głosów.
W obwodowej komisji wyborczej
nr 7 w Rybołach najwięcej głosów
– 133 uzyskała Platforma Obywatelska. Kolejne miejsca zajęło SLD
– 93 głosy, Ruch Palikota – 38 gł.,
PiS – 35 gł. Najwięcej osób znak „x”
postawiło przy nazwisku Aleksander
Sosna – 76.
Natomiast w obwodowej komisji wyborczej nr 5 w Zwierkach PiS
uzyskało najwięcej głosów - 262, w
tym Krzysztof Jurgiel 111 gł. Druga
była Platforma Obywatelska, która
zanotowała 204 gł., w tym Barbara
Kudrycka 80 gł. Dalej uplasowały się
SLD – 53 gł., Ruch Palikota – 43 gł.
Na PSL zagłosowało 32 wyborców.
Marek Zagórski okazał się zwycięzcą wyborów do Senatu w Gminie
Zabłudów. Otrzymał on 1132 głosy.
Drugi był Tadeusz Arłukowicz, którego wsparło 969 wyborców. Trzeci
wynik zanotował Mikołaj Mironowicz
– 458 głosy.
Wybory w Zwierkach
Frekwencja w powiecie białostockim wyniosła 47,49 proc. W gminie
Zabłudów zanotowano 42,36 proc.
Najmniejsza ilość osób wybrała się na
wybory w gminie Gródek i Zawady
39,47 proc., największa w gminie
Suraż – 54,66 proc.
W wyborach do Sejmu i Senatu
RP w gminie Zabłudów otwartych
było osiem obwodów do głosowania. Dwa z nich mieściły się w Zabłudowie, po jednym w Dobrzyniówce,
Rafałówce, Folwarkach Wielkich,
Zwierkach, Krynickich i Rybołach.
Uprawnionych do głosowania
było 7222 wyborców, oddano 2893
głosów ważnych.
PW
Po odbiór kart ustawiała się nawet kolejka
5
Nr 11 (30) • Listopad 2011
Festiwal
pieśni patriotycznej
Święto Niepodległości stało się
inspiracją do zorganizowania
9listopada br. Pierwszego Zabłudowskiego Festiwalu Pieśni
Patriotycznej. Jego organizatorem była Szkoła Podstawową
im. Franciszka Karpińskiego
wZabłudowie. Impreza odbyła
się pod honorowym patronatem Burmistrza Zabłudowa.
Wrepertuarze festiwalu znalazły się głównie pieśni legionowe,
wtym m.in. kilkakrotnie przez różne
zespoły wykonany Marsz IBrygady
iSzara Piechota. Były również dawne
izupełnie nowe piosenki sławiące
piękno Polski. Oprócz wykonawców
reprezentujących poszczególne szkoły zterenu gminy, wystąpili także
goście, którzy uświetnili festiwal.
Zaśpiewała schola zparafii św.Apostołów Piotra iPawła wZabłudowie, awdalszej kolejności wystąpiły
zabłudowskie sześciolatki izespoły
ludowe: „Reczańka” i„Barwianka”.
Wśród młodych artystów znalazły
się wielkie talenty. Pucharem Burmi-
Iza Bojko i Angelika Hryniewicka
otrzymały wyróżnienie
Radosny śpiew dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rafałówce
również przyniósł im wyróżnienie
strza Zabłudowa został nagrodzony
Festiwal pieśni patriotycznej odRadek Bojko ze Szkoły Podstawowej był się wZabłudowie po raz pierwwZabłudowie, aIza Bojko iAnge- szy. Jak zapowiadają organizatorzy
lika Hryniewicka ztej samej szkoły zamierzają go kontynuować wnadotrzymały wyróżnienia organizatora chodzących latach.
festiwalu. Wyróżniono także świetne
– Nie nagrody były w tym fezespoły śpiewacze ze Szkoły Pod- stiwalu najważniejsze, a wspólne
stawowej wRafałówce oraz Szkoły śpiewanie ku chwale Niepodległej
Podstawowej im. Wspólnoty Polskiej Ojczyzny. Niewątpliwie był on dobrą
wBiałostoczku.
iniezwykle potrzebną lekcją patrioty– Uważam, że organizacja takie- zmu – dodał Marek Hyjek, pedagog
go festiwalu to świetny pomysł. To szkolny, który był jego pomysłodawdobra forma rozwijania uczuć patrio- cą iorganizatorem.
PW
tycznych wśród dzieci – stwierdziła
Edyta Szóstko – Łapińska, dyrektor
Szkoły Podstawowej wRafałówce.
Zopinią tą zgodziłą się również
Jolanta Czerniecka, dyrektor Szkoły Podstawowej
w Białostoczku.
Zauważyła, że zanim dzieci zaprezentowały się szerokiej publiczności
wcześniej zapoznały się ztekstami
iprzygotowały ich
wykonanie.
Pięknie śpiewały i wyglądały dzieci
z zabłudowskiej zerówki
6
Zabłudów i Okolice
Oświatowa statystyka
w Gminie Zabłudów
Do szkół podstawowych
igimnazjum na terenie gminy
Zabłudów uczęszcza 744 uczniów ijest to o3 dzieci mniej
niż wubiegłym roku. Tak wynika zdanych przedstawionych
burmistrzowi przez poszczególnych dyrektorów szkół.
Kolejny rok zrzędu najliczniejszą
placówką oświatową wnaszej gminie jest Szkoła Podstawowa wZabłudowie im. Franciszka Karpińskiego.
Uczęszcza do niego 293 uczniów do
14 oddziałów. Ze wszystkich oddziałów najwięcej – 58 - dzieci uczy się
wzerówce, najmniej – 35 - wIV iVI
klasie. Wpoprzednim roku szkolnym
chodziło tu 283 uczniów.
Drugą szkołą w gminie pod
względem liczby dzieci jest zabłudowskie gimnazjum. Naukę pobiera
tutaj 197 gimnazjalistów w11 oddziałach. Wporównaniu do ubiegłego roku zanotowano tu spadek
o9uczniów. Najwięcej gimnazjalistów uczy się wklasie drugiej – 71,
najmniej wklasie III – 61.
95 dzieci uczy się wSzkole Podstawowej im. Wspólnoty Polskiej wBiałostoczku. Jest tam 7 oddziałów, od
zerówki do szóstej klasy. Klasy nie
są liczne, od 10 (zerówka) do 17
(klasa IV) młodych osób. Tu również
zanotowano spadek liczby uczniów
o9 osób.
Następną wkolejności placówką
oświatową jest Szkoła Podstawowa wDobrzyniówce. Tutaj możemy
spotkać 73 uczniów, uczęszczających
do 7 oddziałów, od zerówki do VI
klasy. Najliczniejsza jest właśnie zerówka, do której uczęszcza 13 maluszków. Najmniej osób jest wklasie
V – 7 iIII - 9. Wnowym roku szkolnym do tej placówki uczęszcza o2
dzieci więcej niż wroku ubiegłym.
Szkoła Podstawowa wRafałówce
liczy 60 uczniów w5 oddziałach. Kla-
sy II iIII oraz IV iV są łączone. Trzeci
rok zrzędu najliczniejsza jest zerówka – 12 maluchów. Wporównaniu
do roku ubiegłego ilość dzieci wtej
placówce szkolnej wzrosła oczworo.
Najmniejszą szkołą wgminie Zabłudów jest podstawówka wKrynickich. Pobiera tutaj naukę 26 dzieci
w4 oddziałach. Najliczniejsza jest
klasa III licząca 6 dzieci. Łączone są
klasy od II do V. Wtym roku brak
jest klasy VI. Wporównaniu do ubiegłego roku zanotowano tu spadek
ojedno dziecko. Warto dodać, że na
październikowej sesji Rady Miejskiej
Zabłudowa radni przegłosowali likwidację tej placówki szkolnej.
Oprócz szkół podstawowych
igimnazjum wmamy jeszcze wgminie Zabłudów przedszkole. Uczęszcza do niego wdwóch oddziałach
39 maluszków.
PW
Policjant w bibliotece
W ramach akcji „Bezpieczna
droga do szkoły” gościem
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Zabłudowie był aspirant
Grzegorz Bazyluk. Jest on
pracownikiem Komisariatu
Policji w Zabłudowie.
Grzegorz Bazyluk wprowadził
młodych czytelników z dwóch klas
II ze szkoły podstawowej, w tajniki pracy policji. Tłumaczył dzieciom
zasady bezpieczeństwa na drodze.
Wyjaśnił, jak musi być oznakowana jezdnia, żeby można było bezpiecznie przez nią przejść. Zwrócił
też uwagę na to, że w tak młodym
wieku dzieci powinny chodzić do
szkoły oraz wracać z niej pod opieką
osoby dorosłej. Dzieci miały również
okazję wykazać się znajomością niektórych znaków drogowych.
Największą furorę zrobiły rekwizyty pracy policji. Dzieci z bliska przyjrzały się kamizelce kuloodpornej,
pałce policyjnej, kajdankom, lizakowi
drogowemu, a nawet pistoletowi.
Niektórzy uczestnicy spotkania zakładali kamizelkę kuloodporną oraz
kajdanki.
Na zakończenie każdy z uczniów
otrzymał od policjanta drobny upominek w postaci zakładki do książki,
na której widniały numery telefonów
alarmowych oraz plan lekcji.
Aspirant Grzegorz Bazyluk
prezentuje kamizelkę kuloodporną
Danuta Kalinowska
7
Nr 11 (30) • Listopad 2011
Będzie pole golfowe
Już niebawem rozpocznie
się budowa pola golfowego
wGminie Zabłudów.
Powstanie ono przy drodze do
Narwi. To nowa inwestycja,
która zmienia oblicze gminy.
27 października br. podczas sesji Rady Miejskiej Zabłudowa radni
jednogłośnie zatwierdzili plan zagospodarowania przestrzennego części
obszaru wsi Gnieciuki. To pierwszy
krok, aby powstało tam pole golfowe. Jego usytuowanie zaplanowano
przy drodze łączącej Zabłudów zNa-
rwią wobszarze tej wsi.
– Pole golfowe będzie budowane
stopniowo, na początek powstanie
obszar na dziewięć dołków. Wprzyszłości będzie ono pełnowymiarowe
– mówi Halina Ziomek, pełnomocnik inwestora. – Ponadto zostanie
wybudowane zaplecze, czyli baza
noclegowa, gastronomiczna oraz
pomieszczenia na sprzęt m.in. do
koszenia trawy.
Jak informuje Halina Ziomek pole
jest już projektowane. Pierwsze prace związane zuporządkowanie tere-
nu już się rozpoczęły. Jednak same
przygotowanie specjalnej trawy zajmuje dwa lata.
Pole golfowe będzie zajmować obszar 24 hektarów włącznie ze znajdującymi się na nim stawami. Jego inwestorem jest Krzysztof Karol Piotrowski, białostocki biznesmen zajmujący
się obrotem nieruchomościami.
Jak zapowiada pełnomocnik Halina Ziomek to nie jedyna inwestycja
planowana przez inwestora wGminie Zabłudów.
PW
Imieniny patrona szkoły
4 października br. Szkoła
Podstawowa wZabłudowie
miała swoje święto. To już
trzecia rocznica nadania
imienia. Iwtym roku była
uroczysta akademia połączona
ze ślubowaniem ipasowaniem
uczniów klas pierwszych.
– 4 października obchodzimy
imieniny Franciszka azarazem jest
to dzień urodzin naszego patrona
– mówi Krystyna Zwada, dyrektor
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
wZabłudowie. - Wspólnie zradą pedagogiczną ustaliliśmy, że ten wyjątkowy dzień będzie naszym świętem.
Ijuż od trzech lat uczniowie, nauczyciele, rodzice izaproszeni goście są
znami tego dnia. To święto wpisało
się wnasz coroczny kalendarz istało
się naszą tradycją.
Jednym z najważniejszych elementów szkolnego święta było oficjalnie przyjęcie uczniów klas pierwszych do braci szkolnej. Uroczystego
pasowania pierwszaków dokonał Jacek Lulewicz, burmistrz Zabłudowa
wraz zKrystyną Zwadą, dyrektorką
podstawówki. Wcześniej odbyło się
ślubowanie 42 uczniów dwóch klas
pierwszych.
Interesującą część artystyczną
przygotowały dzieci wraz znauczycielami zabłudowskiej podstawówki.
Całą publiczność rozbawił także występ znanego, międzynarodowego
zespołu cygańskiego „Forte Roma”.
Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych
Oczywiście na uroczystości nie zabrakło samego patrona Franciszka
Karpińskiego, wktórego wcielił się
uczeń Patryk Tutaj.
Podczas uroczystości rozstrzygnięto kilka konkursów: plastyczny,
literacki, recytatorski iwiedzy ożyciu
itwórczości Franciszka Karpińskiego.
Miłym akcentem części artystycznej był wywiad z„dziadkiem”, którego zagrał Maciek Lulewicz zklasy
VI A. Sędziwy jegomość przypomniał
historię szkoły, aszczególnie jej trudne, powojenne początki.
Jednak największy aplauz, szczególnie wśród damskiej publiczności
wzbudził pomysł powstania przy
szkole salonu kosmetycznego.
Występ zespołu cygańskiego „Forte Roma”
PW
8
Zabłudów i Okolice
Remonty dróg
Pod koniec października dobiegł
końca remont drogi gminnej Kucharówka – Kowalowce. Na odcinku 2,4 km został nawieziony piasek
o grubości 10 centymetrów oraz
żwir ikruszywo ogrubości 25 cm.
Następnie wykonano czterokrotne,
powierzchniowe utrwalenie emulsją
asfaltową ikruszywem. Wzmocniono także pobocze drogi. Remont
tego odcinka kosztował prawie 1,2
mln złotych.
Trwa także drugi etap budowy
drogi łączącej Kuriany zHalickimi.
Prace wykończeniowe drogi łączącej Kucharówkę z Kowalowcami
Wtym przypadku prace trwają na
prawie kilometrowym odcinku od
strony Halickich. Droga ta będzie
żwirowa ogrubości 15 cm zwarstwą
odsączającą zpiasku ogrubości 10
cm. Ponadto wykonane też będą
zjazdy na posesje przylegające do
drogi, rowy przydrożne oraz przepusty pod samą drogą wliczbie osiemdziesięciu ośmiu. Koszt wykonania
powyższych prac wyniesie 134 tysiące złotych.
PW
Remont drogi do Halickich
Plac zabaw
z nowym boiskiem
Pod koniec października oddano do użytku nowe boisko do gry
wsiatkówkę. Mieści się ono obok
placu zabaw uzbiegu ulic Chodkiewicza i Dembińskiej. Wzdłuż boiska zamontowano także specjalne
ogrodzenie zsiatki. Ma ono znacznie
ułatwić zjego korzystania. Ponadto
wokół placu zabaw iboiska posadzono 134 drzewka jako granica tego
terenu. Całkowity koszt budowy
boiska idrzewek wyniósł prawie 64
tysiące złotych.
PW
Boisko do gry w siatkówkę przy ul. Chodkiewicza
9
Nr 11 (30) • Listopad 2011
Pamiętamy o żołnierzu
24 października 2011 r.
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Franciszka Karpińskiego wZabłudowie
udali się na tutejszy katolicki cmentarz parafialny.
Celem nawiedzenia zabłudowskiej nekropolii było przypomnienie otradycyjnych obchodach dnia
Wszystkich Świętych iDnia Zadusznego. Z uwagi na zbliżające się
narodowe Święto Niepodległości,
uczniowie zgromadzili się przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Uporządkowali zabytkową mogiłę, zapalili
znicze iwysłuchali opowieści ojej
utworzeniu. Dowiedzieli się, że grób
skrywający doczesne szczątki żołnierza zabitego przez bolszewików
w1920 r., powstał osiem lat później
zinicjatywy dzieci imłodzieży zabłudowskiej szkoły podstawowej. Przed
II wojną światową to właśnie uczniowie tej szkoły, hołdując najpiękniejszym polskim tradycjom patriotycznym, opiekowali się tą mogiłą. Później władze komunistyczne zadbały,
aby pamięć ozabłudowskim Grobie
Nieznanego Żołnierza nie przetrwała
wśród najmłodszego pokolenia. Uczniowie uporządkowali także miejsce
przy pomniku poświęconym polskim
żołnierzom kampanii wrześniowej
1939 r. Nawiedzenie Grobu Nieznanego Żołnierza w bieżącym roku
jest wznowieniem tradycji, która na
trwale wpisze się wwychowanie patriotyczne wzabłudowskiej szkole
podstawowej.
Marek Hyjek
Uczniowie przy przy Grobie
Nieznanego Żołnierza
Wystawa w galerii
ŚCIANKA 22
Obchody nadania gimnazjum
imienia Grzegorza Chodkiewicza
zostały upamiętnione. Galeria
ŚCIANKA 22, istniejąca wszkole,
prezentuje wystawę dokumentującą wydarzenie, które miało
miejsce 1 czerwca 2011 roku.
Autorem zdjęć jest Jarosław
Sieradzki, polonista i prowadzący
szkolną galerię fotograficzną. Wystawa prezentuje 22 zdjęcia, które
uwieczniają prawdę iklimat „wizyty”
hetmana wnaszym gimnazjum.
Gdy ogląda się prace Sieradzkiego, widać że jest to autor ogarnięty
pasją, który ma talent i poczucie
humoru. To osoba umiejąca wydobyć niezwykłość fotografowanych
postaci wieloma środkami, między
innymi nietypowym kadrem, światłem czy wyrazistym elementem.
Autor wróżny sposób ujął bohaterów wydarzeń. Jego fotografie raz
wzruszają, raz bawią, raz szokują.
Wtym całym szaleństwie jest jednak swoboda artystyczna. To tworzy
ciekawą galerię postaci – możemy
zobaczyć siebie w jego przenikliwym obiektywie.
Duży wpływ na odbiór wrażeń
ma zpewnością format zaprezentowanych prac (30 x 40,5 cm). Jest to
wystawa godna poświęcenia uwagi
idokładnego obejrzenia. Polecam.
Marta Kulikowska
Jedno ze zdjęć Jarosława Sierackiego prezentowane na wystawie
10
Zabłudów i Okolice
Finał w Zabłudowie
Drużyna zZabłudowa
zajęła trzecie miejsce
wwojewódzkim finale ligi
gminnej LZS, który odbył
się 23 października br. na
obiektach sportowych Rudni.
– Do finału dotarły cztery zespoły,
które wygrały rozgrywki międzypowiatowe. Są to: Awans Zabłudów,
LZS Izbiszcze, LZS Krukówek iLZS
Paproć Duża – mówi Elżbieta Skalimowska, zastępca przewodniczącego rady podlaskiej Zrzeszenia LZS.
Wtrakcie finału odbyły się cztery mecze. Najlepszą drużyną okazał
się LZS Krukówek, który wygrał oba
Zacięty bój z bramkarzem
mecze zwynikiem 1:0. Na drugiej
miejscu uplasował się LZS Izbiszcze,
trzeci był Awans Zabłudów, aczwarty LZS Paproć Duża.
– Wtym turnieju finałowym mieliśmy bardzo wyrównany poziom
idość dobry jak na tą klasę rozgrywek – stwierdził Robert Buraczyk,
Drużyna Awansu Zabłudów z Jackiem Lulewiczem, burmistrzem miasta i Jerzym
Paradowiczem szefem LZS Zwierki
towego Rudnia. Jej prezes Andrzej
Kalinowski, udostępnił boisko na
mecze, ponieważ uważa, że jest to
dobra forma promocji Zabłudowa.
– Jesteśmy zawsze otwarci na tego
typu zawody – dodał szef Rudni.
Warto przypomnieć, że Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych
wtym roku obchodzi już 65 -lecie istnienia. Wwojewództwie podlaskim
aktywnie wnim uczestniczy ponad
15-tysięcy dzieci, młodzieży iosób
dorosłych. Najbardziej popularnymi
dyscyplinami są: piłka nożna isiatkowa, zapasy, szachy, lekkoatletyka
ibiegi przełajowe.
Zespoły LZS istnieją najczęściej
sędzia piłki nożnej.
na wsiach iwmałych miastach. DoPierwszy mecz drużyna zZabłu- brym przykładem jest gmina Zabłudowa przegrała 1:0 zLZS Krukówek, dów, wktórej rozgrywana jest liga
natomiast wwalce otrzecią lokatę gminna LZS wpiłce nożnej. Ponadto
pokonała wysoko LZS Paproć Dużą pod patronatem LZS odbywają się
aż 6:1.
tutaj rozgrywki wtenisie stołowym,
Finał wojewódzkich rozgrywek wszachach iwzapasach.
PW
odbył się na obiektach Klubu Spor-
To miejsce czeka na Twoją reklamę
tel. 85 718 84 43
11
Nr 11 (30) • Listopad 2011
Poświęcenie krzyża
w Dobrzyniówce
26 października br. poświęcony został krzyż na mogile
nieznanego żołnierza.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Mieczysława Makulewskiego,
sołtysa Dobrzyniówki, została odnowiona mogiła nieznanego żołnierza,
który zginął podczas II wojny światowej. Jeszcze niedawno miejsce
jego pochówku wyglądało żałośnie.
Tylko czasami uczniowie zpobliskiej
podstawówki sprzątali je izapalali znicze. Mieczysław Makulewski
postanowił zadbać oten kawałek
historii. Po otrzymaniu wsparcia finansowego od burmistrza – Jacka
Lulewicza wraz zkilkoma chętnymi
– Antonim Stępnickim, Józefem Dołżyńskim, Dariuszem Mierzwińskim
iAdamem Makulewskim, wzięli się
do pracy. Na efekty nie trzeba było
długo czekać. 26 października br.
nastąpiło uroczyste poświęcenie odnowionej mogiły. W uroczystości
wzięli udział nieliczni mieszkańcy
Dobrzyniówki oraz uczniowie miejscowej szkoły wraz znauczycielami. Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Dobrzyniówce Barbara Trusiuk
gorąco dziękowała sołtysowi za
bezinteresowną pracę i przykład
patriotycznego zachowania. Następnie Wincenty Rusiłowicz, mieszkaniec Dobrzyniówki pamiętający
czasy wojny opowiedział historię
mogiły. Po chwili zadumy ksiądz
Kamil Ciulkin poświęcił odnowiony
krzyż iwraz zzebranymi odmówił
modlitwę. Zapalono znicze izłożono kwiaty. Tobyła niezapomniana
lekcja historii.
Ewa Sural
Odnowiona mogiła nieznanego
żołnierza w Dobrzyniówce
Istambuł – Zabłudów
– Aghia Paraskevi
Gimnazjum im. Grzegorza
Chodkiewicza wZabłudowie
nawiązało współpracę ze
szkołami wGrecji iTurcji
wzbogacając ofertę
edukacyjną orealizację
programu eTwinning.
Uczniowie uczestniczący wtym
programie zyskują dobre przygotowanie do korzystania znowoczesnych form edukacji. To sprawia, że
chętnie iszybko uczą się języków
oraz doskonalą umiejętności posługiwania się nowymi technologiami.
Poprzez zabawę zdobywają na
lekcjach wiedzę z danego przedmiotu, ale także zinnych pokrewnych, ponieważ realizacja projektów eTwinning sprzyja praktycznej
integracji międzyprzedmiotowej.
Program promuje tolerancję, współpracę, partnerstwo, działanie dla
dobra wspólnego i kreatywność.
Awszystko to odbywa się wśrodowisku postrzeganym przez uczniów
jako bardzo atrakcyjne, gdyż formą
takiej współpracy jest prowadzenie
projektów edukacyjnych przy wykorzystaniu narzędzi ICT: Internetu,
bloga, czatu, wideokonferencji czy
poczty elektronicznej.
Realizowane przez szkołę projekty „Głosy zzagranicy” i„Ludzie
zpasją” wzbudzają entuzjazm, ponieważ dotyczą rzeczy bliskich każdemu uczniowi, odnoszą się do jego
zainteresowań inawiązują do jego
doświadczeń. Do bezpośredniej komunikacji ze szkołami partnerskimi
wTurcji iGrecji uczniowie używają
języka angielskiego. Wykorzystują
Internet we współpracy ponad granicami geograficznymi, barierami
językowymi iróżnicami kulturowymi; współdziałają, wymieniają się
informacjami imateriałami do nauki.
Szkoła proponuje uczniom nowoczesną metodę uczenia się poprzez
łączenie elementów edukacyjnych
jak wiedza, kształtowanie postaw
iwychowanie zelementami zabawy.
Nasza szkoła pomaga uczniom
wzdobywaniu doświadczeń na integrującym się europejskim rynku edukacyjnym. Zyskuje też wiele inspiracji
do wprowadzania innowacyjnych
metod nauczania, ma nowe możliwości promocji, staje się atrakcyjna
wśród rodziców iprzyszłych uczniów.
Joanna Mioduszewska
12
Zabłudów i Okolice
ZEGAR (29)
Zwołana konferencja odbywała
się wpobliżu ratusza, wwydzierżawionej sali. Zszerokiego świata
przybywały delegacje, były wśród
nich feministki, byli też zwolennicy
„wschodnich powiewów demokracji” i„zachodnich makijażystów”.
Nie zaproszono do udziału wtym
spotkaniu ani rajców, ani burmistrza.
Udekorowana sala ilogo organizatorów przywoływał niezbyt przyjemne
skojarzenia. Nawet rektor Wyższej
Szkoły Odczyniania Cugów i Spalania Róży wBłudowie sposępniał
iniby badając cieki wodne pod salą
obrad, wymachiwał wahadełkiem,
szepcząc pod nosem jakieś niezrozumiałe formułki. Coś się musiało kryć
pod tym konferencyjnym szyldem.
Do Błudowa zjechali jakoś dziwnie
wystrojeni zwolennicy „nowego,
wspólnego, porządku”. Pracownicy ratusza zniepokojem patrzyli na
gęstniejący tłum ichoć nie dotyczył
spraw, które leżały wgestii ratusza,
to jednak gdzieś głęboko tlił się niepokój, że zainfekowani mogą być
inni. Iże wkrótce do bram miejskich
kołatać będzie nieszczęście. Wgromadzie stłoczonych mieszczan dało
się zauważyć podniecenie, które
nigdy wmurach tegoż miasta nie
wróżyło nic dobrego.
Smutkiem pokrył się cyferblat
ratuszowego zegara. Tyleż już nieszczęść nękało gród nad Mieletyną. Nie zapisywano ich wkronikach
miejskich, wszak groza zagłady
paraliżowała pióra kronikarzy ainkaust niepokojąco gęstniał wkałamarzach. Smutno patrzyli zwycięscy
zplakatów, szarpani przez wiatry,
oblewane ślozami deszczu. Jesiennie inostalgicznie zapanowało na
odremontowanych ulicach miasta.
Ale wieloletnie opóźnienia nie pozwalały, bez zadyszki, dopędzić utracony czas. Ipoczucie osamotnienia,
tak silne przed laty, powracało teraz
wtriumfalnym pochodzie. Kołatało
do drzwi, przystawało ufurtek aby
przekazać dalej ciepłe jeszcze podejrzenia iuwagi. Bez nich informacja
straciłaby wiele, amoże tak by wyblakła, że dalszy jej żywot byłby już
niemożliwy.
Gruchnęła wieść odbijając się od
bram miejskich zhukiem iimpetem,
że na wzór Niezbudki zbudowana zostanie wBłudowie pływalnia. Czynna
przez rok cały, zbiczami wodnymi,
łaźnią iinnymi uciechami, których
wBłudowie było niewiele aMieletyna zkąpieliskiem wciąż wpisana była
wsenne majaki. Za tą wiadomością
pojawiły się groźne przypuszczenia
iplotki, że burmistrz został uprowadzony. Ktoś nawet widział Czarną
Wołgę, tę która przed laty straszono, że porywała dzieci idorosłych
dorodnych, ze zdrową krwią aby
gdzieś tam ratować cherlawe społeczeństwo przed wyginięciem. Smuta zapanowała wmieście. Iszarość
spowiła place iulice. Nie ta jesienna
ata nostalgiczna, że oto nie będzie
pływalni ani innych dobrodziejstw
na które oczekiwano wmiasteczku,
rozbudzonym przez nowe władze
po długoletnim letargu. Sylwetka
burmistrza ożywiająca codzienność
miasta, przestała być widoczna. Nie
było wpodmiejskich wsiach iosadach. Tęsknie wypatrywano Włodarza Błudowa iokolic, zwieszając
woczekiwaniu swoje smętne ciała
na płotach. Ale na drogach nie pojawiał się kurz zwiastujący przyjazd
Pierwszego Gospodarza. Rosły podejrzenia, że ktoś porwał dobrego
włodarza iuwiózł wdalekie krainy
aby tam przywracać normalność czyli codzienność wbudowaniu ładu
ispokoju. Wierzgający dotychczas
rumak na Burbuciowej kamienicy
nie okazywał zniecierpliwienia, stał
spokojnie zesztywniały chłodem poranka ipatrzył wstronę miejskiego
rynku. Nie snuto więc wróżb zjego
zachowania, tylko plotki wchodziły
za opłotki, harcowały wprzydomowych ogródkach szykując się ku wielkiemu świętowaniu. A domysłów
było zbyt wiele, niektóre tak wfantazję wpisane, że bardziej przypominały bajanie.
Na chwilę niepokój nad zaginięciem włodarza jakby przygasł,
apowodem była nowa dostawa walonków do błudowskiego supermarketu. Zimę wywróżono ostrą, więc
walonki były wielce poszukiwanym
towarem. Ustawiła się długa kolejka,
której koniec zauważono przy północnej bramie. Ktoś zkolejkowiczów
dementował pogłoskę ozaginięciu
burmistrza. Przyłączyli się inni. Tylko
co się mogło kryć pod tą pogłoską?
Zatroskanie mieszkańców? Lęk przed
zmianami? Ale tych wątpliwości nikt
nie mógł rozwiać. Krążyły dalej od
bramy do bramy.
Błudowianin
Turniej szachowy
Wnajbliższą sobotę, 19 listopada br. odbędzie się wZabłudowie
turniej szachowy. Początek imprezy zaplanowano na godz.14.00
Zabłudów
i Okolice
w Klubie pod Burmistrzem.
Wszyscy zainteresowani szachową
rywalizacją proszeni są oskontaktowanie się z Emilią Kochańską,
tel. 531 653 642. Organizatorem
turnieju jest Miejski Ośrodek Animacji Kultury wZabłudowie.
Wydawca: Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie
Redaktor naczelny: Piotr Woroniecki
Adres redakcji: ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów, tel. 85 71 88 443, e-mail: [email protected]
Nakład: 500 egz. Czasopismo dostępne na www.zabludow.pl
Skład i druk: Drukarnia Biały Kruk, tel. 85 74 04 704, [email protected]

Podobne dokumenty

Zabłudów i Okolice „ weselej

Zabłudów i Okolice „ weselej i sierpniu przeczytała 58 książek. Należy dodać, że Nikola Borowska-Borsuk i Martyna Matyskiel wygrały również ten konkurs w ubiegłym roku. Trwał on przez dwa miesiące wakacyjne i  polegał na wypoż...

Bardziej szczegółowo