Zabłudów i Okolice dzieciom

Transkrypt

Zabłudów i Okolice dzieciom
ISSN 2082-8284
Miesięcznik
bezpłatny
Zabłudów
i Okolice
Nr 10 (41)
Październik 2012
Radość dzieciom
Dwa nowe place zabaw powstały wpaździerniku
wGminie Zabłudów. Dzieci zProtas
iKrynkickich mogą już znich korzystać.
Plac zabaw wProtasach pobudowano niedaleko istniejącego boiska
obok domu sołtysa. Dzieci mogą tu
korzystać zdrabinki, zjeżdżalni ipodwójnej chuśtawki. Ponadto znajduje się tam chuśtawka ważka, bujak
ikonik.
Podobne zabawki zostały zamontowane wKrynickich. Tam nowy plac
zabaw powstał przy świetlicy wiejskiej. Dodatkowo od strony drogi
powiatowej wybudowane zostało
ogrodzenie.
Warto wspomnieć, że oba place
zabaw zostały uzupełnione wławki
ikosze na śmieci.
– Nie zapominamy o najmłodszych mieszkańcach naszej gminy.
To właśnie zmyślą onich pobudowaliśmy wdwóch kolejnych wsiach
Montowanie zabawek na powstającym placu zabaw w Krynickich
nowe miejsca do zabawy – powiedział Jacek Lulewicz, burmistrz Zabłudowa.
Zabawki rozmieszczono zzachowaniem stref bezpieczeństwa. Elementy drewniane tych urządzeń zostały zabezpieczone przed deszczem
imrozem specjalnymi substancjami
impregnacyjnymi. Ponadto zostały
one pomalowane farbami ekologicznymi.
Całkowity koszt nowych placów
wyniósł 56 tysięcy złotych. Ich budowa została dofinansowana wkwocie
ok. 32 tysięcy złotych zProgramu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007–2013.
Usypywanie piasku na budowanym placu zabaw w Protasach
PW
2
Zabłudów i Okolice
Pierwsza sesja po wakacjach
20 września br., po raz siedemnasty
wobecnej kadencji obradowała
Rada Miejska wZabłudowie.
Na sesji podjęto pięć uchwał, zczego jedna dotyczyła
wyrażenia opinii wsprawie sprzedaży wformie publicznego przetargu nieograniczonego, nieruchomości na
części, której zlokalizowane jest składowisko odpadów
komunalnych, położonej na terenie miasta Zabłudowa.
Po długiej, bo trwającej blisko trzy godziny dyskusji, Rada
pozytywnie zaopiniowała zamiar zbycia wdrodze przetargu nieograniczonego działek, na których znajduje się
wysypisko. Ewentualny nabywca przejmie nieruchomość
zobciążeniami polegającymi na: obowiązku rekultywacji
zgromadzonych odpadów oraz prowadzeniu na własny
koszt badań pomiarowych.
Ponadto Rada dokonała nowego podziału gminy na
okręgi wyborcze. Zgodnie zustawowym wymogiem,
podczas najbliższych wyborów samorządowych do Rady
Miejskiej wZabłudowie będą wybierani radni, po jednym
zkażdego okręgu. Znikają, zatem zmapy wyborczej
gminy okręgi dwu icztero mandatowe.
Miasto Zabłudów zostało podzielone na cztery okręgi:
• Okręg Nr 1 ulice: Białostocka, 3-go Maja, Surażska;
• Okręg Nr 2 ulice: Gen. Władysława Sikorskiego, Bielska, Cerkiewna, Podrzeczna, Muchawiecka, Książąt
Litewskich, IDywizji, Szkolna,
• Okręg Nr 3 ulice: Kalwińska, Św. Rocha, Zamiejska,
Polna;
• Okręg Nr 4 ulice: Adama Mickiewicza, Rynek, Kościelna, Zaułek, Grzegorza Chodkiewicza, Radziwiłłowska,
Drukarzy Zabłudowskich, Franciszka Karpińskiego,
Kazimierza Ostaszewskiego, Sapiehów, Manteuffla,
Izabeli Demblińskiej, Zabłudów Kolnia Miasto
Obecny dwumandatowy okręg wRafałówce został
podzielony na dwa mniejsze: okręg Nr 7 (Rafałówka, Borowiki) iokręg Nr 8 (Kamionka, Bobrowa, Kościukówka,
Łukjany, Płoskie, Rudnica, Słomianka, Tatarowce, Zacisze,
Zajezierce).
Wyodrębniono także okręgi: Nr 10 Kuriany, Białostoczek iNr 11 Protasy, Zwierki, Łubniki.
Rada, dokonując zmian wbudżecie gminy Zabłudów
na 2012 rok zwiększyła m.in. wydatki na niżej wymienione inwestycje prowadzone przez gminę Zabłudów:
1. Roboty dodatkowe do sieci wodociągowej Kaniuki
– Ciełuszki iOchremowicze – Olszanka;
2. Remont dachu wświetlicy wRzepnikach;
3. Remont świetlicy wPawłach;
4. Budowa placu zabaw wProtasach;
5. Budowa placu zabaw wKrynickich.
Wzwiązku zrozpoczęciem roku szkolnego następują
duże zmiany wzatrudnieniu, szczególnie wZespole Szkolno-Przedszkolnym wZabłudowie gdzie dwie osoby w„0”
iprzedszkolu zgłosiły fakt uzyskania urlopu zdrowotnego.
Ponadto istnieje konieczność utworzenia dodatkowej
grupy wświetlicy, co spowoduje zwiększenie godzin
dla nauczycieli, którzy nie mają pełnego etatu wszkole
podstawowej – zmiany powyższe spowodują zwiększenie
wydatków za okres 4 mies. br. okwotę 62.000zł.
Zmiany powyższe wzakresie dochodów iwydatków
majątkowych oraz bieżących nie wpłyną na zmianę
deficytu oraz nie spowodują zmiany relacji dochodów
iwydatków majątkowych.
JJ
Ziarnem sypnąć
„Wpewnym mieście – Zabłudowie – rozmawiają młodziankowie.
Przy fajeczce idialogu dobrze stoi
się na rogu.
Na winkielku zabłudowskim dobrze sypnąć garstkę pestek inasyfić
wokół siebie niczym wiejska świnia
wchlewie.
Ale co tam, co wtym złego? Przecież ziarna dużo mamy, więc go trochę połuskamy.
Ado rana dużo czasu, oco więc
robić tyle hałasu?
Rano przyjdzie porządkowy inie
sczyści nam już głowy. Tylko miotłą
pozamiata, aby znowu mogła łuszczyć małolata – itak do końca lata”
Śmieci są odwiecznym problemem wskali globalnej. Zabłudów
również nie jest od niego wolny. Wiele łupin po pestkach, wszelkich opakowań ipuszek, rozbitych butelek
iinnych niezdatnych już do użytku
artykułów można znaleźć na zabłudowskich ulicach i zaniedbanych
posesjach. Owe posesje stanowią
– jak widać – małe, nieoficjalne „wysypiska śmieci”, na których można
znaleźć wszelkiego rodzaju odpady.
Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego
ludzie tak bardzo zanieczyszczają
swoje otoczenie? Czy brakuje im
wmieście koszy na śmieci? Amoże
po prostu taki stan rzeczy wynika
zniedbalstwa ilenistwa? Wkażdym
razie warto pamiętać, że opisany wyżej sposób postępowania świadczy
onaszej kulturze osobistej, awłaściwie oniskim jej stopniu oraz obraku
szacunku do innych ludzi.
Intelektualista
3
Nr 10 (41) • Październik 2012
Długi naszym problemem
ZMikołajem Kondraciukiem, prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej
„Krokus” wDobrzyniówce rozmawia Piotr Woroniecki.
Czy zarządzanie spółdzielnią
mieszkaniową w Dobrzyniówce
to łatwe zadanie? Niestety, nie jest to łatwe zadanie. Mogę nawet stwierdzić, że
jest to bardzo trudne. Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Krokus” obsługuje
osiedla po byłych PGR. Wiąże się to
automatycznie zosobami tam mieszkającymi. Ci ludzie mają ogromne
długi wobec spółdzielni. Wwypadku Dobrzyniówki na 135 mieszkań
zaległości wynoszą 345 tys. złotych.
Jest to bardzo wysoka kwota, która znacznie ogranicza normalne
funkcjonowanie spółdzielni. Ten
dług uniemożliwia kontynuowanie
rozpoczętych inwestycji, jak choćby
zakończenia ocieplania budynków. Zjakimi jeszcze trudnościami
styka się Pan na co dzień wswojej
pracy? Problemów jest cała masa. Od
drobnych, po te skomplikowane.
Mieszkańcy osiedli zakupili swoje lokale mieszkalne od Agencji Własności
Rolnej Skarbu Państwa. Agencja pozbyła się ich, ponieważ miała znimi
same problemy. Były one wopłakanym stanie. Pomimo trudności finansowych podjąłem decyzję oich dociepleniu. Praktycznie zrobiłem to na
siłę. Od 2006 do 2011 roku wszystkie
bloki wDobrzyniówce zostały docieplone. Po tej termomodernizacji uległy znacznemu obniżeniu rachunki
za ogrzewanie. Niestety trudności
finansowe uniemożliwiły mi zakończenia remontu, czyli położenia tzw.
koloru, dlatego są one takie szare, ale
wpełni zabezpieczone. Wspomniał Pan, że ma duże
problemy znieterminowymi opłatami za mieszkania, jak je więc
rozwiązujecie?
Mamy bardzo, bardzo duże
problemy ze ściąganiem czynszów.
Muszę przyznać, że wtej dziedzinie
nie mam sukcesów. Wiele osób
zalega z dużymi kwotami. Kilka
spraw oddaliśmy do sądu. Komornicy teraz ściągają zaległości zminionych lat, jednak dług u tych
ludzi ponownie narasta, ponieważ
nie opłacają bieżących wydatków.
Musiałem jednak poczynić zdecydowane kroki i podjąłem decyzję
oodcięciu centralnego ogrzewania
wkilku mieszkaniach. Spółdzielnia mieszkaniowa
wZabłudowie wyszła zdługów
budując nowy blok. Czy planuje
Pan nowe inwestycje?
Nie, nie planuję. Chociaż zostawiłem kiedyś działkę pod szeregówki
to jednak nie zamierzam tam nic
budować. Iostatnie pytanie ilu mieszkańców obsługuje Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krokus”?
Spółdzielnia obsługuje cztery
osiedla po byłych PGR wokół Białego-
Mikołaj Kondraciuk, prezes
Spółdzielni Mieszkaniowej „Krokus”
wDobrzyniówce
stoku. Itak wDobrzyniówce mamy
135 mieszkań, wktórych mieszka
500 mieszkańców. W Ignatkach
wgminie Juchnowiec zajmujemy się
72 lokalami zokoło 200 mieszkańcami. WSobolewie wgminie Supraśl
dbamy o45 mieszkań, wktórych żyje
około 150 osób. Natomiast wStelmachowie wgminie Tykocin administrujemy 72 mieszkaniami zponad
200 mieszkańcami. Chciałbym dodać, że Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Krokus” jest firmą
zarządzającą wspólnotami mieszkaniowymi, wskład których wchodzą wymienione bloki wczterech
osiedlach. Dziękuję za rozmowę.
Konkurs z Kubusiem Puchatkiem
Wmiesiącu październiku wMiejskiej Bibliotece Publicznej wZabłudowie ogłoszony został konkurs
pt.: „ZKubusiem Puchatkiem przez
świat”. Jego tematem jest podróż
wymyślonym przez siebie pojazdem
zprzesympatycznym, głupiutkim
misiem. Prace mogą być wykonane najróżniejszymi technikami
(farby, kredki, wyklejanki, wydzieranki). Jednak muszą być wykonane
wformacie A4. Konkurs adresowa-
ny jest do dzieci zklas 0-VI szkół
podstawowych. Więcej informacji
w Miejskiej Bibliotece Publicznej
wZabłudowie.
DK
4
Zabłudów i Okolice
50 lat razem
Co roku Urząd Stanu Cywilnego wZabłudowie
organizuje dostojną uroczystość 50-lecia
pożycia małżeńskiego. Iwtym roku
21września swoje złote gody obchodziło
12par oraz Jadwiga Kaźmieruk.
– Rocznice ślubu bywają obchodzone przez szczęśliwe
pary na równi zurodzinami iczy imieninami. Dzisiaj jest
Wasze osobiste święto. Wasza małżeńska codzienność,
pracowitość, trud ipoświęcenie stają się sprawą wagi
państwowej – mówiła podczas uroczystości Antonina
Kuna, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wZabłudowie.
WPolsce osoby, które przeżyły wjednym związku 50
lat nagradzane są specjalnym medalem „Za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie”. Wimieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wszystkim jubilatom wręczył je Jacek Lulewicz, burmistrz Zabłudowa, który jednocześnie życzył
zebranym długich lat życia. Zgratulacjami iżyczeniami
Jacek Lulewicz, burmistrz Zabłudowa wpina medal
Włodzimierzowi Gawrylukowi
dołączyła się obecna na uroczystości Teresa Teofilewicz,
przewodnicząca Rady Miejskiej Zabłudowa.
Medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” otrzymały następujące pary: Maria iSergiusz Charyło, Zofia
iWładysław Charyło, Luba iWłodzimierz Gawryluk, Maria iEugeniusz Jakubczyk, Helena iWalenty Korolczuk,
Zinaida iMikołaj Łukaszuk, Jadwiga iWładysław Mackiewicz, Marianna iKonstanty Maksimiuk, Halina iStanisław
Małaszkiewicz, Marianna i Włodzimierz Pawluczuk,
Ludmiła iMikołaj Sacharewicz, Teresa iJerzy Zadykowicz
oraz Jadwiga Kaźmieruk ijej zmarły niedawno mąż.
Oprócz pamiątkowych medali jubilaci otrzymali dyplomy iprzepiękne kosze kwiatów. Dużą niespodziankę
wszystkim zebranym zrobił zespół „Reczańka”, który
uświętnił swoim występem tą doniosłą uroczystość.
Szanowni jubilaci w dniu swojego święta
PW
Jak jeden dzień
Jak przeżyć 50 lat razem? Topytanie zadałem
paniom, które obchodziły wtym roku złoty
jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.
Nie ma recepty na szczęście. Nikt nie da nam takiego
dokumentu jak przeżyć ten okres wmałżeństwie. Życie
samo się układa, ale trzeba słuchać jeden drugiego.
Nie należy stawiać kategorycznie na swoim. Wżyciu
jest różnie. Nie ma drogi ułożonej kwiatami, ale są
również róże zkolcami. Trzeba pomału, pomału do
przodu. Nie trzeba się kłócić.
Brałam ślub wcerkwi iprzyrzekałam, że do końca
życia będę wierna temu człowiekowi. Mogę powiedzieć, jak na spowiedzi, że swojego męża nawet myślą
nie zdradziłam. Przyrzekałam przed Bogiem imoimi
bliskimi, że będę stać przy mężu idotrzymałam tego.
Wtrudnych chwilach wmałżeństwie należy pamiętać oBogu. Dzięki Jego pomocy można rozwiązać
wiele problemów.
Luba Gawryluk
Bardzo dużo zmężem pracowałam, ale również
dużo modliłam się. Wniedziele iświęta zawsze razem
chodziliśmy do kościoła.
Mąż był dla mnie bardzo dobry i wyrozumiały.
Wtrudnych chwilach zawsze mówił, żebym się nie załamywała. – Wszystko wyjdzie na dobrą drogę – powtarzał.
5
Nr 10 (41) • Październik 2012
Statystyka szkolna
W Gminie Zabłudów od września do różnych typów szkół uczęszcza 736
uczniów i jest to o 8 dzieci mniej niż w ubiegłym roku. Tak wynika z danych
dostarczonych burmistrzowi przez poszczególnych dyrektorów szkół.
Najliczniejszą placówką oświatową w gminie jest
Szkoła Podstawowa w Zabłudowie im. Franciszka Karpińskiego. Uczęszcza tu 251 uczniów do 12 oddziałów.
Ze wszystkich klas najwięcej – 52 dzieci uczy się w klasach czwartych. Do trzech oddziałów „zerówki” chodzi
aż 78 maluchów. W sumie mamy więc 329 uczniów.
W poprzednim roku szkolnym pobierało tu naukę 293
uczniów.
Drugą szkołą w gminie pod względem liczby dzieci
jest zabłudowskie gimnazjum. Naukę pobiera tutaj 185
gimnazjalistów w 10 oddziałach. W porównaniu do
ubiegłego roku zanotowano tu spadek o 12 dziewcząt
i chłopców.
97 dzieci uczy się w Szkole Podstawowej w Białostoczku im. Wspólnoty Polskiej. Jest tam 7 oddziałów, od
zerówki do szóstej klasy. Klasy nie są liczne, od 9 (I klasa)
do 18 (V klasa) młodych osób. W tej szkole zanotowano
wzrost o dwoje dzieci w porównaniu do 2011 roku.
Następną w kolejności placówką oświatową jest
Szkoła Podstawowa w Dobrzyniówce. Tutaj możemy
spotkać 68 milusińskich, uczęszczających do 7 oddziałów, od zerówki do VI klasy. Po 9 uczniów uczy się w I,
II i IV klasie. Najmniej osób jest w VI klasie, tylko 8. W
nowym roku szkolnym do tej placówki uczęszcza o 5
dzieci mniej niż w ubiegłym roku.
Szkoła Podstawowa w Rafałówce liczy 58 uczniów w 5
oddziałach. Klasy I i II oraz IV i V są łączone. W tym roku
szkolnym najliczniejsza jest zerówka i klasa III. Pobiera w
nich naukę po 10 uczniów. W porównaniu do ubiegłego
Pracowaliśmy na gospodarstwie bardzo ciężko.
Prawie ostatni we wsi kupiliśmy traktor. Dzieci nam
pomagały. Jak kupiliśmy im rower, to nie wiedziały jak
dziękować. Były bardzo posłuszne.
Najtrudniejsze były chwile, gdy mąż był wwojsku,
wrezerwie, aja wtedy rodziłam dzieci. Jak się córka
urodziła, to przez cały miesiąc jej nie widział, wywieźli
go na poligon.
Jak patrzę na dzisiejsze czasy iporównam je do lat
mojej młodości, to uważam, że dzisiaj nie ma żadnego
kryzysu. Obecnie jest owiele łatwiej żyć. Te 50 lat razem
minęło nam bardzo szybko.
Teresa Zadykowicz
Na początku było różnie. Na gospodarstwie trzeba
było ciężko pracować. Musieliśmy wszystko rękoma
wypracować nie maszynami. Pracowaliśmy rodzinnie
Szkoła Podstawowa wRafałówce
roku zanotowano tu spadek o 2 dzieci.
Od września br. nie funkcjonuje Szkoła Podstawowa
w Krynickich. W ubiegłym roku pobierało tam naukę 26
dzieci w 3 oddziałach.
Placówką oświatową, do której uczęszczają najmłodsze dzieci jest zabłudowskie przedszkole. W tym roku
szkolnym do dwóch oddziałów chodzi 48 najmłodszych
obywateli Gminy Zabłudów. Jest ich o 9 więcej niż analogicznym czasie roku ubiegłego.
Prezentowane dane odnoszą się do stanu na koniec
września br.
PW
dorośli idzieci. Pięćdziesiąt lat przeżyliśmy dobrze. Kłótni
unas raczej nie było. Najtrudniejszym okresem dla naszego małżeństwa była moja choroba. Przez 27 lat ciężko
chorowałam. Cała moja rodzina wspierała mnie bardzo.
Helena Korolczuk
Tak to przemknęło jak mgiełka. Już teraz nie pamięta się tych trudnych chwil. Było różnie jak wkażdym
małżeństwie. Ale najważniejsze, że trzeba się wspierać,
iść na kompromis. Moim sposobem na kłótnie było
wyjście zdomu, zpokoju. Po chwili człowiek opanowywał swoje nerwy, uspokajał się. Przez te wszystkie lata
do chwili obecnej mieszkam zmężem wFolwarkach
Wielkich. Zteściową przeżyłam 21 lat pod jednym
dachem. Bardzo mile wspominam ten okres. Piękne
to były czasy. Życzę innym 50 lat razem w szczęściu.
Ludmiła Sacharewicz
6
Zabłudów i Okolice
Białoruskie Dożynki
Ryboły – 16 września 2012 r.
Wystawa płodów rolnych prezentowała się okazale
Serce z chleba było podobno najsmaczniejsze
Małe wokalistki z Wiejskiego Domu Kultury w Rybołach…
…i nieco starsze artystki
Jak zwykle publiczność dopisała
Jacek Lulewicz, burmistrz Zabłudowa zwiejskim,
dożynkowym bochnem chleba
7
Nr 10 (41) • Październik 2012
Święto szkoły
Tradycyjnie 4 października br. Szkoła Podstawowa wZabłudowie obchodziła swoje
święto. Połączone one było ze ślubowaniem
ipasowaniem uczniów klas pierwszych.
– To już czwarta rocznica nadania imienia Franciszka
Karpińskiego Szkole Podstawowej wZabłudowie. Tego
dnia obchodzimy imieniny ijednocześnie urodziny naszego patrona – mówi Krystyna Zwada, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. –Przed kilku laty ustaliliśmy
zradą pedagogiczną, że 4 października będzie naszym
świętem szkoły. Wpisało się ono już wnaszą tradycję.
Jednym znajważniejszych elementów uroczystości
było oficjalnie przyjęcie uczniów klas pierwszych do
braci szkolnej. Pasowania pierwszaków dokonał Jacek
Lulewicz, burmistrza Zabłudowa apamiątkowe dyplomy
wręczała Krystyna Zwada. Wcześniej odbyło się ślubowanie 29uczniów dwóch klas pierwszych.
– Takie święto integruje całą społeczność szkolną,
dzieci, nauczycieli oraz rodziców, których widzę zroku
na rok coraz więcej – zaznacza Jolanta Wieremiejuk,
przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej
wZabłudowie. – Organizacja chociażby różnych konkursów wymusza na rodzicach włączanie się ich do
wspólnej pracy izabawy.
Jolanta Wieremiejuk zwróciła też uwagę na ślubowanie ipasowanie pierwszaków. Jej zdaniem maluchy są
wten sposób docenione, przeżywają to bardzo iczują
się naprawdę włączone do społeczności szkolnej.
Interesującą część artystyczną przygotowały dzieci
wraz znauczycielami zabłudowskiej podstawówki. Miłym
Ślubowanie uczniów klas pierwszych
akcentem był występ jednej zklas, która wykonała piosenkę pt. „Nasz Franciszek” ułożoną przed dwoma laty przez
uczniów tutejszej szkoły. Ten utwór będzie brał udział
wogłoszonym wśród uczniów konkursie na hymn szkoły.
Podczas uroczystości wręczono dyplomy inagrody
wewcześniej rozstrzygniętych konkursach. Najlepszą
recytacją twórczości patrona szkoły popisała się Maja
Andrzejewska, przed Magdaleną Bach iAndżeliką Hryniewicką. Wkonkursie wiedzy ożyciu itwórczości Franciszka
Karpińskiego zwyciężyła Natalia Bieniewska, druga była
Kamila Korolczuk, atrzecia Martyna Puchłowska. Natomiast najciekawszy komiks, którego tematem był wiersz
„Do motyla” przygotowali uczniowie zklasy VI wskładzie:
K.Nikołajczuk, T.Nowik i S.Zimnoch.
PW
Gmina Zabłudów biega
24 września br. odbyły się wZabłudowie Mistrzostwa Gminy Szkół
Podstawowych im. Franciszka Karpińskiego wbiegach przełajowych.
Do rywalizacji przystąpiły wszystkie
podstawówki, czyli SP Dobrzyniówka, SP Rafałówka, SP Białostoczek
iSP Zabłudów. Wzawodach wzięło udział łącznie 141 zawodników
wośmiu kategoriach.
Poniżej przedstawiamy wyniki
rywalizacji na poszczególnych dystansach.
300 m – klasy I-III – dziewczęta
1. Zambrzycka Dominika, SP Rafałówka
2. Omelianowicz Aleksandra, SP Zabłudów
3. Zadykowicz Natalia, SP Zabłudów
300 – klasy I-III – chłopcy
1. Puczko Patryk, SP Zabłudów
2. Harasimczuk Karol, SP Białostoczek
3. Dołęgiewicz Dominik, SP Zabłudów
600 m – klasy IV – dziewczęta
1. Izabela Bojko, SP Zabłudów
2. Julia Turowska, SP Białostoczek
3. Wiktoria Szum, SP Zabłudów
600 m – klasy IV – chłopcy
1. Michał Gryguć, SP Zabłudów
2. Łukasz Lul, SP Zabłudów
3. Sebastian Lipski, SP Dobrzyniówka
700 m – klasy V – dziewczęta
1. Natalia Nowakowska, SP Dobrzyniówka
2. Dominika Harasimczuk, SP Białostoczek
3. Martyna Dziemiańczyk, SP Dobrzyniówka
700 m – klasy V – chłopcy
1. Łukasz Stanisławczyk, SP Białostoczek
2. Jakub Fiedorczuk, SP Białostoczek
3. Michał Dakowicz, SP Rafałówka
800 m – klasy VI – dziewczęta
1. Karolina Omelianowicz, SP Zabłudów
2. Gabriela Statkiewicz, SP Dobrzyniówka
3. Julia Samsonowicz, SP Zabłudów
800 m – klasy VI – chłopcy
1. Artur Łęczycki, SP Zabłudów
2. Hubert Minasz, SP Zabłudów
3. Radosław Bojko, SP Zabłudów
Zawodnicy, którzy znaleźli się
wpierwszej szóstce otrzymali pamiątkowe dyplomy imedale. Organizatorem isponsorem nagród był
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy
„LIDER” z Zabłudowa.
J.A.
8
Zabłudów i Okolice
Z dziejów wojny i okupacji (1939–1945)
Odwrót kawalerii (część 2)
(dokończenie zpoprzedniego numeru)
Kolumna północna podczas zbliżania się do szosy Białystok–Bielsk
Podlaski została ostrzelana przez
oddziały niemieckie z rejonu wsi
Kamionka. Działony 2 baterii 4 dywizjonu artylerii konnej, dowodzonej
przez kpt. Wiktora Zahorskiego, niezwłocznie przystąpiły do zwalczania
ogniem na wprost stanowisk nieprzyjaciela wykrytych na skraju lasu.
Wtrakcie wymiany ognia 2 bateria
poniosła nieznaczne straty.
skąd następnie ruszyła wkierunku
folwarku Hieronimowo. Podczas dalszego marszu wgodzinach popołudniowych kolumna została dwukrotnie zaatakowana przez samoloty
nieprzyjaciela prowadzące ostrzał
zbroni maszynowej. Ponownie straty poniosła 2 bateria, która utraciła
działon. Dywizjon liczył odtąd już
tylko 4 armaty (według dowódcy dywizjonu ppłk. Ludwika Kioka
pozostało jednak 5 armat, wtym
nie wiadomo, czy wnajbliższej chwili
nie znajdzie się tam oddział pancerny nieprzyjaciela, jesteśmy bowiem
cały czas w sferze działań [broni
pancernej XIX Korpusu Armijnego]
Guderiana. Jest to bardzo ryzykowne
przedsięwzięcie. Żołnierz zmęczony
do ostatnich granic, głodny isenny,
marzy po prostu ojednej przespanej bezpiecznie nocy. Namowy moje
poskutkowały, choć widziałem, że
dowódca brygady miał żal do mnie”.
Fragment mapy sprzed 1939 r. przedstawiającej okolice Zabłudowa orazorzełek znaleziony na szlaku odwrotu
Suwalskiej Brygady Kawalerii (zezbiorów autora).
Przekraczanie szosy ubezpieczał
dywizjon 5 pułku ułanów, dowodzony przez por. Jerzego Roszkowskiego, który starł się zniemiecką
kompanią zmotoryzowaną wzmocnioną kilkoma czołgami (według innych przekazów były to samochody
pancerne). Dywizjon powstrzymał
wprawdzie przeciwnika, jednak poniósł przy tym znaczne straty. Zginęło wówczas 8ułanów, m.in. kpr. Rajmund Przestrzelski, st. uł. Dąbrowski,
st. uł. Soliński, uł. Józef Gaik oraz
uł. Przeździerski (ponadto rannych
zostało 2kawalerzystów). Według
dostępnych przekazów podczas walki zniszczono 3 samochody pancerne
oraz jeden motocykl.
Po przekroczeniu szosy kolumna skierowała się na Dobrzyniówkę,
jedna niesprawna zuszkodzonym
oporopowrotnikiem). Od wieczora
wstraży przedniej kolumny podążał
1 pułk ułanów. 18 września oświcie
po ciężkim nocnym marszu kolumna
północna dotarła do Jałówki.
Kolumna południowa, wktórej
maszerował dowódca Suwalskiej
Brygady Kawalerii płk Kazimierz Plisowski, zbliżając się do szosy została
poinformowana przez patrol rozpoznawczy ooddziale niemieckiej
piechoty biwakującym wlesie przy
szosie wkierunku Zabłudowa. Jak
wspominał dowodzący kolumną płk
Edward Milewski: „Dowódca brygady […] ma ochotę ogromną ochotę
wytłamsić tych Niemców. Rzeczywiście pokusa wielka, ale zdrugiej
strony musielibyśmy zboczyć zdrogi,
Szosę Białystok–Bielsk Podlaski
przeskoczono w luźnych szykach.
Oddział ubezpieczający miał jedynie
starcia z drobnymi grupami motocyklistów i cyklistów. Szwadron
ckm 3 pułku szwoleżerów dowodzony przez rtm. Józefa Więckowskiego wziął przy tym do niewoli
gerfeitera Franza Müllera, który
pozostał wpułku aż do kapitulacji
6 października 1939r. Po przekroczeniu szosy kolumna ruszyła na
Dobrzyniówkę, skąd skierowała się
do lasów nadleśnictwa Słomianka.
Oddział 2 pułku ułanów, dowodzony przez rtm. Stefana Święcickiego,
wysłał wówczas dwa patrole rozpoznawcze, którymi dowodzili kpr.
Kazimierz Błaszko i kpr. Zygmunt
Dziurda.
9
Nr 10 (41) • Październik 2012
W rejonie Tylwicy maszerującą
kolumnę zaskoczył z lewej flanki
ogień broni maszynowej prowadzony z lasu oddalonego o 200
metrów. Ostrzał przeciwnika skupił
się na 3 baterii 4 dywizjonu artylerii
konnej. Zginęło wówczas 9 kanonierów oraz wybite zostały konie
w dwóch działonach. Dzięki osobistemu zaangażowaniu dowódcy
dywizjonu ppłk. Kioka pozostałej
części baterii udało się odskoczyć bez
strat. Wwalce wyróżnił się dowódca
3 baterii kpt. Sergiusz Pfisterer, który
po przejęciu dowództwa nad jednym
zdziałonów zajął stanowisko na drodze Zabłudów–Michałowo iogniem
na wprost rozpoczął ostrzeliwanie
przeciwnika. Postawa kpt. Pfisterera zminimalizowała straty własne
iumożliwiła cofnięcie się wrejon
na południe od folwarku Tylwica (za
swą bojową postawę wspomniany kapitan został przedstawiony do
dwukrotnego odznaczenia Krzyżem
Walecznych). Podjęta przez dowódcę dywizjonu próba ewakuowania
dwóch pozostawionych armat nie
powiodła się jednak (według ppłk.
Kioka podczas walki utracono tylko
jedną armatę, stąd później wrejonie folwarku Hieronimowo dywizjon
miał łącznie 5 armat).
Ogień przeciwnika spowodował ponadto znaczne zamieszanie
wszeregach 3 pułku szwoleżerów.
Jak wspominał dowodzący pułkiem
i kolumną płk Edward Milewski:
„1zwadron jako szwadron przedni
spiesza się, bałagan wśród koniowodów straszny, odskakują one daleko wprzód. 1 szwadron poprzez
gęsty młodniak naciera. Ogień coraz silniejszy, anawet już od przodu
jeszcze bardziej na lewo rozszerza
się. Na ten kierunek samowolnie naciera 4 szwadron por. [Dionizego]
Michelisa. Widzę, że jeżeli walkę tę
będę kontynuował, to znajdę się bez
koni, aludzie pogubią mi się wlesie.
Daję rozkaz do odwrotu iwskazuję
miejsce zbiórki oparę kilometrów”.
Podczas walki zginął kpr. Jan Zdanowicz (według innych przekazów był
to st. szwol. Edward Zdanowicz), natomiast por. Michelis stracił kontakt
zpułkiem iprzedostał się do Wołkowyska (dowództwo szwadronu objął
wówczas por. Tadeusz Krzyszkowski).
Wtym czasie 3 szwadron, który od
czasu przejścia szosy Białystok–Bielsk
Podlaski pozostawał jako straż tylna
kolumny, został zaatakowany przez
samoloty nieprzyjaciela.
Zoddziału 2 pułku ułanów zginęli wówczas m.in.: pod Folwarkami
Wielkimi st. uł. Haniuk, natomiast
pod Tylwicą uł. Zajączkowski (byli też
ranni). Walka spowodowała zmianę
kierunku marszu kolumny. Podczas
dalszego marszu oraz na postoju
wrejonie folwarku Hieronimowo,
gdzie zbierała się cała Suwalska Brygada Kawalerii, kolumna była kilkakrotnie atakowana przez samoloty
przeciwnika. Najprawdopodobniej
wówczas zginęli plut. Władysław
Siewasiewicz z3 pułku szwoleżerów
oraz kan. Jan Maciak z4 dywizjonu
artylerii konnej. Po ciężkim nocnym
marszu 18 września oświcie kolumna południowa dotarła do Jałówki.
Z Jałówki brygada wyruszyła
następnie na południe, wkierunku
Puszczy Białowieskiej, gdzie spotkała się zPodlaską Brygadą Kawalerii.
Dowodzący zgrupowaniem gen.
Zygmunt Podhorski przeorganizował wówczas podległe sobie oddziały wDywizję Kawalerii „Zaza”, która
dołączyła później do Samodzielnej
Grupy Operacyjnej „Polesie”. Dywizja zakończyła swój szlak bojowy walcząc wbitwie pod Kockiem
(2–5października 1939).
Podczas walk odwrotowych na terenie gminy Zabłudów we wrześniu
1939r. zginęło około 25 żołnierzy
Suwalskiej Brygady Kawalerii, jednak
tylko część zpoległych powszechnie
znanych jest zimienia inazwiska.
Nie wszyscy mogący posiadać informacje na ten temat uważają za
stosowne podzielić się nimi, stąd też
dla wielu rodzin miejsca spoczynku
ich bliskich pozostają nieznane…
Piotr Łapiński
Usuwamy azbest
Gmina Zabłudów przygotowuje wniosek odofinansowanie kosztów usunięcia materiałów zawierających azbest. Do
15 listopada osoby zainteresowane tym problemem powinny
złożyć stosowne dokumenty.
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska iGospodarki Wodnej
wBiałymstoku będzie dysponować
w2013 roku 4 milionami złotych na
usuwanie wyrobów zawierających
azbest zterenu województwa podlaskiego. Aby skorzystać ztych pieniędzy Gmina Zabłudów musi złożyć
stosowny wniosek zawierający dane
mieszkańców iich budynków. Dlatego osoby zainteresowane pozbyciem
się azbestu ze swoich zabudowań
powinny jak najszybciej zgłosić się
do Referatu Gospodarki Komunalnej
Urzędu Miejskiego wZabłudowie celem pobrania wniosków. Wypełnione
pismo wraz zzałącznikami należy
wnieprzekraczalnym terminie do 15
listopada złożyć ww.referacie.
Z informacji przedstawionych
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska iGospodarki Wodnej
wBiałymstoku wynika, że dofinansowanie w100 proc. obejmować będzie demontaż pokrycia, jego trans-
port zmiejsca rozbiórki do miejsca
unieszkodliwienia oraz zdeponowanie materiałów na składowisku.
Wnioski mogą składać osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości znajdujących się na terenie
Gminy Zabłudów, które zamierzają
w2013 roku pozbyć się materiałów
zawierających azbest ze swoich posesji.
Wzór wniosku wraz zzałącznikami można otrzymać wReferatu
Gospodarki Komunalnej UM wZabłudowie. Bliższych informacji na
ww.temat udziela Marta Goralewska, pod numerem tel. 85 7188 669.
PW
10
Zabłudów i Okolice
Dofinansowano
nowe książki
Miejska Biblioteka Publiczna wZabłudowie wzbogaciła się o4200 złotych. Stało się to za sprawą realizowanego od lat programu Ministerstwa Kultury iDziedzictwa Narodowego pt. „Zakup nowości wydawniczych
dla bibliotek”.
W roku 2012 postawiono szczególny nacisk na
zakup literatury dla dzieci i młodzieży. Do Miejskiej
Biblioteki Publicznej wZabłudowie oraz jej filii bibliotecznych wRybołach iRafałówce zakupiono ponad
300 pozycji książkowych. Wśród nowości znajduje
się zarówno literatura dla dzieci imłodzieży, beletrystyka dla dorosłych oraz literatura faktu. Najbardziej
oczekiwanymi książkami są: „Krwawa zemsta” Joanny
Chmielewskiej, „Przypadki księdza Grosera” Jana Grzegorczyka, „Przełamać tabu” Liz Murray, „Maladie iinne
opowiadania” Andrzeja Sapkowskiego, „Cięcie” Sandry
Brown, „Serenada” Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk,
„Świat bez granic” Tomasza Kopeckiego, „Baśniobór”
Brandona Mulla, „Spójrz mi woczy” Lisy Scottoline,
„Dom nad Lutnią” Kazimierza Orłosia, „Nim nadejdzie
mróz” Henninga Mankella i „Sprawczynie” Kathrin
Kompisch. Najmłodsi czytelnicy znajdą dla siebie: „Bajki
owróżkach”, „Czerwony samochód iinne bajki”, „Miś
Maryś uczy dzieci dobrego zachowania” Arkadiusza
Maćkowiaka, „Reksio. Wielka księga przygód” oraz
wiele innych tytułów.
Te nowe książki trafiły do biblioteki w Zabłudowie
– Dofinansowanie Ministerstwa Kultury iDziedzictwa Narodowego jest ogromną pomocą zarówno dla
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabłudowie, jej filii
bibliotecznych oraz innych bibliotek biorących udział
w programie – zaznaczyła Janina Turecka, dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej wZabłudowie.
DK
Ruszył Dyskusyjny Klub Książki
Wostatni piątek miesiąca września wMiejskiej Bibliotece Publicznej wZabłudowie odbyło się spotkanie
Dyskusyjnego Klubu Książki. Po raz pierwszy, po wakacjach spotkały się klubowiczki, które zniecierpliwością
czekały na omówienie wypożyczonych przez siebie
książek. Dyskusja przebiegała nad dwiema pozycjami:
„Misia rządzi” Beaty Ostrowickiej i„13 poprzeczna”
Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk. – Uwagi dotyczące
książek były podzielone, ale to bardzo dobrze, ponieważ nasze gusta iguściki są różne akażdy interpretuje
przeczytaną literaturę inaczej – powiedziała Danuta
Kalinowska, zabłudowska bibliotekarka.
Następne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki odbędzie się pod koniec października. Miejska Biblioteka
Publiczna zaprasza wszystkich chętnych do wspólnych
rozmów oksiążkach.
PW
Dyskutowały o książkach same dziewczęta
11
Nr 10 (41) • Październik 2012
Remont po 40 latach
Dobiegł końca remont
dachu świetlicy wiejskiej
wRzepnikach. Jak zapowiada
Romuald Sawicki sołtys wsi
to dopiero początek zmian.
Remont polegał na wymianie
starego dachu zeternitu na nowy
zblachodachówki, rozbiórce starych
ibudowie nowych kominów oraz
wymianie instalacji odgromowej.
Ponadto zamontowano nowe orynnowanie budynku.
– Mieszkańcy dopominali się, aby
coś zrobić z niszczejącą świetlicą
– mówi Romuald Sawicki, sołtys
Rzepnik. – Po 40 latach w końcu
doczekaliśmy zmian. Imyślę, że to
ich początek. Wiem, że nie od razu
można wszystko zrobić. Będziemy
więc stopniowo dopominali się
o kolejne prace remontowe. Zdaniem sołtysa w najbliższej przyszłości należy wymienić instalację
elektryczną, aby nie doszło do jej
zwarcia ipożaru oraz wstawić nowe
drzwi iokna.
Na świetlicy wiejskiej wRzepnikach pojawił się nowy dach, kominy, rynny
iinstalacja odgromowa
Romuald Sawicki pragnie serdecznie podziękować władzom Gminy
Zabłudów, że po tylu latach świelica
wRzepnikach zmienia się na lepsze.
– Jestem bardzo zadowolony imyślę,
że wszyscy mieszkańcy wsi również
– dodał sołtys.
Całkowity koszt remontu dachu
wyniósł ponad 48 tysięcy złotych.
Jego wymiana została dofinansowana wkwocie 25 tysięcy złotych zProgramu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007–2013.
PW
Moja aglomeracja
– moja przestrzeń
Jaki mamy wpływ na przestrzeń wokół nas? Jak
mogłaby wyglądać nasza miejscowość, gdyby udało
się wniej wprowadzić ład przestrzenny? Wjaki sposób
rozmawiać zwładzami lokalnymi, aby nasze pomysły
na przestrzeń zostały uwzględnione? Jakie mamy prawa
wprocedurach planowania przestrzennego? Odpowiedzi na te iinne pytania dotyczące zagospodarowania
przestrzennego otrzymają uczestnicy projektu „Moja
aglomeracja. Moja przestrzeń”. Jest on realizowany
na terenie aglomeracji białostockiej, przez Fundację
M.I.A.S.T.O.Białystok, zudziałem środków Programu
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Na stronie internetowej www.aglomeracja.info
można zarejestrować się iwziąć udział wbezpłatnych
szkoleniach elektronicznych. Wich skład wchodzą trzy
moduły, dotyczące odpowiednio: 1) ładu przestrzennego, 2) polityki przestrzennej na szczeblu lokalnym,
regionalnym ikrajowym, oraz 3) procedur tworzenia
studium gminy iplanu miejscowego. Wtym internetowym podręczniku znajdują się wszystkie podstawowe
informacje, pozwalające na skuteczny udział wgminnej
polityce przestrzennej.
Zapraszamy na bezpłatne szkolenia stacjonarne, które
odbędą się wZabłudowie. Ich tematem będzie estetyka
ijakość przestrzeni wgminie Zabłudów, atakże praktyczne umiejętności korzystania zdokumentów planistycznych oraz rozmów zurzędnikami oprzestrzeni. Cztery
dwugodzinne warsztaty odbędą się wdniach 23-24
października oraz 30-31 października 2012r. (zawsze
wgodzinach 18:00-20:00), wMiejskim Ośrodku Animacji Kultury wZabłudowie (Klub „Pod Burmistrzem”,
ul. Rynek 8). Zapisy wdniu szkolenia lub pod adresem
e-mail: [email protected]
PJ
12
Zabłudów i Okolice
ZEGAR (39)
Rżenie rumaka dobiegało złąk
rozłożonych za miejską bramą zachodnią. Był w nim niepokój ale
ijakieś resztki nadziei, że jeszcze będzie mógł powrócić na dach Burbuciowej kamienicy, aby Błudowianom
towarzyszyć wich trudnej codzienności. Nie wystygły jeszcze Klosine
wyrzekania, kiedy wdarły się kolejny
lamenty, innej już kandydatki na
stolec burmistrzowski. Ku ratuszowi
kierowane były inne pogróżki. Aż
spocił się cyferblat zegara, bo któż
to raczy wiedzieć, co ztego może
się jeszcze zrodzić?
– „Bo jakże nazwać pokrywanie
ulic czarną mazią zwaną asfaltem
zktórej to woń piekielna dobywa
się nieustannie, jakże nie nosić
w sobie niepokoju, kiedy miasto
zostało rurami pod ziemią naruszone itymiż rurami odpływają nasze
myśli wydalane poza miasto! Któż
to widział, aby spinać drutami nasze niepokoje! Wrurach zakładane
są podsłuchy, a nadto badane są
nasze wydzieliny. Już wiadomo, co
kto spożywa iwydala, ato wielka
tajemnica! Już nie włoży między
skibki chleba placka, który udawać
będzie w mlaskaniu smakowitym
kotlet schabowy! Kiedy zostanę
gospodarzem tego miasta i ziem
przyległych, publikowany będzie comiesięczny biuletyn dotyczący tych
spraw. Tu nie może być ukrywana
żadna tajemnica! ”.
Splunęła przy tym obficie. Czuła
się już gospodarzem imiasta iziem
przyległych, bo obowiązywać niebawem miały prawidła zwielkiego
świata przyniesione, że w radzie
rajców winno być tyle samo niewiast imężczyzn. –„Inie pomoże
wniczym toga przykrywająca przyrodzenia rajców – darła się wniebogłosy – itak zostanie rozpoznany
Zabłudów
i Okolice
każdy mężczyzna, inawet ten, co
już mężczyzną może nie jest, ale
znamię męskości pozostało jeszcze!
Trudno będzie ztymi niby chłopami,
co już spódnice noszą i cycki gumowe! Niejedną aferę wymacałam
przed laty, to iswoim czuciem rozpoznam iteraz, co ijak! Musi być
jakaś sprawiedliwość! To ja będę tę
sprawiedliwość rozdzielała!”
Zachwiała się przy tych słowach
ratuszowa wieża, boleśnie jęknęła i pewnie by runęła, dzieląc los
innych budowli miejskich, gdyby
nie krzyk ciągnący się od Mieletyny.
Zdawało się przez chwilę, że wrzask
iharmider przystanął za Zulowym
supermarketem, jakby rozważał czy
wtoczyć się na miejski rynek czy też
pozostać przyczajonym za węgłem
i czekać sposobnej chwili. Gdzieś
wpobliżu rżał napełniony niepokojem rumak zkamienicy Burbuciowej,
rzeka przetaczała swoje wody wlekkim poruszeniu. Ale to nie wszystko!
W Wyższej Szkole Odczyniania
Cugów i Spalania Róży trwał od
kilku dni wykład inauguracyjny
połączony z praktycznym zastosowaniem poznanych w świecie
tajemnych technik. Abyło wnich
wiele nowości, w tym: jak trafiać
na pierwsze strony gazet, jak otumanić powierzony opiece ludek,
aby każdym zdaniem wypowiedzianym przez władzę karmić jej ambicje i podtrzymywać ich nadzieje;
jak puszczać czmut aby nikt się nie
zorientował, że go lubieżnie otacza
magia; jak się radować znarastających powinności, danin etc., kiedy
sakwa jest pusta? Nie należało się
dziwić, że tłok w uczelni był niemożebny. Wciskano się drzwiami
i oknami, każdym możliwym otworem, bo ipragnienia były coraz
większe, aby jakoś zaradzić nowym
czasom iich magicznym sztuczkom
zarządzania.
Kupcy zzamorskich krajów mamili towarem, którego oczy Błudowian nigdy nie widziały. A były
wśród towarów tkaniny złotem
przetykane, były też niewymowne,
jakby zpajęczej nici utkane, czapki
niewidki, tysiące najdziwniejszych
produktów isiedmiomilowe buty.
Tych było najwięcej iszefostwo Zulowego supermarketu planowało
zamawiać je zamiast walonek, na
które to popyt wostatnich miesiącach gwałtownie począł spadać.
Siedmiomilowe buty pozwalały
udawać się poza granice królestwa, tam, gdzie nawet chleb na
drzewach się formował, zdobrze
zarumienioną skórką, gdzie banany
były prostowane idłuższe okilka
cali, to tam gdzie piwo zziemi jak
ropa wytryskiwało. Siedmiomilowe
buty pozwalały wyrwać się zdomu
wsobotnie popołudnie, zakosztować nocą przyjemności światowych
iwrócić nad ranem niepostrzeżenie
wdomowe pielesze. Stąd ikolejki
wydłużały się aż do bram miejskich.
Nie było zainteresowania rodzinnym pakietem siedmiomilowych
butów, pasujących dla każdego
członka rodziny. Towarzyszył tej
promocji ogromny upust. Ale czy
rzeczywiście była to oszczędność?
Pozostawała obawa, że siedmiomilowe buty mogły się spotkać
zpragnieniami iojca isyna! Takie
spotkanie mogło przynosić niezbyt
miłe zaskoczenie.
Ja tu obutach awieża ratuszowa pojękiwała zniepokojem, rżał
rumak i zapewne jakieś nieznane
wydarzenia gotowe były wcisnąć
się wbramy miejskie i w ludzkich
głowach zamieszać!
Błudowianin
Wydawca: Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie
Redaktor naczelny: Piotr Woroniecki
Adres redakcji: ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów, tel. 85 71 88 443, e-mail: [email protected]
Nakład: 500 egz. Czasopismo dostępne na www.zabludow.pl
Skład i druk: Drukarnia Biały Kruk, tel. 85 74 04 704, [email protected]

Podobne dokumenty

Zabłudów i Okolice „ burmistrza

Zabłudów i Okolice „ burmistrza i wychowania, dziapublicznym. łania na rzecz osób Radni i burmistrzowie na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Zabłudowie Zgodnie z  ustaniepełnosprawnych, wą o  planowaniu i  zagospodaroW pozostałych...

Bardziej szczegółowo