Program koła tanecznego - Przedszkole Miejskie nr 2

Komentarze

Transkrypt

Program koła tanecznego - Przedszkole Miejskie nr 2
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2
IM. WANDY CHOTMOSKIEJ
W KOŁOBRZEGU
PROGRAM AUTORSKI KOŁA TANECZNEGO
ALICJI BIEL I KAMILI ŁĘKOWSKIEJ
„Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi”
Janusz Korczak
1. WSTĘP
Taniec zaliczany jest do jednej z najstarszych form sztuki i kulturowej
działalności człowieka. Zawsze był i jest nadal jednym ze sposobów przeżywania
i przekazywania emocji, formą fizycznego i duchowego odreagowania oraz
okazją do zabawy. Uważa się, że taniec towarzyszył człowiekowi od początku
jego istnienia, a kształtowanie form tanecznych następowało w miarę
poznawania otaczającego świata, gdy człowiek starał się naśladować przejawy
tegoż świata i swoim ciałem wyrażał uczuciowy stosunek do niego.
Dziecko od najwcześniejszych lat odczuwa potrzebę ruchu. Wyraża się to
między innymi w jego dążeniu do tańca. Muzyka dodaje specjalnego wyrazu
ruchom dziecka. Poruszając się zgodnie z nakazami muzyki dziecko odczuwa ją
bardziej aktywnie, łatwiej rozumie jej charakter. Natomiast dzięki pracy
zespołowej rozwijają się indywidualne zdolności każdego dziecka. Zajęcia tego
rodzaju pozwalają ujawnić inicjatywę, kreatywność, aktywność i samodzielność
dzieci. Taniec wyrabia w dziecku umiejętności skupiania uwagi, szybkiej
orientacji, uczy przestrzegać ładu i porządku. Dodatkowo wyrabia pozytywne
cechy charakteru oraz kształci wrażliwość estetyczną. Dzieci lubią popisywać się
przed innymi, toteż nauczony taniec chętnie chcą zaprezentować przed
rodzicami, dziadkami czy kolegami.
Do tej pory w naszym przedszkolu nie było dziecięcego zespołu
tanecznego. W związku z tym, że zawsze interesowałyśmy się tańcami różnego
typu, postanowiłyśmy stworzyć i poprowadzić dziecięcy zespół taneczny, który
pozwoli grupie dzieci rozwinąć swoje zainteresowania tańcem.
Poniżej przedstawiamy program według, którego prowadzimy kółko
taneczne.
2. CELE OGÓLNE:
rozwijanie dziecięcych uzdolnień
zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu.
kształtowanie zainteresowania różnymi formami tańca
kształtowanie prawidłowej postawy ciała
kształtowanie poczucia rytmu poprzez stosowanie różnych technik
tanecznych
odkrywanie własnych możliwości twórczych dziecka
podporządkowania się umownym przepisom
rozwijanie indywidualnych zdolności każdego dziecka, jego inicjatywy,
aktywności i samodzielności
doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej
rozwijanie płynności i estetyki ruchu
kształtowanie postaw moralnych i społecznych: wytrwałości,
systematyczności, samodyscypliny, szacunku, prawdomówności,
umiejętności właściwego zachowania się w sytuacji sukcesu i
niepowodzeń
udział w programach z różnych okazji w przedszkolu i w środowisku
lokalnym
rozwijanie umiejętności prezentowania swoich osiągnięć przed szerszą
publicznością
3. CELE OPERACYJNE:
Dziecko:
poznaje układy taneczne i potrafi je realizować
potrafi improwizować ruch do danej muzyki
rozwija swoje zainteresowania
kształci umiejętność poczucia rytmu i swobody ruchu
potrafi efektywnie współdziałać w grupie
odtwarza kroki i figury, które składają się na wybrany taniec
wyrabia pewność siebie, akceptację siebie samego
uczy się harmonijnego współżycia w grupie, podporządkowania się
umownym przepisom
nabywa umiejętności szybkiej orientacji i decyzji oraz uwagi
kształci własną wrażliwość estetyczną
radzi sobie z tremą związaną z występami na scenie i przed
publicznością
aktywnie uczestniczy w życiu przedszkola i środowiska lokalnego w
trakcie występów artystycznych
4. TREŚCI EDUKACYJNE OBEJMUJĄ:
 ćwiczenia rytmiczne (marsze, biegi, podskoki w takt muzyki, reagowanie
na zmianę tempa i dynamiki),
 ćwiczenia słuchowe, improwizacje ruchowe z muzyką,
 ćwiczenia techniki tanecznej
elementów tanecznych nóg i ramion z
uwzględnieniem różnych kierunków: w przód-w tył, w prawo-w lewo,
 ćwiczenia taneczne pojedynczo i parami w różnych ustawieniach: w
szeregach, rzędach, w kole,
 ćwiczenia rytmiczno- taneczne (cwał, bieg, podskok, krok dostawny,
odstawny, przytup, wymach, obrót, klęk, ukłon),
 ćwiczenia zmierzające do nauki kroków i układów tanecznych do tańców
ludowych i narodowych,
 wspólne opracowywanie figur i układów tanecznych do znanych piosenek
i utworów muzycznych
5. Metody pracy z dzieckiem zdolnym:
 metody czynnościowe- metoda samodzielnych doświadczeń, metoda
zadań, metoda warsztatowa
 metoda ćwiczeń utrwalających
 metody oglądowe- pokaz, przykład
 metody słowne- rozmowa, instrukcja słowna
6. Opis osiągnięć dziecka:
 potrafi rozpoznać i zatańczyć podstawowe kroki i figury taneczne
charakterystyczne dla danego rodzaju tańca,
 umie wykonać podstawowe kroki i figury tańców narodowych i
regionalnych,
 umie wykorzystać celowość i płynność ruchów z użyciem przyborów np.
chusta, pompony itp.
 nauczy się kroków tanecznych i ruchów do opracowania tańców różnych
narodów,
 przeżywa radość i satysfakcję z aktywnego uczestnictwa w tańcu,
 porusza się estetycznie,
 zaspakaja naturalną potrzebę ruchu, doskonali koordynację ruchową,
 przestrzega umów i podporządkuje się im,
 umie posługiwać się rekwizytami w zabawach tanecznych i tańcach,
 umie dostosować rodzaj ruchu do słyszanej muzyki.
7. Program dostarcza możliwości realizacji wielu różnorodnych wartości, w
szczególności należą do nich:
Korzyści dla dziecka:
rozwój i doskonalenie pamięci i koncentracji uwagi
przezwyciężanie nieśmiałości
wyzwalanie radości tworzenia
rozwój zainteresowania sztuką, muzyką i aktywnością ruchową
rozwój umiejętności rytmiczno-ruchowych i tanecznych
wyrażanie swojej kreatywności poprzez różnorodną ekspresją
rozładowanie energii podczas tańców
Korzyści dla przedszkola:
promocja placówki w środowisku lokalnego
uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej dla dzieci
Korzyści dla nauczyciela prowadzącego:
rozwój kreatywności
bliski kontakt z dziećmi
efektywna współpraca ze środowiskiem lokalnym
samorealizacja dająca poczucie satysfakcji
czynne uczestnictwo w życiu kulturalnym
promowanie dzieci uzdolnionych poprzez występy
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW:
 systematyczna praca na zajęciach
 staranne wykonywanie wszystkich ćwiczeń
 poznanie podstawowych kroków nauczanych tańców
 odtwarzanie ruchów z pokazu nauczyciela
 rozwijanie talentów tanecznych
 gromadzenie zdjęć, płyt CD z piosenkami i utworami muzycznymi,
 kostiumów do występów
 prezentowanie osiągnięć zespołu w przedszkolu i środowisku
 promocja zespołu na przedszkolnej stronie internetowej
Program skierowany jest głównie do nauczycieli przedszkola, którzy
odkryli zalążki talentu tanecznego w swoich wychowankach.
Treści programu będą realizowane raz w tygodniu w postaci 30 minutowych
nieodpłatnych zajęć dodatkowych.
Program zawiera wstęp, cele kształcenia, korzyści dla dziecka i placówki
przedszkolnej, procedurę osiągania celów oraz ewaluację programu (ankieta dla
rodziców, dziecka i nauczycieli).
Program obejmuje jeden etap edukacyjny- przedszkole, grupę wiekową
dzieci 5 i 6 letnich.
LITERATURA
1. Kuźmińska O., Aerobic. Taniec i gimnastyka, SiT, Warszawa 1985.
2. Kuźmińska O., Taniec w teorii i praktyce. AWF Poznań 2002.
3. Młodzikowska M., Bednarzowa B., Tańce - rytm, ruch, muzyka. Wydawnictwo Sport i
Turystyka, Warszawa 1983
4. Wieczysty M., Tańczyć może każdy, PWM, Warszawa 1986.
5. Wieman M., Tańce i zabawy ze śpiewem, PZWS, Warszawa 1961.
ANKIETA DLA RODZICÓW
Drodzy Rodzice, Wasze dziecko przez ostatni rok uczestniczyło w zajęciach kółka
tanecznego. Czy w związku z tym:
1. Chcielibyście aby uczestniczyło w zajęciach ponownie?
a) tak
b) nie
c) obojętnie
2. Czy uważacie, że umiejętności muzyczno- taneczne Waszego dziecka
a) poprawiły się
b) pogorszyły się
c) są na tym samym poziomie
3. Czy z Waszych obserwacji dziecko uczestniczyło w zajęciach:
a) chętnie
b) niechętnie
c) obojętnie
Dziękujemy za wypełnienie ankiety.
ANKIETA DLA DZIECI
Drogie dzieci, przez II półrocze roku szkolnego 2011/2012 uczęszczałyście na
zajęcia taneczne prowadzone w naszym przedszkolu. Proszę, abyście
odpowiedziały na kilka pytań związanych z tymi zajęciami. Pytania przeczytam
głośno, odpowiedzi udzielicie, zamalowując właściwą wg Was buźkę.
1. Czy podobały Ci się zajęcia ?
2. Czy lubisz występować przed szerszą publicznością?
3. Czy chcesz brać udział w zajęciach tanecznych w przyszłym roku szkolnym?
ANKIETA DLA NAUCZYCIELI
Drodzy nauczyciele. Dzieci z naszego przedszkola przez II półrocze uczestniczyły
w zajęciach kółka tanecznego. Czy w związku z tym:
1. Chcielibyście aby dzieci uczestniczyły w zajęciach ponownie?
tak
nie
obojętnie
2. Czy uważacie, że umiejętności taneczne dzieci
poprawiły się
pogorszyły się
są na tym samym poziomie
3. Czy z Waszych obserwacji dzieci uczestniczyły w zajęciach:
chętnie
niechętnie
obojętnie
4. Czy istnieje potrzeba organizowania takich zajęć na terenie szkoły?
• tak
• nie
• nie mam zdania
5. Czy dzieci potrafiły zaprezentować swoje umiejętności podczas
uroczystości i występów?
• tak
• nie
• nie zawsze
Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

Podobne dokumenty