Regulamin Porządkowy Spółdzielni Mieszkaniowej

Transkrypt

Regulamin Porządkowy Spółdzielni Mieszkaniowej
REGULAMIN
porządku domowego dla mieszkańców budynków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach.
§1
1. Użytkownicy
lokali
spółdzielczych
Spółdzielni
Mieszkaniowej
,,Górnik''
w Katowicach mają obowiązek przestrzegać postanowienia niniejszego
regulaminu.
2. Przez „użytkowników” rozumie się osoby posiadające tytuł prawny do lokali
spółdzielczych, wyodrębnionych oraz najemców, podnajemców oraz wszystkie
osoby przebywające w budynku spółdzielczym lub przynależnym otoczeniu.
3. Użytkownicy winni korzystać ze swoich lokali mieszkalnych w sposób
nieuciążliwy dla innych.
§2
Do obowiązków Spółdzielni należy:
a) dbanie o stan techniczny i sanitarno-porządkowy budynku, jego otoczenie
oraz pomieszczeń wspólnego użytku a w szczególności korytarza, klatki
schodowej, piwnicy, strychu, suszarni, zsypów, placów zabaw dla dzieci i
młodzieży oraz schronów,
b) zapewnienie sprawności technicznej urządzeń przeciwpożarowych,
c) zapewnienie oznakowania budynków oraz oświetlenia dojścia do budynków,
d) okresowe sprawdzanie stanu technicznego kominów, instalacji: co, gazowych,
elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych wraz z dokonywaniem koniecznych
pomiarów kontrolnych,
e) utrzymanie zieleni wokół budynków.
§3
1. Ponieważ majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej członków, zarówno
ich prawem jak i obowiązkiem jest zapobieganie i zwalczanie wszelkich
przejawów
dewastacji
i wandalizmu,
wspólnemu dobru.
1
skierowanych
przeciwko
temu
2. Obowiązkiem każdego użytkownika lokalu jest na natychmiastowe zgłoszenie
w administracji osiedla zauważonych awarii oraz zauważonych uszkodzeń
instalacji i urządzeń znajdujących się w budynku lub jego otoczeniu bez
względu na to, kogo koszt naprawy będzie obciążać.
3. Winni dewastacji pomieszczeń i urządzeń wspólnych obciążani będą kosztami
koniecznych napraw.
4. Klucze do pomieszczeń technicznych i innych zabezpieczeń urządzeń
technicznych znajdują się w administracji i u gospodarza budynku.
§4
1. Użytkownikom nie wolno ingerować w instalacje elektryczne przedlicznikowe
oraz naprawiać
i
wymieniać
we
własnym
zakresie
zabezpieczeń
przedlicznikowych (bezpieczników na klatkach schodowych i w piwnicach).
2. W piwnicach nie wolno instalować dodatkowego oświetlenia bez zgody
administracji oraz instalować innych urządzeń zasilanych energią elektryczną
np. lodówek, pralek, zamrażarek, spawarek, wiertarek itp., jak również nie
wolno bez zgody administracji osiedla posiadać w piwnicy gniazdek, oraz nie
wolno prowadzić działalności gospodarczej.
§5
1. Obowiązek przestrzegania porządku i czystości w klatkach schodowych,
korytarzach
piwnicznych,
pomieszczeniach
zsypowych,
dźwigowych,
pomieszczeniach ogólnego użytku oraz wokół obejścia domowego i na terenie
osiedla
dotyczy wszystkich
mieszkańców oraz osób
znajdujących
się
w budynku lub w jego otoczeniu, za które odpowiada najemca lub właściciel
mieszkania.
2. Wyrzucanie przez okno i przez balkony jakichkolwiek śmieci, żywności,
niedopałków papierosów, pożywienia, wylewanie wody i innych płynów itp. jest
niedozwolone.
3. Śmieci i odpadki należy wynosić jedynie do pomieszczeń urządzeń na ten cel
przeznaczonych. Szczególną uwagę należy zwrócić na segregację odpadów.
W przypadku rozsypania wyniesionych śmieci lub rozlania płynów na klatce
schodowej i na korytarzach mieszkaniec winien uprzątnąć zanieczyszczenia.
2
Powyższe dotyczy również zanieczyszczeń spowodowanych przez dzieci,
dorosłych oraz zwierzęta.
4. Do zsypów nie wolno wrzucać szkła, butelek, części mebli, dużych elementów
drewnianych i metalowych itp.
5. Odpady domowe wielkogabarytowe należy wystawiać w terminach i miejscach
wskazanych
przez
administracje
osiedla.
Odpadami
domowymi
wielkogabarytowymi są: meble i inne przedmioty użytkowe oraz opakowania,
które z uwagi na swoje wymiary nie mieszczą się w pojemnikach dla odpadów
domowych.
6. Do muszli klozetowych nie wolno wrzucać popiołu, śmieci, szmat, odpadków
żywnościowych,
środków
opatrunkowych,
higienicznych,
opakowań
plastykowych, itp.
7. Użytkownik lokalu, któremu przywieziono materiały opałowe lub warzywa,
obowiązany jest niezwłocznie po ich zniesieniu do piwnicy lub komórki
oczyścić zaśmiecony teren.
§6
1. Utrzymanie czystości w korytarzach i na klatce schodowej, mycie i sprzątanie
może być przeprowadzane we własnym zakresie przez samych mieszkańców
lub na życzenie użytkowników przejęte za odpłatnością przez administrację
osiedla.
2. W przypadku sprzątania klatek schodowych przez lokatorów winni oni ustalić
harmonogram i zakres sprzątania. W przypadku niewywiązania się lokatora
z w/w obowiązków Spółdzielnia przejmie ten obowiązek obciążając kosztami
lokatorów.
§7
1. Z urządzeń dźwigowych należy korzystać zgodnie z obowiązującą instrukcją
przy czym zabrania się przewożenia w kabinie dźwigu przedmiotów, które
mogłyby spowodować uszkodzenie, bądź zanieczyszczenie kabiny. Nie wolno
przeciążać dźwigu ponad maksymalne dopuszczalne obciążenie.
2. Zabrania się palenia tytoniu w klatkach schodowych i kabinach dźwigu.
3
§8
1. Trzepanie dywanów, pościeli i tym podobnych maże odbywać się wyłącznie
na trzepakach w dni powszednie w godzinach od 6.00 do 20.00.
2. Wykonywanie głośnych prac w mieszkaniach dopuszczalne jest tylko w dni
powszednie w godzinach od 8.00 do 19.00.
§9
1. Skrzynki na kwiaty na balkonach i w oknach muszą być zainstalowane
w sposób gwarantujący bezpieczeństwo przechodniów i użytkowników lokali
położonych poniżej.
2. Podlewanie kwiatów na balkonach i parapetach winno odbywać się
z zachowaniem ostrożności dla uniknięcia ewentualnych szkód mogących
z tego wyniknąć.
3. Mieszkańcy winni dążyć do upiększania okien i balkonów kwiatami
oraz zapobiegać dewastacji zieleńców, urządzeń, placów zabaw dziecięcych
i boisk.
§ 10
1. Z suszarni w budynkach może korzystać na zasadach ustalonych przez Radę
Osiedla każdy użytkownik według kolejności zgłoszeń.
2. Suszenie bielizny winno być dokonywane w specjalnie na ten cel
przeznaczonych pomieszczeniach.
§ 11
1. Na strychach, balkonach, korytarzach, loggiach, tarasach, w suszarniach,
wózkowniach, komórkach, piwnicach nie wolno przechowywać materiałów
pędnych
i
łatwopalnych
oraz motocykli,
motorowerów
i
motorynek,
oraz starych mebli i innego rodzaju sprzętu.
2. Palenie papierosów i używanie otwartego ognia w piwnicach i na strychach
jest surowo wzbronione.
3. Przy używaniu łatwopalnych środków piorących lub czyszczących należy
zachować szczególną ostrożność.
4. Zabrania się:
4
1) składowania materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej
służącej do ewakuacji,
2) ustawiania
na
schodowych
klatkach
jakichkolwiek
przedmiotów
utrudniających ewakuację,
3) zamykania
drzwi
ewakuacyjnych
w
sposób
uniemożliwiający
ich natychmiastowe użycie,
4) uniemożliwiania lub ograniczania dostępu do:
a)
urządzeń
przeciwpożarowych,
takich
jak
stałe
i
półstałe
urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, urządzenia odciążające,
instalacje sygnalizacyjno-alarmowe, hydranty, zawory hydrantowe,
suche
piony,
przeciwpożarowe
zbiorniki
wodne,
urządzenia
do usuwania dymów i gazów pożarowych;
b)
urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze, sterujących
takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan
bezpieczeństwa pożarowego obiektu;
c)
wyjść ewakuacyjnych;
d)
wyłączników
i
tablic
rozdzielczych
prądu
elektrycznego
oraz głównych zaworów gazu.
5) w lokalach mieszkalnych montowania do kratek wentylacyjnych
wentylatorów mechanicznych.
§ 12
Zabrania się wchodzenia na dach osobom nie mającym upoważnienia administracji
osiedla.
Zabrania się instalowania anten na dachu bez wiedzy i zgody administracji.
§13
1. Zabrania się postoju pojazdów na drogach przeciwpożarowych, w miejscach
utrudniających wjazd, wyjazd lub przejście, a w szczególności przed wjazdem
do bram, garaży, parkingów i wnęk postojowych, a w strefach zamieszkania –
w innych miejscach niż wyznaczone do tego celu.
2. Zabrania się używania pojazdu w pobliżu zabudowań w sposób powodujący
uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska bądź
wywoływanie nadmiernego hałasu.
5
3. Prędkość
pojazdów
w
strefach
zamieszkania
na1eży
ograniczyć
do wynikającej ze stosownych przepisów.
§14
Zabrania się mycia pojazdów na terenach osiedli.
§ 15
1. Warunkiem zasadniczym współżycia wszystkich mieszkańców budynku winna
być wzajemna pomoc i niezakłócanie spokoju i odpoczynku.
2. Opiekunowie i przedstawiciele ustawowi dzieci mają obowiązek dopilnowania,
aby dzieci bawiły się wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych oraz nie
przebywały
w
okolicach
śmietników,
na
korytarzach,
w
piwnicach
i na strychach.
3. Między godziną 22.00 a 6.00 obowiązuje zachowanie spokoju i ciszy.
4. Za niewłaściwe zachowanie się dzieci i młodzieży, niszczenie przez nich
mienia spółdzielczego, zieleńców, zabrudzenie terenu, odpowiedzialni są ich
rodzice lub opiekunowie.
§ 16
1. Zabrania się na terenie budynku i w jego obrębie trzymania zwierząt w celach
hodowlanych.
2. Trzymanie w mieszkaniach psów, kotów i innych zwierząt jest dopuszczalne,
o ile zwierzęta nie zagrażają zdrowiu oraz nie zakłócają spokoju, a ich
posiadacze są w stanie zagwarantować im odpowiednią opiekę i przestrzegać
wymogów sanitarno-porządkowych, oraz zapłacenia stosownych podatków.
3. Psy należy wyprowadzać na smyczy i w kagańcu oraz zaopatrzyć w znaczek
identyfikacyjny, umieszczając go na obroży psa.
4. Nie wolno wprowadzać psów i innych zwierząt do piaskownic, wydzielonych
placów zabaw dla dzieci itp. Właściciele zwierząt są odpowiedzialni
za przestrzeganie zakazu przebywania zwierząt w tych miejscach.
5. W przypadku zanieczyszczenia spowodowanego przez zwierzę na klatce,
windzie i innych pomieszczeniach budynku służących do wspólnego użytku,
na chodnikach, zieleńcach przylegających do budynku – obowiązek
6
niezwłocznego
usunięcia
zanieczyszczenia
spoczywa
na
właścicielu
zwierzęcia.
6. Na terenie posesji i w jej obrębie zakazuje się dokarmiania zwierząt i ptaków,
wyjątek mogą stanowić karmniki na balkonach.
§ 17
1. Wszelkie urządzenia reklamowe i szyldy mogą być instalowane po uprzednim
uzyskaniu zgody Spółdzielni.
2. Zabrania się przyklejania na budynkach ogłoszeń i informacji poza miejscami
wyznaczonymi.
§ 18
Zabrania się przebywania w budynkach osób trzecich bez uzasadnionej przyczyny.
§ 19
Bieżące informacje o przeglądach, odczytach liczników itp. winny być wywieszone
na tablicach ogłoszeń.
§ 20
Mieszkańcy
ponoszą
pełną
odpowiedzialność
za
szkody
i
straty
wynikłe
z nieprzestrzegania przez nich niniejszego regulaminu.
§ 21
1. Przypadki nieprzestrzegania regulaminu będą rozpatrywane przez Zarząd
Spółdzielni.
2. Członkowie uporczywie naruszający postanowienia niniejszego regulaminu
mogą
zostać
wykluczeni
przez
Radę
Nadzorczą
spośród
członków
Spółdzielni.
3. Uporczywe naruszanie postanowień niniejszego regulaminu przez najemców
może skutkować rozwiązaniem umowy najmu bez zachowania terminu
i wypowiedzenia, a także może być kierowane na drogę postępowania
w sprawach wykroczeń przed właściwy organ.
7
§ 22
Uwagi,
życzenia
i
zażalenia
mieszkańców
odnośnie
zasad
przestrzegania
regulaminu przyjmuje Administracja Osiedla.
§ 23
1. Niniejszy regulamin został przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej 93/2006 podjętą
w dniu 16.10.2006r. obowiązuje od dnia uchwalenia.
2. Z dniem uchwalenia niniejszego regulaminu traci moc dotychczasowy
regulamin zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 69/96 z dnia
15.04.1996r.
8

Podobne dokumenty