Projekt budowlany wewnętrzne instalacje elektryczne

Transkrypt

Projekt budowlany wewnętrzne instalacje elektryczne
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Inwestycja:
Adres:
przebudowa i remont Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Rykach
w ramach programu:
„Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek”
Ryki ul. Słowackiego 1
działka nr 4627, obręb 1-Ryki
08-500 Ryki
Opracowanie: Wewnętrzne instalacje elektryczne
Inwestor:
Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna
Ul. Słowackiego 1
08-500 Ryki
Projektował:
Sprawdził:
-grudzień 2013r.-
2
TECZKA ZAWIERA
I.
II.
III.
IV.
Odpis dokumentów formalno prawnych
Opis techniczny
Obliczenia techniczne
Rysunki
1. Schemat ideowy tablicy TR
2. Plan instalacji elektrycznych – parter
3. Plan instalacji odgromowej
2
3
OŚWIADCZENIE
Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994r.
/Dz.U. Nr.207 z 2003r. z późniejszymi zmianami/ oświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy
w zakresie zasilania i wewnętrznych instalacji elektrycznych przebudowywanej i remontowanej
Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach ul. Słowackiego 1 dz. nr ewid. 4627
obręb 1-Ryki został sporządzony zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny
Grudzień 2013r.
Projektował:
Sprawdził:
3
4
II. OPIS TECHNICZNY
2.1. Wstęp
Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy wewnętrznych
instalacji elektrycznych istniejące, przebudowywanej i remontowanej
Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach przy ul. Słowackiego 1 dz. nr ewid. 4627,
obręb 1-Ryki
2.2. Podstawa opracowania
-
uzgodnienia branżowe w zakresie architektury i instalacji sanitarnych
niezbędne czynności inwentaryzacyjne wykonane przez projektanta
aktualnie obowiązujące przepisy w zakresie montażu i odbioru robót elektrycznych
2.3. Dane ogólne budynku
Budynek o konstrukcji tradycyjnej (murowany), niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny.
2.4. Dane energetyczne
Napięcie zasilania – 230/400V
Moc zainstalowana – 18,0kW
Moc szczytowa – 15,0kW
Ochrona dodatkowa od porażeń– szybkie wyłączenie
2.5. Zakres opracowania
- rozdział energii elektrycznej
wewnętrzne instalacje elektryczne:
- instalacja oświetlenia ogólnego i gniazd wtykowych
- instalacja ochrony dodatkowej
- instalacja ochrony przepięciowej
- instalacja telefoniczna
- instalacja odgromowa
- instalacja oświetlenia awaryjnego
2.5.1. Zasilanie i rozdział energii elektrycznej
Budynek Biblioteki zasilany jest w chwili obecnej przyłączem kablowym z istniejącej linii kablowej
przy ul. Słowackiego. Moc przyłączeniowa istniejąca wynosi 18kW- wg. zawartej umowy o
dostarczanie energii elektrycznej z przedsiębiorstwem energetycznym.
Ww. moc, po przebudowie i remoncie obiektu zabezpiecza jego funkcjonowanie.
Projektowaną główną tablicę rozdzielczą TR zasilić poprzez wyłącznik główny
zainstalowany na zewnętrznej ścianie budynku i zasilony od istniejącego przyłącza kablowego.
Rozdział energii elektrycznej realizowany będzie poprzez tablicę TR.
4
5
2.5.2. Instalacja oświetlenia ogólnego i gniazd wtykowych
Instalację oświetleniową wykonać przewodem YDYp 3(4)x1,5mm2 w tynku z osprzętem
dolnym i górnym dostosowanym do charakteru pomieszczenia. Łączniki mocować na wysokości
1,4m.
Projektuje się następujące typy opraw wg niżej wymienionych pomieszczeń:
I. Oprawy żarowe Atos awaryjne 65W – pomieszczenia sanitarne.
II.Pomieszczenia biblioteki, pomieszczenie socjalne - oprawy typu OSR-420 prod. „ELGO”
Gostynin.
III.Oprawy awaryjne (piktogramy) z napisami, typu Tryton 10S prod. „ELGO” Gostyninkorytarze, schody, biblioteka.
IV.Oprawy świetlówkowe prod. „ELGO” Gostynin typu Pluton 10S z kloszem awaryjnym –
korytarze, schody, biblioteka, sale prób, pomieszczenie informacji turystycznej
Instalację gniazd wtykowych wykonać przewodem YDYp 3x2,5mm2 w tynku z osprzętem
dostosowanym do charakteru pomieszczenia.
Gniazda mocować na wysokości:
- 1,6m w pomieszczeniach sanitarnych
- 1,0m w pozostałych pomieszczeniach
W pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych przewidziano gniazda do podłączenia 1-faz
podgrzewaczy przepływowych
2.5.3. Instalacja ochrony dodatkowej
Jako dodatkową ochronę od porażeń zastosować wyłączniki różnicowoprądowe dla
instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych.
Ochronie podlegają obudowy metalowe instalowanych urządzeń. Na przewód ochronny PE
wykorzystać 3-cie żyły (żóto-zielone) przewodów wielożyłowych odbiorników 1-fazowych.
Przewody łączyć ze sobą na wspólnych zaciskach w tablicy i połączyć w złączu z zaciskiem
neutralnym i uziomem.
Ponadto wykonać główne połączenie wyrównawcze łącząc ze sobą instalacje wody, gazu, c.o. c.w.
oraz uziomem.
Połączenie wykonać za pomocą szyny ekwipotencjalizacyjnej R15 prod. DEHN.
W pomieszczeniach socjalnych, biurowych wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze za
pomocą przewodu DY 4mm2 w tynku. W/w przewód połączyć z instalacją wodną i zaciskiem
ochronnym PE.
2.5.4. Instalacja ochrony przepięciowej
W obiekcie zastosować system ochrony przepięciowej.
Ochronniki przepięć projektuje się zainstalować w tablicy TR.
Projektuje się zainstalowanie w/w ochronników prod. DEHN.
2.5.5 Instalacja odgromowa
Projektuje się wykonanie zwodów z drutu DFe/Zn 8mm. Przewody odprowadzające
układać w rurze RL 28 w warstwie styropianu. Zaciski kontrolne montować w skrzynkach Z2.
Na uziom wykorzystać zbrojenie ław fundamentowych.
5
6
Przy oddawaniu budynku do eksploatacji konieczne jest wykonanie badań odbiorczych zgodnie z
wymaganiami szczegółowymi dotyczącymi badań urządzeń piorunochronnych – zgodnie z normą
PN-86/E-05003.
2.5.6. Instalacja telefoniczna i internetowa
W pomieszczeniach biblioteki i biurowych zainstalować gniazdka telefoniczne p.t.
Instalację wykonać przewodem YTKSY 1x4x0,5 w RL18 p.t..
2.5.8. Uwagi końcowe
Całość prac wykonać zgodnie z projektem oraz aktualnie obowiązującymi przepisami i
normami technicznymi.
W obiekcie nie występują urządzenia powodujące zakłóceń w sieci dostawcy.
6
7
III. OBLICZENIA TECHNICZNE
3.1. Wyznaczenie obciążenia szczytowego i dobór przekroju w.l.z.
Moc zainstalowana : 18,0kW
Moc szczytowa: 7,0kW
Is =
7,0 x10 3
3 x 400 x0,9
= 11,23A
W.l.z. od projektowanego wyłącznika głównego na zewnątrz budynku do tablicy rozdzielczej
TR wykonać kablem YKY 4x10mm2 w RL 47 p.t.
a) spadek napięcia od TR do gniazda 230V w pomieszczeniu biurowym
U% = 1,8%
U% =1,8%
Udop.
3.2.Obliczenie rezystancji uziemienia ochronnego
Jako środek ochrony dodatkowej od porażeń zastosowano wyłączniki różnicowoprądowe o
czułości 30mA.Dla pomieszczeń wilgotnych i podłogi przewodzącej przyjęto wartość napięcia
bezpiecznego UL=25V.
Rezystancja uziomu ochronnego nie może przekroczyć wartości:
25
Ro
=347 ,
1,2 x0,03 x 2
Z uwagi na zastosowanie ochronników przepięć w TR przyjmuje maksymalna wartość rezystancji:
10
7