przedmiot i zakres robót elektrycznych

Transkrypt

przedmiot i zakres robót elektrycznych
Zawartość opracowania:
Spis treści;
1.0. Wstęp;
2.0. Opis techniczny;
3.0. Uwagi końcowe;
4.0. Obliczenia techniczne;
5.0. Rysunki:
E - 1 Uwagi i oznaczenia;
E - 2A Schemat instalacji elektrycznej;
E - 2B Schemat rozdzielni komputerowej;
E - 3 Instalacja gniazd wtykowych 0,4kV piwnicy;
E - 4 Instalacja oświetlenia piwnicy;
E - 5 Instalacja gniazd wtykowych 0,4kV parteru i instalacja wyrównawcza;
E - 6 Instalacja oświetlenia parteru;
E - 7 Instalacje teletechniczne parteru;
E - 8 Instalacja oświetlenia awaryjnego parteru;
E - 9 Instalacja gniazd wtykowych 0,4kV piętra;
E - 10 Instalacja oświetlenia piętra;
E - 11 Instalacje teletechniczne piętra;
E - 12 Instalacje oświetlenia awaryjnego piętra;
E - 13 Instalacje gniazd wtykowych 0,4kV poddasza;
E - 14 Instalacja oświetlenia poddasza;
E - 15 Instalacja odgromowa;
6.0. Załączniki :
- Umowa nr 5/263/B/2005/1093/1704
1
1.0. WSTĘP
1.1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych wewnętrznych dla modernizowanego
budynku biblioteki pedagogicznej mieszczącego się przy ul. Emilii Plater 3 w Sulęcinie.
Zakres projektu obejmują:
- modernizacja instalacji zalicznikowej WLZ
- projekt instalacji gniazd wtykowych,
- projekt instalacji oświetleniowej,
- system ochrony od porażeń,
- instalacja wyrównawcza,
- instalacje telefoniczna i komputerowa.
1.2. Podstawy opracowania
1.
2.
3.
4.
Uzgodnienia i wytyczne inwestora;
Projekty branż: architektoniczna, sanitarna;
Przepisy i normy wg aktualnego stanu prawnego;
Umowa nr 5/263/B/2005/1093/1704.
1.3. Projekty związane z opracowaniem
1.3.1. Projekty budowlane pozostałych branż.
1.4. Charakterystyka energetyczna
1.
2.
3.
4.
Układ sieciowy TN-C-S
Napięcie zasilania 230/400 V, 50 Hz
Zasilanie budynku istniejące
Zasilanie RG z TL kablem YLY 4x35mm
- Układ pomiarowy istniejący – licznik 3-fazowy jednostrefowy – bezpośredni 230/400V
- Ochrona przed dotykiem pośrednim przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania
- Moc zainstalowana na obiekcie P=58,5kW
- Współczynnik jednoczesności kj=0,6
- Moc zapotrzebowania Pz=35,1kW
2
2.0 OPIS TECHNICZNY
2.1. Zasilanie
Z istniejącej tablicy licznikowej (TL) wyprowadzić kabel typu YLY 4x35mm (dług. l=11m) do
rozdzielni głównej (RG). Istniejąca instalacja przelicznikowa pozostaje bez zmian ( po za zakresem
opracowania).
Trasa kabla i lokalizacja rozdzielni głównej przedstawiona na rys.E-5.
2.2. Pomiar rozliczeniowy
Układ pomiarowy bezpośredni, licznik 3-fazowy zabudowany w istniejącej rozdzielni TL
zlokalizowanej na półpiętrze, pozostaje bez zmian. W związku z tym, iż w budynku wzrośnie ilość
odbiorników tj. komputery, oświetlenie, inwestor na etapie realizacji wystąpił do ENEA S. A. z wnioskiem
o zwiększenie mocy przyłączeniowej do wartości podanej w punkcie 4.0 niniejszego opracowania.
2.3. Rozdział energii
Rozdział energii zrealizowano poprzez rozdzielnię główną RG zlokalizowaną przy głównym
wejściu. Rozdzielnię główną umieścić w obudowie typu OWS 18 prod. H. SYPNIEWSKI (wys x szer x
głęb - 800 x 500 x 150mm). Dodatkowo projektuje się rozdzielnię komputerową zasilającą odbiorniki
komputerowe. Schemat rozdzielni przedstawia rys.E-2B. Rozdzielnię komputerową (KOMP) umieścić w
obudowie typu OWS 02 prod. H. SYPNIEWSKI (wys x szer x głęb - 300 x 650 x 150mm) obok rozdzielni
głównej.
2.4. Instalacje elektryczne wewnętrzne
2.4.1.Instalacje oświetlenia
Instalacje oświetlenia wykonać przewodami kablowymi YDY o przekrojach 4/3 x 1,5 mm2.
Przewody układać podtynkowo oraz w rurach typu RL (trasy i średnice przedstawiono na załączonych
rysunkach). W poszczególnych pomieszczeniach montować oprawy oświetleniowe i osprzęt wg
oznaczeń na planach. W pomieszczeniach sanitarnych stosować osprzęt IP 44.
Wysokość montażu łączników, h = 1,05 m nad posadzką.
2.4.2.Instalacja gniazd wtykowych 230 V
Instalacje wykonać przewodami YDY 3 x 2,5mm2. Przewody układać podtynkowo. W
pomieszczeniach sanitarnych i magazynowych stosować sprzęt IP44.
Wysokość montażu:
- gniazda 230 V w pokojach i korytarzach h= 0,3 m. nad posadzką.
- gniazda 230 V w sanitariatach h= 1,3 m. nad posadzką.
W poszczególnych pomieszczeniach montować osprzęt wg oznaczeń na planach.
2.4.3.Instalacja gniazd wtykowych 230 V instalacji komputerowej
Instalacje wykonać przewodami YDY 3 x 2,5mm2. Zasilanie odbiorników komputerowych
projektuje się z rozdzielni komputerowej (RKOMP). Przewody układać podtynkowo. Wysokość montażu
h=1,3m. nad posadzką. Zastosować gniazda wtykowe z kluczem 2x 2P+Z, 230V, 16A typu GWP-133KS
"DATA" w ramce RU-21S prod. ELDA. Wtyczki odbiorników komputerowych wyposażyć w klucz KF-1
prod. ELDA.
3
2.4.4 Instalacje oświetlenia awaryjnego
W pomieszczeniach projektuje się odrębne oprawy dla oświetlenia ewakuacyjnego oraz
inwertery zabudowane w zaznaczonych oprawach oświetlenia ogólnego.
Czas świecenia awaryjnego t = 3godz. Oświetlenie samoczynnie załącza się po zaniku
napięcia. System oświetlenia awaryjnego składa się z centrali sterującej typu H-301/U prod. Hybryd.
System ten oparty jest na oprawach z własnym źródłem zasilania. Oprawy te są monitorowane i
poddawane testom w trybie automatycznym.
Oprawy połączone są dwoma rodzajami przewodów:
a) YTKSY ekw 1x4x0,8 mm2 - monitoring opraw
b) YKY 3 x 1,5 mm2 zasilanie opraw.
Typy i rozmieszczenie opraw na rysunkach.
2.4.5 Instalacje teletechniczne
W obiekcie projektuje się instalację telefoniczną i komputerową. Przyłącze telefoniczne,
łączówka 2x10 par umieszczona w obudowie typu GLOBAL LINE U2/28 prod. MOELLER, umieścić w
miejscu istniejącego przyłącza telefonicznego
Na parterze w pom. biurowym projektuje się zainstalowanie szafki 19” typu SWD-09 prod.
ELMAT (wys x szer x głęb - 464 x 600 x 500mm) z wyposażeniem:
- router DI-604 prod. D-LINK;
- 2x (switch DES-1016R) prod. D-LINK;
- centrala telef. BETA prod. PLATAN.
Centralkę telefoniczną połączyć z przyłączem telefonicznym przewodem typu YTKSYekw
10x2x0,8mm. Poszczególne gniazda telefoniczne połączyć z centralką przewodami typu YTKSYekw
2x2x0,8mm. Instalację komputerową wykonać przewodami FTPkat5 4x2x0,5mm. Przewody w
miejscach przejścia przez strop chronić w rurach RL.
Na rysunkach przedstawiono rozmieszczenie poszczególnych elementów obu instalacji.
2.4.6 Ochrona od porażeń
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim zostanie zapewniona przez zastosowanie właściwej
izolacji części czynnych. Ochrona przed dotykiem pośrednim zostanie zapewniona przez zastosowanie
w instalacjach wewnętrznych budynku samoczynnego wyłączenia zasilania przy zwarciu w układzie
TN–S, realizowanego przez bezpieczniki, wyłączniki instalacyjne i wyłączniki ochronne
różnicowoprądowe o IN=30 mA. Pod tablicą RG wyprowadzić bednarkę z uziomu otokowego do
podłączenia GSU. Uziom otokowy wykonać bednarką Fe/Zn 25x4mm. Należy zachować ciągłość
zbrojenia. Do szyny PE w RG należy przyłączyć miejscowe połączenia wyrównawcze (MPW) wykonane
w puszce podtynkowej w pomieszczeniach sanitarnych. Pod tablicą główną umieścić główną szynę
wyrównawczą (GSU typu K4-SWP prod. Firma A. H.) i połączyć ją z szyną PE w tablicy głównej
przewodem LgY 25mm2.
Do szyny należy przyłączyć:
− przewód PE z sieci zasilającej, szynę z tablicy głównej PE,
− przewód uziemiający łączący GSU z uziomem fundamentowym,
− przewód głównych połączeń wyrównawczych budynku łączący metalowe instalacje.
4
2.4.7 Ochrona odgromowa
Projektuje się instalację odgromową budynku wykonaną drutem Fe/Zn o śred. 8mm.
Przewody odprowadzające umieścić w elewacji w niepalnych rurkach RL22. Na wysokości 1m od ziemi
wykonać łączenie przewodu odprowadzającego z bednarką Fe/Zn 25x4mm uziomu otokowego.
Połączenie wykonać za pomocą złącza probierczego typu 03021 i umieścić w elewacji w skrzynce
probierczej typu 30010 (150 x 150 x 50mm) prod. FIRMA A.H. Rozmieszczenie poszczególnych
elementów instalacji odgromowej na rys.E-15.
3.0. UWAGI KOŃCOWE
Całość prac wykonać i odebrać zgodnie z PN i współczesną wiedzą techniczną. Istotne zmiany
w postanowieniach projektu należy przed ich wprowadzeniem uzgodnić z projektantem.
Po wykonaniu całości robót należy dokonać pomiarów i prób po montażowych, a protokoły z ich
wynikami przedstawić przy odbiorze.
5
4.0. OBLICZENIA TECHNICZNE
Warunki koordynacji urządzeń zabezpieczających z przewodami
a)
IB ≤ IN ≤ IZ
b)
I2 ≤ 1,45 x IZ
dla których:
IB - prąd obliczeniowy w obwodzie elektrycznym
IZ - obciążalność prądowa długotrwała przewodu
IN - prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego
I2 - prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego przyjmowany jako:
− wartość prądu powodującego zadziałanie wyłącznika
(dla S301/303 – I2 = 1,45 x In)
Prąd obliczeniowy i dobór kabli i zabezpieczeń:
P = 58,47kW kj = 0,6
PZ = k j * P = 35,1kW
I=
PZ
3 * U * cos ϕ
= 60 A
Dobór zabezpieczeń:
IN = 100 A(zabezpieczenie w RG)
60 A <100 A < 175 A
Zabezpieczenia i kable dobrano prawidłowo
Spadek napięcia na zasilaniu YLY 4 x 35 mm2
Dane:
Moc
Długość
Przekrój
∆U =
[kW]
[m]
[mm2]
100 xPxL
x1000
U 2 x γ xS
-
41
11
35
= 0,12% < 2% warunek spełniony
Uwagi:
Przyjmuje się, że warunki skuteczności ochrony od porażeń oraz spadków napięcia są
spełnione, jak dla instalacji istniejących.
Opracowanie:
6