JC Relations - Jewish

Komentarze

Transkrypt

JC Relations - Jewish
Jewish-Christian Relations
Insights and Issues in the ongoing Jewish-Christian Dialogue
Miêdzynarodowa Rada Chrze¶cijan i ¯ydów- Zarz±d | 04.02.2009
Jego ¦wi±tobliwo¶æ Papie¿ Benedykt XVI
Pa³ac Apostolski
00120 Vatican City
Heppenheim, 29 stycznia 2009
Wasza ¦wi±tobliwo¶æ,
Zarz±d Miêdzynarodowej Rady Chrze¶cijan i ¯ydów pragnie wyraziæ g³êbok± konsternacjê z
powodu faktów, maj±cych aktualnie miejsce w relacjach pomiêdzy Ko¶cio³em rzymskokatolickim a
spo³eczno¶ci± ¿ydowsk±. Przez wiele dziesiêcioleci Ko¶ció³ katolicki wskazywa³ innym drogê w
staraniach, maj±cych na celu odwrócenie siê od wrogich postaw i teologii lekcewa¿±cych ¯ydów,
propaguj±c uczciw± i otwart± rozmowê, opart± na wzajemnym szacunku i naszej równo¶ci jako
spadkobierców przymierza.
Jak na ironiê, ostatnie niepokoj±ce wydarzenie mia³o miejsce w przeddzieñ piêædziesi±tej rocznicy
zwo³ania II Soboru Watykañskiego przez b³. papie¿a Jana XXIII. Mamy na my¶li zniesienie w ostatnim
tygodniu ekskomunik, na³o¿onych w roku 1988 na czterech biskupów, których bezprawnie wy¶wiêci³
arcybiskup Marcel Lefebvre.
Uznajemy, ¿e jest to wewnêtrzna sprawa jurysdykcji ko¶cielnej. Przyjmujemy te¿, i¿ bezpo¶redni±
przyczyn± ekskomunik by³o bezprawne wy¶wiêcenie czterech osób na biskupów, wbrew woli
papie¿a Jana Paw³a II. Przyczyn± ekskomuniki nie by³, jak przypuszczaj± niektórzy, fakt, ¿e osoby te
sta³y na czele Bractwa ¦w. Piusa X, które otwarcie odrzuca spor± czê¶æ nauczania Soboru
Watykañskiego Drugiego, w tym prze³omow± deklaracjê Nostra aetate na temat stosunku Ko¶cio³a
do religii niechrze¶cijañskich.
Nie mniej jednak nadany w telewizji 21 stycznia 2009 wywiad z jednym z ekskomunikowanych
wcze¶niej biskupów ― w którym zanegowa³ on fakt wymordowania w czasach nazistowskiego
Holokaustu sze¶ciu milionów ¯ydów i zanegowa³ u¿ycie komór gazowych ― niepokoi wielu
chrze¶cijan i ¯ydów, szczególnie w kontek¶cie innych wypowiedzi Bractwa Piusa X, w których
propagowany jest antysemityzm, inspirowany przez pisma takie jak Protoko³y mêdrców Syjonu”.
O¶wiadczenia wydane w ostatnich dniach przez Bractwo nie wskazuj± na jak±kolwiek intencjê z ich
strony, by wyrzec siê takich pogl±dów.
1/3
Trzeba Bractwu przyznaæ, ¿e zdystansowa³o siê od negacji Holokaustu przez biskupa Williamsona i
zabroni³o mu przemawiaæ publicznie na tematy historyczne. Jednak¿e strona internetowa Bractwa
propaguje pewne idee, któr± zaprzeczaj± autorytatywnemu nauczaniu Ko¶cio³a katolickiego,
wyra¿onemu w Nostra aetate, lub pozostaj± w napiêciu z nim. Bractwo powinno w sposób publiczny
jasno wyraziæ poparcie dla tej deklaracji soborowej.
Odczucia skandalu, jakie podziela wiele osób, nie ³agodzi stanowisko, mówi±ce, ¿e prywatne
przekonania obu stron na tematy historyczne nie maj± ¿adnego zwi±zku z Ko¶cio³em, który
„op³akuje akty nienawi¶ci, prze¶ladowania i przejawy antysemityzmu, które kiedykolwiek i przez
kogokolwiek by³y kierowane przeciw ¯ydom" (Nostra Aetate, 4; s³owa, które z moc± powtórzy³
papie¿ Jan Pawe³ II w synagodze rzymskiej 13 kwietnia 1986).
Mo¿na by dowodziæ, ¿e pojednanie z katolikami, którzy byli rozczarowani przez dziesiêciolecia,
posiada wy¿szy priorytet wewnêtrzny ni¿ trwaj±ce zbli¿enie z ludem ¿ydowskim, którego tradycje
by³y zdelegalizowane przez wieki – trudno jednak zrozumieæ brak osobistej, otwartej komunikacji
pomiêdzy katolickimi i ¿ydowskimi przywódcami przed podjêciem takiej decyzji. Zaanga¿owanie w
„prawdziwe braterstwo z ludem Przymierza” (modlitwa papie¿a Jana Paw³a II w czasie Mszy w Dniu
Przebaczenia 12 marca 2000 oraz przy ¦cianie Zachodniej ¦wi±tyni 26 marca 2000) zdawa³oby siê
wymagaæ uprzejmo¶ci, polegaj±cej na uprzedniej rozmowie na temat, który tak g³êboko dotyczy
¿ycia ¯ydów. Prowadzenie dyskusji miêdzyreligijnej poprzez media jest niebezpiecznym
przedsiêwziêciem.
Zarz±d Miêdzynarodowej Rady Chrze¶cijan i ¯ydów przynagla Ko¶ció³ katolicki na swych
najwy¿szych szczeblach, by szkoda zadana relacjom ¿ydowsko-chrze¶cijañskim zosta³a mo¿liwie jak
najprêdzej naprawiona przez jednoznaczne publiczne wyja¶nienia, w których zostan± podkre¶lone
na nowo wszystkie punkty widzenia zawarte w deklaracji Nostra aetate. Apelujemy tak¿e, aby
zarówno rabini i ¿ydowskie grupy wspieraj±ce dialog, jak i wysocy urzêdnicy Stolicy Apostolskiej oraz
narodowe konferencje biskupów potraktowa³y jako priorytet przywrócenie otwartych, bezpo¶rednich
sposobów komunikowania siê pomiêdzy przywódcami katolickimi i ¿ydowskimi.
W imieniu Zarz±du Miêdzynarodowej Rady Chrze¶cijan i ¯ydów,z wyrazami szacunku,
Dr Deborah Weissman
Przewodnicz±ca
kopie otrzymuj±:
kardyna³ Walter Kasper
kardyna³ Tarcisio Bertone, S.D.B
nuncjusz apostolski, arcybiskup Jean-Claude Perisset
przek³ad z jêz. ang.: Violetta Reder
2/3
Translations: English
3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty