Narodowe Centrum Badania Kondycji Fizycznej ogłasza

Komentarze

Transkrypt

Narodowe Centrum Badania Kondycji Fizycznej ogłasza
Narodowe Centrum Badania Kondycji Fizycznej ogłasza
nabór na stanowisko
Kierownika Projektu Narodowego Centrum Badania Kondycji Fizycznej.
Zakres obowiązków obejmuje:
Reprezentowanie Projektu i osób działających na rzecz Projektu wobec innych jednostek
organizacyjnych Akademii oraz osób i instytucji otoczenia społecznego w sprawach
leżących w zakresie realizacji Projektu; podejmowanie decyzji niezbędnych dla
właściwej organizacji i realizacji Projektu, które nie są zastrzeżone do decyzji JM
Rektora i innych działających w Projekcie organów; nadzór i kontrola osób
zajmujących stanowiska bezpośrednio podporządkowane Kierownikowi Projektu
w szczególności w zakresie zadań realizowanych przez te osoby oraz
z uwzględnieniem potencjalnego wystąpienia konfliktu interesów u tych osób;
zorganizowanie procesu zarządzania Projektem poprzez wprowadzanie rozwiązań
organizacyjnych zapewniających efektywność jego realizacji; przygotowanie
wewnętrznych aktów normatywnych regulujących system zarządzania i realizację
Projektu i innych zadań zarządczo-administracyjnych powierzonych Kierownikowi
Projektu i wynikających z jego realizacji; oraz
Integrowanie i nadzór merytoryczny wyników prac realizowanych we wszystkich
obszarach NCBKF (w tym m. in.: administrowanie System Informatycznym NCBKF;
funkcjonowanie Obszarów Vortalu: Edukacyjnego, Naukowego i Monitorującego;
działalność e-Wydawnictwa obejmująca funkcjonowanie Biblioteki, Tablicy Ogłoszeń,
Forum; funkcjonowanie Kalkulatorów Kondycji Fizycznej; działalność Repozytorium)
dla zabezpieczenia jego zgodności z przyjętą misją NCBKF, z treścią wniosku
o dofinansowanie i obowiązującą umową na realizację projektu POIG 02.03.00-00030/09.
Przewidywany wymiar zatrudnienia ½ etatu, od 1 stycznia 2014 do 30 września 2015.
Od Kandydata oczekuje się:
 minimum stopnia naukowego doktora Nauk o Kulturze Fizycznej;
 dorobku naukowego w dziedzinie ogólnopolskich badań kondycji fizycznej,
diagnozy rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży;
 doświadczenia w pełnieniu funkcji kierowniczych na uczelni wyższej;
 potwierdzonych kompetencji z zakresu projektowania i realizacji projektów
unijnych;
 działalności w gremiach doradczych i eksperckich Instytucji Naukowych, Szkół
Wyższych, organów Administracji Państwowej czy Samorządu związanych
z kulturą fizyczną i edukacją fizyczną
CV kandydatów wraz z oczekiwaniami w odniesieniu do wynagrodzenia brutto prosimy
składać osobiście w pokoju 115 w AWF Warszawa (parter, budynek główny wejście pod
filarami „Dział Nauki i Wydawnictw”) do dnia 23 grudnia 2013 r. do godz. 10.00.
DOTACJE NA INNOWACJE
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO w WARSZAWIE
MARYMONCKA 34
00-968 WARSZAWA
strona 1
tel. 0-22-83404 31 w.250
fax 0-22-8651220
www.awf.edu.pl, [email protected]

Podobne dokumenty