Zespół wokalny : A propos - Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie

Transkrypt

Zespół wokalny : A propos - Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie
Gminny O¶rodek Kultury w Lasecznie
Zespó³ wokalny : A propos
Zespó³ powsta³ w 2007 r. Za³o¿ycielem i opiekunem zespo³u jest pani dyr Gra¿yna Piêkos. Zespó³ posiada w
repertuarze stare i nowe przeboje piosenki polskiej i zagranicznej: covery, piosenkê poetyck±, kolendy i pastora³ki. W
sk³ad zespolu wchodzi czwórka m³odych wykonawców z terenu Gminy I³awa i z Susza: Katarzyna Iwanow, And¿elika
W³odarczyk, Karolina Palczewska i Piotr Buchalski. Ostatnio do zespo³u do³±czy³a Anna Konopka z ¯abrowa.A propos
wystêpowa³ na wielu imprezach organizowanych przez GOK Laseczno w Gminie I³awa, powiecie i³awskim oraz na
terenie s±siednich powiatów, ciesz±c siê du¿ym uznaniem. Mo¿na ich by³o us³yszeæ m. in. na do¿ynkach gminnych,
koncercie noworocznym, "Nad Jeziorakiem Festiwal- Siemiany" , Gminnym Spotkaniu Noworocznym dla VIP-ów,
Agropikniku, Festynie Behringowskim i innych imprezach. And¿elika W³odarczyk i Piotr Buchalski czêsto wystêpuj± w
charakterze konferansjerów. Poza tym zespó³ bardzo wspiera pracê Gminnego O¶rpodka Kultury w Lasecznie. Próby
zespo³u odbywaj± sie w w GOK Laseczno (pi±tek, godziny wieczorne).
http://www.goklaseczno.pl
Kreator PDF
Utworzono 2 March, 2017, 17:55

Podobne dokumenty