Tematy prac magisterskich 2010/ 2011

Transkrypt

Tematy prac magisterskich 2010/ 2011
Tematy prac magisterskich 2010/ 2011
Prof. dr hab. Janusz Berdowski
Analiza oddziaływań akustooptycznych w kryształach zawierających grupy glicynowe.
Dr hab. prof. AJD Zygmunt Bąk
Właściwości magnetyczne sferycznych kropek kwantowych
Prof. dr hab. Stefan Giller
Symetrie w fizyce klasycznej i kwantowej i związane z nimi prawa zachowania.
Dr hab. prof. AJD Arkadiusz Mandowski
Kinetyka termoluminescencji dla przejść zlokalizowanych – weryfikacja klasycznych
przybliżeń i metody estymacji parametrów pułapkowych.
Dr hab. prof. AJD Jacek Filipecki
Badania defektów strukturalnych nano – szkło – ceramik metodą spektroskopii czasów życia
pozytonów.
Dr Piotr Brągiel
Wpływ wstępnej obróbki cieplnej na przebieg izotermicznej i nieizotermicznej krystalizacji w
szkłach metalicznych (30-x)PbO•4OSb2O3•3OB2O3:xCoO
Dr Wojciech Gruhn
Nierówności Bella.
Dr Małgorzata Makowska-Janusik
Własności optyczne związków biologicznie czynnych – symulacje komputerowe.
Dr Ewa Mandowska
Optycznie stymulowana luminescencja modyfikowanej żywicy epoksydowej pochodną
karbazolu (do realizacji pracy konieczna jest znajomość języka angielskiego)
Dr Anna Migalska – Zalas
Nielinowo optyczne własności nowo wysyntetyzowanych kompleksów metaloorganicznych i
ich potencjalne zasosowanie w urzadzeniach optoelektronicznych.
(Ang. Nonlinear optical properties (Second and Third order) of new synthesized alkynyl-ruthenium complexes
and their potential applications in optoelectronics devices.)
Temat do realizacji na Uniwesytecie Angers we Francji w ramach programu Sokrates - Erasmus
Dr Zygmunt Olesik
Trudności poznawcze uczniów w uczeniu się Fizyki w szkołach ponadgimnazjalnych.
Zjawiska optyczne w przyrodzie i ich wykorzystanie w nauczaniu fizyki.
Dr Piotr Smok
Modelowanie struktur krystalicznych z wykorzystaniem algorytmów genetycznych.
Symulacja wzrostu kryształów oksyboranów.
Dr Stanisław Tkaczyk
Własności elektryczne cienkich warstw chitozanu domieszkowanych porfirynami.
Stałopradowe przewodnictwo elektryczne struktur hybrydowych polimer - Al2O3.
Dr Bogdan Wszołek
Analiza dyspersji prędkości radialnych obłoków międzygwiazdowych.

Podobne dokumenty