nr 10/2015

Komentarze

Transkrypt

nr 10/2015
Fot. Lidia Dańko
PISMO SAMORZĄDOWE Październik 2015 nr 10 (268)
• Już jest nowe rondo u zbiegu ulic
Wawerskiej i Granicznej
• 25 października wybieramy Sejm i Senat
– Przewodnik Wyborczy str. 5
PISMO SAMORZĄDOWE Październik 2015 nr 10 (268)
1
Ludzie mówią, że…
Od 11 września obowiązuje tzw. ustawa krajobrazowa, która ma pomóc samorządom w porządkowaniu ładu przestrzennego. Według nowych rozwiązań
Rada Miasta może podjąć uchwałę w sprawie rozmieszczenia reklam na terenie gminy – ich gabarytów, jakości czy rodzajów wykorzystanych materiałów
budowlanych. Radni mogą zakazać wieszania reklam w określonych miejscach,
określić maksymalne wymiary reklam i wprowadzić kary pieniężne dla osób,
które nie podporządkują się gminnym wytycznym. Które miejsca w Józefowie
i Michalinie powinny być Twoim zdaniem jak najszybciej uporządkowane, jakie
reklamy i na jakich zasadach radni powinni dopuścić?
Krzysztof Wilk z ul. Orlej – Zakaz umieszczania reklam powinien obowiązywać przede wszystkim na skwerach i w przestrzeni publicznej. Jeśli ktoś ma
życzenie reklamować się na własnym ogrodzeniu, to proszę bardzo, ale nie
w miejscach publicznych czy też przy placówkach społecznych i edukacyjnych. Patrząc na Józefów i Michalin, praktycznie na każdym parkanie można
znaleźć reklamy, co niedługo może stać się uciążliwe. Ale każdy z nas ma prawo wyboru – ja nie posiadam reklam i ich nie preferuję. W naszej gminie dotychczas nie zauważyłem dziwnych czy też niecenzuralnych ogłoszeń i zdjęć,
ale w tym przypadku należy określić jakieś granice. Tylko czy władze miasta
mogą mieć wpływ na reklamowane treści? Raczej wątpię. Na Dębince, gdzie
mieszkam, nie ma ich wcale, chyba że ktoś reklamuje własny biznes. Gorzej jest na ulicy Nadwiślańskiej, ale
jest to trasa tranzytowa, więc nie ma co się dziwić.
Agnieszka i Krzysztof Twardowscy z ul. Rybackiej – Choć ustawy krajobrazowej nie uważamy za najlepsze rozwiązanie, to skoro stała się już aktem prawnym, należy ją wykorzystać w dobrym kierunku. Trzeba przy tym
sięgnąć po racjonalne zasady. Nie powinno być np. rdzewiejących ogłoszeń
sprzed dziesięciu lat, o których już wszyscy zapomnieli. Natomiast jeśli ktoś
odpowiada za reklamę i jest ona w cywilizowany sposób zaprezentowana
– to czemu nie. Według nas wskazanym byłoby, aby móc reklamować się poprzez tabliczki – małe firmy potrzebują się ogłaszać, gdyż zwyczajnie nie stać
ich na reklamę w mediach. Po drugie wjeżdżając do danego miasta wiadomo
w jakim miejscu można skorzystać z danej usługi. W Józefowie reklamy się
jeszcze nie rozpanoszyły, a nasza zieleń trochę ich obecność maskuje. Co do konkretnych miejsc wymagających uporządkowania, to jakoś nie zwróciliśmy na nie specjalnej uwagi.
Agnieszka Tratkiewicz z ul. Orzechowej – W naszym mieście jest trochę
reklam wielkopowierzchniowych, ale one nigdy mi szczególnie nie przeszkadzały. Z drugiej strony jestem już do nich przyzwyczajona. Warto, aby przed
nachalnością reklam zabezpieczyć centralne, zielone miejsca w Józefowie
czy też tereny przykościelne i edukacyjne. Być może należałoby ograniczyć
tematykę ogłoszeń. Rozpraszają uwagę reklamy migające, co przeszkadza
szczególnie kierowcom. Nie należy również nowego prawa traktować przesadnie, zakazując firmom i sklepom się ogłaszać. Dobrym pomysłem byłoby
narzucenie właścicielom tablic szczegółów architektonicznych, np. stylu „świdermajer”.
Agata Bielecka z ul. Dworkowej – W porównaniu z Warszawą, gdzie reklam różnego rodzaju jest zatrzęsienie, w Józefowie ilość reklam nie jest tak
uciążliwa. W naszej gminie bardziej doskwiera ich jakość – reklamy są niszczone, mazane, a bannery rozrywane – nikt się nimi nie zajmuje i w tym widzę największy problem. To trudne zagadnienie, gdyż właściciel reklamy za nią zapłacił, a w momencie dewastacji powinien zadbać o jej usunięcie. Zastanawiam
się nad miejscami, w których ogłoszeń reklamowych jest za dużo, ale w Józefowie nie jest najgorzej. Chociaż przy ul. Jarosławskiej koło ronda, naprzeciw
budynku, który też nie grzeszy brakiem reklam, pojawiają się w skupisku trzy lub cztery bannery, które rozpraszają uwagę kierowców, dlatego w tego typu newralgicznych miejscach nie powinny być umieszczane.
Często sama ich treść zakłóca jasność umysłu. Reklamy same w sobie mogą być różne. Na przykład wożąc
dzieci ze szkoły mijałam szyld firmy Abud z panią nie do końca przyzwoicie ubraną i za każdym razem mi to
przeszkadzało. To, co wymaga doprecyzowania, to z pewnością treść reklam. Nie chcemy w przestrzeni publicznej narażać naszych dzieci na treści, na które nie mamy ochoty.
Rozmawiała: Sylwia Papis
2
PISMO SAMORZĄDOWE Październik 2015 nr 10 (268)
Mieszkańcu,
Jeśli chcesz
 poznać sposoby na łatwe oszczędzanie energii w swoim domu a przez
to zaoszczędzenie na rachunkach
 dowiedzieć się na co zwrócić uwagę
we własnym gospodarstwie domowym, aby nie dopuszczać do bezsensownego tracenia energii
to przyjdź na jedno z dwóch spotkań organizowanych przez Urząd Miasta Józefowa 28.10.2015 roku
– o godz. 12.00 do Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1
– lub o godz. 18.00 do Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Granicznej 26.
Z poważaniem
Joanna Iwanik
Inspektor w Referacie Realizacji
Projektów Urzędu Miasta Józefowa
Zaproszenie
do konsultacji
Od 13 do 26 października b.r.
trwają konsultacje projektu „Program współpracy Miasta Józefowa
z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
rok 2016”.
Program opublikowany został
w Biuletynie Informacji Publicznej UM
Józefowa, na stronie wwjozefow.pl
oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miasta Józefowa.
Uwagi do programu należy składać
na formularzu konsultacyjnym dołączonym do ogłoszenia.
Dyżury radnych
Przewodniczący Rady Miasta Cezary
Łukaszewski – czwartek: 16.30–17.00.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Marianna
Jakubowska – środa: 16.30–17.00.
Grzegorz Nojszewski 5 października,
Grzegorz Kruk 12 października, Anna Masik
19 października,
Damian Podolski 26 października
– godz. 16.30–17.00.
Termin spotkania prosimy konsultować
telefonicznie: 22 779 00 27 lub e-mailowo:
[email protected]
W naszym mieście
XII sesja Rady Miasta
25 września w obecności wszystkich 15 radnych, burmistrza i kierownictwa Urzędu Miasta odbyła się XII sesja Rady Miasta.
ZMIANY W BUDŻECIE I PROGNOZIE
MIKOŁAJ NA SKWERZE IM. JP II
Po postępowaniu przetargowym i podpisanym
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
aneksie do umowy o dofinansowanie ze środków
UE projektu kontynuacji rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej planowane dochody miasta
ulegają zmniejszeniu o kwotę 471 180 zł.
Po uwzględnieniu zwiększenia o kwotę
63 000 zł subwencji ogólnej w części oświatowej
(dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych,
a także dofinansowanie wyposażenia gabinetów
profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
w szkołach) łączna kwota zmniejszenia dochodów
wyniosła 408 180 zł. Planowane wydatki ulegają
zmniejszeniu o łączną kwotę 871 190 zł.
Zmiany w planie wydatków majątkowych:
 80 000 zł przeznaczono na budowę sygnalizacji świetlnej na ul. Marszałka Piłsudskiego przy
skrzyżowaniu z ul. Skorupki,
 60 000 zł przeznaczono na pomoc finansową
dla powiatu otwockiego na dofinansowanie
przebudowy ul. 3 Maja na odcinku od granicy
miasta do ul. Westerplatte,
 o kwotę 590 000 zł uzupełniono budżet przeznaczony na przebudowę ul. Wawerskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Werbeny (m.in.
budowa parkingów przy cmentarzu oraz drogi
do nowej części cmentarza),
 o kwotę 20 000 zł uzupełniono koszty przebudowy pasa drogowego ul. Świderskiej (chodnik
na odcinku Długa – Powstańców Śląskich),
 15 000 zł przeznaczono na zakup trzech defibrylatorów, po jednym dla każdego z trzech
gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy
przedlekarskiej w szkołach samorządowych (SP
nr 1 i 2 oraz gimnazjum),
 o kwotę 6000 zł uzupełniono nakłady na budowę sieci wodociągowej w ul. Wawerskiej na
odcinku od posesji 24 do posesji 34,
 o kwotę 5000 zł uzupełniono dotację celową na
usuwanie i unieszkodliwianie azbestu.
Większości radnych bardzo podobał się też
zamysł trzyletniego wynajmu świątecznej dekoracji – instalacji multimedialnej na skwerze im. św.
Jana Pawła II w miejscu nieczynnej zimą fontanny.
Dekoracja zdobić będzie skwer przez trzy zimowe
miesiące, przeznaczono na ten cel po 60 000 zł na
lata 2015–2017.
W głosowaniu 14 radnych poparło zmiany
w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej
miasta Józefowa na lata 2015–2025, jeden radny
wstrzymał się od głosu.
SENIORZY PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO 11
Sporo uwagi radni poświęcili Programowi
„Senior-WIGOR” – projektowi remontu budynku
przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 11 (najładniejszy
józefowski „świdermajer”). W tym roku przeznaczono na koncepcję adaptacji obiektu 30 000 zł,
na 2016 rok przeznaczono 20 000 zł na wykonanie
projektu budowlano-konserwatorskiego remontu
budynku. Trwają prace oceniające stan techniczny
budynku, który wraz z ogrodem mógłby stać się
miejscem spotkań i dziennego pobytu dla wielu
józefowskich seniorów.
REMONTUJEMY DROGI
– POMOC RZECZOWA DLA POWIATU
Mieszkańcy Michalina podczas spotkań
z radnymi postulowali wybudowanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez
ul. Marszałka Piłsudskiego przy ul. Skorupki. Tędy
prowadzi droga do Szkoły Podstawowej nr 2 (ul.
Graniczna i Sienkiewicza) i Warsztatów Terapii Zajęciowej dla niepełnosprawnych (ul. Słoneczna).
Ul. Marszałka Piłsudskiego jest drogą powiatową.
Mizerny stan finansów nie pozwala powiatowi
na podjęcie się takiego
zadania. Dlatego Rada
Miasta Józefowa jednogłośnie poparła uchwałę w sprawie udzielenia
z naszego miejskiego
budżetu pomocy rzeczowej w kwocie 80 000 zł
na z aprojek towanie
i wykonanie sygnalizacji
świetlnej na przejściu dla
pieszych przez ul. Marszałka Piłsudskiego przy
ul. Skorupki. Radni zwracali uwagę, że ze względu
na osoby niepełnosprawne pożądane byłoby, aby
była to sygnalizacja dla
osób niedowidzących
(oprócz sygnału świetlnego także sygnał dźwiękowy).
Jednogłośnie radni
uchwalili też
 p omoc r ze c zową
(76 540 zł) dla powiatu
polegającą na przebudowie skrzyżowania
ul. 3 Maja (droga poLidia Dańko
wiatowa) z ul. Leśną
(droga do Gimnazjum
nr 1 im. Łączniczek AK) wraz z przejściami dla
pieszych oraz
 przejęcie od powiatu otwockiego zarządzania publiczną drogą powiatową na odcinku
od ul. Sienkiewicza do ul. Samorządowej wraz
z rondem na skrzyżowaniu z ul. Wawerską.
Ta ostatnia decyzja związana jest z faktem,
iż nasze miasto ubiega się o współfinansowanie
przebudowy ul. Wawerskiej, wraz z budową ronda,
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Beneficjent zobowiązany jest
do zachowania trwałości projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych przez
okres pięciu lat od daty zakończenia projektu.
Kolejna uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi otwockiemu w kwocie
60 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie
przebudowy ul. 3 Maja na odcinku od granicy miasta do ul. Westerplatte poparta została przez ośmiu
radnych przy sześciu głosach wstrzymujących się
i jednym przeciwnym. Łączne nakłady na przebudowę planowane są w wysokości 137 000 zł.
NOWELIZACJA REGULAMINU
ROZLICZANIA DOTACJI W OŚWIACIE
W związku z przeprowadzoną w tym roku
nowelizacją ustawy o systemie oświaty w części dotyczącej ustalania przez organ  cd. na str. 4
Czytaj na ten temat na str. 15
PISMO SAMORZĄDOWE Październik 2015 nr 10 (268)
3
W naszym mieście
FLESZ
Bezpieczne drogi do szkoły
Część dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 2 zyskało bezpieczną drogę do
szkoły. Mieszkańcy chwalą wyremontowany
chodnik przy ul. Sienkiewicza (od posesji nr 43
do ul. Kopernika).
Wymieniono płyty chodnikowe oraz zniszczone krawężniki. Wartość prac to 49 100 zł, wykonawcą była Spółka Jawna Dromo.
Nadzór sprawował Referat Realizacji Projektów.
Ta sama firma zbudowała wyniesione skrzyżowanie wraz z przejściami dla pieszych ulic
3 Maja i Leśnej (droga do Gimnazjum nr 1
im. Łączniczek AK). Koszt inwestycji to 74 000 zł.
Atrakcje na placach zabaw
Na placu zabaw przy ul. Asnyka wymieniono
jedną zabawkę – urządzenie wielofunkcyjne, a plac przy ul. Godebskiego doposażono
w huśtawkę i karuzelę.
Powierzchnie placów zabaw, na których zostały zainstalowane urządzenia zabawowe,
zostały pokryte jednolitą, wylewaną, kolorową nawierzchnią amortyzującą upadki dzieci,
dostosowaną do wysokości urządzeń. Inwestycja kosztowała ponad 92 000 zł.
Zadanie zostało wykonane przez firmę Playtime Stare Babice 05-082 ul. Pocztowa 1 lok. 7.
Nadzór nad realizacją zadania: Referat Gospodarki Komunalnej.
Przebudowa ul. Ejsmonda
i Bema
21 września rozpoczęły się prace w ramach
zadania „Przebudowa pasa drogowego ul. Ejsmonda (chodnik na odc. Kard. Wyszyńskiego
– Bema) i ul. Bema (chodnik na odc. Ejsmonda
– Polna)”.
Wykonawca: Zakład Usług Terenowych, Budowlanych i Porządkowych Margot Warszawa.
Wartość zamówienia: 464 660,18 zł brutto.
Referat nadzorujący: Referat Realizacji Projektów.
Nasze miasto rzemiosłem
stało…
Prywatna placówka muzealna poszukuje
ciekawych pamiątek dokumentujących rozwój rzemiosła w Józefowie (wyroby, dyplomy,
podziękowania itp.). Eksponaty znajdą się na
stałej, edukacyjnej wystawie historii miasta.
Kontakt:
Mariusz Niewiedzielski – dyrektor Muzeum 2.
Korpusu Polskiego
ul. Kasztanowa 6, 05-420 Józefów
e-mail: [email protected]
tel. 22 789 56 73, 660 838 440
4
PISMO SAMORZĄDOWE Październik 2015 nr 10 (268)
cd. ze str. 3  stanowiący jednostki samorządu terytorialnego trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli,
14 głosami za przy jednym głosie wstrzymującym się Rada Miasta podjęła stosowną uchwałę.
W uchwale tej określono podstawy obliczania
dotacji, tryb ich udzielania i rozliczania oraz tryb
i zakres kontroli.
MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
Jednogłośnie (15 głosów za) radni poparli dwie
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Pierwszy dotyczy terenów nieprzeznaczonych
do zabudowy nad jeziorem Łacha. To teren, na którym nie obowiązuje plan miejscowy. Zgodnie ze
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Józefowa kierunkowym przeznaczeniem tego obszaru jest naturalna
zieleń. Jest to teren o wysokich walorach przyrodniczych w całości położony w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu i strefie specjalnej
ochrony ptaków Natura 2000, w bezpośrednim
sąsiedztwie rezerwatu przyrody Wyspy Zawadowskie, a także na terenie zalewowym. W uzasadnieniu uchwały Rady Miasta czytamy: „Biorąc pod
uwagę niekorzystne zjawisko presji inwestycyjnej
– powstawania nielegalnej zabudowy mieszkaniowej i obiektów jej towarzyszących, zasadnym stało
się sporządzenie planu, który jednoznacznie wskaże ograniczenia w zainwestowaniu terenu”.
Drugi plan dotyczy terenu w okolicy ul. Podleśnej i Godebskiego, na którym obowiązują częściowo ustalenia planu miejscowego. Na obszarze
tym m.in. część działek posiadających użytek leśny
wymaga zaktualizowania dotychczasowych decyzji wyrażających zgodę na zmianę przeznaczenia
gruntów leśnych oraz brakuje wytyczenia dróg
wewnętrznych.
ZMIANY W REGULAMINIE
DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
„Jeżeli Odbiorca pobiera wodę tylko z ujęć
własnych i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa w razie braku urządzeń pomiarowych,
ilość odprowadzanych ścieków jest ustalana jako
równa ilości wody pobranej, ustalonej na podstawie wskazań wodomierza własnego na własnym
ujęciu” – takie brzmienie § 19 ust. 2 Regulaminu
uchwalonego przez Radę Miasta 30 października
2014 roku zakwestionował wojewoda mazowiecki
w trybie nadzoru.
Stanisław Zdanowicz, prezes miejskiej spółki
Hydrosfera podczas posiedzenia komisji budżetowo-gospodarczej wyjaśniał, że w ustawie na
ten sam temat czytamy: „Ilość odprowadzanych
ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, a w przypadku ich braku
– na podstawie umowy, jako równa ilość wody
pobranej lub określonej w umowie”. Tak więc
zapis uchwalony przez Radę Miasta w październiku
2014 roku „po prostu uszczegóławiał to, o czym
mówi ustawa i został zatwierdzony przez organ
nadzorczy”.
Uwzględniając uwagi wojewody Rada Miasta 25 września podjęła uchwałę o następującym
brzmieniu § 19 Regulaminu dostarczania wody
i ścieków dla Miasta Józefowa:
§ 19
1. Jeżeli Odbiorca pobiera wodę z ujęć własnych oraz urządzeń Przedsiębiorstwa i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie
braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako suma wskazań
wodomierza własnego na ujęciu i wodomierza
głównego, a w przypadku braku wodomierza na
własnym ujęciu, Odbiorca zobowiązany jest trwale odłączyć ujęcie własne wody od instalacji wewnętrznej obiektu.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 Odbiorca kupuje i instaluje na własny koszt wodomierz na
swoim ujęciu oraz ponosi koszty jego utrzymania
i legalizacji.
Zdaniem prezesa Stanisława Zdanowicza
wprowadzona zmiana podtrzymuje zasadę, że
w domach, które mają własne ujęcia wody i posiadają tylko miejskie przyłącze kanalizacyjne, płaci
się za tyle ścieków, ile faktycznie się odprowadza.
Koszt wodomierza wraz z montażem to 110 zł,
stawka za odprowadzenie ścieków dla właścicieli
wodomierzy wynosi 8,04 zł/m³ zaś dla ryczałtowców jest wyższa o 2,18 zł. Woda z własnego ujęcia
wykorzystywana do podlewania ogródków jest
objęta odrębnym licznikiem i nie uwzględnia się
jej przy obliczaniu ilości odprowadzanych ścieków.
Prezes Stanisław Zdanowicz podczas posiedzenia komisji przypomniał też radnym powody
zmian wprowadzonych w regulaminie. – Zgłosiliśmy taką potrzebę, gdyż z naszych analiz coraz częściej wynikało, że ilość odprowadzanych
ścieków nie zgadza się z deklaracjami niektórych
mieszkańców – wyjaśniał prezes. – Przy ustalaniu
wysokości ryczałtu za odprowadzenie ścieków
każdy klient zgłaszał liczbę domowników, przyjmujemy 3 m³ na osobę miesięcznie i na tej podstawie ustalamy opłatę ryczałtową. Tymczasem okazywało się, że tam, gdzie deklarowano obecność
w domu czterech osób, faktyczne zużycie wynosi
jak za sześć osób. Uznaliśmy, że musimy mieć dokładne pomiary i zaproponowaliśmy w miejsce
ryczałtów korzystniejsze dla mieszkańców rozwiązanie z wodomierzami.
Uchwałę w sprawie zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Miasta Józefowa podjęto 14 głosami za przy jednym
głosie wstrzymującym się.
Wanda Zagawa
Aktualności
Przewodnik wyborczy
25 października 2015 roku odbędą się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
KAŻDY WYBORCA OTRZYMA DWIE
KARTY DO GŁOSOWANIA:
1) w wyborach do Sejmu będzie to odpowiednia liczba zadrukowanych jednostronnie na papierze koloru białego, zbroszurowanych i trwale połączonych kartek formatu A-4. Pierwsza kartka karty
do głosowania jest kartką tytułową, druga kartka
karty do głosowania jest kartką ze spisem treści,
zawierającym numery list i nazwy komitetów wyborczych zgłaszających listy oraz numer kartki, na
której umieszczona jest dana lista. Dopiero na trzeciej i kolejnych kartkach karty do głosowania
umieszczone są listy kandydatów na posłów (na
jednej kartce karty do głosowania umieszczona
jest jedna lista kandydatów na posłów). Karta do
głosowania ma ścięty prawy górny róg.
2) w wyborach do Senatu będzie to karta drukowana jednostronnie na papierze w kolorze żółtym (lub na papierze białym jednostronnie barwionym na kolor żółty) formatu A-4. Karta do
głosowania ma ścięty prawy górny róg.
GDZIE GŁOSUJEMY?
W tych samych lokalach, w których odbywały
się wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w maju br., czy też glosowanie w referendum ogólnokrajowym we wrześniu br. Dla przypomnienia są
to następujące lokale wyborcze:
Obwód głosowania nr 1 – Szkoła Podstawowa nr 2 (sala nr 19) ul. Graniczna 26, w którym
głosują mieszkańcy ulic: 3 Maja 29-91 (nieparzyste)
i 38-96 (parzyste), Cicha, Górna, Graniczna 13-37
(nieparzyste), Kopernika, Lelewela, Marszałka Piłsudskiego 84-106 (parzyste), Modrzewiowa, Nowa,
Piaskowa, Piotra Skargi, Polna 42-60 (parzyste),
Puszkina, Samorządowa 21-85 (nieparzyste) i 14-68
(parzyste), Sienkiewicza 1-57 (nieparzyste) i 2-40
(parzyste), Spokojna, Szeroka, Wawerska 19-25 (nieparzyste) i 20-46 (parzyste), Zawiszy, Zaułek.
Obwód głosowania nr 2 – Gimnazjum nr 1
ul. Leśna 39, w którym głosują mieszkańcy ulic:
Błękitna, Kard. Wyszyńskiego 15-43 (nieparzyste)
i 30-54 (parzyste), Korczaka, Kościuszki 1-21 (nieparzyste) i 2-16 (parzyste), Leśna 21-39 (nieparzyste) i 16-38 (parzyste), Ogrodowa 11-31 (nieparzyste) i 30-66 (parzyste), Polna 19-33 (nieparzyste)
i 30-40 (parzyste), Reja, Sienkiewicza 59-87 (nieparzyste) i 42-66 (parzyste), Sosnowa 21-41 (nieparzyste) i 14-36 (parzyste), Staszica, Wawerska 2733 (nieparzyste) i 48-62 (parzyste), Wesoła,
Wiosenna 1-3 (nieparzyste), Wiślana 1-21 (nieparzyste) i 2-20 (parzyste), Zielona 1-9 (nieparzyste)
i 2-10 (parzyste).
Obwód głosowania nr 3 – Miejski Ośrodek
Kultury ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, w którym głosują mieszkańcy ulic: 3 Maja 93-127 (nieparzyste) i 98-146 (parzyste), Długa, Jarosławska,
Kard. Wyszyńskiego 1-13 (nieparzyste) i 2-28 (parzyste), Kościuszki 23-59 (nieparzyste) i 18-46 (parzyste), Krucza, Leśna 1-19 (nieparzyste) i 2-14 (parzyste), Marszałka Piłsudskiego 1-27 (nieparzyste)
i 108-160 (parzyste) , Ogrodowa 1-9 (nieparzyste)
i 2-28 (parzyste), Orzeszkowej 1-3 (nieparzyste)
i 2-4 (parzyste), Owalna 1-1 (nieparzyste), Parkingowa, Parkowa, Polna 1-17 (nieparzyste) i 2-28 (parzyste), Powstańców Warszawy, Rodziewiczówny 1-1
(nieparzyste), Sosnowa 1-19 (nieparzyste) i 2-12 (parzyste), Ślusarskiego, Świderska, Wawerska 35-47
(nieparzyste) i 64-96 (parzyste), Wspólna, Zagajnikowa, Żytnia.
Obwód głosowania nr 4 – Szkoła Podstawowa nr 1 (sala nr 9) ul. Mickiewicza 11, w którym głosują mieszkańcy ulic: Bukowa, Chopina, Dębowa,
Dolna, Dworkowa, Generała Sikorskiego 121-145
(nieparzyste), Grzybowa, Jasna, Jesionowa, Jesiotrowa, Karasia, Klimatyczna, Limby, Malinowa, Matejki 27-51 (nieparzyste) i 32-56 (parzyste), Mickiewicza, Mieni, Moniuszki, Nadświdrzańska, Olszowa,
Orkana, Przeskok, Pstrągowa, Reymonta, Rolnicza,
Różana, Rybacka, Rysia, Skłodowskiej 25-53 (nieparzyste) i 30-56 (parzyste), Słowicza, Szczygla, Tetmajera, Tuwima, Wiązowska, Wilgi, Wronia, Żabia,
Żurawia
Obwód głosowania nr 5 – Szkoła Podstawowa nr 1 (sala nr 4) ul. Mickiewicza 1, w którym
głosują mieszkańcy ulic: 15 Sierpnia, Akacjowa,
Gen. Sikorskiego 67-119 (nieparzyste), Jagodowa,
Jeżynowa, Jodłowa, Kasztanowa, Laskowa, Lipowa, Matejki 1-25 (nieparzyste) i 2-30 (parzyste),
Okrzei, Orzechowa, Paderewskiego, Poniatowskiego, Skłodowskiej 1-23 (nieparzyste) i 2-28 (parzyste), Świerkowa, Topolowa, Wrzosowa.
Obwód głosowania nr 6 – Ochotnicza Straż
Pożarna Świdry Małe ul. Nadwiślańska 132,
w którym głosują mieszkańcy ulic: Aleja Drogowców, Aleja Przyszłości, Baśniowa, Bema, Bogatki,
Botaniczna, Brzozowa, Budziszewskiej, Buraczana, Daleka, Dworska, Dziekońska, Ejsmonda, Ekologiczna, Fantastyczna, Godebskiego, Gołębia,
Górczewska, Górki, Graniczna 39-91(nieparzyste),
Gryczana, Hłaski, Jaskółcza, Jastrzębia, Jęczmienna, Kampingowa, Kard. Wyszyńskiego 45-107 (nieparzyste) i 56-126 (parzyste), Kormoranów, Krótka,
Księżycowa, Legendy, Łabędzia, Łąkowa, Małkowskiego, Muzyczna, Nadwiślańska, Noakowskiego,
Nowowiejska, Nowy Świat, Ogrodowa 33-45 (nieparzyste) i 68-86 (parzyste), Ordona, Orla, Orzeszkowej 5-25 (nieparzyste) i 6-24 (parzyste), Owalna
3-49 (nieparzyste) i 2-50 (parzyste), Owsiana, Pa-
puzia, Pawia, Podchorążych AK, Podleśna, Podstołeczna, Polna 35-65 (nieparzyste) i 62-100 (parzyste), Prusa, Przybosia, Przyjazna, Radosna,
Redutowa, Rodziewiczówny 3-39 (nieparzyste)
i 2-28 (parzyste), Sezamkowa, Skośna, Skrajna, Sowińskiego, Świętego Józefa, Tadeusza, Telimeny,
Walentego, Wierzbowa, Wiosenna 5-21 (nieparzyste) i 2-16 (parzyste), Wiślana 23-33 (nieparzyste)
i 22-40 (parzyste), Wodna, Wschodnia, Zaciszna,
Zakątna, Zielona 11-23 (nieparzyste) i 12-22 (parzyste).
Obwód głosowania nr 7 – Przedszkole Miejskie nr 1 ul. Sobieskiego 21, w którym głosują
mieszkańcy ulic: 11 Listopada 1-21(nieparzyste)
i 2-30 (parzyste), Asnyka, Brücknera 2-12 (parzyste),
Brzechwy, Chłopickiego 1-13 (nieparzyste) i 2-20
(parzyste), Dąbrowskiej, Gen. Sikorskiego 1-49 (nieparzyste), Grottgera, Konopnickiej, Kossaka, Nałkowskiej, Pastelowa, Sadowa, Sobieskiego 1-27
(nieparzyste) i 2-22 (parzyste), Willowa 1-39 (nieparzyste) i 2-32 (parzyste), Zapolskiej, Złotej Jesieni
1-29 (nieparzyste) i 2-32 (parzyste).
Obwód głosowania nr 8 – Młodzieżowy
Ośrodek Socjoterapii „Jędruś” ul. Główna 10,
w którym głosują mieszkańcy ulic: 11 Listopada 2365 (nieparzyste) i 32-68 (parzyste), Aleja Róż, Aleja
Szucha, Bartosza, Bogusławskiego, Borowa, Brücknera 14-32 (parzyste), Chłopickiego 15-23 (nieparzyste) i 22-30 (parzyste), Cisowa, Dobra, Gałczyńskiego, Gen. Sikorskiego 51-65 (nieparzyste),
Główna, Jałowcowa, Kasprowicza, Kwiatowa, Letniskowa, Liściasta, Luksusowa, Miła, Narutowicza,
Niezapominajki, Obywatelska, Otwocka, Prosta,
Rejtana, Słowackiego, Sobieskiego 29-49 (nieparzyste) i 24-44 (parzyste), Spacerowa, Szałasowa,
Szyszkowa, Wańkowicza, Wczasowa, Wiejska 2-22
(parzyste), Wieniawskiego, Willowa 41-63 (nieparzyste) i 34-66 (parzyste), Wilsona, Zagłoby, Zakopiańska, Złotej Jesieni 31-59 (nieparzyste) i 34-60
(parzyste), Żeromskiego, Żołędziowa.
Obwód głosowania nr 9 – Szkoła Podstawowa nr 2 (stołówka) ul. Graniczna 26, w którym
głosują mieszkańcy ulic: 3 Maja 1-27 (nieparzyste)
i 2-36 (parzyste), Armii Krajowej, Borsucza, Dzika,
Graniczna 1-11 (nieparzyste) i 2-96 (parzyste), Iglasta, Jachowicza, Klonowa, Kosmonautów, Księdza
Malinowskiego, Księdza Walczewskiego, Lisia,
Mała, Marsz. Piłsudskiego 2-82 (parzyste), Migdałowa, Parcelowa, Pogodna, Rakietowa, Rozkoszna,
Samorządowa 1-19 (nieparzyste) i 2-12 (parzyste),
Sarnia, Skorupki, Słoneczna, Szkolna, Teatralna,
Urocza, Uśmiech, Wawerska 1-17 (nieparzyste)
i 2-18 (parzyste), Wąska, Werbeny 1-59 (nieparzyste), Westerplatte, Wewnętrzna, Ziarnista, Żeglarzy.
W dniu wyborów w każdym lokalu będzie
pracowała Komisja Obwodowa, od której otrzymacie Państwo karty do głosowania, a ich odbiór
potwierdzicie na liście wyborców własnoręcznym
podpisem. Należy pamiętać o dowodzie osobistym lub innym dokumencie ze zdjęciem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości,  cd. na str. 6
PISMO SAMORZĄDOWE Październik 2015 nr 10 (268)
5
Aktualności
o który poprosi Komisja przed wydaniem kart do głosowania.
Każdy wyborca ma prawo sprawdzić, czy
figuruje w rejestrze wyborców Miasta Józefowa i upewnić się, czy będzie głosował w swoim
miejscu zamieszkania. Wystarczy wykonać telefon do Referatu Ewidencji Ludności pod nr 22 779
00 11 lub 22 779 00 46. Bywa tak, że składacie Państwo wniosek w innym urzędzie, prosząc w nim
o dopisanie do rejestru wyborców w tamtejszej
miejscowości. Procedura jest taka, że pozytywne
rozpatrzenie Państwa wniosku powoduje wykreślenie z naszego rejestru wyborców i dopisanie do
rejestru w innej miejscowości. Należy pamiętać,
że „powrót” do naszego rejestru wyborców jest
możliwy tylko na Państwa wniosek, więc jeśli ktoś
ma wątpliwości, powinien to sprawdzić przed
dniem wyborów. W dniu wyborów wpisanie do
rejestru wyborców nie będzie możliwe.
cd. ze str. 5 
WYBORCA CZASOWO PRZEBYWAJĄCY
W JÓZEFOWIE I NIGDZIE
NIEZAMIESZKAŁY
Wyborca czasowo przebywający na obszarze
miasta Józefowa oraz wyborcy nigdzie niezamieszkali do 20 października 2015 r. mogą składać
wnioski o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania. Wnioski należy
składać w Referacie Ewidencji Ludności Urzędu
Miasta w godzinach urzędowania. Należy pamiętać, że dopisanie do spisu wyborców umożliwia
głosowanie tylko w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na
25 października 2015 r.
WYBORCA PRZEBYWAJĄCY
POZA JÓZEFOWEM
Wyborca, który w dniu głosowania będzie
przebywał poza Józefowem, może pobrać z Urzędu Miasta zaświadczenie o prawie do głosowania
i z tym dokumentem oraz dowodem osobistym
(lub innym dokumentem ze zdjęciem) zgłosić się
do komisji wyborczej w miejscowości, w której będzie przebywał w dniu wyborów. Po zaświadczenie
o prawie do głosowania należy zgłosić się do Referatu Ewidencji Ludności w terminie do 23 października 2015 r. w godzinach urzędowania.
kończą 75 lat mogą głosować przez pełnomocnika. Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
należy składać w Urzędzie Miasta Józefowa w terminie do 16 października 2015 r. w godzinach urzędowania.
GŁOSOWANIE OD 7.00 DO 21.00
W dniu głosowania, tj. 25 października 2015 r.
lokale obwodowych komisji wyborczych czynne
są w godz. od 7.00 do 21.00.
JAK GŁOSUJEMY?
GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE
W wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej prawo do głosowania korespondencyjnego jest powszechne i dotyczy wszystkich
wyborców, zgodnie z art. 53a § 1 Kodeksu wyborczego. Wyborcy mogą zgłosić zamiar głosowania
korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek
na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie
Braille’a do Urzędu Miasta Józefowa w terminie do
12 października 2015 r. w godzinach urzędowania.
Nie można skorzystać z prawa do głosowania korespondencyjnego w przypadku złożenia wniosku
o sporządzenie aktu pełnomocnictwa lub pobrania
zaświadczenia o prawie do głosowania.
WYBORCA NIEPEŁNOSPRAWNY
LUB SENIOR
Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz
wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania
Karta BIAŁA
W wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej (zbroszurowana karta koloru białego)
wyborca oddaje tylko jeden głos, głosując na
jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do
głosowania znak „x” (dwie przecinające się linie
w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok
nazwiska jednego z kandydatów z tej listy,
przez co wskazuje jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.
Karta ŻÓŁTA
W wyborach do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej (karta koloru żółtego) wyborca oddaje tylko jeden głos, głosując na określonego
kandydata, stawiając na karcie do głosowania
znak „x” (dwie przecinające się linie w obrębie
kratki) w kratce z lewej strony obok jego nazwiska.
Krystyna Wasilewska
Sekretarz Miasta
Sądowy spór wstrzymuje budowę oczyszczalni
Stowarzyszenie „Kocham Józefów” oraz „Otwockie Sosny” złożyły skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Składane przez ww. stowarzyszenia odwołania i skargi oprócz wydatków na obsługę prawną zaowocowały już utratą 13
mln zł z przyznanej na inwestycję dotacji unijnej oraz zatrzymaniem budowy oczyszczalni. Oczekiwanie na wyrok NSA może
potrwać nawet dwa lata.
Wiceburmistrz Marek Banaszek komentuje: „Zamiast posiadać własną oczyszczalnię i być niezależnymi od Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji józefowianie ponoszą i nadal będą ponosić wysokie koszty oczyszczania ścieków (w samym sierpniu zapłaciliśmy 356 000 zł, a w całym 2015 roku szacuje
się, że łączny koszt usługi to prawie 4,5 mln zł). W 2015 roku nie powstały sieci wodociągów i kanalizacji, które uwzględniał projekt budowy oczyszczalni. Sieć
wodociągowa: ul. Prusa (odc. Dworska – Wyszyńskiego), ul. Puszkina (odc. Polna – bez nazwy), ul. Ejsmonda (odc. Polna – bez nazwy). Sieć kanalizacji sanitarnej: ul. bez nazwy dz. 130/4 obr. 5 (odc. Werbeny – w kierunku ul. Ks.
Malinowskiego), ul. Ks. Walczewskiego (odcinek Ks. Malinowskiego
– Werbeny).
Praca, zaangażowanie i czas wielu ludzi poszły na marne.
Na oficjalnej stronie internetowej miasta www.jozefow.pl przypomniano historię sporu.
Miasto Józefów liczy, że NSA zakończy ostatecznie spór i podtrzyma stanowisko WSA w sprawie budowy oczyszczalni. Zamierza złożyć drugi wniosek o dofinansowanie projektu ze środków
unijnych, które przyznano Polsce na lata 2014–2020.
(opr. z.)
6
PISMO SAMORZĄDOWE Październik 2015 nr 10 (268)
W naszym mieście
RRozmowa z naszym sąsiadem
Józefów to jest po prostu
mój dom…
Grzegorz Markowski to legendarny rockman, lider zespołu Perfect, który świętuje swoje
35-lecie, a także artysta łączący pokolenia, bo jego muzyki słuchają zarówno młodzi, jak
i starsi. Prywatnie jest szczęśliwym mężem, ojcem i dziadkiem. Od urodzenia mieszka w Józefowie. Tu odnajduje spokój w zgiełku codziennych spraw. Przez swoje miasto nagrodzony
został tytułem Zasłużonego dla Miasta Józefowa.
Z Grzegorzem Markowskim umówiłem się w centrum naszego miasta, by porozmawiać m.in.
o jego celach, wrażeniach z jubileuszowej trasy koncertowej, a także najbliższych planach.
Od kilku miesięcy trwa jubileuszowa trasa
z okazji 35-lecia Perfectu. Jak znosisz jej trudy?
Grzegorz Markowski: Coraz gorzej! (śmiech)
Afrodyzjakiem jest to, że wjeżdżamy do hali np.
w Gdańsku i jest 12 tysięcy sprzedanych biletów.
Wtedy otrząsam się z naftaliny, wapna, słabości
oraz niedomagań, wciągam brzuch, wypinam
pierś i mam znów 20 lat. To jest niesamowite.
Jak Ty to robisz, że wciąż potrafisz utrzymać
tak dobrą kondycję? Fanki mówią, że młodniejesz…
G.M.: To chyba takie fanki w moim wieku, które powinny zmienić okulary. (śmiech) Stwórca
daje mi jeszcze jakiś zapas energii i omijają mnie
jakieś poważne choroby. Ludzie w moim wieku
mają wiele problemów zdrowotnych. Dla mnie są
one odległe, dlatego mogę się skupić na śpiewaniu. Mam w sobie też pewien rodzaj pokory. Zawsze jest strach, że jak się coś źle zrobi, to odbije
się to na poziomie zespołu. Bardzo szybko można
kilkoma koncertami popsuć sobie opinię, na którą
pracowało się długie lata. Wystarczą trzy, może
cztery nieudane koncerty i „wieść gminna” niesie
to wszystko w świat – z ust do ust oraz z ucha do
ucha. Ponadto jest też pewna zawodowa uczciwość. Jeśli ktoś przychodzi i płaci za bilet 100 zł,
to oczekuje widowiska, które będzie miało swoje
tempo i dramaturgię. Do Polski przyjeżdżają także artyści z Zachodu i pokazują rzeczy na wysokim poziomie. Musimy się z tym konfrontować
i po prostu ich gonić, choć myślę, że często treści
w polskich artystach jest dużo więcej. Patrzymy
jednak na to dosyć bezkrytycznie.
A o czym jeszcze marzy Grzegorz Markowski
– mąż, ojciec i dziadek.
G.M.: Patrząc z zewnątrz można powiedzieć,
że wszystko mi się udało, bo mam rodzinę. Z moją
małżonką jestem 42 lata po ślubie, a z okresem narzeczeństwa to będzie już 45 lat razem. Córka Patrycja doskonale się rozwija, ma cudownego synka.
Mam trzech braci, którzy idą przez życie z podniesioną głową, udaje im się coś osiągnąć, także
kochane bratowe, bratanice. Natomiast w każdym
człowieku jest pewien potencjał nieszczęścia, przestrzeń bólu i nawet jak będziemy jedli kawior na
śniadanie i popijali go szampanem, to zawsze będziemy bliżej smutku niż radości, bo chwile radości
są piękne, ale rzadkie, trwają bardzo krótko. Jest
takie przysłowie, że każdy niesie swój krzyż. Warunki zewnętrzne bywają bardzo deprymujące, bo
bieda zabija wyobraźnię i chęć do życia. To okropne pasmo upokorzeń. Całe moje życie było bardzo
skromne, ostatnie dziesięć lat to rozkwit moich finansów. Czułem się szczęśliwy i spełniony nawet
gdy było bardzo ciężko w domu. Mieliśmy z żoną
Krysią taką książkę, w której codziennie wyznaczona była kwota, którą danego dnia możemy wydać,
bo z każdym kolejnym będzie po prostu mniej. Nauczyłem się skromności i myślę, że można znaleźć
w niej równie dużo szczęścia, jakie pozornie mają
ludzie zamożni.
Józefów to dla Ciebie oaza, czy tu również męczy Cię sława?
G.M.: Nic mnie nie męczy! Mam przecież tylko
paru kolegów, którym się nie udało w życiu, dla których wożę trochę drobnych w samochodzie, więc
wspomagam ich i robię to z wielką przyjemnością.
Czuję się w Józefowie jak papieski jałmużnik, tylko
na mniejszą skalę. Nikt mnie przecież nie wysłał,
robię to sam, bez przymusu. W Józefowie czuje się
po prostu normalnie, jak w żadnym innym miejscu
na świecie. Jest to też przekleństwo, bo wybrałem
sobie pracę wyjazdową, więc połowę życia spędziłem gdzieś daleko i do tego miasta zawsze tęskniłem. Józefów to jest po prostu mój dom, a w tym
wielkim, wielkim domu, jakim jest całe miasteczko,
mam swój klocek, mój szałas i tam śpię.
„Tysięczny tłum spija słowa z mych ust, kochają
mnie” – śpiewa legenda. Jakie to uczucie?
G.M.: To jest najpiękniejszy rodzaj komunikacji
z ludźmi. Gdy wychodzę na scenę, czuję aprobatę
dla tego, co robię. Kobiety patrzą takim lekko rozmarzonym wzrokiem, mężczyźni klaszczą, potem
wszyscy śpiewają ze mną, a na koniec jest aprobata
totalna, gdy jest finał. Tworzy się pewna wspólnota.
To są najpiękniejsze momenty w życiu, bo jeśli lubi
się ludzi, lubi się wśród nich przebywać, to ten moment, gdy wyciągają ramiona, czasem już nawet
bezkrytycznie, trochę na zapas, sprawia, że czuje
się bardzo spełniony i naprawdę szczęśliwy.
Jakie są najbliższe plany Perfectu?
G.M.: Przede wszystkim kończymy ten rok,
a więc gramy kolejne koncerty z okazji 35-lecia,
ale także wypełniamy inne zobowiązania koncertowe. Poza tym usiedliśmy do płyty akustycznej.
Wiele zespołów zrobiło już w przeszłości koncerty
unplugged (z udziałem instrumentów niezasilanych elektrycznie – przyp. red.), śpiewając nowe
wersje starych przebojów. My chcemy nagrać akustycznie jedenaście zupełnie nowych, premierowych utworów z użyciem np. fortepianu, pianina
Hammonda, organów, gitar akustycznych, fletu,
harmonijek, trąbki, saksofonu, fagotu… to wszystko jest do użycia, oczywiście w umiejętny sposób – tak, by nie przesadzić. Ta płyta zajmie nam
najbliższy rok. Teksty na płytę pisze dla nas kilku
wspaniałych ludzi, wśród nich Jacek Cygan.
Trzy lata temu na wyremontowanym obecnie
skwerze m. św. Jana Pawła II odbył się niezapomniany koncert Perfectu. Nie chcesz znów
zagrać dla swoich sąsiadów?
G.M.: Ależ ja bym najchętniej zaśpiewał tutaj,
ale Perfect jest drogą machiną. Tego sprzętu jest
bardzo dużo. Same honoraria to jest niewielki
ułamek tego, co trzeba zapłacić za ZAiKS, scenę,
światła, nagłośnienie, aparaturę… Ja już tak nie
chcę tego Józefowa męczyć, więc jak będzie jakaś
okazja, to poproszę Darka Kozakiewicza, nie weźmiemy honorarium i zagramy po prostu akustycznie dwie, trzy piosenki, bo to zawsze mogę zrobić.
Trzymamy za słowo! Bardzo dziękuję za rozmowę!
G.M.: Dziękuję, I love you do bólu… wszystkich
serdecznie pozdrawiam!
Rozmawiał: Jakub Bajtler
PISMO SAMORZĄDOWE Październik 2015 nr 10 (268)
7
Reportaż
Nasz Józefów to miasto sosen i architektury drewnianej – tak zwykliśmy mówić i myśleć, tak przeczytać możemy w folderach. Ale sosny coraz częściej mieszkańcy
zamieniają na świerki, czy obce cyprysy, a i swojskich „świdermajerów” też coraz mniej. Powstają nowe, na nich wzorowane, ale chciałoby się, aby chociaż trochę starych
świadków historii naszego miasta pozostało chociażby po to, aby przypominać o etapach rozwoju, kulturze, sztuce tu powstającej, o ludziach, którzy tu mieszkali – to
buduje świadomość kulturową i tożsamość mieszkańców, to będzie także ważne dla kolejnych pokoleń.
Rośnie świadomość wartości starych domów, coraz częściej dawni czy nowi właściciele remontują je zachowując jak najwięcej starej substancji.
Przy ulicy Sosnowej wypiękniał duży komunalny dom. Miasto – właściciel, dokonało generalnego remontu, pięknie odmalowana elewacja cieszy oczy przechodniów.
W wielu dużych komunalnych budynkach wykonano remonty instalacji elektrycznej – ogromna praca, niewidoczna, lecz niezwykle ważna ze względów przeciwpożarowych.
Trwają prace nad ekspertyzą stanu technicznego domu przy ulicy Wyszyńskiego 2. Jest nadzieja, że będzie ona pozytywna, bowiem ten piękny „świdermajer” nazywany kiedyś Kolonią Frankówka, był przez miasto konserwowany systematycznie. Władze miasta deklarują, że po generalnym remoncie dom może zostać zaadaptowany na miejsce działań społecznych józefowian, szczególnie seniorów. Urodziwy zabytek z kawiarenką w pięknym ogrodzie, służący społeczności, byłby świetnym
dopełnieniem centrum miasta.
Będziemy informować o postępach w realizacji tego projektu, a także prezentować inne przykłady pozytywnych działań w dziedzinie ochrony dziedzictwa józefowskiej architektury.
Być może zachęci to do spojrzenia na „rudery” innym okiem, do zobaczenia ich historii, urody i ogromnego potencjału, jaki często w sobie kryją.
Zapraszamy właścicieli wiekowych domów do dzielenia się z czytelnikami naszego pisma opowieściami o trudach i radościach przywracania domom dawnej świetności lub utrzymywania ich w dobrej kondycji. Zaproście nas do siebie, wysłuchamy i napiszemy, by Wasze doświadczenie mogło służyć innym.
Konfitury i „świdermajer”
Historia o związku rodzinnych sentymentów z konserwacją drewnianego
domu. Jeszcze kilka lat temu ta ulica nie była całkowicie przejezdna – jej
część stanowiła wąska dróżka, łącząca ul. Wilsona z Dobrą, można było
tędy przejść tylko pieszo. Dziś ulica Cisowa, pochłaniając kilka metrów
przylegających posesji, odsłoniła resztki zniszczonej fontanny i opuszczoną murowaną willę oraz malowniczy drewniany dom. Posadowiony
wśród pięknych, starych sosen na obszernej działce przyciąga oko swoją
urodą. To rzadki przecież widok – zadbany, odrestaurowany „świdermajer”. Nie zachwyca ozdobami, ale prostą formą, ciemnobrązową, prawie
czarną szalówką, zielonymi ramami okiennic i drzwi, obrośniętą dzikim
winem przeszkloną werandą.
Rodzice pana Wojtka kupili posesję wraz z domami – jest jeszcze jeden maleńki – w 1939 roku od
rodziny Kołodziejów. Ale ich związek z Michalinem
jest wcześniejszy.
Przed wojną prowadzili sklep kolonialny w Warszawie przy ul. Królewskiej, tam też mieszkali. Rokrocznie przyjeżdżali ze swym pierwszym dzieckiem na lato do Michalina. Ta część linii otwockiej,
do rzeki Świder, została polecona przez lekarza
rodzinnego jako najzdrowsza dla dzieci. Klimat
Otwocka, według niego, dobry dla chorych na płuca, dla zdrowych jest zbyt suchy.
Kiedy we wrześniu 1939 r. Warszawa została
zbombardowana, sklep częściowo ucierpiał. Wo-
8
PISMO SAMORZĄDOWE Październik 2015 nr 10 (268)
bec realnego zagrożenia życia w centrum
miasta, rodzice sprzedali pozostały towar
i kupili dom – bezpieczne zaplecze w bardziej
spokojnym miejscu. Nadal prowadzili przeniesiony niedaleko sklep – aż do Powstania
Warszawskiego, które zmieniło wszystko. Razem z innymi mieszkańcami zburzonej stolicy
wypędzeni zostali do obozu przejściowego
w Pruszkowie, potem pod Kraków. Po wojnie
wrócili do Warszawy, ich dom i sklep leżały
w gruzach, podwarszawski domek letni nie
nadawał się do zamieszkania. Wyjechali do
Elbląga, gdzie spędzili kilka lat, tam też urodził
się drugi syn – Wojtek.
Ojciec jednak tęsknił do Warszawy, miał także obawę, że michaliński domek, pozostawiony
wprawdzie pod opieką państwa Wydrzyńskich
mieszkających we wspomnianym już maleńkim
domku na ich posesji, może zostać zasiedlony. Wobec trudnej powojennej sytuacji mieszkaniowej
nawet letnie domy przeznaczane były na kwaterunkowe mieszkania całoroczne.
Właściciel postanowił wrócić z rodziną na Mazowsze. Najpierw przyjeżdżał z Elbląga sam, raz
w tygodniu, zainicjował prace remontowo-przystosowawcze, doglądał robotników.
Dom był pierwotnie letniskowy, budowany (podobno w latach 30.) niezbyt starannie na wynajem.
Składał się z dwóch mieszkań z oddzielnymi wejściami, każde z nich posiadało obszerny wysoki pokój, kuchnię i werandę. Nie było łazienek ani prądu.
Ten etap remontowy objął połączenie obu
mieszkań w jedno poprzez zamontowanie w miejsce ściany działowej szerokich, trzyskrzydłowych
drzwi, ocieplenie całego budynku od wewnątrz
płytami, tzw. supremą i uzupełnienie przestrzeni
między deskami ścian trocinami. Z dachu zdjęto
zniszczony gont i zastąpiono go papą. Wewnątrz
położona została druga, wyrównująca warstwa
desek podłogowych, doprowadzono elektryczność od ul. Dobrej, zainstalowano żeliwne piece
koksowe.
W 1950 roku cała rodzina wraz z meblami, obrazami, książkami, a nawet słojami z konfiturami zjechała do Michalina. Lata 60. to sukcesywne prace
nad poprawą standardu mieszkania – jedna z kuchni przekształcona została w łazienkę i przedpokój,
a jedna weranda, zabudowana, stała się dodatkowym pokojem. Taki układ komunikacyjny domu
trwa do dziś.
Po śmierci rodziców, w latach 90. opiekę nad
domem przejął całkowicie pan Wojtek z żoną.
Przeprowadzał remonty systematycznie, troszcząc
Napisali do nas
się o starą substancję. Dach uzyskał pokrycie
z blachy – dachówka ceramiczna nie wchodziła w grę z powodu ciężaru, wymieniona
została weranda i okna – zrezygnowano ze
zdejmowanych na lato wewnętrznych skrzydeł, choć jak twierdzą właściciele, okna i framugi były w znakomitym stanie. Ponieważ ich
obsługa była jednak uciążliwa, zamontowano
okna z szybami zespolonymi z zachowanymi
dawnymi podziałami. Gospodarze przerobili
także kuchnię i łazienkę na bardziej nowoczesne. Obecnie dom jest ogrzewany piecami
akumulacyjnymi wspomaganymi okresowo
kominkami. Suchego drewna, patyków i szyszek, pieczołowicie zbieranych i sortowanych
przez gospodarza, jest na obszernej leśnej
działce w nadmiarze.
Podczas kolejnych działań pan Wojtek
dokonywał odkryć, np. pod podłogą w kąciku pokoju znalazł monetę dwudziestopfenigową z 1916 r. – prawdopodobnie włożoną
przez budowniczych „na szczęście”. Konstrukcja i wszystkie drewniane elementy budynku
okazały się być zrobione z niezwykle twardego, żywicznego, zdrowego do dzisiaj drewna. Dębowa podwalina ścian jest w świetnej
formie. Prawie stuletni drewniany dom, systematycznie konserwowany, daje mieszkańcom
poczucie wystarczającego komfortu. I choć
raz przyszło im kiedyś do głowy, aby zbudować nowy, murowany, ze wszelkimi wygodami budynek, szybko odrzucili ten pomysł.
Bo stary dom, szczególnie dom rodzinny,
daje coś ważniejszego niż pozorna wygoda,
daje poczucie ciągłości historycznej i kulturowej oraz satysfakcję, że kontynuujemy
pracę przodków. Troszkę także pozwala mieć
kontakt z czasem dzieciństwa. Te same skrzypiące drzwi, te same stare meble i obrazy na
ścianach, zachowany, choć nieużywany, żeliwny piec koksowy – wszystko to sprawia, że
dom ma duszę, oswojoną dla gospodarzy, ale
też czytelną dla gości. Nawet archaiczne wecki z przetworami z 1949 roku, przywiezione
z Elbląga ciągle stoją nieotwarte w komodzie,
zachowane jako pamiątka. To zabawne, ale
też wzruszające i pokazuje ogromny szacunek właścicieli domu dla historii. Przedmioty
z Elbląga, także konfitury, są bowiem najstarszymi materialnymi śladami przeszłości
rodziny pana Wojtka, warszawski dom został
przecież zmieciony z powierzchni ziemi z całą
zawartością.
Być może to umocowanie w tradycji, sentyment do rzeczy starych i pięknych sprawia,
że gospodarze urokliwego drewnianego
domu są niezwykle otwarci i gościnni, a rozmowa z nimi była prawdziwą przyjemnością.
Lidia Dańko
Miejsca w przedszkolach
dla wszystkich
chętnych dzieci
W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Urzędu Miasta informuję,
że burmistrz nie podejmuje żadnych kroków w kierunku prywatyzacji, jak
również likwidacji publicznych przedszkoli.
Obecnie przedszkola publiczne zlokalizowane są w kilku budynkach. Przedszkole nr 1 ma swoją
siedzibę przy ul. Kossaka 14 oraz filie przy ul. Leśnej 19 i Jasnej 6. Przedszkole nr 2 ma swoją siedzibę
przy ul. Sosnowej 17 oraz filie przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1A i Parkowej 4.
Lokale przy ul. Jasnej 6, Leśnej 19 oraz Parkowej 4 są lokalami wynajmowanymi przez miasto od
osób fizycznych.
Właściciele lokali przy ul. Jasnej 6 oraz Leśnej 19 rozpoczęli już starania, aby od nowego roku szkolnego 2016/2017 otworzyć własne przedszkola. Obecnie posiadają już wpisy do ewidencji przedszkoli
niepublicznych, ale docelowo dołożą wszelkich starań, żeby były to przedszkola o statusie publicznym.
Zamierzają także przejąć obecnie zatrudnianą tam kadrę.
Jeśli spełnią ustawowe wymagania, to funkcjonowanie tych przedszkoli nie będzie się niczym
różniło od dotychczasowych. Będą takie same zasady rekrutacji, ci sami nauczyciele i obsługa oraz
takie same wysokości opłat pobierane od rodziców, jak w placówkach publicznych prowadzonych
przez miasto.
Cały czas analizujemy sytuację demograficzną w mieście i pracujemy nad zapewnieniem wszystkim chętnym dzieciom miejsc w publicznych przedszkolach. Dokładniejsze informacje na temat organizacji roku szkolnego 2016/2017 zostaną Państwu przekazane w późniejszym terminie, kiedy będą
znane bardziej szczegółowe dane na temat ilości dzieci.
Dorota Kembrowska
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia
W Michalinie powstaje koło PTTK
Przy parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Michalinie powstaje koło PTTK. Odbyło się
już pierwsze spotkanie, chętni składają deklaracje i czekają na pierwsze działania.
Animatorem nowej inicjatywy jest proboszcz parafii – ks. Piotr Klimek.
Skąd wziął się taki pomysł? „Z jednej strony ten pomysł wynika z moich zainteresowań, bo od bardzo dawna lubię krajoznawstwo i turystykę, a członkiem PTTK jestem od pierwszej klasy liceum. Zauważam, że wśród osób, które współcześnie żyją jest wiele podobnych ludzi, którzy również chcieliby
spotkać ciekawe osoby, zobaczyć zabytki i poszerzyć swoją wiedzę o Polsce. Ponadto wydaje mi się, że
w obecnych czasach potrzeba miejsc, które integrują ludzi. Parafia jest jednym z nich, więc wydaje się,
że warto przy niej powołać takie koło” – mówi ks. Klimek.
Koło będzie zajmowało się m.in. promocją turystyki i krajoznawstwa, promocją walorów naszego
kraju oraz podtrzymaniem pamięci historycznej. Najbliższe tygodnie i miesiące będą nieco organizacyjne. – Myślę, że na program będą się składały spacery, wycieczki piesze, krajoznawcze i rowerowe.
Mam nadzieję, że powstanie sekcja turystyki górskiej. Po za tym liczę na to, że z czasem koło będzie
promieniowało dobrymi pomysłami na zewnątrz. Aby tak się stało potrzeba jednak ludzi, którzy będą
zdobywać uprawnienia turystyczne m.in. do organizowania i prowadzenia wycieczek”- zdradza ks. Klimek.
Na początku przewodnikiem i animatorem koła będzie Ksiądz Proboszcz, który ma nadzieje, że
z czasem członkowie koła będą wychodzić z własnymi inicjatywami i zdobywać nowe umiejętności
oraz odznaki. Takie pięcie się po szczeblach PTTK daje nowe możliwości np. zorganizowania wycieczki
dla mieszkańców Józefowa czy okolic.
Więcej informacji o działalności PTTK można znaleźć na stronie lokalnego oddziału pod adresem
www.otwock.pttk.pl
PISMO SAMORZĄDOWE Październik 2015 nr 10 (268)
9
Ekologia i zdrowie
Grypa jest niebezpieczna
Warto się zaszczepić
Miasto Józefów od wielu lat prowadzi dla swoich mieszkańców program szczepień
ochronnych przeciwko grypie. W tym roku Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy
nagrodził Józefów tytułem „Lidera”, w uznaniu zasług na rzecz szerzenia profilaktyki
grypy oraz za trud wkładany przez nasz samorząd w realizację ważnych zadań z zakresu
promocji ochrony zdrowia.
Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy postawił sobie na cel budowanie świadomości potrzeby profilaktyki tej choroby, a co za tym idzie
podnoszenie tzw. wyszczepialności. Wskaźnik ten
w Polsce już od trzech lat utrzymuje się na stałym,
niskim poziomie ok. 3,7% populacji. Mając powyższe na względzie, a także biorąc pod uwagę znaczenie chorób przewlekłych, eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy postulują, by
rok 2015 poświęcić walce z powikłaniami grypowymi, na które w sposób szczególny narażone są
osoby leczące się z powodu chorób przewlekłych
układu krążenia i oddechowego, nerek i wątroby
oraz cukrzycy.
Grypa to bardzo zakaźna wirusowa choroba
układu oddechowego powodująca ciężkie i uciąż-
liwe objawy infekcyjne. Wywołana jest ona zakażeniem wirusem grypy, który przenosi się pomiędzy
ludźmi drogą kropelkową (np. podczas kichania).
Ze względu na łatwość rozprzestrzeniania się
wirusa grypy, jego częste mutacje, a także niecharakterystyczne objawy kliniczne oraz ryzyko powstawania groźnych dla zdrowia i życia powikłań
pogrypowych, epidemie grypy stanowią istotne
społecznie niebezpieczeństwo. Według szacunków Word Health Organization (WHO) co roku
na grypę i wirusy grypopochodne choruje od
330 mln do 1,575 mld ludzi, 3–5 mln osób cierpi
z powodu jej ostrych objawów, umiera od 500 tys.
do miliona osób.
Największe zagrożenie dla życia człowieka,
zwłaszcza osób starszych, stanowią powikłania
pogrypowe. Do najczęstszych powikłań grypy
zalicza się:
– zapalenie opon mózgowych,
– astmę,
– zapalenie płuc i oskrzeli,
– zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia,
– niewydolność nerek,
– drgawki.
Mając to na uwadze gmina Józefów już od
2009 r. prowadzi profilaktyczny program dotyczący szczepień przeciwko grypie dla swoich mieszkańców. W minionych akcjach w przychodni miejskiej w Józefowie zostało zaszczepionych prawie
2300 osób powyżej 60. roku życia. Powyższe działania skutkują – zachorowania na grypę zdarzają
się sporadycznie, natomiast od września 2013 r.
nie stwierdzono żadnego przypadku grypy.
Także i w tym roku gmina Józefów organizuje
bezpłatne szczepienia dla swoich mieszkańców
powyżej 60. roku życia. Świadczenia udzielane są
w SP ZOZ Przychodnia Miejska przy ul. Skłodowskiej 5/7 oraz w Centrum Medycznym Józefów
przy ul. Armii Krajowej 5 w dni powszednie.
Serdecznie zapraszamy Naszych mieszkańców powyżej 60. roku życia do wzięcia udziału
w tegorocznej akcji.
Dzieci tworzą ze śmieci
Jak zrobić coś z niczego, czyli jak wtórnie wykkorzystać odpady trafiające do śmieci? Mogli się
oo tym przekonać najmłodsi, którzy przybyli do
Domu Nauki i Sztuki w pierwszą październikową
D
ssobotę. Na spotkaniu „Nam się nie nudzi, czyli
dzieci tworzą ze śmieci”, dzieci zaopatrzone w bud
ttelki po płynach do płukania wykonywały domki
dla lalek (dziewczynki) i dla pająków (chłopcy).
d
Rodzice wycinali okienka i drzwi, pociechy mallowały, wycinały, ozdabiały. Wielką frajdę sprawiła
dzieciom sztuka filcowania, dzięki której powstały
barwne motyle czy też kwiaty. Niewielkie grono, ciepła atmosfera, ciekawy pomysł, wspaniała
prowadząca – przednia zabawa. Krótko mówiąc
– chcemy więcej.
Zajęcia odbyły się w ramach nowego projektu,
który powstaje wspólnie z mieszkańcami Józefowa. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy
chcieliby poprowadzić tego typu warsztaty na temat ciekawej pasji czy interesującego zawodu. SP
Pierwsze posiedzenie
Obywatelski Parlament Seniorów
1 października w ramach Międzynarodowego
Dnia Osób Starszych, ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, w sali posiedzeń sejmu
odbyło się inauguracyjne posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów (OPS).
Koncepcja powołania OPS została zgłoszona
16 grudnia 2013 roku przez ówczesną marszałek sejmu Ewę Kopacz. II Kongres Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, który miał miejsce 30 marca
2015 roku w deklaracji końcowej również uznał
powołanie OPS za priorytet działania środowiska
senioralnego.
10
PISMO SAMORZĄDOWE Październik 2015 nr 10 (268)
W pierwszym posiedzeniu OPS wzięli
udział delegaci będący przedstawicielami środowisk inicjatywnych, tj. Uniwersytetów Trzeciego
Wieku, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów oraz gminnych rad seniorów.
Józefowski UTW reprezentowała Teresa Uzarska, wiceprezes zarządu. Pierwszą, inauguracyjną
sesję OPS poprowadziła marszałek sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, do momentu wyboru
przewodniczącego OPS. Następnie krótkie przemówienia wygłosili: premier Ewa Kopacz, minister
pracy i polityki socjalnej Władysław Kosiniak-Ka-
mysz, przewodniczący sejmowej Komisji Polityki
Senioralnej poseł Michał Szczerba oraz minister
zdrowia prof. Marian Zembala. We wszystkich wystąpieniach bardzo wyraźnie dominowała troska
o poprawę życia ludzi starszych. Bieżące zadania
wynikające z celów i misji OPS realizować będzie
poprzez pracę prezydium i komisji OPS.
Delegatka UTW Józefów Teresa Uzarska zadeklarowała pracę w komisji ds. budżetu i finansów.
T.U.
Wydarzyło się w kulturze
Lekcja historii i patriotyzmu
„Lot nad Warszawę” – pod takim tytułem
w Miejskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie historyczne, poświęcone bohaterskim lotnikom z Południowej Afryki, którzy w sierpniu
1944 roku pod Józefowem zginęli w katastrofie
Liberatora z 31. dywizjonu ciężkich bombowców SAAF.
Co roku w połowie sierpnia przy pomniku na
Górze Lotnika odbywają się uroczystości upamiętniające tragiczne wydarzenie, do którego doszło
pod Józefowem u schyłku II wojny światowej.
W tym roku, z powodu panującej suszy, po raz
pierwszy było nieco inaczej. Ze względu na zakaz
wstępu do lasu uroczystości nie mogły odbyć się
latem, jednak jak mówi przysłowie: „nie ma tego
złego, co by na dobre nie wyszło”. Zorganizowanie
spotkania poświęconego wydarzeniom sprzed 71
Street blues
Tegoroczny, już VII „Lep na bluesa” odbył się
pod hasłem „Street blues”. Ideą wydarzenia było
nawiązanie do tradycji muzycznych, które rozwijały się poza salami koncertowymi.
Wystąpiło wiele znakomitych zespołów rodzimych i goście amerykańscy (informacje o poszczególnych artystach mogą Państwo znaleźć na
stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury).
Koncerty cieszyły się ogromnym powodzeniem,
sala zwykle wypełniona była po brzegi.
Występ zespołu Oldbreakout, kończący festiwal, zgromadził tłum, niemieszczący się w sali widowiskowej. Słuchacze zapełnili także hall, siedzieli
przed sceną na podłodze. Krótki wspominkowy
wstęp Bogdana Loebla przeciągnął się w długą
opowieść o początkach współpracy z Tadeuszem
Nalepą. Poeta objawił swój kabaretowy talent doprowadzając publiczność do salw śmiechu, po któ-
Wspomnienie lata
2 października w Galerii Rama w Miejskim
Ośrodku Kultury otwarta została wystawa malarstwa Hanny Karasińskiej-Eberhardt. Można śmiało
powiedzieć, że jesienią zawitało lato – bajecznie
kolorowe obrazy rozświetliły galerię. Abstrakcyjne
formy przeplatały się z fantastycznymi stworami,
elementy pejzażu ze zwierzętami i symbolami.
Czyste kolory odważnie łączone z kawałkami lustra, złote i srebrne reliefy, farby fluorescencyjne
– każdy kolejny obraz zaskakiwał widza swym tematem, kolorem i formą.
Artystka przedstawiła prace z różnych okresów
twórczości. Studiowała malarstwo na Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni prof. Ta-
lat w MOK-u wyszło tylko na dobre,
bo ci, którzy wypełnili salę widowiskową, usatysfakcjonowani byli podwójnie.
Na początek Paweł Sulich w swoim wykładzie przybliżył publiczności
genezę i historię lotów nad Warszawę,
które miały aspekt bardziej polityczny
niż militarny. Po wykładzie odbył się
pokaz fabularyzowanego dokumentu
„The man who went to Warsaw”, w którym mogliśmy obejrzeć m.in. żyjących uczestników tamtych
lotów nad okupowaną stolicę w szczerych i przejmujących wyznaniach.
Po projekcji i chwili ciszy na widowni rozległy
się gromkie brawa. Jedni byli pełni refleksji i zachwytu, inni z emocji nie mogli powstrzymać łez.
rych następowały burzliwe oklaski. Potem była już
tylko stara, dobra muzyka.
Fenomenem festiwalu jest publiczność – osoby w każdym wieku, od dzieci do tych dojrzałych,
zafascynowane bluesem, Tadeuszem Nalepą, piosenkami Breakoutu. Śpiewają z muzykami pod
nosem, widać, że znają teksty Bogdana Loebla
na pamięć, wystukują rytm rękami, nogami,
poruszają całym ciałem. Ci starsi – to zrozumiałe, pamiętają czasy swojej młodości, ta
muzyka zapadła w zakamarki naszych umysłów i serc, wspomnienia ożywają. Ale okazuje się, że młodzież, która wydawać by się
mogło odeszła daleko od tego typu brzmień,
wciąga się w stare klimaty bez reszty.
Nie ma wątpliwości, że coroczny festiwal
„Lep na bluesa” to bardzo cenna inicjatywa
w naszym mieście. To nie tylko kultywowanie pamięci o wielkim bluesmanie, wieloletnim mieszkańcu Józefowa, ale także wy-
Ale żaden widz nie odebrał tego filmu obojętnie.
Ta przejmująca lekcja historii zwieńczona została spektaklem słowno-muzycznym, który został
przygotowany pod kierownictwem Zbigniewa Siekierzyńskiego.
Józefowskie Muzeum II Korpusu zaprezentowało z tej okazji wystawę okolicznościową.
WS
darzenie artystyczne dużego formatu. To również
możliwość prezentowania tradycji bluesa i jego
transformacji przez współczesne zespoły, szansa
na spotkania muzyczne wielu artystów oraz uczta
dla publiczności.
Tekst i foto: Lidia Dańko
deusza Dominika, dyplom obroniła u prof.
of.
Stefana Gierowskiego i nie ukrywa, że
osobowości profesorów miały wpływ naa
jej własną drogę twórczą. Nie ukrywaa
także fascynacji sztuką awangardowąą
początku XX wieku. Przyznaje jednocze-śnie, że liczne podróże po całym świecie,
kontakt z różnymi kulturami, religiami
i przestrzeniami dały jej szersze spojrzenie na rzeczywistość materialną
i duchową.
Zapraszam na październikową wystawę wszystkich, którzy cenią sobie
kontakt bezpośredni ze sztuką na wysokim poziomie.
L.D.
PISMO SAMORZĄDOWE Październik 2015 nr 10 (268)
11
Polecamy wydarzenia w mieście
Terminarz imprez Miejskiego Ośrodka Kultury
„Prawdziwy uniwersytet
nadal tworzy biblioteka”
Thomas Carlyle
Biblioteka w Józefowie istnieje od 1952 roku.
Przez lata zmieniała się, dojrzewała, zmieniały się
lokale i warunki. Nie zmieniła się nasza rola, jak
zawsze w obszarze kultury, dzielimy się wiedzą,
doświadczeniem, umiejętnościami. Gromadzimy
i opracowujemy nasze zbiory. Poszerzamy ofertę
zgodnie z oczekiwaniami wiernych użytkowników
biblioteki i wszystkich mieszkańców.
Dziś mamy ponad 57090 woluminów, powiększający się zbiór dokumentów elektronicznych:
książki mówionej i filmu. Ponadto gromadzimy i archiwizujemy prasę regionalną i dokumenty życia
społecznego, literaturę historyczną, krajoznawczą
i biograficzną regionu oraz publikacje rodzimych
twórców.
Prowadzimy katalog CATL, nasze „Archiwum
społeczne”, którego bogactwo i różnorodność
zależy od współpracy mieszkańców i miłośników
historii, za co serdecznie dziękujemy, rozumiejąc
doskonale, jak trudno rozstać się – choćby na chwilę – z rodzinnymi, często bezcennymi pamiątkami. Bierzemy udział w projekcie przeciwdziałania
wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie
nieodpłatnego dostępu do Internetu oraz zapewnienie możliwości wzięcia udziału w warsztatach
dla seniorów organizowanych w naszych placówkach. Cyklicznie spotykamy się z dziećmi na tematycznych zajęciach edukacyjnych i czytelniczych.
Zgłaszają się do nas wszystkie placówki oświatowe
z naszego miasta, ale także okolic.
Popularnością cieszą się sobotnie spotkania
z tekstem oraz spotkania autorskie.
Od kilku lat zaznaczamy swoją obecność na
festiwalu „Otwarte ogrody”. Promujemy czytelnictwo, literaturę i dobre obyczaje. Sięgamy do historii
książki, historii miasta i regionu. W tym roku po raz
pierwszy wzięliśmy udział w rajdzie rowerowo-czytelniczym „Odjazdowy bibliotekarz”. Jest to ogólnopolska „akcja, w której bibliotekarze, czytelnicy
i miłośnicy książek oraz rowerów, przejeżdżając
przez miasto lub okolicę, mogą przyjemnie i aktywnie spędzić czas w gronie osób o podobnych
pasjach”. Mamy nadzieję na stałą obecność tej inicjatywy w naszym kalendarzu.
Serdecznie zapraszamy do naszych placówek.
Mariola Ładna
www.biblioteka.jozefow.pl
www.facebook.com/biblioteka.jozefow
Godziny otwarcia Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Józefowie oraz filii w Michalinie
Pon., wtorek, czwartek, piątek: 12.00–18.00
Środa i sobota (w roku szkolnym): 9.00–13.00
12
PISMO SAMORZĄDOWE Październik 2015 nr 10 (268)
10.10 (sobota) godz. 11.00–14.00 Warsztaty muralu dla młodzieży (10.10 i 17.10).
Zapraszamy młodzież zainteresowaną powstawaniem murali. Warsztaty poprowadzą artyści z Fundacji Vlep[v]net. Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2015.
Wstęp wolny. Zapisy: [email protected] lub tel. 22 789 22 84. Miejsce: Dom Nauki
i Sztuki.
godz. 18.00 Koncert z cyklu „Ikony polskiej sceny muzycznej” – „Rendez-vous z Violettą...”. Koncert w wykonaniu Anny Żebrowskiej. Wspomnienia i anegdoty o Violetcie Villas opowie
Maciej Kieres – pianista, który współpracował z artystką przez ostatnie 11 lat jej kariery. Aranżacja
i fortepian: Maciej Kieres.
Cena biletu: 20 zł. Przedsprzedaż biletów od 28.09 do 9.10 w godz. 14.00–18.00 w kasie MOK. W dniu
koncertu od godz. 17.00. Miejsce: sala widowiskowa MOK.
11.10 (niedziela) godz. 18.00 Wieczór z gwiazdami – Krzysztof Jaroszyński o swoim życiu
w one man show „Starość… Boże! To już?!”.
Cena biletu: 20 zł. Przedsprzedaż biletów od 28.09 do 9.10 w godz. 14.00–18.00 w kasie MOK. W dniu
spektaklu od godz. 17.00. Miejsce: Teatr Otwarty MOK.
15, 29.10 (czwartki) o godz. 17.30 „Freski i kreski”, dzieci w wieku 5–9 lat. Zajęcia prowadzi
mgr historii sztuki Katarzyna Białkowska-Cacko. Wstęp wolny.
Zapisy: [email protected] lub tel. 22 789 22 84. Miejsce: Dom Nauki i Sztuki.
16.10 (piątek) godz. 19.00 Scena młodych – koncert zespołu Despised Kids.
Patronat medialny: Fabryka Zespołów: www.fabrykazespolow.pl. Wstęp wolny. Miejsce: scena plenerowa na skwerze lub sala widowiskowa MOK.
17.10 (sobota) godz. 11.00 „Na jesiennym liściu” – spektakl dla dzieci od 3 lat. Bilety w cenie:
5 zł – dziecko, 10 zł – opiekun.
godz. 18.00 Kabaret „Szczęśliwa 60” w programie autorskim „U Grubego Joska, czyli bal
na Gnojnej”.
Wstęp wolny (część miejsc zarezerwowana dla seniorów z PZERiI). Miejsce: Teatr Otwarty MOK.
18.10 (niedziela) godz. 18.00 Wieczór z gwiazdami – Jerzy Bończak zaprasza na nowy, fantastyczny spektakl komediowy „Prezent urodzinowy” z udziałem: Marii Pakulnis, Magdaleny Wójcik, Jerzego Bończaka, Tadeusza Chudeckiego i Marcina Trońskiego. Spektakl „Prezent
urodzinowy” – wyobraź sobie, że dziś są twoje urodziny. Serdeczny przyjaciel, zatroskany twoją
kondycją psychiczną, przygotował dla ciebie niezwykły prezent urodzinowy…
Cena biletu: 40 zł. Przedsprzedaż biletów od 28.09 do 16.10 w godz. 14.00–18.00 w kasie MOK.
W dniu spektaklu od godz. 17.00. Miejsce: Teatr Otwarty MOK.
24.10 (sobota) godz. 10.00 Nadwiślański Uniwersytet Dziecięcy. „W krainie dam i rycerzy”
– warsztaty historyczne o średniowieczu. Zapisy na [email protected]
godz. 11.00 Happening „NeoZalipie” (wydarzenie międzypokoleniowe). Malowane chaty
w Zalipiu w Józefowie, ciekawe wnętrze w stylu folk. Artystyczny happening „NeoZalipie”, który
z nutą tradycyjnego zdobnictwa ludowego (kwiaty z bibuły i papieru) przeniesie uczestników
w świat współczesnej zabawy – aranżacji wnętrza w stylu etno oraz łączenie tradycji z nowoczesnością. Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu
Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2015.
Zapisy: [email protected] lub tel. 22 789 22 84. Miejsce: Dom Nauki i Sztuki.
godz. 18.00 Festiwal najpiękniejszych tańców świata – taniec polski – krakowiak. Cena
biletu: 5 zł – dziecko, 10 zł – opiekun. Przedsprzedaż biletów od 12.10 do 23.10 w godz. 14.00–18.00
w kasie MOK. W dniu spektaklu od godz. 17.00. Miejsce: sala widowiskowa MOK.
26.10 (poniedziałek) godz. 18.30 Latarka „Tappi i zaginiona poduszka” (dzieci w wieku
5–7 lat).
Znowu jesień i znowu długie wieczory rozświetlą latarki w józefowskiej bibliotece. Zapraszamy na
kolejne spotkanie z dobrą książką. Podczas spotkania czytamy i oswajamy świat przygód dzielnego
wikinga Tappiego. Prezentujemy książki Marcina Mortki z serii Tappi.
Wstęp wolny I TYLKO Z LATARKAMI.
Zapisy: [email protected] lub tel. 22 789 22 84. Miejsce: MBP Józefów przy ul. Skłodowskiej-Curie 5/7.
31.10 (sobota) godz. 10.00 Nadwiślański Uniwersytet Dziecięcy – „Czy serce chomika bije
tak samo jak twoje?” – warsztaty z weterynarzem o fizjologii i leczeniu małych zwierząt.
Zapisy na www.naud.edu.pl.
Zapraszamy na www.mokjozefow.pl
Polecamy wydarzenia w mieście
Projekty realizowane w ramach programu
Dom Kultury +
R
Rozpoczynamy
realizację pięciu zadań o charakterze społeczno-kulturalnym, w ramach całorocznego projektu „Miejski Ośrodek Kultury. Miejsce.
n
Oddech. Kult”, na który nasz ośrodek otrzymał dofinansowanie pochodząO
ce ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom
Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2015.
Ku
Józefovia Józefów
PIŁKA NOŻNA
Liga okręgowa, grupa Warszawa I
W sobotę, 24 października pierwszy zespół Józefovii podejmie na stadionie przy ulicy Dolnej 19 lokalnego rywala, dysponującą
zbliżonym do gospodarzy potencjałem ekipę
Boru Regut.
A-klasa, grupa Warszawa II
17 października piłkarze rezerw „Józy” zagrają przed własną publicznością z drużyną
Amigos Warszawa. Mecz odbędzie się na stadionie przy ulicy Dolnej 19.
MP
Uniwersytet
Trzeciego Wieku
Wykłady stacjonarne odbywają się w sali
widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury
w środy o godz. 18.00. Wstęp wolny.
7 października – wykład inauguracyjny
– prof. Genowefa Grabowska,
11 października (niedziela) – wykład wyjazdowy: „Szlakiem książąt mazowieckich
Zakroczym, Czerwińsk, Wyszogród,
Płock” – organizuje mgr Anna Groszek,
14 października – „Niemieckie korzenie,
polskie koligacje rosyjskiego poety Aleksandra Błoka” – mgr Igor Strojecki,
21 października – „Efekt cieplarniany
– przyczyny, konsekwencje, możliwości
zapobiegania” – mgr Krzysztof Figurski,
28 października – „Jedz dla zdrowia”
– mgr Monika Kerdaj.
Projekt, który zdobył największą liczbę punktów, to międzypokoleniowe działanie autorstwa Barbary Galińskiej pt. „ABC kaligrafii. Litery-bajery”. Po co doskonalić pismo odręczne, skoro więkba
szość
szo tekstów w dorosłym życiu piszemy, korzystając z klawiatury komputera? Czym się różni uncjała
od tekstury? Na te pytania na pewno znajdziemy odpowiedź w trakcie dziesięciu cotygodniowych
spotkań,
podczas których nauczymy się również, jak na co dzień wykorzystywać ładny krój pisma odsp
ręcznego. „Chcę udowodnić, że kaligrafią może bawić się każdy” zachęca autorka projektu. Spotkania
w czwartki w październiku i listopadzie o godz. 17.00.
Kolejnym zwycięskim projektem jest „Nieznana historia znanego miasta” Łukasza Galasa.
Na wydarzenie to składają się sesja naukowa z udziałem badaczy, warsztaty z mieszkańcami o historii
miasta Józefowa oraz publikacja materiałów podsumowująca wyniki projektu. Na szczególną uwagę
zasługuje cel projektu, który zakłada popularyzację historii miasta Józefowa, lokalnego dziedzictwa
kulturowego oraz współtworzenie opisu historii miasta poprzez przedstawienie osobistych wspomnień rodzinnych mieszkańców.
Happening „NeoZalipie” i jego autorka Maria Uryga zaprosi w październiku dzieci i młodzież
do wzięcia udziału w warsztatach artystycznych, podczas których zapoznamy się bliżej z rękodziełem sztuki ludowej oraz różnymi formami dekoratorskimi. Głównym celem zajęć jest wprowadzenie
dzieci i młodzieży w świat zdobnictwa ludowego. Finałem warsztatów będzie spotkanie-happening
„NeoZalipie”, na którym uczestnicy wykonają kwietne ozdoby z bibuły, które posłużą do nowej aranżacji trzech miejsc publicznych Józefowa. Działanie to umożliwi spontaniczne tworzenie kultury bez
barier i granic. Już 24 października będzie można zamienić się w kreatora przestrzeni miejskiej za
pomocą uniwersalnego języka sztuki.
Czy potrafisz wymienić ciekawe gatunki flory i fauny znajdujące się na terenie Józefowa? Gdzie
znajdziesz informacje o zabytkowej architekturze miasta? Już niedługo zaistnieje w życiu mieszkańców Józefowa projekt „Ścieżki przyrodniczo-kulturowej”. Jak zakładają autorki projektu: Patrycja
Matuszewska oraz Anna Wieczorek-Niebielska to działanie ma przybliżyć mieszkańcom Józefowa
i turystom szczególnie cenne elementy przyrodnicze, jak również przykłady architektury lokalnego
dziedzictwa kulturowego. Na spacer po ścieżce zaprosimy pod koniec listopada.
Projekt, na który już dziś zapraszamy, to „Warsztaty muralu dla początkujących”. Autorka
Joanna Piórkowska zachęca młodzież do wzięcia udziału w czterech trzygodzinnych warsztatach,
podczas których zapozna ją ze sztuką ulicy i przybliży technikę wykonywania murali. Prace, które
powstaną w trakcie spotkań, wkomponowane zostaną w przestrzeń miasta. Pierwsze spotkanie już
10 października, kolejne tydzień później.
Przypomnijmy, że MOK znalazł się na trzecim miejscu wśród 50 ośrodków i centrów kultury z całej Polski. Prestiżowy program Dom Kultury + skierowany jest do domów kultury, które gotowe są
prowadzić nowatorskie działania animacyjne, projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej
diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej.
Agnieszka Rogalska-Jung
PISMO SAMORZĄDOWE Październik 2015 nr 10 (268)
13
Do i od redakcji
Józefów w planach województwa
Nie jest mi obojętny przyszły rozwój naszego miasta i plany z tym związane.
Z zainteresowaniem śledzę informacje na ten temat. Niektórymi refleksjami
z tym związanymi chciałbym podzielić się z Czytelnikami „JnŚ”.
W obecnie obowiązującej ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
przewidziano trzy szczeble planowania: krajowy,
wojewódzki i gminny. Krajowy jest zbyt ogólny,
ale warto przyjrzeć się jakie jest miejsce naszego
miasta w planowaniu na szczeblu wojewódzkim.
Ponad rok temu (7 lipca 2014 r.), jeszcze w czasie trwania poprzedniej kadencji samorządu, sejmik wojewódzki uchwalił obecnie obowiązujący
Plan Zagospodarowania Województwa Mazowieckiego. Zapisy tego planu, wraz z zasadami
określonymi w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju oraz ustaleniami strategii
rozwoju województwa, muszą zostać uwzględnione przy sporządzaniu Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
miasta Józefowa (którego zmiana jest w trakcie
opracowywania) oraz planów miejscowych.
INFRASTRUKTURA
Droga wojewódzka nr 721 (obecnie ulice Jarosławska i Wiązowska) ma stać się częścią tzw.
,,Małej obwodnicy Warszawy”, prowadzącej ruch
wewnątrzregionalny i łączącej miejscowości
podwarszawskie. Przewidziana jest jej rozbudowa, w tym budowa jej nowego przebiegu oraz
zlokalizowanie przeprawy przez Wisłę pomiędzy Konstancinem a Józefowem. Budowa tej
przeprawy została jednak zaklasyfikowana jako
jedna z głównych w województwie kolizji funkcji
w zagospodarowaniu, zagrażająca rezerwatom
przyrody na Wiśle.
Droga wojewódzka nr 801 (w Józefowie obecnie ul. Nadwiślańska) ma również zostać przebudowana oraz zyskać nowy przebieg. Istniejący
dotychczas przebieg ul. Nadwiślańskiej w większej części ma stracić status drogi wojewódzkiej.
Takie zapisy planu zagospodarowania województwa skutkować będą utrzymaniem terenów pod
rezerwy komunikacyjne przewidziane dla przebudowy wspomnianych wyżej dróg wojewódzkich w zmienionym studium, a przez to i w planach miejscowych.
W planie zagospodarowania województwa
na liście inwestycji celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym w zakresie wodociągów i kanali-
zacji umieszczono budowę oczyszczalni ścieków
w Józefowie. Oznacza to, że władze województwa dostrzegły ogromne znaczenie dla naszego
miasta i regionu, jakie ma budowa oczyszczalni
ścieków w Józefowie. Zauważyć należy, że koncepcja tej ważnej inwestycji została starannie
przygotowane pod kątem ochrony środowiska.
Oczyszczalnia została zaprojektowana tak, aby
do rzeki Świder odprowadzona była jak najbardziej czysta, pozbawiona bakterii woda, a lokalizacja wybrana tak, aby jak najmniej ingerowała
w teren rezerwatu rzeki Świder.
OBSZARY OCHRONNE: LASY
Teren Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, którego część znajduje się w granicach naszego miasta, zaklasyfikowano jako teren ochronny
o randze regionalnej, który tworzy razem z Kampinoskim Parkiem Narodowym, Chojnowskim
Parkiem Krajobrazowym oraz Warszawskim Obszarem Chronionego Krajobrazu (dalej WOCHK)
zielony pierścień wokół Warszawy. W grupie
głównych konfliktów przestrzennych w województwie umieszczono napór inwestycyjny na
tereny parku i tereny otuliny, położone bezpośrednio przy jego granicach (w Józefowie na
terenie Strefy Ochrony Urbanistycznej WOCHK),
przy nierozwiązanej gospodarce wodno-ściekowej. W planie zapisano jako jeden z głównych
kierunków ochrony powierzchni ziemi: ograniczanie przeznaczania gruntów rolnych i leśnych
na cele inwestycyjne.
HISTORIA I KRAJOBRAZ
W planie zapisano ,,zachowanie walorów
przyrodniczych, kulturowych, architektonicznych i krajobrazowych miast-ogrodów poprzez
utrzymanie ich leśno-parkowego charakteru”.
Podsumowując: szczególne znaczenie mają
zapisy uniemożliwiające dopuszczenia zabudowy na terenach przeznaczonych pod rozbudowę
dróg wojewódzkich oraz tych, które znajdują się
w granicach obszarów o szczególnych walorach
przyrodniczych, objętych wieloletnimi planami
ochrony.
Łukasz Galas
Napisali do redakcji
Zadbajmy
o mieszkańców 70+
Przestrzeń miejska Józefowa pięknieje każdego
dnia. Nie tylko remont ul. Wawerskiej przeprowadzany
jest w dużym tempie, ale w różnych częściach miasta
powstają chodniki i ścieżki rowerowe. Mamy już także
wiele placów zabaw dla dzieci i siłowni na świeżym
powietrzu. Usportowieni mieszkańcy miasta w różnym wieku mają jak i gdzie aktywizować się fizycznie.
Czas pomyśleć o starszych, tym bardziej, że sami
stajemy się starsi każdego dnia. Znaczna część osób
w pewnym wieku (i nie tylko), nie może jeździć na rowerze ani ćwiczyć na siłowni. Mogą, a nawet powinni
spacerować – samodzielnie, z kijkami, laskami, z chodziaczkiem. Warunek jest jednak jeden – w trakcie
dłuższej wyprawy muszą mieć możliwość odpoczynku, muszą usiąść na chwilę w swej podróży. I niestety
nie mają gdzie. Osoby starsze, schorowane, po operacjach np. stawu biodrowego – a tych jest coraz więcej
– nie są w stanie przysiąść na ziemi czy na trawniku,
bo po prostu nie dadzą rady wstać. Tegoroczne upalne
lato pokazało, że dla wielu osób, nie tylko wiekowych,
zwykła wyprawa do sklepu, bez możliwości odpoczynku po drodze, była wielkim wyzwaniem.
Potrzebne są ławki. W Józefowie, mieście-ogrodzie
powinny być ławki: dla odpoczynku, dla możliwości
spotkań i pogawędek, kontemplowania przyrody
i urody różnych miejsc.
Nie tylko w ścisłym centrum miasta. Potrzebne są
na trasach pieszej komunikacji – ze stacji kolejowych
w głąb miasta, do szkół, przedszkoli, kościołów, na
cmentarz, z Michalina do Józefowa wzdłuż torów i na
równoległych ulicach, od przejazdu do ośrodka zdrowia – wszędzie tam, gdzie wędrują piesi.
Kiedyś przy nieogrodzonych posesjach stały zwykłe przydomowe ławeczki. Dla domowników i ich
sąsiadów, ale także dla strudzonego przechodnia.
Dziś posesje otoczone murami lub szczelnymi płotami
odwracają się od przestrzeni publicznej. Przy zadbanych ogrodzeniach możemy spotkać co najwyżej wypielęgnowaną zieleń lub gustowne kamienie, większe
i mniejsze. Trudno na nich usiąść, w dodatku często
stanowią zagrożenie zarówno dla pieszych, jak i samochodów.
Apeluję do władz miasta – zadbajmy o miejsca odpoczynku pieszych. Przy okazji budowania
chodników postawmy przy nich ławki. Mogą być
proste, tanie – ważne, aby były!
Stała Czytelniczka – miłośniczka spacerów
WAŻNE TELEFONY: Burmistrz Stanisław Kruszewski i wiceburmistrz Marek Banaszek: 22 779 00 25. Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego: 22 779 00 00, fax 22 779 00 15.
Przewodniczący Rady Miasta Cezary Łukaszewski: 22 779 00 40. Straż Miejska: 22 789 22 12. Policja: 22 789 21 07. Przychodnia Miejska: 22 789 21 21. Miejski Ośrodek Kultury: 22 789 20 26.
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 22 779 00 50. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: 22 789 53 93. Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji: 22 789 11 77.
Awarie miejskiego oświetlenia zgłaszamy do Andrzeja Strusińskiego: 603 623 717 lub 666 451 559.
W SPRAWIE ODPADÓW KOMUNALNYCH: Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta ul. Kard. Wyszyńskiego 1, tel. 22 779 00 55. Zakład Oczyszczania Miasta tel. 22 612 13 37,
[email protected] Biuro Obsługi Klienta Lekaro tel. 22 789 02 79, [email protected]
Józefów nad Świdrem – Pismo Samorządowe 1543 ISSN1427-9525. Wydawca: Rada Miasta Józefowa. Adres redakcji: ul. Kard. Wyszyńskiego 1, bud. B, 05-420 Józefów, [email protected]
Redaguje Wanda Zagawa z zespołem. Współpracują: Paweł Chułerański, Lidia Dańko, Elżbieta Krakowiak, Tomasz Marcinkiewicz, Sylwia Papis, Maciej Piłat, Jakub Bajtler, Krystyna Strug. Kolegium
Redakcyjne: Marianna Jakubowska – przewodnicząca, Mariusz Batorski, Edyta Komińczyk, Adrian Pyra, Małgorzata Winiarczyk. Opracowanie graficzne i skład: ARTTON Katarzyna Marcinkiewicz.
Druk: Drukarnia RAJGRAF. Dyżur redakcyjny: tel. 22 789 38 31 w czwartki godz. 16.00–17.00. Oddano do druku: 8.10.2015. Okładka: Nowe rondo przy ul. Granicznej fot. Lidia Dańko.
14
PISMO SAMORZĄDOWE Październik 2015 nr 10 (268)
Fotoreportaż
Skwer im. św. Jana Pawła II ma już rok
To najnowsza inwestycja, a jednocześnie jedna z ważniejszych wizytówek miasta. Między ulicami Wyszyńskiego, Piłsudskiego i Sosnową powstała przestrzeń do wypoczynku i rekreacji, która służyć będzie zarówno nam, naszym dzieciom, wnukom, jak i przyszłym
pokoleniom. Laur Modernizacja Roku i deszcz nagród o których pisaliśmy we wrześniowym nr JnŚ świadczy o tym, że była to inwestycja ze wszech miar udana.
Wszystko zaczęło się od nawiązania współpracy Urzędu Miasta ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, dotyczącą organizacji i przeprowadzenia jednoetapowego konkursu skierowanego do studentów studiów II stopnia kierunku architektura krajobrazu. Zadaniem uczestników było wykonanie koncepcji
urbanistyczno-krajobrazowej zagospodarowania Skweru im. Jana Pawła II.
Po przeprowadzeniu wizji lokalnej i analizy terenu, studenci spotkali się w październiku 2013 roku w auli gimnazjalnej z mieszkańcami. Józefowianie dzielili się
swoimi przemyśleniami, sugerowali kierunek wykorzystania przestrzeni wskazując m.in. na jego funkcję jako miejsca wypoczynku dla różnych grup wiekowych czy
też poszanowanie tradycji. Swoje propozycje mieszkańcy mogli zgłaszać również pisemnie. W lutym 2014 r. oficjalnie ogłoszono wyniki konkursu – jury nagrodziło
trzy najlepsze projekty. Po wnikliwej analizie kosztów oraz możliwości zaadoptowania proponowanych rozwiązań wykonano ostateczny projekt. Wielką zaletą
skweru jest przede wszystkim jego funkcjonalność – cały teren podzielony został na strefy użytkowe, co sprawia że każdy z mieszkańców może wypoczywać w dowolny sposób.
Przez całe lato skwer tętnił życiem. W fotoreportażu pokazujemy cykl imprez rekreacyjno-sportowych jakie przeprowadziła na skwerze grupa pań ze stowarzyszenia Pro Kobieta 50+ w ramach cyklu spotkań PARK. Zimą czeka nas niespodzianka…
S.P.
LATO 2015
Fot. Archiwum JnŚ
PISMO SAMORZĄDOWE Październik 2015 nr 10 (268)
15
Ad multos annos
– Drodzy Jubilaci!
Do świątecznie przystrojonej sali Gimnazjum nr 1 im. Łączniczek Armii Krajowej
przybyło 20 z 25 par z Józefowa, wyróżnionych przez Prezydenta RP medalami za
długoletnie, 50-letnie pożycie małżeńskie.
Seniorami w tym gronie, fetowanymi szczególnymi oklaskami, byli państwo Niewiadomscy, z 65-letnim stażem! List kierowany do jubilatów przez Prezydenta RP odczytał wiceburmistrz Marek
Banaszek:
Najważniejszym punktem uroczystości
było wręczenie parom małżeńskim pamiątkowych medali. Honor ten przypadł
wiceburmistrzowi Markowi Banaszkowi,
przewodniczącemu Rady Miasta Cezaremu Łukaszewskiemu, kierowniczce Urzędu
Stanu Cywilnego Marzenie Szczęśniak oraz
Elżbiecie Majewskiej z Referatu Ewidencji
Ludności, którzy nie szczędzili ciepłych słów
i gratulacji nagrodzonym.
Po części oficjalnej przyszedł czas na
przeszło godzinny program artystyczny. Poprowadził go i przygotował Ryszard Nowaczewski. Znane utwory muzyczne wykonali
artyści Filharmonii Narodowej, Warszawskiej
Opery Kameralnej i scen warszawskich.
Wspólnie spełniony szampanem toast i poczęstunek zwieńczyły tę miłą uroczystość.
Nagrodzeni „Medalem za długoletnie
pożycie małżeńskie”:
Roman i Honorata Babikowie
Marian i Genowefa Dudziccy
Jan i Elżbieta Falińscy
Kazimierz i Danuta Kisielewscy
Stefan i Leokadia Klimkowie
Sylwester i Jadwiga Kulmińscy
Jan i Zofia Kurylscy*
Krzysztof i Antonina Lewandowscy
Piotr i Izabela Mańkowscy
Jan i Teresa Mroczkowie
Henryk i Cecylia Niewiadomscy
Stanisław i Gabriela Oklesińscy
Bohdan i Elżbieta Sadowscy
Kazimierz i Barbara Serafinowie
Władysław i Anna Sierpińscy
Ryszard i Kazimiera Smolikowie*
Tadeusz i Barbara Soćko
Stanisław i Stanisława Szczepanikowie
Władysław i Janina Witanowie
Jan i Irena Witkowscy
Wojciech i Barbara Wolni*
Ryszard i Zofia Woźniakowscy
Ryszard i Joanna Wysoccy*
Zdzisław i Mirosława Zieniukowie*
Stanisław i Czesława Żaczkowie
* nieobecni na uroczystości.
Foto: Marek Biczyk

Podobne dokumenty

Pismo Samorządowe

Pismo Samorządowe To ostatnia przed wakacjami sesja Rady Miasta. Trudne decyzje w sprawie taryf, dopłat i studium zostały bardzo starannie przygotowane w komisjach, zgłaszane pytania były wnikliwie rozpatrywane, nie...

Bardziej szczegółowo