PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Transkrypt

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
PRACOWNIA PROJEKTOWA meritum; ul. Oświęcimska 73, 32-500 Chrzanów
PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.:
„Dobudowa holu wejściowego wraz z szatnia i portiernią oraz zmiana
sposobu użytkowania części pomieszczeń parteru”.
1. CZĘŚĆ OPISOWA.
1. Podstawa opracowania
2. Inwestor.
3. Przedmiot i zakres opracowania.
4. Opis projektowanej dobudowy.
5. Potrzeby cieplne części dobudowanej.
6. Projektowana instalacja centralnego ogrzewania.
6.1. Rurociągi
6.2. Elementy grzejne.
6.3. Armatura.
6.4. Izolacja.
6.5. Odpowietrzanie instalacji.
6.6. Demontaże
7. Wykonanie robót i próba szczelności uwagi końcowe.
8. Obliczenia
9. Zestawienie materiałów
2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA.
Rys. nr CO/1 Instalacja centralnego ogrzewania Rzut piwnicy
Skala 1:50
Rys. nr CO/2 Instalacja centralnego ogrzewania Rzut parteru
Skala 1:50
Rys. nr CO/3 Instalacja centralnego ogrzewania Rozwinięcie instalacji
Rys. nr CO/4 Dyspozycja wymiarowa wanny pod grzejniki kanałowe
CHRZANÓW 2008r.
1
PRACOWNIA PROJEKTOWA meritum; ul. Oświęcimska 73, 32-500 Chrzanów
1.
Podstawa opracowania.
1.
2.
3.
4.
5.
Umowa o prace projektowe nr IIM.I.342-145/07.
Wytyczne Zamawiającego.
Zatwierdzony program inwestycji.
Normy i przepisy obowiązujące w budownictwie.
“Projekt bud-wykonawczy wewnętrznej instalacji C.O. budynku ZSZ w
Mysłowicach Wesołej” opracowany przez PUI Polprince Sp z o.o. z 05,1999 r
6. Schemat ideowy SWC opracowany przez PUI Polprince Sp z o.o. z 05,1999 r
2.
Inwestor.
Gmina Miasto Mysłowice, ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice.
3.
Przedmiot i zakres opracowania.
Opracowanie zawiera projekt instalacji centralnego ogrzewania dla części dobudowanej
budynku szkoły przy ul. Pocztowej 20 w Mysłowicach. Opracowanie obejmuje: projekt
wewnęrznej instalacji c.o. z podłączeniem do istniejących rozdzielaczy.
4.
Opis projektowanej dobudowy.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy holu wejściowego z szatnią szkolną i
portiernią oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń na parterze budynku
szkoły przy ul. Pocztowej 20 w Mysłowicach.
Planowana dobudowa przylega do istniejącego budynku szkoły od strony północnej
pomiędzy istniejącymi klatkami schodowymi.
Budynek holu wejściowego zaprojektowany został jako obiekt jednokondygnacyjny
(parterowy), niepodpiwnicznony, kryty stropodachem z zastosowaniem świetlików
dachowych doświetlających wnętrze holu. Wymiary planowanej dobudowy to ok. 9,40 x
11,00 m z charakterystyczną elewacją frontową w kształcie fali (o szer. 11,0m); wysokość
dobudowy nie przekroczy 5m.
5.
Potrzeby cieplne części dobudowanej.
Potrzeby cieplne dobudowanej części budynku określono w oparciu o następujące normy:
–
PN-82/B-2403 Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.
–
PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Obliczenia zapotrzebowania ciepła dla części dobudowanej wykonano w programie
HERZ OZC i wynoszą one Qo=9,37kW.
6.Projektowana instalacja centralnego ogrzewania
6.1 Rurociągi.
Instalację centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur zespolonych fusiotherm – Stabi
stabilizowanych mechanicznie wkładką aluminiową perforowaną SDR 7.4. PP-R /Al/PP-R
PN 20 (Tmax=90oC, Pmax=0,6Mpa) firmy Aquatherm.
CHRZANÓW 2008r.
2
PRACOWNIA PROJEKTOWA meritum; ul. Oświęcimska 73, 32-500 Chrzanów
Przewody instalacji c.o. należy rozprowadzić zgodnie z projektem. Przewody w części
nowo projektowanej prowadzić w posadzce oraz zaizolować cieplnie.
Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane (ściany) należy wykonywać w
tulejach ochronnych. Średnica tulei zgodnie z projektem. Średnicę tulei dobrano przy
założeniu grubości izolacji 20 mm.
Wszystkie typy łączników muszą spełniać wymagania gwarantujące trwałość i szczelność
połączeń z rurami.
6.2 Elementy grzejne.
Jako elementy grzejne dobrano grzejniki
Verano Clasic naścienne z podejściem dolnym i wbudowanym zaworem
termostatycznym.
Kanałowe Verano
Wielkości grzejników pokazano na rzutach i rozwinięciu instalacji. Nastawy
zaworów pokazano na rozwinięciu
6.3 Armatura:
•
•
•
•
Grzejniki Verano Clasic mają wbudowane wkładki zaworowe firmy Danfoss.
Dla grzejników kanałowych zaprojektowano zawory TS-90-V 7723 HERZ. Średnice
i nastawy zaworów w części rysunkowej projektu Dla grzejników kanałowych
stosować głowice termostatyczne z czujnikiem zdalnym odmiana 9430.
UWAGA : Przy grzejnikach kanałowych nie montować zaworów termostatycznych
bezpośredniego działania, kapilarę zdalnej głowicy termostatycznej wyprowadzić z
wanny w peszlu, czujnik montować w miejscu nie narażonym na promieniownie
słoneczne lub wydzielanie dużej ilosci ciepła.
Przy rozdzielaczach montować zawory RL-5 zgodnie z częścią rysunkową
Zawór STROMAX-M 4117 montować przed włączeniem nowej instalacji do
istniejących rozdzielaczy.
6.4 Izolacja.
Przewody rozdzielcze izolować otuliną np. Thermaflex, grubość otuliny 20 mm.
Do prowadzenia przewodów w warstwach podłogi stosować otulinę pokrytą folią.
6.5 Odpowietrzanie instalacji.
Odpowietrzanie instalacji odbywa się za pomocą automatycznych odpowietrzników
umieszczonych na pionie za rozdzielaczami i na grzejnikach.
6.6 Demontaże
Do demontażu przewidziano 2 grzejniki CC60DKC L=0,92 m i część istniejącego pionu
oznaczonego jako P18. Pion należy odtworzyć w miejscu pokazanym na rysunku
nr C.O.-1
CHRZANÓW 2008r.
3
PRACOWNIA PROJEKTOWA meritum; ul. Oświęcimska 73, 32-500 Chrzanów
7.Wykonanie robót próba szczelności uwagi końcowe.
Instalacje c.o. należy wykonać zgodnie z:
• Warunkami Technicznymi Wykonania Robót Budowlano-Montażowych cz. II
„Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U. nr 75
z 15.06.2002r poz. 690.
• Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z 16.06.2003 „w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - Dz.U. nr
121 z 16.06.2003r poz. 1138.
• Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych
z 28.03.1972 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót
budowlano-montażowych i rozbiórkowych - Dz.U. nr 13 poz. 93.
• Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz.U. nr z 844.
• Katalogiem producentów rur i grzejników i armatury
Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania wszystkie zawory grzejnikowe nastawić
na maksymalne otwarcie i instalacje trzykrotnie przepłukać wodą. Po wypłukaniu należy
wykonać próbę szczelnościi na ciśnienie 0,6 Mpa wodą zimną. Następnie wyregulować
instalację poprzez ustawienie nastaw i wykonać próbę na gorąco.
Z przeprowadzonych prób szczelności należy sporządzić protokół.
UWAGI !!!
Zastosowane urządzenia i materiały winny posiadać certyfikat zgodności z PN lub
zgodność z aprobatą techniczną wraz z oceną higieniczno-sanitarną na stosowanie
w budownictwie.
8. Obliczenia.
OBLICZENIA WYMIENNIKOWNIA SZKOŁA MYSŁOWICE
I. Istniejąca instalacja C.O.
1./ Instalacja C.O. stan dotychczasowy Q=166 kW
Straty cisnienia na wymienniku ciepła JAD 6/50
dP=2,37 kPa (obliczenia w
programie Secespol)
Straty ciśnienia na drodze wymiennik – rozdzielacze dP=19970 Pa = 2,08 m
G=5,82 m3/h (obliczenia w programie HERZ 3,5 plik szkMysł166kW)
Do obliczeń w pkt b przyjęto wymagane ciśnienie czynne na istniejącą instalację
C.O. 14,74 Pa
Zamontowana pompa wytwarzająca ciśnienie na instalację C.O. UPS 50/60/2F
(nastawa wydana na schemacie ideowym SWC N=3) G=11,1m3/h dP=4 m
UWAGA : Zamontowana pompa ma znacznie większą wydajność niż podana w
“Projekt bud-wykonawczy wewnętrznej instalacji C.O. budynku ZSZ w Mysłowicach
Wesołej” opracowanej przez PUI Polprince Sp z o.o. z 05,1999 r. Projektu
wymiennikowni Szkoła nie posiada. Obliczenia wykonano na podstawie schematu
ideowego SWC opracowanego przez PUI Polprince Sp z o.o. Przy modernizacji
SWC zaleca się sprawdzenie działania wewnętrznej instalacji C.O. (wykonać w
CHRZANÓW 2008r.
4
PRACOWNIA PROJEKTOWA meritum; ul. Oświęcimska 73, 32-500 Chrzanów
trakcie sezonu grzewczego) I ewentualnie zminę pompy na elektronicznie
regulowaną o wysokości podnoszenia około 2,30 m.
II. Instalacja C.O. stan po zmianach Q=166 + 10 kW
Straty ciśnienia na wymienniku ciepla JAD 6/50 dP = 2,76 kPa (obliczenia w
programie Secespol)
Straty ciśnienia na drodze wymiennik – rozdzielacze dP = 20653 Pa – 2,15 m
G=6,17 m3/h (obliczenia w programie HERZ 3,5 plik szkMysł180kW)
Zamontowana pompa wytwarzająca ciśnienie na instalację C.O. UPS 50/60/2F
(nastawa wydana na schemacie ideowym SWC N=3) G=11,1m3/h dP=4 m
Na podstawie obliczeń nowej projektowanej części instalacji C.O. i parametrów istniejącej
pompy przyjęto włączenie projektowanej instalacji C.O. do istniejących rozdzielaczy.
III. Sieć wp 130/70
1./ Stan dotychczasowy Q=166 kW + Q=27 kW C.W.U.
Straty ciśnienia na wymienniku JAD 6/50 DLA Q= 166 kW
dP=1,71 kPa=0,18 m
straty ciśnienia na zaworze regulacyjnym VF 2 Danfoss Kvs=6,3 m3/h dP=1,426 m
straty ciśnienia na Wymienniku JAD 3-18 wymiennik ciepłej wody II stopnia
(przyjęto przepływ po stronie gorącej wody G=166x0,86/60=2,34 m3/h przyjęto
Tz=70ºC Tp=59ºC i moc wymiennika Qcwu=27 kW)
dP=13,0 Pa =1,365 m
straty na liczniku ciepła przy Q=166+27 kW
dp=1,19 m
straty na 2 filtrach DN 50 (Kv=40m3/h G=(166+27)x0,86/60=2,76 m3/h dP=0,10 m
straty na 4 zaworach kulowych DN 50 (Kv=290m3/h)
dP=0,01 m
straty łącznie dla Q=166 kW + 27 kW C.W.U.
dP=4,27 m
2./ Stan projektowany Q=180 kW + Q=27 kW C.W.U.
Straty ciśnienia na wymienniku JAD 6/50 DLA Q= 180 kW
dP=1,99 kPa=0,2 m
straty ciśnienia na zaworze regulacyjnym VF 2 Danfoss Kvs=6,3 m3/h dP=1,68 m
straty ciśnienia na Wymienniku JAD 3-18 wymiennik ciepłej wody II stopnia
(przyjęto przepływ po stronie gorącej wody G=180x0,86/60=2,58 m3/h przyjęto
Tz=70ºC Tp=59ºC i moc wymiennika Qcwu=27 kW)
dP=15,58 Pa =1,64 m
straty na liczniku ciepła przy Q=180+27 kW
dp=1,37 m
straty na 2 filtrach DN 50 (Kv=40m3/h G=(180+27)x0,86/60=2,97 m3/h dP=0,11 m
straty na 4 zaworach kulowych DN 50 (Kv=290m3/h)
dP=0,01 m
straty łącznie dla Q=180 kW + 27 kW C.W.U.
dP=5,01 m
CHRZANÓW 2008r.
5