Conversatoria Litteraria Międzynarodowy Rocznik Naukowy

Transkrypt

Conversatoria Litteraria Międzynarodowy Rocznik Naukowy
Conversatoria Litteraria
Międzynarodowy Rocznik Naukowy
8
DYSKURSY POLITYCZNE
W LITERATURACH RÓŻNYCH
OBSZARÓW JĘZYKOWYCH
Redakcja tomu
Danuta Szymonik
Siedlce - Bańska Bystrzyca
2014
1
SPIS TREŚCI
Słowo od Redakcji…………………………………………………………………………… 7
Наталя Ковтун:
Политический дискурс в контексте утопического миромоделирования (на материале русской прозы ХIХ – ХХ вв.)……… 9
Ludmiła Mnich:
Политические аспекты русского гамлетизма…………………………… 41
Danuta Szymonik:
Dyskurs polityczny Iwana Franki………………………………………………… 55
Iwona Krycka-Michnowska:
Przez pryzmat wygnania. Zinaida Gippius o totalitaryzmie.…………… 67
Walentyna Jakimiuk-Sawczyńska:
Wpływ polityki na życiei twórczość Teffi……………………………………… 83
Sławomir Sobieraj:
Retoryka rewolucji i awangardowy sztafaż w wierszach Edwarda
Szymańskiego…………………………………………………………………………… 95
Justyna Dawidowicz-Polak:
Wojciech Korfanty oraz Górny Śląsk doby plebiscytu i powstań
śląskich w powieści Arnotdta Bronnena O.S……………………………….. 115
Elena Mikhalik:
Политический аспект конфликта „свой-чужой” в мемуарах
поляков, сосланных в Прикамье в 1940-х гг. (на материале
выбранных воспоминаний)……………………………………………………. 125
Walentyna Krupowies:
W matni politycznych złudzeń. Nie trzeba głośno mówić Józefa
Mackiewicza jako krytyka dyskursów dominujących…………………… 145
Barbara Stelingowska:
Cena władzy absolutnej na podstawie powieści
Pearl S. Buck Cesarzowa………………………………………………………..… 163
Татьяна Автухович:
Аналитическая рецепция политического дискурса
в романах Полины Дашковой Приз и Пакт…………………………… 173
2
Joanna Z. Siepietowska:
Motyw władzy w wybranych utworach Wiktora
Pielewina………………………………………………………………………………… 193
Ewa Kozak:
Polska a Unia Europejska: Andrzeja Zimniaka i Macieja
Żerdzińskiego spojrzenia w przyszłość ………………………………………. 213
Agata Szepe:
Imperium Mapy i terytorium…………………………………………………... 227
VARIA
Василий Сенкевич:
Дискурс как вербальное произведение.
Политический дискурс………………………………………………………….. 247
Danuta Budniak:
Прагмалингвистический аспект дискурсной
политической формы………………………………………………………….... 269
Василий Сенкевич:
Утопическое сознание и политический дискурс………………….... 283
3
SŁOWO OD REDAKCJI
Oddajemy do rąk Czytelnika kolejny, ósmy tom serii „CONVERSATORIA LTTERARIA” poświęcony problematyce dyskursów politycznych w literaturach różnych obszarów językowych. Jak wiadomo,
dyskurs polityczny jest ważnym elementem życia społecznego, wspierającym klasę dominującą, ale też inicjującym nowe poczynania i zmiany
społeczne. Dyskurs polityczny w konsolidacji z innymi dyskursami spełnia zatem szczególną rolę w rozumieniu i kształtowaniu rzeczywistości
społecznej, ujawnia różne praktyki komunikacyjne, zachodzące między
innymi w polu literatury, co znakomicie oddają zawarte w niniejszym
numerze artykuły. Co prawda, niektóre z nich mogą budzić pewne
kontrowersje ze względu na zbyt jednostronny ogląd badawczy, jednak
zdecydowaliśmy się je opublikować w wersji zaproponowanej przez
poszczególnych Autorów, doceniając ich chęć zajęcia się tą – niełatwą
przecież – problematyką. Dyskurs polityczny jest bowiem dyskursem
z natury trudnym. Jego interpretacja wymaga szczególnej rzetelności
i odpowiedzialności badawczej. Powinna ona zawsze uwzględniać
wszystkie punkty widzenia, a przynajmniej dwa, będące stronami danego
dyskursu politycznego, by nie narazić się na zarzut tendencyjności,
a nawet stronniczości. Zawężony kontekst powstania, rozpowszechniania
i odbioru badanych tekstów może prowadzić do częściowej utraty
obiektywizmu naukowego, w szczególności tam, gdzie wymagane jest
uwzględnienie szerszego kontekstu oraz pogłębionej i wielostronnej, lub
przynajmniej dwustronnej refleksji geopolitycznej. Ponadto, jak już
sygnalizowaliśmy w jednym z wcześniejszych numerów naszego pisma,
chcemy, by miało ono charakter otwarty i „polifoniczny”, w dobrym tego
słowa znaczeniu, jak również prowokowało do konstruktywnych dyskusji
naukowych.
4
Niniejszy tom, podobnie, jak poprzednie wychodzi przy finansowym współudziale naszych Partnerów naukowych z Uniwersytetu
Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, za co serdecznie Im dziękujemy.
Jednocześnie wyrażamy wdzięczność wszystkim Autorom za ciekawe
materiały i wysoki poziom ich opracowania. Mamy nadzieję, że docenią to
także Państwo Czytelnicy.
5

Podobne dokumenty