specyfikacja techniczna szczegółowa oferta cenowa pakiet 2

Transkrypt

specyfikacja techniczna szczegółowa oferta cenowa pakiet 2
Znak postępowania DZ-271-1- 45/2016
Załącznik nr 1A do SIWZ - Specyfikacja Techniczna - Szczegółowa Oferta Cenowa
Pakiet nr 2 – Urządzenia do wspomagania serca
Lp.
Przedmiot zamówienia
1.
Defibrylator transportowy
2.
Urządzenie do automatycznej kompresji klatki piersiowej
Ilość
Cena
jednostkowa
netto
Wartość netto
VAT (%)
Wartość brutto
1
1
Cena ofertowa
Defibrylator transportowy
Szczegółowe dane przedmiotu zamówienia
I.
DANE TECHNICZNE - PODAĆ
DANE TECHNICZNE
1.
Nazwa handlowa
2.
Model/typ/ numer katalogowy
3.
Producent (pełna nazwa, adres)
4.
Rok produkcji 2016 – fabrycznie nowy, nie używany, nie demonstracyjny
Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
II.
OPIS PARAMETRU, FUNKCJI
WYMOGI
GRANICZNE
TAK/NIE
1.
Aparat przenośny z torbą transportową i uchwytem karetkowym (ściennym)
TAK
2.
Zasilanie minimum z akumulatorów bez efektu pamięci. Czas pracy z akumulatorów zainstalowanych w
aparacie – min. 180 minut monitorowania lub minimum 40 defibrylacji energią maksymalną
TAK
4.
Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna
TAK
5.
Tryb manualny i półautomatyczny defibrylacji
TAK
6.
Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii co najmniej od 5 do 200 J
TAK
7.
Dostępne poziomy energii zewnętrznej – minimum 20
TAK
8.
Automatyczna kompensacja napięciowa lub prądowa impedancji ciała pacjenta przy defibrylacji przy pomocy
łyżek i elektrod naklejanych
TAK
9.
Możliwość wyboru poziomu energii, ładowania, wyzwolenia impulsu defibrylacyjnego i sterowania wydrukiem
za pomocą łyżek twardych, jak również za pomocą panelu czołowego.
TAK
10.
Defibrylacja przez łyżki twarde i elektrody naklejane, w wyposażeniu łyżki dziecięce.
TAK
11.
Stymulacja przezskórna
TAK
12.
Częstość impulsów/minutę min. 40 do 170
TAK
13.
Regulacja prądu stymulacji min. 10 do 140 mA
TAK
14.
Moduł 3 i 12 odprowadzeń EKG
TAK
15.
Automatyczna interpretacja i diagnoza
TAK
16.
12-odprowadzeniowego badania EKG
TAK
17.
Alarmy częstości akcji serca
TAK
18.
Prezentacja zapisu na ekranie kolorowym LCD
TAK
19.
Przekątna ekranu minimum 8”
TAK
20.
Wydruk EKG , szerokość minimum 75 mm
TAK
21.
Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych
TAK
22.
Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia lub automatyczny test
sprawności przeprowadzony bezpośrednio po włączeniu aparatu oraz okresowo w czasie jego pracy
TAK
23.
Defibrylator posiadający kartę Bluetooth umożliwiający współpracę z tabletami działającymi w środowisku
Windows (XP 7)
TAK
24.
Karta Bluetooth typu PCMCIA lub moduł bluetooth w postaci wewnętrznej ( integralnej) karty zainstalowanej
w defibrylatorze umożliwiający bezprzewodową komunikację pomiędzy defibrylatorem a tabletem działającym
w środowisku Windows(XP 7)
TAK
25.
Defibrylator posiadający aplikacje nadawczą umożliwiającą współpracę z tabletami działającymi w środowisku
Windows (XP 7)
TAK
26.
Aplikacja umożliwia będzie wysyłanie zapisu 12- odprowadzeń EKG oraz innych danych medycznych poprzez
tablet Xplore działający w środowisku Windows (XP 7) Centralnego Serwera Systemu.Aplikacja nie może
przekroczyć 10% obciążenia procesora, jak również nie może wykorzystać więcej niż 10MB pamięci
operacyjnej
TAK
27.
Defibrylator umożliwiający transmisję danych medycznych (zapisu 12-odprowadzeniowego) przez modem 3G
TAK
28.
Aparat wyposażony w moduł umożliwiający transmisję danych zapisu 12-odprowadzęń EKG za pośrednictwem
sieci telefonii komórkowej do aplikacji odbiorczych znajdujących się w Pracowniach Hemodynamiki - w
ramach istniejącego jednolitego systemu telemedycznego w ostrych zespołach wieńcowych w Małopolsce
TAK
29.
Defibrylator umożliwiający transmisję danych medycznych ( zapisu 12-odprowadzeniowego EKG ) za
pośrednictwem tabletu do aplikacji odbiorczych znajdujących się w Pracowniach Hemodynamiki - w ramach
istniejącego jednolitego systemu telemedycznego w ostrych zespołach wieńcowych w Małopolsce
TAK
30.
Aparat z zabezpieczeniem w zakresie min. IP x4
TAK
Wyposażenie
32.
Kabel EKG 12-odprowadzeniowy - 1 szt.
TAK
33.
Łyżki dziecięce
TAK
34.
Akumulatory wymienne szt. 3
TAK
35.
Elektrody do stymulacji 2 kpl. dla dorosłych
TAK
36.
Papier do drukarki szt. 2
TAK
37.
Ładowarka akumulatorów min. dwustanowiskowa
TAK
38.
Uchwyt do zawieszenia aparatu w karetce posiadający certyfikat zgodności z normą EN 1789:2007
TAK
39.
Torba transportowa z kieszeniami na kable i elektrody
TAK
40.
Komunikacja i opisy na panelu sterującym w języku polskim
TAK
41.
5-letnia licencja na aplikację wraz ze wszystkimi aktualizacjami dostępnymi w tym okresie
TAK
ODPOWIEDŹ
OFERENTA
TAK/NIE
PARAMETRY OFEROWANE
PODAĆ/OPISAĆ
(potwierdzić zaznaczeniem w katalogu dostarczonym na wezwanie Zamawiającego)
Urządzenie do automatycznej kompresji klatki piersiowej
Szczegółowe dane przedmiotu zamówienia
I.
DANE TECHNICZNE - PODAĆ
DANE TECHNICZNE
1.
Nazwa handlowa
2.
Model/typ/ numer katalogowy
3.
Producent (pełna nazwa, adres)
4.
Rok produkcji 2016 – fabrycznie nowy, nie używany, nie demonstracyjny
Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
II.
OPIS PARAMETRU, FUNKCJI
WYMOGI
GRANICZNE
TAK/NIE
1.
Urządzenie przenośne o wadze nie przekraczającej 12 kg w pełnej gotowości do działania,
TAK
2.
Przeznaczone do mechanicznej resuscytacji krążeniowo - oddechowej osób dorosłych
TAK
3.
Urządzenie ma zapewnić parametry pracy zgodne z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji z roku 2010.
TAK
4.
Prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej za pomocą mechanicznego tłoka z ssawką relaksacyjną
TAK
5.
Częstość uciśnięć:
- min. 80 / minutę dla urządzenia prowadzącego uciski obwodowe
- min. 100 / minutę dla urządzenia prowadzącego uciski punktowe na mostek
TAK
6.
Możliwość wykonania defibrylacji bez zdejmowania urządzenia z pacjenta
TAK
7.
Prowadzenie ucisków klatki piersiowej w trybie : 30 ucisków / 2 oddechy ratownicze oraz możliwość pracy w
trybie ciągłym
TAK
8.
Możliwość wykonywania nieprzerwanej kompresji w trakcie transportu pacjenta przez min. 30 min.
TAK
9.
Wymagane Zasilanie aparatu:
a) z akumulatora i
b) z instalacji 12V DC ( ze ściany karetki) i
c) z sieci 230V AC
TAK
10.
Czas pracy z 1 akumulatora minimum 30 minut
TAK
11.
Możliwość szybkiej wymiany akumulatora bez użycia dodatkowych narzędzi
TAK
12.
ODPOWIEDŹ
OFERENTA
TAK/NIE
PARAMETRY OFEROWANE
PODAĆ/OPISAĆ
(potwierdzić zaznaczeniem w katalogu dostarczonym na wezwanie Zamawiającego)
Wyposażenie:
a) akumulatory – w ilości zapewniającej pracę urządzenia przez 45 minut
TAK
b) ładowarka akumulatorów jeśli nie jest wbudowana w urządzenie
c) torba transportowa na urządzenie i akcesoria
d) element bezpośredniego kontaktu z pacjentem przy masażu – 10 szt
Szczegółowe wymagania dotyczące serwisu gwarancyjnego przedmiotu zamówienia podlegające ocenie
III
PARAMETRY
1.
Czas gwarancji
2.
Czas od zgłoszenia naprawy do reakcji serwisu w miejscu instalacji urządzenia. Zgłoszenia awarii będą
składane telefonicznie lub e-mailem
3.
Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia. W przypadku
naprawy wynoszącej powyżej 7 dni zobowiązuję się dostarczyć na własny koszt urządzenie zastępcze,
równoważne z przedmiotem umowy.
4.
Bezpłatny przegląd techniczny w ramach gwarancji,
5.
Punkt serwisowy przeznaczony do napraw gwarancyjnych (adres, telefon)
WYMAGANIA GRANICZNE
PUNKTACJA
minimum 12 miesięcy
12 miesięcy - 10 pkt.,
24 miesięcy - 20 pkt.,
36 miesięcy i więcej – 40 pkt.
max 72 godziny
bez punktacji
max 7 dni
bez punktacji
1 przegląd na rok gwarancji
bez punktacji
Podać
bez punktacji
WARTOŚĆ OFEROWANA
Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
IV.
Pozostałe wymagania
1.
Wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące
utratą gwarancji.
2.
Szkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu (protokół lub certyfikat potwierdzający przeszkolenie personelu)
WYMOGI GRANICZNE TAK/NIE
ODPOWIEDŹ OFERENTA TAK/NIE/ PODAĆ/OPISAĆ
Podać (jeżeli dotyczy)
TAK
3.
Certyfikat CE potwierdzający zgodność z Dyrektywą UE nr 93/42/EWG na defibrylator
TAK, dostarczony na wezwanie
Zamawiającego zgodnie z punktem
III.6) SIWZ
4.
Certyfikat CE na oferowane urządzenie do automatycznej kompresji klatki piersiowej lub Deklaracja Zgodności
CE
TAK, dostarczony na wezwanie
Zamawiającego zgodnie z punktem
III.6) SIWZ
5.
certyfikat zgodności z normą EN 1789:2007 dla uchwytu do zawieszenia aparatu w karetce
TAK, dostarczony na wezwanie
Zamawiającego zgodnie z punktem
III.6) SIWZ
6.
Katalog oferowanego przedmiotu Zamówienia
TAK, dostarczony na wezwanie
Zamawiającego zgodnie z punktem
III.6) SIWZ
7.
Instrukcje obsługi/użytkowania w języku polskim
TAK, dołączona wraz z dostawą
sprzętu
8.
Karta gwarancyjna
TAK, dołączona wraz z dostawą
sprzętu
9.
Paszport techniczny
TAK, dołączony wraz z dostawą
sprzętu
Oświadczenie Wykonawcy:
1.
Oświadczam, że zaoferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania określone w nin. formularzu jest fabrycznie nowy, kompletny, a do jego uruchomienia i stosowania zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcją użytkowania nie jest konieczny
zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.
2.
Oświadczam, że oferowany sprzęt, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom usług medycznych
3.
Oświadczamy, że deklarowane wyżej zobowiązania stana się integralną i obowiązującą częścią umowy.
Miejscowośc i data:………………..
UWAGA w przypadku zaoferowania wyposażenia sprzętu z inną stawką podatku VAT niż sprzęt, należy rozbudować tabelę i wycenić oddzielnie.
Podpis:……………………………………………….

Podobne dokumenty