W dniu 25 marca 2011 r

Transkrypt

W dniu 25 marca 2011 r
III grupa wiekowa ( uczniowie szkół ponadgimnazjalnych )
1. Skrót Międzynarodowego Komitetu Technicznego do Spraw Zapobiegania
i Zwalczania Pożarów brzmi:
a) CMIF
b) CTIF
c) KPITF
2. Komendanta Wojewódzkiego PSP powołuje i odwołuje:
a) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
b) Prezydent RP na wniosek Prezesa Rady Ministrów
c) Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
3. Jakiego typu aparaty ochrony dróg oddechowych /ODO/ użytkuje się w
jednostkach PSP?
a) podciśnieniowy
b) nadciśnieniowy
c) mieszany
4 . Patron strażaków trzyma w ręku:
a) wiadro
b) toporek
c) bosak
5. Czy dowódca zastępu może nakazać kierowcy wozu bojowego podczas jezdy do
zdarzenia:
a) zwiększyć prędkość jazdy
b) zmniejszyć prędkość jazdy
c) nie może wydawać poleceń
6. Czy strażak OSP może kierować ruchem drogowym na miejscu akcji?
a) tak
b) tak, pod warunkiem posiadania uprawnień w związku z ukończeniem szkolenia w
tym zakresie
c) nie
7. Jaka jest minimalna szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych w nowo
projektowanych budynkach, jeżeli są one przeznaczone do ewakuacji dla nie więcej
niż 20 osób?
a. 1,4 m
b. 1,2 m
c. 0,9 m
8. W trakcie prowadzenia korespondencji radiowej :
a) można używać stopni służbowych i nazwisk podczas wywołania korespondenta
b) sposób wywołania korespondenta ustala się na miejscu akcji
c) do korespondencji używa się kryptonimów
9. Resuscytacja to:
a. zespół czynności ratunkowych
b. śmierć kliniczna
c. wstrząs powypadkowy
10. Jaki czynnik roboczy powoduje działanie rozpieraczy i nożyc firmy LUKAS?
a) powietrze,
b) olej hydrauliczny,
c) przekładnia mechaniczna.
11. Produkowane obecnie gaśnice śniegowe powinny mieć zbiornik w kolorze:
a) czerwonym,
b) srebrnym,
c) dopuszcza się kolor srebrny lub czerwony.
12. Sorbent to:
a) preparat do czyszczenia zbiorników przeciwpożarowych
b) środek pianotwórczy
c) substancja używana do zbierania np. oleju z powierzchni jezdni lub wody
13. Co oznacza przedstawiony znak?
a) przesunąć w celu otwarcia
b) drzwi przesuwne
c) drzwi pożarowe
14. Przystosowany do celów przeciwpożarowych naturalny zbiornik wodny musi
spełniać m.in. warunek, aby wysokość od smoka ssawnego do osi pompy nie
przekraczała:
a) 6 m,
b) 7 m,
c) 7,5 m.
15. Nad pomieszczeniem zagrożonym wybuchem należy stosować:
a) lekki dach
b) betonowy dach ciężki
c) dach wykonany z płyt żelbetowych dodatkowo wzmocniony stalową konstrukcją
16. Stosując regułę „9”, oparzenie obejmujące obie kończyny dolne u osoby dorosłej
stanowi procentową powierzchnię całego ciała:
a) 18 %
b) 36 %
c) 27 %
17. Poddasze uważane jest za kondygnację:
a) tak,
b) nie,
c) nie, jeżeli jest to poddasze nieużytkowe.
18. Budynek sądu zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi:
a) ZL II
b) ZL III
c) ZL IV
19. Liczba przedstawiona w mianowniku określa :
X 423
a) Numer identyfikacyjny materiału
1428
b) Właściwości niebezpieczne materiału
c) Zakodowana w kodzie międzynarodowym nazwa materiału chemicznego
20. Stosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego wymagane jest w :
a) budynkach handlowych pow. 100 m2
b) budynków i pomieszczeń zaliczonych do ZL I
c) salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc pow.1500
21. Odporność ogniową budynku odrębnie ustala się dla budynków produkcyjnych i
magazynowych oraz dla budynków zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL:
a) tak,
c) nie,
c) termin "odporność ogniowa budynku" aktualnie nie jest stosowany.
22. Który z wymienionych podpunktów nie dotyczy podawania wody na duże
odległości
a) przepompowywanie
b) przelewanie
c) przetłaczanie
23.Piktogram dla grupy pożarów B umieszczony na gaśnicy oznacza pożar:
a) ciał stałych głównie pochodzenia organicznego, przy spalaniu których obok
innych zjawisk występuje zjawisko żarzenia
b) cieczy palnych lub materiałów topiących się pod wpływem ognia
a) gazów
24. Dolna granica wybuchowości odnosi się do:
a) materiałów palnych
b) gazów palnych
c) cieczy palnych
25.Wydajność autopompy w samochodzie GCBA 6/32 wynosi:
a) 600 l/min
b) 320 l/min
c) 3200 l/min
26. Jaka jest minimalna szerokość drzwi ewakuacyjnych w nowo projektowanych
budynkach?
a) 1,4 m
b) 0,6 m na każde 100 osób ale nie mniej niż 0,9 m
c) 0,9 m
27. SUG to:
a) stałe urządzenie gazowe,
b) stałe urządzenie gaśnicze
c) element sygnalizacji pożarowej
28. Odratowanie tonącego po wydobyciu go na brzeg jest łatwiejsze gdy:
a) tonącego wyciągnięto na brzeg akwenu z wodą słoną np. morze
b) rodzaj wody nie ma znaczenia
c) tonącego wyciągnięto na brzeg akwenu z wodą słodką np. jezioro
29. Czy każde stałe urządzenie gaśnicze zalicza się do urządzeń
przeciwpożarowych ?
a) tak,
b) nie,
c) tak, pod warunkiem, że stosowane jest w obiektach wymagających
wyposażenia w urządzenia tryskaczowe
30. Do czego służą klapy dymowe w budynkach ZL :
a) do usuwania dymu z dróg ewakuacyjnych w czasie pożaru
b) do usuwania dymu i ciepła z dróg ewakuacyjnych w czasie pożaru
c) do przewietrzania budynku.

Podobne dokumenty