SKRÓCONA INSTRUKCJA PRZECIWPOŻAROWA

Transkrypt

SKRÓCONA INSTRUKCJA PRZECIWPOŻAROWA
SKRÓCONA INSTRUKCJA PRZECIWPOŻAROWA
1. Na terenie Instytutu każda osoba obowiązana jest przestrzegać przepisy
przeciwpożarowe, a w szczególności:
- zakazu używania ognia otwartego i palenia tytoniu w miejscach
gdzie jest to zabronione, np. w strefie zagrożenia wybuchem,
- użytkowania elektrycznych urządzeń grzewczych ustawionych
bezpośrednio na podłożu palnym,
- naprawy bezpieczników energii elektrycznej,
- użytkowania instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych
technicznie lub w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,
- składowania materiałów palnych na drogach służących do celów
ewakuacji lub umieszczania przedmiotów na tych drogach w
sposób zmniejszający ich szerokość,
- zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich
natychmiastowe otwarcie,
- ograniczenie dostępu do sprzętu gaśniczego i innych urządzeń
przeciwpożarowych,
- składowanie na stanowisku pracy materiałów w ilości
przekraczającej dobowe zapotrzebowanie,
- używania gaśnic przeciwpożarowych niezgodnie z ich
przeznaczeniem.
2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości bądź
zagrożenia pożarem powiadomić przełożonych i służby interwencyjne.
TELEFON ALARMOWY
DO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
998 LUB 112

Podobne dokumenty