Gimnazjum Klasa II, temat 28 Grupa 1. Ruch Światło

Komentarze

Transkrypt

Gimnazjum Klasa II, temat 28 Grupa 1. Ruch Światło
Grupa 1. Ruch Światło-Życie
1. Przygotujcie plakat. Umieśćcie w nim nazwę, symbol, najważniejsze idee
i praktyki Ruchu Światło-Życie.
2. Wybierzcie z Nowego Testamentu 7 tekstów biblijnych, które można rozważać podczas namiotu spotkania, i dopiszcie je na plakacie.
Znakiem Ruchu Światło-Życie jest symbol i słowa ΦΩΣ ΖΩΗ (czyt. fos zoe) –
greckie słowa „światło” i „życie”, krzyżujące się na literze „omega”, która tutaj jest
symbolem Ducha Świętego (jako Tego, który jest wszystkim) i ułożone w kształt
krzyża. Popularna nazwa tego symbolu to foska. Znak ten przypomina, że od
Chrystusa otrzymujemy światło (ΦΩΣ), które później niesiemy innym ludziom
i wcielamy w życie (ΖΩΗ).
Struktura Ruchu jest zgodna ze strukturą Kościoła. Małe grupy, do których należą uczestnicy Ruchu, zasadniczo tworzą jego wspólnotę w parafii. Wspólnoty Ruchu utrzymują ze sobą łączność, spotykając się na Dniach
Wspólnoty.
Twórcą oazy, założycielem Ruchu i pierwszym moderatorem krajowym był ks. Franciszek Blachnicki.
W Ruchu Światło-Życie codzienna modlitwa osobista, zwana „namiotem spotkania”, jest jedną z podstawowych praktyk. Nazwa tej modlitwy została zaczerpnięta z Księgi Wyjścia (33,7-14). Pośród namiotów rozbitych
na pustyni przez naród wybrany zdążający do Ziemi Obiecanej Mojżesz rozbił osobny namiot, w którym każdy
człowiek mógł spotkać się z Bogiem. Sam Mojżesz rozmawiał z Bogiem „twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem”.
Namiot spotkania to modlitewne rozważanie Biblii. Człowiek spogląda na swoje życie w świetle słowa Bożego.
Określony czas i stałe miejsce na modlitwę pomaga się skoncentrować i być wytrwałym. Jeśli to możliwe, warto
spędzić ten czas w kościele przed tabernakulum. Wierność codziennej modlitwie buduje wiarę, owoce pojawiają
się z czasem. Ta modlitwa wymaga pragnienia spotkania się z Bogiem – Przyjacielem. Czasem nie trzeba nic
mówić, tylko być blisko Niego. Wymaga też wiary – zaufania, że nie trzeba się umawiać, bo Przyjaciel jest zawsze
gotowy, a nawet czeka na nas.
(Ruch Światło-Życie, <http://www.wruchu.oaza.pl/oaza.php?strona=5>; Namiot spotkania, <http://www.wruchu.oaza.pl/oaza.
php?strona=15>)
Grupa 2. Szkolne Koła Caritas
1. Przygotujcie plakat. Umieśćcie w nim nazwę, symbol, najważniejsze idee
i sposób działania Szkolnych Kół Caritas.
2. Napiszcie, w jaki sposób możecie pozyskać od sponsorów: koce, żywność,
ubrania, środki czystości. Dopiszcie to na plakacie.
Caritas Polska to instytucja charytatywna Konferencji Episkopatu Polski. Caritas
Polska inicjuje ogólnopolskie zbiórki funduszy dla Polski i zagranicy, organizując
transporty humanitarne, udzielając pomocy doraźnej i długofalowej, materialnej,
psychologicznej, prawnej i finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym, chorym,
starszym, dzieciom z rodzin ubogich, a także imigrantom i uchodźcom. Caritas
prowadzi ośrodki rehabilitacyjne, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, domy pomocy
społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, domy samotnej matki, kuchnie dla ubogich,
świetlice dla dzieci i osób w podeszłym wieku itp.
Odpowiednikiem Caritasu na szczeblu szkolnym są Szkolne Koła Caritas. Skupiają one dzieci i młodych,
którzy chcą rozwijać działalność Kościoła związaną z materialną pomocą ludziom potrzebującym. Opiekunem
takiego koła jest zazwyczaj katecheta. Członkowie koła wybierają sobie patrona, którego stawiają sobie z wzór
do naśladowania. Działalność Szkolnych Kół Caritas polega głównie na przygotowywaniu paczek świątecznych
dla rodzin, które tego potrzebują. Jednak pomoc Caritasu nie ogranicza się tylko do pomocy przed świętami,
ale przez cały rok, np. organizowanie wyprawek szkolnych dla najuboższych dzieci z parafii, przeprowadzanie
zbiórek pieniędzy i rzeczy, które można przekazać innym.
(O nas, <http://www.caritas.pl/o-nas>; Wolontariat, <http://www.caritas.pl/wolontariat>)
Gimnazjum Klasa II, temat 28
Grupa 3. Skauci Europy
1. Przygotujcie plakat. Umieśćcie w nim nazwę, symbol i najważniejsze idee
Skautów Europy.
2. Przeczytajcie uważnie prawa harcerza i harcerki, wybierzcie 5 i napiszcie,
w jaki sposób możecie je realizować w domu, na terenie szkoły i w Polsce.
Skauci Europy to ruch wychowawczy dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do
18 lat, prowadzony przez kadrę wychowawczą, którą stanowią młodzi, mający
przeważnie 18–26 lat, ale także starsi. Ich działania wspierają też rodzice.
Znakiem Federacji Skautingu Europejskiego jest czerwony ośmioramienny
krzyż św. Jana Jerozolimskiego ze złotożółtą lilijką.
Krzyż przypomina Chrystusa, który jest dla nas „Drogą i Prawdą, i Życiem”
(J 14,6). Osiem ramion krzyża zaś symbolizuje osiem błogosławieństw z Kazania na górze (Mt 5,1-12).
Lilijka została wybrana jako znak wszystkich skautów świata. Na starych mapach lilijką oznaczano północ –
pokazuje więc ona kierunek, którego należy się trzymać. W heraldyce jest symbolem czystości, która jest jedną
z cnót harcerskich.
Skaut to chrześcijanin, którego najgorętszym pragnieniem jest szerzenie wokół siebie królestwa Chrystusowego. Zastęp to grupa skautów, którzy są braćmi w Chrystusie.
Przyrzeczenie Harcerskie:
„Na mój honor, z Łaską Bożą, przyrzekam całym życiem służyć Bogu, Kościołowi,
mojej Ojczyźnie i Europie chrześcijańskiej, nieść w każdej potrzebie pomoc bliźnim i przestrzegać Prawa
Harcerskiego”.
Prawo harcerza:
1. Obowiązki Harcerza rozpoczynają się w domu.
2. Harcerz jest wierny swojej Ojczyźnie i działa na rzecz jedności i braterstwa w Europie.
3. Harcerz – Syn Chrześcijaństwa – jest dumny ze swej wiary: pracuje sumiennie, aby ustanowić królestwo
Chrystusa w całym swoim życiu i świecie, który go otacza.
Prawo harcerki:
1. Harcerka dba o swój honor, aby zasłużyć na zaufanie.
2. Harcerka jest lojalna wobec swojego kraju, rodziców, przełożonych i podwładnych.
3. Harcerka jest powołana do służby bliźniemu i jego zbawieniu.
4.Harcerka jest przyjacielem wszystkich i siostrą dla każdej innej harcerki.
5.Harcerka jest uprzejma i szlachetna.
6.Harcerka widzi w przyrodzie dzieło Boże, szanuje rośliny i zwierzęta.
7.Harcerka jest karna, każde zadanie wykonuje sumiennie do końca.
8.Harcerka panuje nad sobą, uśmiecha się i śpiewa w kłopotach.
9.Harcerka jest gospodarna i troszczy się o dobro innych.
10. Harcerka jest czysta w myśli, mowie i uczynkach.
(Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego Zawisza, <http://pl.wikipedia.org/wiki/Stowarzyszenie_Harcerstwa_Katolickiego_Zawisza>;
Kim jesteśmy?, <http://skauci-europy.pl/o-nas/kim-jestesmy/>; Historia, <http://skauci-europy.pl/o-nas/kim-jestesmy/historia>)
Gimnazjum Klasa II, temat 28