MEDIACJE

Transkrypt

MEDIACJE
MEDIACJE
Co to jest konflikt, kiedy mówimy o konflikcie,
co jest jego przyczyną?

Konflikt – to rozbieżność interesów lub przekonań
stron. Ich dążenia nie mogą być zrealizowane
równocześnie. Konflikt pojawia się, gdy występuje
sprzeczność interesów, a strony są przekonane, że nie
da się zaspokoić ich potrzeb.
Jak powstaje konflikt i dlaczego narasta? Jaki jest
mechanizm powstawania i eskalacji konfliktu?



Głównym źródłem powstawania i narastania
konfliktów są trudności w komunikacji
pomiędzy ludźmi.
W pewnym momencie ludzie nie wiedzą tak
naprawdę o co się kłócą. Przy tym towarzyszą
im przykre emocje: złość, gniew, nienawiść.
Fundamentalnym powodem konfliktu jest to,
że ludzie nie potrafią ze sobą rozmawiać, a
górę biorą emocje.
Co to jest komunikacja?
Komunikacja – jest to
proces, w którym jednostka
w bezpośrednim kontakcie
z inną osobą przekazuje i
otrzymuje informacje.
Dobra komunikacja
występuje wtedy, kiedy
przekazywanie informacji
jest dwustronne.

Jakie cechy powinien mieć dobry nadawca,
a jakie dobry odbiorca?



Nadawca powinien:
umieć zainteresować odbiorcę, mieć pozytywny
stosunek do odbiorcy,
być komunikatywnym, wiarygodnym
posługiwać się jasnym i zrozumiałym językiem.
Jakie cechy powinien mieć dobry nadawca,
a jakie dobry odbiorca?
Odbiorca powinien:




umieć słuchać,
dać czas nadawcy i skupić swoją uwagę na
komunikacie
przekazywanym
przez
swojego
rozmówcę,
mieć w sobie dużo empatii.
Przekaz:
powinien być zrozumiały, interesujący rzetelny i
spójny (komunikacja werbalna i niewerbalna współgra
ze sobą).
Schemat obrazujący komunikację.
Komunikacja niewerbalna
Co mogą zrobić osoby,
które przeżywają konflikt?
a)
a)
Mogą trwać w nim nadal, ale po co? Zazwyczaj
konflikt urasta WIELKI, a każda strona ma swoich
popleczników, swoje wsparcie. Czyli kolejni ludzie
są skonfliktowani.
Mogą spróbować go rozwiązać za pomocą trzech
sposobów, metod.
Metody rozwiązywania konfliktów:
Negocjacje:
 Negocjują dwie strony konfliktu, ważne jest
by uwzględnić zakłócenia w komunikacji
interpersonalnej, być aktywnym słuchaczem,
starać się zachowywać w stylu asertywnym.
 Odpowiedzialność za rozwiązanie konfliktu
ponoszą obie strony.
Metody rozwiązywania konfliktów:
Arbitraż:
 Podobnie jak w sądzie sprawę, konflikt
rozstrzyga arbiter, którego wybrały strony.
 Odpowiedzialność za rozwiązanie konfliktu
ponosi arbiter.
Metody rozwiązywania konfliktów:
Mediacja:
 to dobrowolne i poufne porozumiewanie się stron
znajdujących się w konflikcie, w obecności
mediatora – osoby bezstronnej i neutralnej, która
ma pomóc im w porozumieniu się dbając o dobrą
komunikację.
 Mediacja to proces ludzki, nie sądowy.
 Ma na celu dojście do ugody, która zadawala obie
strony.
 Strony na każdym etapie mediacji mogą z niej
zrezygnować.
Metody rozwiązywania konfliktów:




Mediacja ma charakter poufny. W czasie
postępowania
mediacyjnego
strony
są
gospodarzami, a mediator pomaga im dojść do
porozumienia.
Mediacja ukierunkowuje strony na wspólne
rozwiązanie konfliktu.
Mediator musi być akceptowany przez obie
strony konfliktu.
Mediator nie jest stroną w sporze, mediator to
nie sędzia.
Przebieg mediacji






Zgłoszenie się do mediatora,
Wstępne spotkanie z mediatorem,
Wyjaśnienie przez mediatora zasad mediacji,
Wspólne spotkanie stron z mediatorem,
Uzgodnienie i sprawdzenie realności
wykonania ugody satysfakcjonującej obie
strony,
Podpisanie ugody
Jakie sprawy można mediować?





Konflikty rodzinne, szkolne,
Sprawy związane z rozwodem,
Sprawy z nieletnimi,
Sprawy karne
Inne sprawy w obszarze prawa karnego,
cywilnego, rodzinnego.
Kim jest mediator?




Człowiekiem godnym zaufania, uczciwym,
umiejącym nawiązać kontakt z innymi,
Jest zrównoważony, cierpliwy, potrafi się
koncentrować i aktywnie słuchać,
Ma predyspozycje do rozwiązywania
konfliktów, doświadczenie życiowe,
Ma ukończone szkolenie mediacyjne.
Mediacja pozwala na:
Współdecydowanie w swojej sprawie
i o sobie,
 Przedstawienie
faktów z własnej
perspektywy,
 Wyrażenie swoich uczuć i odczuć.

Zasady mediacji:


Dobrowolność – dobrowolna zgoda obu stron
na mediacje, nie można wywierać presji na
żadnej ze stron, aby zgodziły się na mediację.
Strony informowane są o ty, że na każdym
etapie postępowania mediacyjnego mogą się z
niego wycofać.
Neutralność – mediator nie narzuca stronom
własnych rozwiązań.
Zasady mediacji:


Poufność – wszystko, co dzieje się podczas
mediacji jest poufne, wyjątek stanowią tylko
poważne przestępstwa, wtedy informuje się
organy sprawiedliwości.
Szacunek – mediator powinien dbać o to, aby
strony odnosiły się do siebie z szacunkiem.
Miejsce prowadzenia mediacji powinno być
neutralne i wygodne.
Zasady mediacji:



Bezstronność – mediator nie może być stroną w
sporze. Obie strony w mediacji mają równe prawa i
powinny być traktowane jednakowo.
Akceptowalność – zarówno mediator, jak i reguły
mediacji powinny być akceptowane przez obie
strony konfliktu.
Bezinteresowność
–
mediator
nie
może
wykorzystywać kontaktu ze stronami dla własnych
korzyści, nie może mieć w tym żadnego własnego
interesu.
Zadania mediatora:
1.
2.
3.
ułatwienie wymiany poglądów i opinii między
stronami oraz pomoc w poznaniu rzeczywistej
motywacji, istoty konfliktu, potrzeb, oczekiwań i
dążeń stron,
pomoc w zorientowaniu się w hierarchii ważności
spraw oraz uczuciach i emocjach stron,
ułatwienie zrozumienia stronom jakie warunki
mogą być dla nich do przyjęcia i jaka jest realność
ich spełnienia,
Zadania mediatora:
4.
5.
6.
pomoc w takim sformułowaniu ugody, która jest
do przyjęcia dla obu stron,
uzgadnianie ze stronami wszystkich części
składowych ugody, żeby uniknąć nieporozumień
i wyjaśnić wątpliwości,
uświadomienie stronom jak powinny postępować
w przyszłości, aby konflikt nie powracał lub nie
eskalował.
MEDIACJE
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
z dnia 13 czerwca 2003 r.
w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych
(Dz. U. z dnia 26 czerwca 2003 r., nr 108, poz. 1020)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
z dnia 18 maja 2001 r.
w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach
nieletnich
(Dz. U. z dnia 6 czerwca 2001 r.)
Mediacje
Kiedy przeżywasz
konflikt…
I nie potrafisz go
rozwiązać…
Zwróć się do nas!
Mediacje
Polskie Centrum Mediacji
00-368 Warszawa
Ul. Okólnik 11/9
tel/fax 022 826 06 63
www.mediator.org.pl
Ośrodek Polskiego Centrum Mediacji w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Sienkiewicza 3, IIp.
Czwartek godz. 15.00-18.00
Mediacje
Pamiętaj, mediacja jest
formą sprawiedliwości
naprawczej, która dąży do
przywrócenia ładu
społecznego.